Zastava Bosne i Hercegovine

RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DIVLjAČI I LOVSTVU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o divljači i lovstvu (“Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 95/18 - dr. zakon), u članu 3. stav 2. tačka 1) briše se.

Član 2.

U članu 6. stav 1. tač. 5) i 7) brišu se.

Član 3.

U članu 7. stav 1. tačka 3) reč: “obrade” zamenjuje se rečju:

“dostavljanja”.

U tački 4) reč: “distribucije” zamenjuje se rečju: “raspodele”.

U stavu 2. tačka 1) reč: “obrade” zamenjuje se rečju: “dostavljanja”. U tački 2) reč: “distribucije” zamenjuje se rečju: “raspodele”.

U stavu 3. reči: “iz st. 1. i 2.” zamenjuju se rečima: “iz stava 1.

tač. 1) i 2)”.

Stav 4. briše se.

Član 4.

Posle člana 8. dodaje se naziv člana i član 8a, koji glasi:

“Pojedini poslovi Lovačkog saveza Srbije Član 8a

Lovački savez Srbije obavlja sledeće poslove:

1)         donosi program obuke lovaca koji sadrži: zakonodavni okvir u oblasti lovstva, gajenje i ekologiju divljači, gazdovanje lovištem i organizaciju lova, lovnu kinologiju, kao i postupanje sa oružjem i municijom i druge mere sigurnosti u lovu;

2)         sprovodi obuke iz tačke 1) ovog stava;

3)         distribuira lovne karte;

4)         vodi Katastar lovišta i Centralnu bazu podataka.

Poslovi iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana vrše se kao povereni. Lovački savez Srbije donosi program obuke lovaca iz stava 1.

tačka 1) ovog člana po prethodno dobijenoj saglasnosti Ministarstva.”.

Član 5.

U članu 36. tačka 5) briše se.

Član 6.

U članu 39. stav 1. broj: “10” zamenjuje se brojem: “20”.

U stavu 2. reči: “period od 20 godina” zamenjuju se rečima:

“neodređeno vreme”.

Član 7.

U članu 41. stav 2. menja se i glasi:

“Ugovor zaključuje Ministarstvo, odnosno nadležni pokrajinski organ i ovlašćeno lice korisnika lovišta.”

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

“Izuzetno od stava 3. ovog člana, ministarstvo nadležno za poslove odbrane kao korisnik lovišta posebne namene nema obavezu da obezbedi odgovarajuće garancije propisane aktom iz člana 44. ovog zakona u vrednosti početnih fondova lovostajem zaštićenih vrsta divljači obračunatoj po propisanoj visini naknade.”.

Dosadašnji stav 4. postaje član 5.

Član 8.

U članu 42. tačka 7) reči: “u ustanovljenim granicama” brišu se.

Član 9.

U članu 43. stav 2. reči: “posebne namene” brišu se.

Član 10.

Nazivi člana i čl. 45. i 46. brišu se.

Član 11.

U članu 47. stav 3. reči: “koja mora biti usklađena sa programom razvoja lovnog područja u okviru koga se to lovište nalazi “ brišu se.

Član 12.

U članu 48. posle stava 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

“Ukoliko dođe do poremećaja stanja populacija divljači usled pojave bolesti, elementarnih nepogoda ili drugog razloga korisnik lovišta dužan je da donese izmenu godišnjeg plana.”.

Član 13.

U članu 49. stav 1. menja se i glasi:

“Lovnu osnovu, godišnji plan, program gazdovanja za ograđeni deo lovišta i program naseljavanja divljači izrađuje pravno lice registrovano za obavljanje poslova planiranja u lovstvu koje ima zaposleno lice sa licencom za izradu planskih dokumenata.”.

Stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 3. menja se i glasi:

“Ministar bliže propisuje sadržinu i način izrade lovne osnove, godišnjeg plana, programa gazdovanja za ograđeni deo lovišta i programa naseljavanja divljači.”.

Član 14.

U članu 53. stav 1. briše se.

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 1. posle reči:

“staništima divljači” dodaju se zapeta i reči: “kao i o lovcima, lovnim kartama i izrečenim merama zabrane bavljenja lovom”.

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 2. menja se i glasi:

“Javna preduzeća i privredna društva iz člana 7. ovog zakona dužna su da podatke dostavljaju Ministarstvu preko Lovačkog saveza Srbije na propisanom obrascu.”.

Dosadašnji st. 4 - 7. postaju st. 3 - 6.

Član 15.

U članu 54. stav 2. reči: “vrši dužnost naoružano službenim oružjem” zamenjuju se rečima: “može biti naoružano službenim oružjem u vršenju dužnosti”.

Član 16.

U članu 56. stav 3. reči: “vrši dužnost naoružan službenim oružjem” zamenjuju se rečima: “može biti naoružano službenim oružjem u vršenju dužnosti”.

