Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI: NEKE OD BROJNIH NOVINA SU USKLAđIVANJE SA ZAKONOM O RADU, KAO I OBAVEZA USTANOVE KULTURE DA NAJKASNIJE DO 15. MARTA TEKUćE GODINE, PODNESE IZVEšTAJ O RADU I IZVEšTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA PRETHODNU GODINU


Ministarstvo kulture i informisanja, kao ovlašćeni predlagač, pripremilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi (u daljem tekstu: Nacrt zakona). U toku je proces prikupljanja mišljenja nadležnih državnih organa.

Nacrtom zakona je, pre svega, predviđeno da će se pojedinačne oblasti kulture regulisati posebnim zakonima. Nacrtom zakona je, takođe, predviđeno da se Republika Srbija stara o ostvarivanju opšteg interesa u kulturi i o sprovođenju kulturne politike kao skupa ciljeva i mera podsticanja kulturnog razvoja koji se zasniva na sledećim načelima:

 • očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa;
 • sloboda izražavanja u kulturnom i umetničkom stvaralaštvu;
 • podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva;
 • otvorenost i dostupnost kulturnih sadržaja;
 • uvažavanje kulturnih i demokratskih vrednosti lokalne, regionalne, nacionalne, evropske i svetske tradicije i kulturne raznolikosti i interkulturnog dijaloga;
 • integrisanje kulturnog razvoja u socio-ekonomski i politički dugoročni razvoj demokratskog društva;
 • demokratičnost kulturne politike;
 • ravnopravnost subjekata u osnivanju ustanova i drugih pravnih lica u kulturi i ravnopravnost u radu svih ustanova i drugih subjekata u kulturi;
 • decentralizacija u odlučivanju, organizovanju i finansiranju kulturnih delatnosti u skladu sa kulturnom politikom;
 • autonomija subjekata u kulturi;
 • podsticanje održivog razvoja kulturne sredine kao integralnog dela životne sredine.

Nacrtom zakona menjane su i odredbe važećeg Zakona o kulturi("Sl. glasnik RS", br. 72/2009)koje se odnose na utvrđivanje opšteg interesa u kulturi, tako što je predviđeno da opšti interes u kulturi obuhvata i:

 • stvaranje uslova za razvoj i podsticanje savremenog kulturnog i umetničkog stvaralaštva;
 • očuvanje, prikupljanje, istraživanje, proučavanje, zaštitu, i korišćenje i predstavljanje kulturnog nasleđa;
 • obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih sadržaja; podsticanje, unapređenje i stvaranje uslova za razvoj međunarodne kulturne saradnje;
 • stvaranje uslova za slobodan protok i razmenu kulturnih izraza i sadržaja; podsticanje inovativnosti i kreativnosti u kulturi;
 • širenje, sprovođenje i unapređivanje edukacije u oblasti kulture; podsticanje procesa digitalizacije i razvoja digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti zaštite kulturnog nasleđa i umetnosti;
 • izgradnju i unapređenje jedinstvenog informacionog sistema u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;
 • izgradnju i unapređenje mreže ustanova u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;
 • regulisanje i podsticanje tržišta umetničkih dela, sponzorisanja, mecenarstva i donatorstva u kulturi;
 • podsticanje razvoja kreativnih industrija;
 • podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva društveno osetljivih grupa;
 • podsticanje međuresorne saradnje institucija kulture sa relevantnim činiocima iz drugih oblasti (turizam, nauka, ekonomija i sl.).

Takođe, predviđeno je da se sredstva za ostvarivanje opšteg interesa u kulturi obezbeđuju u budžetu Republike Srbije, autonomne pokrajine i lokalnih samouprava.

Nacrtom zakona je predviđena i izmena odredbe važećeg zakona koja uređuje kulturnu delatnost, oblasti kulturne delatnosti i koji se poslovi u oblastima kulturne delatnosti smatraju umetničkom delatnošću.

Prema Nacrtu zakona, sredstva za finansiranje ili sufinansiranje kulturnih programa i projekata, kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u pojedinim oblastima kulturne delatnosti, obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, budžetu autonomne pokrajine i budžetu jedinica lokalne samouprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje kontrola državne pomoći i drugim zakonima, čime se vrši usklađivanje važećeg zakona sa pravilima za dodelu državne pomoći uređenim u Zakonu o kontroli državne pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009).

