Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O NARODNOJ BANCI SRBIJE


PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O NARODNOJ BANCI SRBIJE

Član 1.

U Zakonu o Narodnoj banci Srbije ("Sl. Glasnik RS" broj 72/03, 55/04, 85/05 - dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15) u članu 4. posle tačke 11) dodaje se nova tač. 11a) i 11b) koja glasi:

"11a)    obavlja poslove zaštite prava i interesa korisnika usluga koje pružaju banke, društva za osiguranje, davaoci finansijskog lizinga, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, pružaoci platnih usluga i izdavaoci elektronskog novca u slučaju poremećaja na finansijskom tržištu koji uzrokuju prekomernu štetu korisnicima ovih usluga;

11b)     u cilju zaštite korisnika finansijskih usluga dužna je da nacrte i predloge zakonskih, podzakonskih i drugih akata iz svoje nadležnosti, a kojima se utiče na prava, interese i obaveze korisnika finansijskih usluga dostavi na mišljenje registrovanim udruženjima građana čiji je cilj zaštita prava korisnika finansijskih usluga, kao i da izneto mišljenje uzme u obzir;"

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u,, Službenom glasniku Republike Srbije".

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Narodne banke Srbije sadržan je u članu 97. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje ostvarivanje i zaštitu sloboda i prava građana, monetarni, bankarski, devizni i carinski sistem, svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine i druge odnose od interesa za Republiku Srbiju u skladu sa Ustavom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavom Republike Srbije u članu 95. utvrđeno da je Narodna banka Srbije centralna banka Republike Srbije i da se o NBS donosi zakon, a članom 4. Zakona o Narodnoj banci Srbije utvrđeno između ostalog da je jedna od njenih nadležnosti upravo zaštita prava i obaveza prava i interesa korisnika usluga koje pružaju banke i druge finansijske organizacije.

U ugovornim odnosima između banaka ili drugih finansijskih organizacija na jednoj strani i korisnika finansijskih usluga (građana) na drugoj strani nije moguće u potpunosti sprovesti načelo obligacionog prava koje se očitava u ravnopravnosti ugovornih strana, zbog različitog ekonomoskog položaja i snage ugovornih strana. Upravo iz tih razloga jasno je zbog čega je u nadležnost Narodne banke Srbije uneta i odredba da je jedna od njenih funkcija i zaštita prava i obaveza prava i interesa korisnika usluga koje pružaju banke i druge finansijske organizacije.

Imajući u vidu nedavnu odluku centralne banke Švajcarske, kao i uticaj te odluke na veliki broj naših građana koji su korisnici kredita indeksiranih u švajcarskim francima, kao i činjenicu da su u okviru mera štednje smanjenje plate i penzije Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (,,Sl. glasnik RS" br. 116/14) i Zakonom o privremenom uređivanju načina isplata penzija(,,Sl. glasnik RS" br. 116/14), kao i to da su poslednjim izmenama Zakona o radu, naročito u pogledu ukidanja minulog rada, smanjene i nominalno i realno zarade, jasno je da je položaj korisnika finansijskih usluga drastično pogoršan i da se nameće potreba da se mehanizmi za njihovu zaštitu moraju ojačati, kao i da se obezbede dodatne garancije za njihov ravnopravni položaj u ugovornom odnosu.

Predloženim izmenama zakona u punoj meri se afirmiše ustavno određenje (Član 1. Ustava) Republike Srbije kao države socijalne pravde.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Predloga zakona kojim se dopunjuje član 4. Zakona dodavanjem novih tač. 11a) i 11b). Tačkom 11a) proširiju se ovlašćenja NBS tako da NBS štiti prava i interese građana, odnosno korisnika usluga u slučajevima poremećaja na finansijskom tržištu na koje oni objektivno ne utiču. Na ovaj način se štite građani od prekomerne štete koju bi mogli da pretrpe usled objektivnih okolnosti za koje niko ne odgovara.

Tačkom 11b) utvrđuje se obaveza NBS da nacrte i predloge zakona, podzakonskih i drugih akata koje donosi u okviru svoje nadležnosti dostavi udruženjima korisnika finansijskih usluga na mišljenje kao i da njihovo mišljenje uzme u obzir za dalje formulisanje ovih odredbi. Ovim odredbama se obezbeđuje primena načela ravnopravnosti ugovornih strana, budući da korisnici mogu na ovaj način da utiču na normativni okvir iz koga kasnije proističu ugovori kojima se konkretno uređuju njihova prava i obaveze.

Članom 2. Predloga zakona propisan je rok za stupanje na snagu zakona.

IV. ANALIZA EFEKATA PROPISA

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije obezbediće se efikasnije ostvarivanje ciljeva Zakona, zaštita velikog broja korisnika finansijskih usluga- građana. Posebna zaštita obezbediće se za one građane koji su zaključivali ugovore o kreditu, ugovore o lizingu i sl, a na koje se odnose odredbe Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava i Zakona o privremenom uređivanju načina isplata penzija.

V. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. poslovnika Narodne skupštine (,,Službeni glasnik RS", broj 20/2012-prečišćen tekst), jer se predloženim dopunama uređuju pitanja i odnosi nastali usled okolnosti koje nisu mogle da se predvide, nedonošenje po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija.

Izvor: Press-služba Narodne skupštine Republike Srbije, 03.02.2015.