Član 17.

U članu 57. tačka 2) menja se i glasi:

“2) sačini zapisnik o izvršenoj ili pokušanoj nezakonitoj radnji, o nepridržavanju mera sigurnosti u lovu, izvršiocima, odnosno licima koja su pokušala da izvrše nezakonitu radnju, lovačkom oružju, predmetima, psima i prevoznim i drugim sredstvima korišćenim ili namenjenim za vršenje nezakonite radnje, kao i da o izvršenoj ili pokušanoj nezakonitoj radnji, odnosno o nepridržavanju mera sigurnosti u lovu obavesti odgovorno lice u pravnom licu kod koga je zaposlen, korisnika lovišta, policiju i nadležnog lovnog inspektora;”.

Član 18.

U članu 58. stav 1. posle tačke 1) dodaje se nova tačka 1a), koja glasi:

“1a) udalji iz lova lice koje ne poštuje mere sigurnosti u lovu ili lovi divljač na način ili uz upotrebu oružja i municije suprotno zabranama propisanim ovim zakonom ili lovi bez lovne karte ili dozvole za lov;”.

Član 19.

U članu 60. stav 2. briše se.

Član 20.

Posle člana 60. dodaje se naziv člana i član 60a, koji glasi:

“Mera zabrane bavljenja lovom Član 60a

Ministarstvo rešenjem izriče meru zabrane bavljenja lovom na teritoriji Republike Srbije licu koje se ne pridržava mera sigurnosti u lovu ili lovi divljač na način ili uz upotrebu oružja i municije koji su zabranjeni ovim zakonom ili lovi bez lovne karte ili dozvole za lov.

Meru iz stava 1. ovog člana Ministarstvo izriče na osnovu predloga korisnika lovišta i zapisnika lovočuvara o izvršenoj ili pokušanoj nedozvoljenoj radnji iz stava 1. ovog člana i o izvršiocu.

Zabrana lova može se izreći u trajanju od jedne godine, a u slučaju ponavljanja nedozvoljenih radnji iz stava 1. ovog člana, može se izreći trajna zabrana bavljenja lovom na teritoriji Republike Srbije.”.

Član 21.

Član 61. menja se i glasi:

“Član 61.

Lovna karta može biti mesečna i godišnja.

Pravo na godišnju lovnu kartu ima lice koje je državljanin Republike Srbije i ako:

1)         ima položen lovački ispit u skladu sa ovim zakonom ili je steklo diplomu srednje ili visoke škole u kojoj je izučavalo predmet iz oblasti lovstva;

2)         redovno pohađa obuke iz člana 8a stav 1. tačka 1) ovog zakona;

3)         ispunjava uslove iz propisa kojima se reguliše oružje i municija, osim za sokolarenje;

4)         nema izrečenu meru zabrane bavljenja lovom iz člana 60a ovog zakona.

Pravo na mesečnu lovnu kartu ima:

1)         strani državljanin, ako poseduje važeću lovačku ispravu zemlje čiji je državljanin i ako ispunjava uslove iz propisa kojima se reguliše oružje i municija;

2)         državljanin Republike Srbije za komercijalni lov, ako ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana.

Zahtev za dobijanje lovne karte lovac podnosi korisniku lovišta, izuzev zahteva za mesečnu lovnu kartu za koju lovac zahtev može podneti i preko pravnog lica registrovanog za delatnost lovnog turizma.

Zahtev iz stava 4. ovog člana sadrži: prezime i ime, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte ili pasoša, pol, datum rođenja, mesto, opštinu i državu rođenja, državljanstvo, mesto prebivališta i adresu stana, datum podnošenja zahteva i vrstu lovne karte za koju se podnosi zahtev.

Uz zahtev za dobijanje lovne karte lice je dužno da priloži dokaze o ispunjenosti uslova za dobijanje lovne karte, u skladu sa ovim zakonom i dokaz o uplati naknade za lovnu kartu na račun propisan za uplatu javnih prihoda.”.

Član 22.

Naziv člana i član 62. menjaju se i glase:

“Izdavanje i štampanje lovnih karata Član 62.

Lovnu kartu izdaje i štampa Ministarstvo.

Lovna karta koja se izdaje u svrhe sokolarenja sadrži napomenu da se isključivo može koristiti za sokolarenje.

Obrazac lovne karte izrađuje i štampa Narodna banka Srbije - Zavod za izradu novčanica i kovanog novca.”.

Član 23.

U članu 63. dodaju se novi st. 1. i 2, koji glase:

“U lovu mogu učestvovati ovlašćeno lice korisnika lovišta, vođa grupe i lovci.

Zabranjeno je prisustvo i kretanje drugih lica sa licima iz stava 1. u toku lova.”.

Dosadašnji st. 1-3, postaju st. 3-5.

