Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRIJAVA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA OD 1. APRILA 2015. PODNOSI SE ISKLJUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM


Od 1. aprila 2015. podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2014. godinu biće isključivo u elektronskom obliku, preko elektronskog servisa Poreske uprave, na sajtu www.poreskauprava.gov.rs, u delu e-Porezi.

Elektronskim servisima Poreske uprave pristupa se putem kvalifikovanog elektronskog sertifikata sa čipom izdatim od strane jednog od Sertifikacionih tela u Republici Srbiji.

Poreski obveznici koji još nisu podneli poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2014. godinu, dužni su da, shodno Pravilniku o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju ("Sl. glasnik RS", br. 49/2014, 28/2015 i 30/2015) poresku prijavu podnesu na Obrascu PPDG-2R, koji je propisan Pravilnikom.

U cilju ostvarivanja prava na umanjenje dohotka za oporezivanje po osnovu umanjenja neto prihoda, poreski obveznici su dužni da uz poresku prijavu dostave i dokaz o iznosu za koji je u 2014. godini izvršeno umanjenje neto prihoda obveznika, overen od strane isplatioca prihoda, u kome je jasno naveden traženi podatak.

Podsećamo, saglasno odredbama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon i 5/2015 - usklađeni din. izn.) obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana su fizička lica – rezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi, i nerezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije, koji su u kalendarskoj godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike (RSZ).

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 31.03.2015.