Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O AZILU I PRIVREMENOJ ZAŠTITI: NACRT ZAKONA PREVIđA UVOđENJE JEDNE UMESTO DVE FAZE PRIJAVE ZA AZIL, šTO ZNAčI DA VIšE NEćE POSTOJATI EVIDENTIRANJE NAKON KOJEG TRAżILAC AZILA IMA I ROK OD 72 SATA DA SE JAVI U NEKI OD CENTARA ZA AZIL, VEć ćE SE ODMAH SPROVODITI REGISTRACIJA, SA ROKOM OD 15 DANA ZA PODNOšENJE ZAHTEVA ZA AZIL. UPRAVNI SUD ćE DONOSITI ODLUKE O żALBAMA PO ODLUCI KANCELARIJE ZA AZIL


Izbeglička kriza, najveća od Drugog svetskog rata, uzdrmala je temelje Evropske unije i pokazala da među zemaljama članicama caruje egoizam, a ne solidarnost, ocenjeno je na konferenciju pod nazivom "Sistem azila i migracija: izbeglička kriza i reformski procesi".

U Srbiju je od početka 2016. godine ušlo gotovo 100.000 izbeglica, a u 2015. godini 651.685, svi oni su bili registrovani, pružena im je nega i zdravstvena zaštita, ali je veoma važno da Srbija unapredi svoje kapacitete, konstatovano je na ovoj konferenciji.

U tom smislu Srbija ima u planu da do početka jula 2016. godine usvoji Nacrt zakona o azilu i privremenoj zaštiti, kao i da pripremi novi Zakon o strancima, koji će biti upućen Fronteksu na ekspertizu.

Predstavnica Visokog komesarijata za izbeglice u Srbiji (UNHCR), Ljubinka Mitrović, ocenila je da je sada "dobra prilika da se u Srbiji načini progresivan Zakon o azilu", nakon promene situacije i iskustava stečenih sa tranzitom velikog broja izbeglica.

Ocenila je da je postojeći Nacrt zakona "korak napred u odnosu na postojeći Zakon o azilu ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007)", i dodala da su date preciznije definicije, i da će to biti dobro i za državne organe koji sprovode posao i za same izbeglice i tražioce azila.

Kao jedan od predloga UNHCR-a navela je da je potrebno da se dodatno unaprede odredbe o postupanju sa maloletnicima bez pratnje i usaglase sa međunarodnom Konvencijom o pravima deteta.

Značajne novine u Nacrtu zakona su uvođenje jedne umesto dve faze prijave za azil, što znači da više neće postojati evidentiranje nakon kojeg tražilac azila ima i rok od 72 sata da se javi u neki od centara za azil, već će se odmah sprovoditi registracija, sa rokom od 15 dana za podnošenje zahteva za azil.

Takođe, Nacrtom zakona je predviđeno da će Upravni sud donositi odluke o žalbama po odluci Kancelarije za azil.

Zamenik zaštitnika građana, Miloš Janković, smatra da je prva faza izbegličke krize završena, ali da će se ona nastaviti. Navodi i da Srbija ima propise kojima bi na pravi način mogla da reši pitanje procedure azila i da problem nije u zakonima, već u tome što se oni ne primenjuju.

Šefica tima za pregovore sa EU, Tanja Miščević, naglasila je da je otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa EU važno je i u kontekstu rešavanja izbegličke krize, jer se politika azila nalazi u Poglavlju 24, a da se Poglavlje 23 odnosi i na dobru primenu ljudskih prava.

Izvor: Vebsajt N1 info, Đorđe Nasković, 30.03.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija