Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVREMENOM UREđIVANJU OSNOVICA ZA OBRAčUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA: U ZARADE ZA OVU GODINU URAčUNATO JE UMANJENJE VREDNOSTI RADNOG čASA ZA 10 ODSTO, SMANJENJE BROJA RADNIKA ZA 301 PO OSNOVU ODLASKA U PENZIJU, SPORAZUMNIM PRESTANKOM RADNOG ODNOSA, PO OSNOVU POVREDA RADNE OBAVEZE, ALI I SMANJENJE BROJA DIREKTORA U TOP MENADżMENTU KOMPANIJE


Odbor direktora "Železnica Srbije" usvojio je plan ušteda za 2015. godinu prema kojem će rashodi tog javnog preduzeća biti za dve milijarde i 87 miliona dinara manji nego u prošloj godini.

Plan ušteda urađen je u skladu sa državnim uputstvima i smernicama na racionalizaciji troškova, preporukama Svetske banke, a posebno zbog činjenice da su ove godine državne subvencije za železnicu za dve milijarde dinara manje nego 2014. godine. Plan ušteda prati i detaljno utvrđen i razrađen terminski plan aktivnosti na donošenju mera štednje i racionalizacije, čiji je cilj, pored ostalog, praćenje realizacije mera štednje i postignutih efekata u svim segmentima i organizacionim delovima poslovanja železnice, rekao je generalni direktor "Železnica Srbije", Miroslav Stojčić.

Srpske železnice će, prema Planu uštede za ovu godinu, imati manje rashode na masi za zarade i to oko 860 miliona dinara za bruto primanja i blizu 175 miliona za doprinose na teret poslodavca, navedeno je u saopštenju Železnice.

Ove uštede, koje čine blizu 50 odsto od ukupnog smanjenja troškova, biće ostvarene zbog velikog odliva zaposlenih tokom prošle godine kada je broj zaposlenih smanjen za 969 u odnosu na 2013. godinu.

U zarade za ovu godinu uračunato je umanjenje na osnovu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014) (smanjenje vrednosti radnog časa za 10 odsto), zatim smanjenje broja radnika za 301 po osnovu odlaska u penziju, sporazumnim prestankom radnog odnosa, povreda radne obaveze i po drugim osnovima, ali i smanjenje broja direktora u top menadžmentu kompanije.

Ostala lična primanja (otpremnine i pomoć zaposlenom) biće za oko 111 miliona dinara manja u ovoj godini, što je više od pet odsto od ukupno planirane uštede za ovu godinu.

Iznos za otpremnine za odlazak u penziju smanjen je za 87 miliona dinara, jer će ove godine po sili zakona u penziju otići 85 zaposlenih. Sredstva za pomoć zaposlenima ove godine su smanjena za 24 miliona dinara, a planirano je i smanjenje izdataka za posmrtnine u skladu sa novim Kolektivnim ugovorom.

Smanjenje troškova električne energije blizu 238 miliona dinara planirano je na osnovu novog ugovora sa EPS-om prema kome se za kilovat čas plaća 4,939 dinara umesto sedam dinara koliko je Železnica do septembra prošle godine izdvajala za "rezervno snabdevanje".

Srpske železnice će ove godine na troškovima kazni, šteta i penala zbog odšetnih zahteva pojedinih izvođača radova na železničkim projektima uštedeti oko 135 miliona dinara, a na rashodima po osnovu "ispravke greške" iz ranijih godina više od 118 miliona.

Planirane uštede za ovu godinu uključuju uštedu i na energentima za putničke automobile, naknadama po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, troškovima za službena putovanja, naknadama za zajedničku upotrebu putničkih i prtljažnih kola u međunarodnom saobraćaju.

Ušteda na uslugama prenosa, utovara, pretovara i istovara planirana je realizacijom ovih poslova u sopstvenoj režiji, a racionalnim korišćenjem sopstvenog prostora uštedeće se na zakupnini poslovnog prostora.

Redukcijom nabavki dobara, usluga i radova od železničkih zavisnih preduzeća uštedeće se ukupno oko 79 miliona dinara. To se odnosi na troškove usluga u kolima za spavanje i na ketering usluge, zatim usluge turističkog posredovanja, čišćenja prostorija, kao i pranja, peglanja i hemijskog čišćenje.

"Ove godine predviđeno je i smanjenje ili ukidanje donacija za humanitarne, sportske, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene".

Smanjeni su troškovi platnog prometa i naknada za uređenje građevinskog zemljišta, navedeno je u saopštenju "Železnica Srbije".

Izvor: Vebsajt Tanjug, 01.06.2015.