Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ROKOVI ODREĐENI UREDBAMA KOJI NASTUPAJU U FEBRUARU 2014. GODINE


UREDBA O NAČINU OBRAČUNA I NAČINU RASPODELE PRIKUPLJENIH SREDSTAVA PO OSNOVU NAKNADE ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)

Javni snabdevač je dužan da najkasnije do kraja februara svake godine objavi detaljan izveštaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima za naknadu za podsticaj proizvodnje povlašćenih proizvođača električne energije u prethodnoj godini, koji naročito treba da sadrži naziv povlašćenog proizvođača, njegovu proizvodnju, koliko je od kog povlašćenog proizvođača otkupljeno, a koliko je plaćeno naknade po svakom povlašćenom proizvođaču.

UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500" ("Sl. glasnik RS", br. 8/2014)

Ova uredba stupa na snagu 1. februara 2014. godine, a važi do 31. jula 2014. godine.

UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010, 86/2011, 15/2012 i 3/2014)

Obveznik plaćanja naknade dužan je da naknadu iz čl. 7, 8, 9, 10, 11. i 11a Uredbe uplati u sledećim rokovima, i to:

 za oktobar, novembar i decembar tekuće godine, do 15. februara naredne godine.

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE OD STRANE UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA I UTVRĐIVANJU SPISKA PREDMETA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 110/2013)

Uprava za zajedničke poslove, najkasnije do 15. februara, dostavlja Vladi na saglasnost Predlog plana centralizovanih javnih nabavki za tekuću godinu.

Izvor: Redakcija, 2.2.2014.