Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INFORMACIJA O 12. SASTANKU MINISTARSKOG SAVETA ENERGETSKE ZAJEDNICE


12. sastanak Ministarskog saveta Energetske zajednice održan je 23. septembra u Kijevu, Ukrajini.

Sastanak je otvorio Arsenij Jacenjuk, predsednik Vlade Ukrajine i zamenik ministra u Savetu Evropske unije, Klaudio de Vinćenti. Sastankom je predsedavao ministar Juri Prodan u ime predstavništva Ukrajine, zatim ministar Damjan Điknuri kao predstavnik budućeg predsedništva Albanije i zamenik predsednika Evropske komisije Ganter Etinger, u ulogama potpredsednika. Na sastanku je raspravljano o pristupanju Gruzije, sprovođenju Ugovora, projektima od interesa za Energetsku zajednicu i sigurnosti snabdevanja.

- Na sastanku je usvojen Godišnji izveštaj o aktivnostima Energetske zajednice za 2014. godinu.

- Letonija i Švedska su otpozdravljene kao učesnice Energetske zajednice.

- Konstatovan je Izveštaj Evropske komisije o pregovorima za pristupanje Gruzije Energetskoj zajednici i pozvane su Evropska komisija i Gruzija da finalizuju ove pregovore pravovremeno.

- Revidirano je stanje implementacije Ugovora na osnovu Izveštaja podnetog od strane Sekretarijata. Ovom prilikom je izražena zabrinutost zbog nazadovanja određenih država kada je u pitanju reforma tržišta električne energije i gasa, kao i zabrinutost zbog nedostatka regionalne integracije tržišta.

Ministarski savet je podržao apel Sekretarijata za očuvanjem nezavisnosti regulatornih tela.

- Opomenute su strane ugovornice na obavezu transponovanja Trećeg paketa propisa do 1. janura 2015. godine.

-Ministarski savet je pozvao Stalnu grupu na visokom nivou da izvrši potrebne adaptacije Direktive 2012/27/EU o promociji energetske efikasnosti i usvoji odluku na prvom narednom sastanku 2015. godine u skaldu sa procedurom kojom Ministarski savet usvaja odluke.

-Na osnovu obrazloženog zahteva Sekretarijata i mišljenja Savetodavnog odbora u skladu sa članom 91. Ugovora konstatovano je kršenje od strane Republike Srbije zbog neispunjavanja obaveza koja se tiču razdvajanja operatora transportnog sistema gasa. Ministarski savet je u tom smislu pozvao RS da hitno izvrši razdvajanje JP Srbijagas i Jugorozgas a.d. u skladu sa važećim acquis.

-Predočeno je dugotrajno i ozbiljno kršenje Ugovora od strane Bosne i Hercegovine u gasnom sektoru i mogućnost uvođenja sankcija na narednom sastanku.

-Ukrajina je prezentovala napredak u pripremi Nacionalnog plana za smanjenje štetnih emisija. U tom smislu je konstatovano da je potrebno još rada na ovom polju.

-Konstatovan je napredak određenih projekata koji su od interesa za EnZ i napomenuto je da svi novi projekti moraju biti u skladu sa Trećim paketom propisa.

-Usvojeno je Tumačenje člana 94. o postojećim interkonektorima, Ugovora, u cilju obezbeđivanja sigurnosti investicija u pan-evropsko energetsko tržište i izbegavanja različitog tretmana strana ugovornica i država članica EU pri implementaciji acquis.

-Usvojena je Preporuka o Uredbi 347/2013 i delegirano Stalnoj grupi na visokom nivou da u prvoj polovini 2015. usvoji odluku o implementiranju iste.

-Predstavljen je Izveštaj profesora J. Buzeka i HLRG "Energetska zajednica za budućnost". Ključni predlozi Izveštaja su:

• dodatne mere za stvаranje jedinstvenog evropskog energetskog tržišta,

• mere za povećanje investicija,

• jače mere obezbeđenja primene,

• više finasijskih sredstava,

• fleksibilnija pravila za članstvo u EnZ,

 povećana transparentnost.

-Najavljeni su prioriteti budućeg predstavništva: reforma EnZ u skladu sa preporukama HLRG i stvaranjem Energetske unije, implemtacija Trećeg paketa, usvajanje novog acquis koji je raspravljan tokom poslednje godine i aktivno učešće u stvaranju Južnog Koridora za gas.

Izvor: Redakcija, 1.10.2014.