Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: OBJAVLJENA STATISTIčKA ANALIZA KATALOGA POKLONA U 2014. GODINI KOJE SU PRIJAVILI FUNKCIONERI


Agencija za borbu protiv korupcije objavila je statističku analizu kataloga poklona u 2014. godini koje su prijavili funkcioneri. Statističku analizu možete preuzeti ovde.

Funkcioner je dužan da o svakom poklonu u vezi sa vršenjem javne funkcije obavesti državni ili drugi organ, organizaciju, javnu službu u kojoj vrši javnu funkciju, koji su obavezni da o poklonima vode posebnu evidenciju.

Prema čl. 41. st. 1. i 2. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US - dalje: Zakon) kopija evidencije za prethodnu kalendarsku godinu dostavlja se Agenciji, najkasnije do 1. marta tekuće godine. Agencija vodi katalog poklona u skladu sa čl. 68. st. 1. al. 4. Zakona. Agencija objavljuje katalog poklona za prethodnu kalendarsku godinu do 1. juna tekuće godine, u skladu sa čl. 41. st. 4. Zakona.

Šta se sve smatra poklonima

"Poklon" je novac, stvar, pravo i usluga izvršena bez odgovarajuće naknade i svaka druga korist koja je data funkcioneru ili povezanom licu u vezi s vršenjem javne funkcije. "Protokolarni poklon" je poklon koji funkcioner primi od strane države, njenog organa ili organizacije, međunarodne organizacije ili stranog pravnog lica, koji je primljen prilikom službene posete ili u drugim sličnim prilikama.

Detaljniji opis pravila u vezi sa poklonima možete videti u Pravilniku o poklonima funkcionera.

Značaj vođenja i objavljivanja kataloga poklona je u povećanju transparentnosti u obavljanju javnih funkcija, a ona se ne može postići ukoliko ne postoji svest funkcionera da je obaveza prijavljivanja poklona samo jedan od elemenata odgovornog vršenja poverenih poslova.

Na ovaj način, podaci o poklonima funkcionera i sa njima povezanih lica, iz kojih može proizlaziti sukob interesa, dostupni su kontroli javnosti.

Agencija za borbu protiv korupcije je, kroz model plana integriteta, čija je izrada zakonska obaveza svih javnih institucija, ponudila rešenje da institucije odrede lice koje je nadležno za vođenje evidencije poklona i obaveštavanje Agencije o tome. Osim toga, evidencije o poklonima morale bi biti predmet redovne revizije ovlašćenog lica u organu, koji mora biti nezavisan u svom radu i koji je u obavezi da rezultate revizije predoči rukovodiocu organa. Cilj takvog pregleda treba da bude i analiza trendova i obrazaca koji mogu izazvati zabrinutost, a samim tim i ukazati na potrebu uvođenja korektivnih i preventivnih akcija.

Imajući u vidu relativno mali broj prijavljenih poklona, potrebna je i reakcija javnosti, medija i samih građana, koji bi obaveštavali Agenciju, ukoliko imaju saznanja o tome da je neki funkcioner primio poklon, dozvoljeni ili nedozvoljeni, a o tome ne postoji podatak u registru poklona koji vodi Agencija za borbu protiv korupcije.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 01.06.2015.