Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 1. DECEMBRA 2015. GODINE ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO, ODBORA ZA PRIVREDU, REGIONALNI RAZVOJ, TRGOVINU, TURIZAM I ENERGETIKU - RAZMOTRENI I PRIHVAćENI PREDLOG ZAKONA O RUDARSTVU I GEOLOšKIM ISTRAżIVANJIMA, PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE DO 2025. GODINE SA PROJEKCIJAMA DO 2030. GODINE


35. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

Na sednici Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, održanoj 1. decembra 2015. godine, članovi Odbora razmatrali su Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima u načelu, i Predlog strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, u načelu i u pojedinostima.

Predlog zakona, kao i Predlog strategije, u ime Ministarstva rudarstva i energetike, obrazlagala je Mirjana Filipović, državni sekretar.

Tom prilikom, kada je reč o Predlogu zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, Filipović je, kao osnovne ciljeve koji su planirani donošenjem tog zakona, izdvojila stvaranje uslova za transparentno izdavanje odobrenja za vršenje geoloških istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, zatim omogućavanje efikasnijeg vršenja delatnosti geoloških istraživanja svih mineralnih sirovina i resursa, kao i geološka istraživanja koja se izvode u cilju istraživanja geološke sredine za potrebe prostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja, izgradnje objekata, sanacije i rekultivacije resursa, pritom istakavši da se donošenjem istog ispunjavaju uslovi za implementaciju propisa Evropske Unije.

Nakon obrazloženja državnog sekretara i rasprave koja je usledila, Odbor je, većinom glasova, odlučio da prihvati Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, u načelu.

U nastavku sednice, Filipović je govorila i o Predlogu strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, naglasivši da bi, donošenjem i sprovođenjem navedene strategije, kroz niz pravnih i konkretnih investicionih rešenja i projekata, do 2020. godine, trebalo da se postigne željeni stepen proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, kao i da se podigne stepen energetske efikasnosti i smanji emisija gasova staklene bašte.

Otvarajući raspravu u načelu o Predlogu strategije, predsednica Odbora prof. dr Aleksandra Tomić podsetila je sve prisutne da se o navedenoj strategiji, u formi javne debate, diskutovalo na Trećem sastanku Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije, održanom 2. septembra 2015. godine, tokom koga su učesnici istog formulisali preporuke koje su upućene nadležnim ministarstvima Vlade Republike Srbije.

Nakon rasprave, članovi Odbora odlučili su da prihvate, u načelu, Predlog strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, nakon čega je usledila rasprava u pojedinostima.

Na Predlog strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, od strane narodnih poslanika, podneto je ukupno šest amandmana, od kojih je Odbor prihvatio jedan na tačku 2.3 Predloga strategije.

Ispred Ministarstva rudarstva i energetike sednici su, sa saradnicima, prisustvovali državni sekretar Mirjana Filipović i pomoćnik ministra Siniša Tanacković.

152. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je na sednici održanoj 1. decembra 2015. godine razmotrio šest predloga zakona koji su predloženi za dnevni red Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.

Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) i pravnim sistemom Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, Predlog strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv regrutovanja, korišćenja, finansiranja i obuke plaćenika, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice članova diplomatskih ili konzularnih predstavništava, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Finske o sukcesiji i konsolidaciji bilateralnih ugovora, koje je podnela Vlada.

Članovi Odbora razmotrili su i amandmane narodnih poslanika podnete na Predlog strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine i ocenili da je svih šest podnetih amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 01.12.2015.
Naslov: Redakcija