Član 24.

U članu 72. stav 3. reči: “iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije i budžetskog fonda za razvoj lovstva autonomne pokrajine”

 

zamenjuju se rečima: “iz budžeta Republike Srbije i budžeta autonomne pokrajine”.

Član 25.

U članu 73. stav 1. reči: “lovački savez” zamenjuju se rečima:

“Lovački savez Srbije”.

Član 26.

U glavi VII. FINANSIRANjE, naziv odeljka 1. Budžetski fondovi za razvoj lovstva i čl. 78. i 79. brišu se.

Član 27.

U članu 81. stav 3. reči: “Budžetskom fondu za razvoj lovstva Republike Srbije i Budžetskom fondu za razvoj lovstva autonomne pokrajine” zamenjuju se rečima “budžetu Republike Srbije i budžetu autonomne pokrajine”.

U stavu 4. reči: “Budžetskom fondu za razvoj lovstva Republike Srbije, a u visini od 70% pripadaju budžetskom fondu za razvoj lovstva autonomne pokrajine” zamenjuju se rečima: “budžetu Republike Srbije, a u visini od 70% pripadaju budžetu autonomne pokrajine”.

Stav 5. briše se.

Član 28.

U članu 82. st. 4-6. brišu se.

Član 29.

U članu 95. reči: “sa licencom za obavljanje određenih poslova u lovstvu,” brišu se, a reči: “pet godina” zamenjuju se rečima: “tri godine”.

Član 30.

U članu 102. stav 1. reči: “korisnik lovišta -” brišu se.

U tački 10) reči: “član 43. stav 1” zamenjuju se rečima “član 43”. Tačka 12) menja se i glasi:

“12) ne donese lovnu osnovu (član 47. stav 3);”

Posle tačke 13) dodaju se nove tačke 13a) i 13b), koje glase:

“13a) ne donese izmenu godišnjeg plana (član 48. stav 7);

13b) prekrši zabranu ili drugome omogući da prekrši zabranu iz člana 63. stav 2. ovog zakona;”.

U tački 14) reči: “st. 1. i 2” zamenjuju se rečima: “st. 3. i 4”.

U stavu 2. reči: “od 2.000” zamenjuju se rečima: “od 20.000”, a reči: “korisnika lovišta -”, brišu se.

U stavu 3. reči: “korisniku lovišta -”, brišu se.

Član 31.

U članu 103. stav 1. posle reči: “člana 8. stav 1” dodaju se zapeta i reči: “člana 8a stav 1. tač. 3) i 4)”, a reči: “člana 64. st. 3. i 4” zamenjuju se rečima: “člana 64. st. 3. i 5”.

U stavu 2. reči: “od 500 do 50.000 dinara” zamenjuju se rečima:

“od 10.000 do 100.000 dinara”.

Član 32.

U članu 104. stav 1. reči: “korisnik lovišta -” brišu se.

U stavu 1. posle tačke 10) dodaje se nova tačka 10a), koja glasi:

“10a) ograđuje deo lovišta suprotno odredbama člana 37. ovog zakona;”.

Posle tačke 15) dodaje se nova tačka 15a), koja glasi:

“15a) ne dostavlja Ministarstvu obrađene podatke na propisanom obrascu (član 53. stav 3)”.

U stavu 2. reči: “korisnika lovišta -” brišu se.

Član 33.

U članu 105. stav 1. reči: “od 5.000 do 30.000 dinara” zamenjuju se

rečima: “od 10.000 do 100.000 dinara”.

Tač. 1) - 3) menjaju se i glase:

“1) vrši radnje koje su zabranjene članom 22. ovog zakona;

2)         ne preduzima mere zaštite divljači na nelovnim površinama odnosno površinama van lovišta (član 28);

3)         se kreće u lovištu, naoružano lovačkim oružjem ili opremljeno drugim sredstvima za lov, a nema lovnu kartu i dozvolu za lov (član 30);”.

Tačka 4) briše se.

Posle tačke 5) dodaju se tačke 6)-9), koje glase:

“6) prekrši zabranu ili drugome omogući da prekrši zabranu iz člana 63. stav 2. ovog zakona;

7)         koristi u lovu lovačke pse koji nemaju rodovnik i potvrdu o upotrebljivosti u lovu ili identifikacionu karticu izdatu na osnovu rodovnika i potvrde o upotrebljivosti u lovu (član 74. stav 1);

8)         lovi lovostajem zaštićenu divljač suprotno članu 76. ovog zakona;

9)         koristi u lovu oružje i municiju suprotno članu 77. ovog zakona.”.

 

Član 34.

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja podzakonskih akata iz ovog zakona primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o divljači i lovstvu (“Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 95/18 - dr. zakon), ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 35.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od…..


Izvor: Vebsajt Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 29.08.2023.