Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O STANOVANJU: IZMENAMA ZAKONA PREDVIđA SE ROK OD DVE GODINE ZA UKLANJANJE KLIMA UREđAJA SA FASADA JAVNIH ZGRADA, ZGRADA POD ZAšTITOM DRżAVE, ODNOSNO KULTURNO-ISTORIJSKIH SPOMENIKA, KAO I OBAVEZA ODRżAVANJA FASADA KOJU ćE PROPISIVATI LOKALNA SAMOUPRAVA. SKUPšTINE STANARA BIćE U OBAVEZI DA IMAJU ZAKLJUčENE UGOVORE O ODRżAVANJU ZGRADA SA JKP "GRADSKO STAMBENO" ILI SA NEKOM PRIVATNOM KOMPANIJOM. UKOLIKO STANARI NE FORMIRAJU SKUPšTINE STANARA OPšTINE ćE POSTAVLJATI UPRAVITELJE


Samo u Beogradu ima skoro 12.000 zgrada koje niko ne održava. Među njima ima i onih koje su proglašene spomenicima kulture. Sedam hiljada liftova treba da se zameni. U zavođenju komunalnog reda trebalo bi da pomognu izmene Zakona o stanovanju("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 76/92, 84/92 - ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 - ispr., 48/94, 44/95 - dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 - dr. zakon i 99/2011 - dalje: Zakon), koji je inicirao grad Beograd.

Na području Beograda nalazi se 374 spomenika kulture, najveći broj je u centru grada i uglavnom su u jako lošem stanju. Stanari koji su za njih odgovorni, najčešće nemaju sredstava za održavanje. U tome će im pomoći Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograda.

Direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda, Nela Mićović, kaže da ako je zgrada spomenik kulture, to ne znači da će biti skuplja.

"Ako je neki objekat proglašen spomenikom kulture, Zavod će uraditi besplatno i to već čini poslednje dve godine uslove i saglasnost za projekat rekonstrukcije fasada", navodi Mićovićeva.

Do sada je urađeno 10 projekata, a u toku je izrada još 70 za objekte koji su pojedinačno proglašeni spomenicima kulture i za one koji su u zaštićenim celinama u centru prestonice.

Novi Zakon će omogućiti pomoć grada i u rekonstrukciji svih drugih zgrada.

Za objekte koji su u javnoj nameni, odnosno u vlasništvu lokalne samouprave, državne uprave, javnih i drugih preduzeća, kao i za zgrade pod zaštitom države, odnosno kulturno-istorijske spomenike:

  • važiće rok od dve godine da se uklone klima uređaji sa prednjih fasada koje gledaju na ulicu (klima uređaji će moći da se nalaze na terasama, zadnjim fasadama),
  • lokalna samouprava propisivaće rokove obaveze redovnog održavanja fasada.

Kada je reč o stambenim zgradama, stanari će imati rok od pet godina da uklone klima uređaje, a predviđa se mogućnost rešavanja pitanja fasada kroz zajednička ulaganja skupštine stanara i lokalne samouprave.

Zakon bi trebalo da omogući i bržu popravku liftova, rešiće se problem ravnih krovova.

Sve skupštine stanara da imaju zaključene ugovore o održavanju zgrada ili sa JKP "Gradsko stambeno" ili sa nekom privatnom kompanijom. Ukoliko stanari ne formiraju skupštine stanara opštine će postavljati upravitelje.

Izvor: Vebsajt RTS, Redakcija, 30.08.2015.