Prema Nacrtu zakona, javni konkursi za finansiranje ili sufinansiranje kulturnih programa i projekata, kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, raspisuju se za svaku narednu budžetsku godinu najkasnije 30 dana od dana usvajanja budžeta za narednu godinu, umesto do 1. oktobra tekuće godine kako je to regulisano važećim zakonom.

 • Nacrt zakona predvideo je brisanje odredbe važećeg zakona koja predviđa mogućnost dodele priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja umetniku, odnosno stručnjaku u kulturi. Predloženom izmenom se, dakle, ukida dodela nacionalnih priznanja i prekida procedura dodele ovog priznanja, dok će svi dobitnici koji su ga stekli do usvajanja predloženih odredaba, zadržati ovo pravo. Neto iznos priznanja biće utvrđen aktom Vlade, a priznanja će se isplaćivati preko ministarstva.
 • Nacrt zakona predviđa i preciziranje odredaba važećeg zakona koje uređuju sastav i postupak izbora članova Nacionalnog saveta za kulturu (u daljem tekstu: Savet). Predviđeno je da će Savet, između ostalog, razmatrati i davati mišljenje o predlogu strategije razvoja kulture i davati ocenu izvršenja (umesto da učestvuje u izradi iste, kako je to predviđeno važećim zakonom), i davati mišljenje u postupku dodele nagrade za podsticanje kulturnog stvaralaštva. Takođe, predviđeno je da se sredstva za rad Saveta obezbeđuju u budžetu Republike Srbije, pri čemu članovi Saveta imaju pravo na naknadu za rad u visini koju utvrdi Narodna skupština, na predlog nadležnog odbora Narodne skupštine. Uslove za obavljanje stručnih, administrativno-tehničkih i informatičkih poslova za potrebe Saveta obezbeđivaće Narodna skupština, a sekretara Saveta imenovaće ministar nadležan za kulturu iz reda zaposlenih u nadležnom ministarstvu.
 • Nacrtom zakona preciziraju se odredbe koje se odnose na osnivanje ustanova zaštite kulturnog nasleđa od strane Vlade, autonomne pokrajine odnosno jedinica lokalne samouprave, i to u saglasnosti sa utvrđenim jedinstvenim sistemom mreže ustanova koji će propisati ministar.
 • Kada je u pitanju imenovanje direktora ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, Nacrt zakona detaljnije uređuje objavljivanje javnog konkursa i roka za podnošenje prijava na javni konkurs, postupak izjave žalbe osnivaču, obavljanje razgovora sa kandidatima čije prijave ispunjavaju uslove konkursa, dostavljanje predloga liste kandidata osnivaču od strane upravnog odbora ustanove, imenovanje direktora ustanove od strane osnivača, i u kojim situacijama se javni konkurs smatra neuspelim.

Takođe, precizirani su i uslovi koje kandidati za direktore ustanova moraju da ispunjavaju, konkretno - predviđeno je da moraju imati visoko obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva u struci, dok se ostali uslovi za izbor kandidata za direktora ustanove utvrđuju statutom ustanove. Predviđeno je da i vršioci dužnosti direktora moraju da ispunjavaju iste uslove za izbor kandidata za direktora, kao i da imaju sva prava, obaveze i ovlašćenje direktora. Umesto najmanje jedne polovine članova upravnog odbora ustanove, Nacrt zakona predviđa da najmanje jedan od članova upravnog odbora ustanove iz reda zaposlenih mora da bude iz reda nosilaca osnovne, tj. programske delatnosti.

U slučaju sprečenosti predsednika upravnog odnosno nadzornog odbora ustanove, sednicu upravnog odbora može zakazati i njome presedavati najstariji član upravnog odnosno nadzornog odbora. Nacrtom zakona, uređen je, takođe, i prestanak dužnosti člana upravnog odnosno nadzornog odbora, pri čemu je regulisana i mogućnost prestanka mandata člana upravnog odnosno nadzornog odbora razrešenjem, a ne samo istekom mandata kao što je to uređeno važećim zakonom.

Kada je u pitanju umetnički, programski, odnosno stručni savet, Nacrt zakona je dopunjen odredbom da se u sastav umetničkog, programskog, odnosno stručnog saveta biraju lica od visokog umetničkog i stručnog integriteta i autoriteta.

 

 • Nacrtom zakona predloženo je i usklađivanje važećeg zakona koji uređuje kulturu sa Zakonom o radu("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)kojim je propisano da se radni odnos na određeno vreme zasniva na period koji ne može trajati duže od 24 meseca.

Konkretno, brisane su odredbe važećeg zakona koje uređuju ugovor o radu na umetničkim, programskim ili stručnim poslovima, a ostavljen je član 29. Zakona o kulturi koji uređuje da se na prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u ustanovama primenjuju opšti propisi o radu, ako zakonom nije drukčije određeno.

 • Predloženim izmenama u Nacrtu zakona ukida se i status ustanova kulture od nacionalnog značaja i brišu odredbe koje uređuju njihovo finansiranje.
 • Sa druge strane, Nacrt zakona definiše reprezentativno udruženje u kulturi i reprezentativna umetnička udruženja u kulturi, kao i područja kulture u okviru kojih je moguće utvrditi reprezentativna udruženja u kulturi.
 • Nacrt zakona uvodi pojam samostalnog stručnjaka u kulturi koji predstavlja fizičko lice koje samostalno u vidu zanimanja, obavlja poslove iz područja kulture u okviru kojih je moguće utvrditi reprezentativna udruženja u kulturi i kome je reprezentativno udruženje u kulturi utvrdilo status lica koje samostalno obavlja delatnost u oblasti kulture. Po zahtevima lica za utvrđivanje statusa lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, reprezentativna udruženja donose rešenja za kulturno područje za koje su upisana u registar reprezentativnih udruženja u kulturi. Bliže uslove, merila i kriterijume, kao i postupak po zahtevima lica za utvrđivanje statusa lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, kao i revizije statusa lica koje samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture za četvorogodišnji period za sve oblasti kulturnih delatnosti na predlog reprezentativnih udruženja, kako Nacrt zakona predviđa - propisuje ministar. Samostalni umetnici se oslobađaju od obaveze dokazivanja merila i kriterijuma za utvrđivanje navedenih statusa kada napune 30 godina staža (muškarci), odnosno 25 godina staža (žene), računajući i uvećani staž.
 • Nacrtom zakona preciziraju se i odredbe važećeg zakona koje uređuju vršenje poverenih poslova. Konkretno, predviđeno je da reprezentativna udruženja sačinjavaju godišnji program rada na osnovu koga se vrši finansiranje poverenih poslova, vodeći računa o broju lica za koje se vodi evidencija, potrebnom broju izvršilaca i drugim materijalno-tehničkim i tekućim rashodima i izdacima za vršenje poverenih poslova. Saglasnost na godišnji program rada reprezentativnih udruženja daje ministarstvo nadležno za kulturu. Ministarstvo zaključuje sa reprezentativnim udruženjem godišnji ugovor o finansiranju vršenja poverenih poslova. Isplata sredstava iz budžeta Republike Srbije vrši se na osnovu rešenja o prenosu sredstava. Takođe, Nacrt zakona predlaže i brisanje odredbe važećeg zakona koja uređuje uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja su stekla status istaknutog umetnika, odnosno istaknutog stručnjaka u kulturi iz budžeta Republike Srbije, i predviđa se da se ova sredstva obezbeđuju u budžetu autonomne pokrajine, odnosno budžetu jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Nacrtom zakona detaljnije se uređuju odredbe važećeg zakona koje uređuju proceduru finansiranja ustanova kulture iz budžeta, pri čemu se uvodi obaveza ustanovama da namenski koriste preneta finansijska sredstva i podnose izveštaj o realizaciji kulturnih programa i projekata u roku od 30 dana po završetku programa, odnosno projekta za koji su dodeljena budžetska sredstva sa dokazima o namenskom korišćenju finansijskih sredstava, pri čemu je izveštaj sastavni deo dokumentacije kojom korisnici pravdaju namenski utrošena sredstva. Takođe, Nacrtom zakona se na precizniji način reguliše postupak sprovođenja javnog konkursa za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi i umetnosti.

Prema važećem zakonu, ustanove kulture i drugi subjekti u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, dužni su da, u roku od 30 dana po završetku programa odnosno projekta za koji su dodeljena budžetska sredstva, podnesu izveštaj o realizaciji tih kulturnih programa i projekata i dostave dokaze o namenskom korišćenju finansijskih sredstava organu koji je odobrio sredstva za finansiranje njihovih programa i projekata.

 • Prema Nacrtu zakona, ustanova je dužna da najkasnije do 15. marta tekuće godine, podnese izveštaj o radu i izveštaj o finansijskom poslovanju za prethodnu godinu.

Konačno, utvrđuje se da danom početka primene predloženih odredaba iz Nacrta zakona, prestaje da važi Uredba o bližim uslovima i načinu dodele priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina("Sl. glasnik RS", br. 36/2010 i 146/2014)

Izvor: Redakcija, 30.06.2015.