Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI KONKURENCIJE: KOMISIJA ZA ZAšTITU KONKURENCIJE NEćE RAZMATRATI INICIJATIVE U KOJIMA SE UKAZUJE NA POVREDU KONKURENCIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI, KADA SE SUMNJA IZRAžAVA ISKLJUčIVO U POGLEDU NEZAVISNOSTI PONUDA DOSTAVLJENIH OD STRANE POVEZANIH UčESNIKA NA TRžIšTU, ODNOSNO PONUđAčA BEZ OBZIRA NA OKOLNOST POTPISIVANJA IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI KAO SASTAVNOM DELU KONKURSNE DOKUMENTACIJE


Komisiji za zaštitu konkurencije je u prethodnom periodu dostavljen veliki broj inicijativa za pokretanje postupaka utvrđivanja povrede konkurencije, koje se odnose na nameštanja ponuda u javnim nabavkama (bid rigging).

Radi uspostavljanja buduće prakse, a u cilju omogućavanja višeg nivoa pravne sigurnosti i transparentnosti, Komisija iznosi stav o primeni člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije kod povezanih lica u postupcima javnih nabavki.

Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) propisana je dužnost prijavljivanja povrede konkurencije u slučaju postojanja osnovane sumnje u pogledu istinitosti izjave o nezavisnoj ponudi. U smislu člana 26. stav 2. pomenutog Zakona, izjavom o nezavisnoj ponudi ponuđač pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje da je prijavu podneo, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

U prethodnom periodu, saglasno gore navedenim odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Komisiji za zaštitu konkurencije (u daljem tekstu: Komisija), su, od strane naručilaca, samostalno, ili po nalogu iz rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, dostavljane inicijative za pokretanje postupka utvrđivanja povrede konkurencije, koje se odnose na nameštanja ili lažiranja ponuda u postupku javnih nabavki (bid rigging).

Predmetne inicijative su ispitivane u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti konkurencije ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 95/2013) - u daljem tekstu: Zakon, koje se odnose na restriktivne sporazume, imajući u vidu da se navedena povreda konkurencije - bid rigging, u domaćoj i stranoj praksi, smatra posebnim oblikom restriktivnog sporazuma, jer predstavlja zabranjeni dogovor između učesnika na tržištu - konkurenata o uslovima učešća u postupcima javnih nabavki.

Određeni broj inicijativa se odnosio na pretpostavljenu povredu konkurencije od strane više ponuđača, koji su povezani učesnici na tržištu u smislu odredbi Zakona. Naime, u smislu člana 5. stav 1. Zakona, povezanim učesnicima na tržištu, smatraju se dva ili više učesnika na tržištu koji su povezani tako da jedan ili više učesnika na tržištu kontroliše drugog ili druge učesnike na tržištu. Pod uslovima iz stava 2. istog člana, povezani učesnici na tržištu će se smatrati jednim učesnikom na tržištu. Shodno navedenom, dogovor o uslovima učešća u postupku javne nabavke između povezanih učesnika na tržištu, polazeći od zakonske definicije restriktivnog sporazuma, ne bi predstavljao povredu konkurencije prema članu 10. Zakona o zaštiti konkurencije iz razloga što restriktivni sporazum, u smislu člana 10. stav 1.Zakona, jeste “sporazum između učesnika na tržištu...” i u skladu sa tim, može biti

zaključen isključivo između nezavisnih učesnika na tržištu.

Prethodno navedeno je usklađeno sa Smernicama Evropske komisije o primeni člana 101. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije (dalje u tekstu: UFEU) na horizontalne sporazume o saradnji (Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements), u kojima se navodi da se kompanije koje potpadaju pod “isto” privredno društvo, odnosno koje pripadaju istoj “grupi” društava u skladu sa članom 101. neće smatrati konkurentima za potrebe Smernica

(“Companies that form part of the same “undertaking” within the meaning of Article 101(1) are not considered to be competitors for the purposes of these guidelines. Article 101 only applies to agreements between independent undertakings. When a company exercises decisive influence over another company they form a single economic entity and, hence, are part of the same undertaking. (8) The same is true for sister companies, that is to say, companies over which decisive influence is exercised by the same parent company. They are consequently not considered to be competitors even if they are both active on the same relevant product and geographic markets.”)

Dakle, član 101. UFEU se primenjuje samo na sporazume između nezavisnih učesnika na tržištu, kao što je to propisano i članom 10, a u vezi sa primenom člana 5. Zakona o zaštiti konkurencije ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 95/2013).

Radi uspostavljanja buduće prakse, a u cilju omogućavanja višeg nivoa pravne sigurnosti,

Komisija iznosi stav da neće razmatrati inicijative u kojima se ukazuje na povredu konkurencije iz člana 10. Zakona u postupcima javnih nabavki (bid rigging), kada se sumnja izražava isključivo u pogledu nezavisnosti ponuda dostavljenih od strane povezanih učesnika na tržištu, odnosno ponuđača prema članu 5. Zakona, bez obzira na okolnost potpisivanja izjave o nezavisnoj ponudi kao sastavnom delu konkursne dokumentacije.

Komisija ističe da ne smatra da je potrebno sprečiti, ili ograničiti mogućnost da povezani česnici na tržištu samostalno učestvuju u određenom postupku javnih nabavki, niti prejudicira da izjave o nezavisnoj ponudi, koje su potpisane u tom slučaju, nisu valjane. Naručilac je dužan da u takvim situacijama pažljivo analizira ponude i aktivnosti ponuđača, kako bi se postupak javne nabavke sproveo u svemu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i propisanim načelima. Ukoliko su povezana lica potpisala izjavu o nezavisnoj ponudi, a naručilac na osnovu sadržine ponuda i ponašanja tih ponuđača posumnja u istinitost izjava o nezavisnoj ponudi, potrebno je da dodatno ispita ponude i/ili iskoristi i druge mogućnosti, ali u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015).

Izvor: Vebsajt Komisije za zaštitu konkurencije, 29.07.2016.
Naslov. Redakcija