Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI O POREZIMA NA DOBIT PRAVNIH LICA I NA DOHODAK GRAĐANA: Zakonima su propisane poreske olakšice za donatore, koje se odnose na priznavanje izdataka za humanitarne svrhe kao rashoda u iznosu najviše do pet odsto od ukupnog prihoda. Kod prometa dobara koja su predmet donacije, a na koja se plaća PDV, nema drugih oporezivanja


O mogućnostima za realizovanje ideje da se ukine porez na donacije i eventualnim efektima takve odluke Ministarstvo finansija planira da razgovara sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Tim povodom u resoru finansija podsećaju da su važećim Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje i 112/2015) i Zakonom o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.), već propisane poreske olakšice koje se odnose na priznavanje izdataka za humanitarne svrhe kao rashod u iznosu najviše do pet odsto od ukupnog prihoda.

Navode i da se kod prometa dobara koja su predmet donacije, a na koja se plaća PDV, nema drugih oporezivanja.

Ističu da su rešenja predviđena Zakonom o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn. i 108/2016), koja se odnose na oporezivanje donacija u dobrima i uslugama usaglašena sa propisima EU kojima se uređuje oporezivanje potrošnje PDV-a.

"I sada je moguće da se na zahtev u pojedinačnim i opravdanim slučajevima omogući oslobađanje, a imajući u vidu efekat i ispunjenost uslova koji podrazumevaju neophodnu usaglašenost sa Zakonom o PDV i propisima EU kojima se ureduje oporezivanje potrošnje PDV, onemogućavanje zloupotreba i održavanje principa horizontalne poreske pravičnosti", kažu u Ministarstvu finansija.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izjavio je ranije da bi porez na donacije i humanitarnu pomoć trebalo da bude ukinut 2017. godine i da sa Ministarstvom finansija razgovara o tome kako bi se moglo sprečiti "kažnjavanje" donatorstva naplatom poreza.

Izvor: Vebsajt RTV, 31.01.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija