Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA: Po prvi put, u jedan sudski spor tužilaštvo se uključilo na strani tužioca, i to korisnika kredita u švajcarskim francima. Reč je o tužbi za ništavost ugovora o tom zajmu, protiv jedne od banaka. Ugovor koji je protivan prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima je ništavan ako cilj povređenog pravila ne upućuje na neku drugu sankciju ili ako zakon u određenom slučaju ne propisuje nešto drugo


Po prvi put, u jedan sudski spor tužilaštvo se uključilo na strani tužioca, i to korisnika kredita u švajcarskim francima. Reč je o tužbi za ništavost ugovora o tom zajmu, protiv jedne od banaka. Da li bi taj slučaj mogao da preraste u pravilo što bi dalo nadu korisnicima problematičnih kredita da će uspeti da dokažu štetnost tih ugovora?

Istorijski trenutak za 20 hiljada građana Srbije koji imaju kredite u švajcarcima. Kako kažu u Udruženju zaduženih u švajcarskim francima "Efektiva", tužilaštvo se priključuje sporu na strani korisnika zajma.

"Traži se utvrđivanje ništavosti ugovora zbog faktički neodredivosti ugovorne obaveze i zbog toga što su ovi krediti suprotni javnom poretku. Oni su već 2012. zabranjeni za dalju eksploataciju, ali građani koji su se zadužili do tog trenutka u toj valuti oni su ostali sa tim teretom", kaže Dejan Gavrilović iz "Efektive".

Rate za kredite u švajcarcima su se udvostručile zbog promenljivog kursa franka, a banke nisu želele da omoguće vraćanje tih zajmova u normalnim uslovima. Time je po proceni tužilaštva, ugrožen javni interes.

"Dakle svuda gde je utvrđeno da se krši javni interes tužilaštvo ima pravo da reaguje i na svu sreću tužilac je ovde odreagovao. To znači da je država prepoznala da mora da zaštiti interes slabije strane, potrošača", kaže Denis Perinčić iz Republičke unije potrošača.

Ako se utvrdi ništavost ugovora između klijenta i banke, to će omogućiti poravnanje računa. Izračunaće se koliko je klijent dobio novca, a koliko je otplatio, jer su pored glavnice i kamate klijenti plaćali i kursne razlike.

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)

I Ništavi ugovori

Ništavost

Član 103

(1) Ugovor koji je protivan prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima je ništav ako cilj povređenog pravila ne upućuje na neku drugu sankciju ili ako zakon u određenom slučaju ne propisuje što drugo.

(2) Ako je zaključenje određenog ugovora zabranjeno samo jednoj strani, ugovor će ostati na snazi ako u zakonu nije što drugo predviđeno za određeni slučaj, a strana koja je povredila zakonsku zabranu snosiće odgovarajuće posledice.

Posledice ništavosti

Član 104

(1) U slučaju ništavosti ugovora svaka ugovorna strana dužna je da vrati drugoj sve ono što je primila po osnovu takvog ugovora, a ako to nije moguće, ili ako se priroda onog što je ispunjeno protivi vraćanju, ima se dati odgovarajuća naknada u novcu, prema cenama u vreme donošenja sudske odluke, ukoliko zakon što drugo ne određuje.

(2) Ali, ako je ugovor ništav zbog toga što je po svojoj sadržini ili cilju protivan prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima, sud može odbiti, u celini ili delimično, zahtev nesavesne strane za vraćanje onog što je drugoj strani dala a može i odlučiti da druga strana ono što je primila po osnovu zabranjenog ugovora preda opštini na čijoj teritoriji ona ima sedište, odnosno prebivalište, ili boravište.

(3) Prilikom odlučivanja sud će voditi računa o savesnosti jedne, odnosno obeju strana, o značaju ugroženog dobra ili interesa, kao i o moralnim shvatanjima.

Izvor: Vebsajt N1, Tanja Veselinović, 30.11.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija