Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE I NAKNADE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA I REZIDENTNA PRAVNA LICA: PRAVILNIK ćE SE PRIMENJIVATI OD 1. JANUARA 2016. GODINE


U "Sl. glasniku RS", br. 97/2015 od 28.novembra 2015. godine, objavljen je Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015 - dalje: Pravilnik).

Pravni osnov za donošenje ovog Pravilnika sadržan je učlanu 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014 i 91/2015 - autentično tumačenje), kao i članu 40. stav 14. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014 i 91/2015 - autentično tumačenje).

Razlozi za donošenje ovog Pravilnika sadržani su, pre svega, u potrebi stvaranja uslova za podnošenje poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna licapo osnovu dividendi i udela u dobiti, naknada po osnovu autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamate, naknade od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, i na prihode koje po osnovu naknada od prodaje sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica, imajući u vidu da je Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014 i 91/2015 - autentično tumačenje), između ostalog, propisano da se poreska prijava podnosi isključivo u elektronskom obliku za porez na dobit po odbitku od 1. januara 2016. godine. S tim u vezi, donošenjem ovog Pravilnika postiže se i omogućavanje podnošenja navedene prijave, na način i u roku koji je propisan zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Pravilnik sadrži osam članova.

Član 1.propisuje da se ovim pravilnikom uređuje sadržaj poreske prijave za obračun poreza na dobit koji se plaća po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica u skladu sa članom 40. st. 1, 2, 3, 10. i 12. Zakona.

Član 2. propisuje da isplatilac prihoda, odnosno naknade (rezidentno pravno lice) podnosi poresku prijavu na Obrascu PDPO/S (Poreska prijava za porez na dobit po odbitku) isključivo elektronskim putem, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave, na način propisan Pravilnikom o podnošenju poreske prijave elektronskim putem ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013).

Član 3. propisuje delove Obrasca PDPO/S.

Čl. 4. do 6. propisuju način iskazivanja podataka u Obrascu PDPO/S.

Član 7. propisuje kada se prijava smatra podnetom.

Član 8. propisuje da danom početka primene ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012) i Pravilnik o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica ("Sl. glasnik RS", br. 61/2013).

Član 9. propisuje da ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjuje se od 1. januara 2016. godine.

Izvor: Redakcija, Biljana Todorović, 01.12.2015.