Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Od 1. ju­na 2017. od ka­da se pri­me­nju­je Za­kon pa do kra­ja ja­nu­a­ra 2018. godine iz­re­če­no 10.115 hit­nih me­ra ko­ji­ma su se po­či­ni­o­ci ili uda­lji­li iz sta­na ili im je za­bra­nje­na ko­mu­ni­ka­ci­ja i pri­la­zak žr­tvi


Za ne­pu­na dva me­se­ca ove go­di­ne ši­rom Sr­bi­je u po­ro­dič­nom i part­ner­skom na­si­lju ubi­je­no je osam že­na. No­vi Za­kon o spre­ča­va­nju na­si­lja u po­ro­di­ci ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016) ko­ji se pri­me­nju­je od 1. ju­na 2017. imao je po­zi­ti­van uti­caj na sma­nje­nje ova­kvih slu­ča­je­va, ali na­ža­lost, od po­čet­ka go­di­ne broj zlo­či­na nad že­na­ma u Sr­bi­ji je u po­ra­stu. Pri­me­ra ra­di, to­kom ce­le pro­šle go­di­ne u po­ro­dič­nom na­si­lju ubi­je­no je 26 že­na, a od No­ve go­di­ne go­to­vo sva­ke ne­de­lje smo sve­do­ci slu­ča­je­va da je mu­ška­rac usmr­tio su­pru­gu, biv­šu že­nu, de­voj­ku, maj­ku… 

Ve­sna Sta­no­je­vić, ko­or­di­na­tor­ka Sa­ve­to­va­li­šta pro­tiv na­si­lja u po­ro­di­ci, pod či­jem okri­ljem su i si­gur­ne ku­će u Be­o­gra­du, ka­že da su ovo alar­mant­ni po­da­ci. Ona sma­tra da bi in­sti­tu­ci­je tre­ba­lo da bu­du efi­ka­sni­je kao i da ulo­že još tru­da u bor­bu pro­tiv ove po­ša­sti. 

"Sve vre­me se pi­tam da li ra­di­mo ka­ko tre­ba ili je to sti­caj ne­kih dru­gih okol­no­sti na ko­je ne mo­že­mo da uti­če­mo. Či­nje­ni­ca je da je to pre­vi­še ubi­sta­va ove go­di­ne i mno­go stva­ri mo­ra da se pro­me­ni ka­ko bi se iz­me­ni­lo i po­na­ša­nje lju­di", ka­že Ve­sna Sta­no­je­vić.

Gor­ja­na Mir­čić Ča­lu­ko­vić, za­me­ni­ca jav­nog tu­ži­o­ca upu­će­na u Mi­ni­star­stvo prav­de i čla­ni­ca rad­ne gru­pe za iz­ra­du Za­ko­na na­vo­di da pre­ma evi­den­ci­ji bar po­lo­vi­na od ovih osam slu­ča­je­va ni­ka­da ni­je bi­la pri­ja­vlje­na in­sti­tu­ci­ja­ma – ni Cen­tru za so­ci­jal­ni rad, a ni po­li­ci­ji. 

"Sva­ko ko je od­go­vo­ran gra­đa­nin tre­ba­lo bi da pri­ja­vi ako ču­je da ne­ko u nje­go­vom kom­ši­lu­ku tu­če že­nu i de­cu. Jer ako ona ne­će, ne sme ili ne že­li, mi kao gra­đa­ni smo du­žni da to ura­di­mo. U če­ti­ri slu­ča­ja ovih ubi­sta­va že­ne se ni­ka­da ni­ko­me ni­su obra­ti­le za po­moć", na­gla­ša­va Mir­čić Ča­lu­ko­vić. Ona do­da­je da su va­žne i kam­pa­nje za po­di­za­nje sve­sti žr­ta­va i da na to­me tre­ba još da se ra­di. 

U Mi­ni­star­stvu prav­de ka­žu da je od 1. ju­na 2017. od ka­da se pri­me­nju­je Za­kon pa do kra­ja ja­nu­a­ra iz­re­če­no 10.115 hit­nih me­ra ko­ji­ma su se po­či­ni­o­ci ili uda­lji­li iz sta­na ili im je za­bra­nje­na ko­mu­ni­ka­ci­ja i pri­la­zak žr­tvi. Ka­ko na­vo­de, u ovom pe­ri­o­du u Sr­bi­ji su odr­ža­na 1.793 sa­sta­na­ka na ko­ji­ma je raz­mo­tren čak 29.181 slu­čaj pri­ja­vlje­nog na­si­lja u po­ro­di­ci. Bit­no je na­gla­si­ti da ov­de spa­da­ju i slu­ča­je­vi na­si­lja ni­žeg in­ten­zi­te­ta. Ipak, uz sve na­po­re nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja, Sr­bi­ja se i da­lje bo­ri sa ovim pro­ble­mom.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandar Bojović, 27.02.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija