Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK
O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 52/2012, 62/2012 - ispr., 73/2012 - ispr., 1/2013, 7/2013 - ispr., 112/2014, 114/2014 - ispr. i 18/2015)

 

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se vrste medicinsko-tehničkih pomagala (u daljem tekstu: pomagala), indikacije za propisivanje pomagala koja osiguranim licima obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, standardi materijala od kojih se izrađuju pomagala, rokovi trajanja pomagala, odnosno nabavka, održavanje i zanavljanje pomagala kao i način i postupak ostvarivanja prava osiguranih lica na pomagala.

Ovim pravilnikom uređuju se i obrasci na osnovu kojih osigurana lica ostvaruju prava na pomagala.

II VRSTE POMAGALA

Član 2

Pomagala utvrđena ovim pravilnikom, koja osiguranim licima obezbeđuje Republički fond (sa ili bez participacije), jesu:

1. protetička sredstva (proteze);

2. ortotička sredstva (ortoze);

3. posebne vrste pomagala i sanitarne sprave;

4. očna pomagala;

5. slušna pomagala;

6. pomagala za omogućavanje glasa i govora;

7. stomatološke nadoknade.

Pod pojmom pomagala obuhvaćen je i potrošni materijal koji je neophodan za korišćenje pojedinih pomagala.

Pomagala iz stava 1. ovog člana su medicinska sredstva u skladu sa zakonom.

Sastavni deo ovog pravilnika je Lista pomagala (tabela 1) koja sadrži vrste pomagala, indikacije za propisivanje, učesnike u postupku propisivanja, rokove trajanja pomagala kao i delove pomagala sa kraćim rokovima trajanja.

Sastavni deo ovog pravilnika je i Šifarnik pomagala (tabela 2) koji sadrži, prema vrstama pomagala, šifre pomagala ili dela pomagala, delove, količine, definisane standarde izrade pomagala, pomagala koja se servisiraju, delove koji se menjaju, odnosno popravljaju.

III INDIKACIJE I STANDARD

Član 3

Indikacije za propisivanje pomagala čine: medicinska dijagnoza utvrđena u skladu sa Međunarodnom klasifikacijom bolesti - Deseta revizija (u daljem tekstu: MKB 10), uzrast ili antropometrijske mere (telesna težina; telesna visina) osiguranog lica; broj pomagala koja se propisuju za određene vrste pomagala; stambeno-komunalni i drugi uslovi koji su od značaja za korišćenje i pravilnu primenu pojedinih pomagala (stambeni prostor, struja, voda, higijenski nivo, nivo mentalne očuvanosti, navika pušenja i sl).

Standarde kvaliteta pomagala čine: način izrade pomagala - serijski proizvedena pomagala, individualna izrada pomagala po meri, vrste materijala od kojih se izrađuju pomagala u celini ili delovi pomagala; broj pomagala; servisiranje pomagala ili dela pomagala u periodu od isteka garantnog roka do isteka roka trajanja i drugi parametri, koji garantuju funkcionalnost pomagala.

Za pomagala iz člana 2. ovog pravilnika Republički fond određuje najviši iznos naknade.

IV NAČIN I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA POMAGALA

1. Propisivanje pomagala

Član 4

Osigurano lice ostvaruje pravo na pomagala koja su utvrđena Listom pomagala, na osnovu medicinske indikacije utvrđene za svako pojedino pomagalo u skladu sa ovim pravilnikom, i odgovarajuće medicinske dokumentacije kojom se dokazuju te indikacije.

Osigurano lice ima pravo na pomagala koje propisuje izabrani lekar, odnosno lekar odgovarajuće specijalnosti na osnovu pregleda, utvrđenog zdravstvenog stanja i medicinskih indikacija i dr., u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Kada je za propisivanje pomagala potrebno mišljenje lekara odgovarajuće specijalnosti, odnosno mišljenje tri lekara odgovarajućih specijalnosti, takvo mišljenje ne može biti starije od 12 meseci.

Član 5

Osigurano lice ostvaruje pravo na pomagala iz člana 2. ovog pravilnika, na osnovu obrasca za propisivanje, održavanje i remont pomagala - "Obrazac OPP" koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: obrazac OPP).

Obrazac iz stava 1. ovog člana važi 90 dana od dana izdavanja od strane lekara odgovarajuće specijalnosti, odnosno izabranog lekara.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, osigurano lice ostvaruje pravo na određena pomagala na osnovu lekarskog recepta "Obrazac LR-1" (u daljem tekstu: lekarski recept) koji je propisan pravilnikom kojim se uređuje način i postupak ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Obrazac lekarskog recepta za propisivanje pomagala iz stava 3. ovog člana, važi 30 dana od dana izdavanja od strane izabranog lekara.

Član 6

Za određene vrste pomagala koje su propisane u Listi pomagala iz člana 2. stav 3. ovog pravilnika, lekarska komisija filijale Republičkog fonda prema sedištu zdravstvene ustanove u kojoj osigurano lice ima izabranog lekara daje ocenu o opravdanosti propisivanja pomagala.

Ocena lekarske komisije iz stava 1. ovog člana koja je pozitivna sadrži i obaveštenje za osigurano lice, da se u roku od 30 dana od dana preuzimanja pomagala, ponovo javi lekaru specijalisti koji je propisao pomagalo radi provere funkcionalnosti isporučenog pomagala, u slučajevima utvrđenim ovim pravilnikom.

Za određene vrste pomagala propisane u Listi pomagala za osigurana lica kod kojih je zdravstveno stanje takvo da se ne može očekivati bilo kakva promena zdravstvenog stanja - trajna stanja (urođeni nedostatak ekstremiteta, urođeni deformiteti, stanje posle amputacije ekstremiteta, kvadriplegija, paraplegija, cerebralna paraliza i sl), pomagala se prvi put propisuju na način propisan ovim pravilnikom, a svaki naredni put propisivanje se vrši bez ocene lekarske komisije, ako je Pravilnikom ocena lekarske komisije propisana kao uslov za odobravanje pomagala.

Pravo na pomagalo iz stava 1. ovog člana utvrđuje filijala Republičkog fonda koja je utvrdila svojstvo osiguranog lica (u daljem tekstu: matična filijala) overavanjem obrasca, osim za pojedina pomagala za koja nije predviđena overa filijale.

Ako osigurano lice ima izabranog lekara van područja matične filijale, lekarska komisija iz stava 1. ovog člana, dužna je da o svojoj oceni odmah obavesti matičnu filijalu.

Pravo na pomagalo utvrđeno ovim pravilnikom, za koje nije propisan postupak davanja ocene lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala u smislu stava 1. ovog člana, osiguranom licu utvrđuje matična filijala overavanjem obrasca.

Član 7

Osiguranom licu se, za određene vrste pomagala utvrđena ovim pravilnikom, overa obrasca vrši uz utvrđivanje obaveze vraćanja pomagala matičnoj filijali.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, overa obrasca vrši se uz revers - pismenu izjavu osiguranog lica ili lica koje je donelo obrazac na overu, da će pomagalo koje po overenom obrascu bude preuzeto, biti vraćeno matičnoj filijali u roku od 30 dana po prestanku potrebe za korišćenjem pomagala ili po isteku utvrđenog roka trajanja za pomagalo.

Izuzetno od stava 2. ovog člana koncentrator kiseonika, ventilator za neinvazivnu ventilaciju i spoljna portabilna insulinska pumpa vraća se zdravstvenoj ustanovi koja je izdala pomagalo osiguranom licu.

Ako je uzrok prestanka potrebe za korišćenjem pomagala smrt osiguranog lica, zakonski zastupnik ili naslednik osiguranog lica, dužan je da vrati pomagalo matičnoj filijali, osim pomagala za nadoknadu dela tela (proteze za gornje i donje ekstremitete) koja se ne vraćaju.

Pomagala za koja je utvrđena obaveza vraćanja posebno su obeležena u Listi pomagala.

2. Rok važnosti obrasca za propisivanje pomagala

Član 8

Osigurano lice je dužno da u roku od 90 dana od dana propisivanja, isporučiocu preda obrazac koji za pojedina pomagala utvrđena ovim pravilnikom, mora biti prethodno overen u matičnoj filijali.

Ako osigurano lice u roku iz stava 1. ovog člana isporučiocu ne preda obrazac ili obrazac ne može da iskoristi iz bilo kog drugog razloga (gubitak obrasca, neupotrebljivost obrasca zbog oštećenja ili nečitljivosti podataka i slično), obavezno je da obnovi postupak propisivanja pomagala i Republičkom fondu dostavi neiskorišćen overen obrazac, a u slučaju gubitka obrasca pismenu izjavu da obrazac nije iskoristilo.

V ROK TRAJANJA POMAGALA

Član 9

Osiguranom licu se pomagalo daje na korišćenje prema utvrđenim rokovima trajanja, definisanim Listom pomagala, za svaku vrstu pomagala.

Rokovi trajanja pomagala utvrđuju se prema starosnoj dobi osiguranog lica i drugim kriterijumima datim u Listi pomagala, zavisno od vrste pomagala i iskazuju se u mesecima ili godinama, a kod pomagala koja se održavaju - u najmanjoj dužini trajanja.

Rokovi trajanja pomagala određeni ovim pravilnikom, računaju se od dana isporuke pomagala, koja po primljenom overenom obrascu mora biti izvršena u roku od 15 dana.

Propisivanje dela pomagala koji ima kraći rok trajanja od celog pomagala vrši se po skraćenom postupku.

Propisivanje pomagala po skraćenom postupku iz stava 4. ovog člana, vrši lekar specijalista odgovarajuće specijalnosti u skladu sa Listom pomagala bez mišljenja lekara specijaliste, a overu obrasca vrši matična filijala bez ocene lekarske komisije uz uslov da je prethodno izvršena provera funkcionalnosti u skladu sa Pravilnikom.

Izuzetno od stava 5. ovog člana kod proteza za donje ekstremitete propisivanje dela pomagala koji ima kraći rok trajanja od celog pomagala vrši se u skladu sa članom 6. stav 1. ovog pravilnika.

VI ISPORUKA POMAGALA

Član 10

Osigurano lice u skladu sa ovim pravilnikom ostvaruje pravo na pomagala, delove pomagala, potrošni materijal za pojedina pomagala i održavanje pomagala kod pravnih i fizičkih lica - proizvođača pomagala, odnosno drugih pravnih i fizičkih lica koja imaju dozvolu za obavljanje prometa medicinskih sredstava; u apotekama sa kojima Republički fond ima zaključen ugovor, a za stomatološke nadoknade u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova (u daljem tekstu: isporučioci pomagala).

Isporučilac pomagala odgovoran je za kvalitet, bezbednost i efikasnost pomagala.

Isporučilac pomagala iz stava 1. ovog člana potrebno je da ima:

- rešenje Agencije za privredne registre o registraciji isporučioca kao privrednog subjekta,

- rešenje Ministarstva zdravlja da može da se bave proizvodnjom, odnosno prometom medicinskih sredstava i

- rešenje Agencije za lekove i medicinska sredstva za upis pomagala u Registar medicinskih sredstava, osim apoteka i zdravstvenih ustanova koje delatnost obavljaju na osnovu zakona i imaju ugovor sa Republičkim fondom o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Republički fond, za potrebe obezbeđivanja osiguranom licu pomagala, delova pomagala i potrošnog materijala za pojedina pomagala zaključuje ugovore o isporuci pomagala sa isporučiocima iz stava 1. ovog člana, po cenama koje ne mogu biti veće od cena propisanih u skladu sa članom 3. stav 3. ovog pravilnika.

Ugovori iz stava 4. ovog člana zaključuju se po zahtevu isporučioca pomagala podnetog na osnovu javnog poziva.

Ugovori iz stava 4. ovog člana zaključuju se na period od tri godine.

Član 10a

Pomagala koja osiguranim licima Republički fond obezbeđuje na osnovu člana 10. ovog pravilnika, moraju da budu:

- proizvedena, održavana i upotrebljavana prema propisanim uslovima i za namenu za koju su proizvedena tako da ne ugrožavaju zdravlje korisnika pomagala i drugih osoba,

- proizvedena prema odgovarajućem kvalitetu u skladu sa propisima donetim na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima,

- da imaju dozvolu za stavljanje u promet, izdatu od strane nadležnog organa, odnosno agencije, u skladu sa zakonom.

Obaveza isporučioca

Član 11

Isporučilac je obavezan da osiguranom licu isporuči funkcionalno pomagalo izrađeno u svemu prema odgovarajućem obrascu.

Isporučilac uručuje pomagalo osiguranom licu odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana primljenog odgovarajućeg obrasca.

Član 11a

Ako je na obrascu OPP ili lekarskom receptu propisana količina serijski proizvedenog pomagala neusklađena sa količinom pomagala u originalnom pakovanju, zbog čega nije moguće isporučiti propisanu količinu pomagala, isporučilac je obavezan isporučiti najbližu veću količinu pomagala, s obzirom na količinu originalnog pakovanja serijski proizvedenog pomagala.

Član 12

Kvalitet i funkcionalnost isporučenog pomagala u skladu sa odgovarajućim obrascem, garantuje isporučilac, odnosno izvođač stomatoloških nadoknada (stomatolog).

Isporučilac je dužan da, uz pomagalo izda uputstvo za upotrebu i održavanje kao i garantni list koji sadrži: garantni rok proizvođača za celo pomagalo i pojedine delove, pravo na reklamaciju, pravo i uslove održavanja (servisiranje, popravka, remont i zamena celog ili dela pomagala u zavisnosti od vrste pomagala), kao i spisak ovlašćenih servisa za održavanje najmanje za rok trajanja pomagala utvrđen ovim pravilnikom.

Garantni rok isporučioca za pomagalo ili deo pomagala ne može biti kraći od garantnog roka proizvođača pomagala ili dela pomagala.

Isporučilac je dužan da o svom trošku održava celo ili deo pomagala do kraja garantnog roka, kao i da uz svaki zamenjen deo izda garantni list.

Garantni rok teče od dana isporuke pomagala osiguranom licu.

Član 13

(Brisan)

VII PROVERA FUNKCIONALNOSTI POMAGALA

Član 14

Lekar specijalista koji je propisao pomagalo, za pomagala za koja je to predviđeno ovim pravilnikom, vrši proveru funkcionalnosti pomagala, u roku od 30 dana od dana uručenja pomagala osiguranom licu, potvrđivanjem da je isporučeno odgovarajuće pomagalo, i to:

- da je pomagalo koje služi za funkcionalnu i estetsku zamenu izgubljenih delova tela, odnosno za omogućavanje oslonca, koje sprečava nastanak deformiteta i koriguje postojeći deformitet, kao i koje olakšava vršenje osnovnih životnih funkcija;

- da je isporučeno pomagalo odgovarajućeg standarda u skladu sa ovim pravilnikom i da je ispravno;

- da je osigurano lice korisnik pomagala.

Proveru funkcionalnosti iz stava 1. ovog člana vrši lekar specijalista koji je pomagalo propisao, uz prisustvo osiguranog lica, odnosno drugog lica ukoliko je osigurano lice iz zdravstvenih razloga sprečeno da lično prisustvuje proveri funkcionalnosti pomagala. Proveru funkcionalnosti po pravilu vrši lekar specijalista koji je pomagalo propisao, a izuzetno, u slučaju sprečenosti, lekar specijalista iste specijalnosti u toj zdravstvenoj ustanovi (u daljem tekstu: lekar specijalista).

O izvršenoj proveri iz stava 1. ovog člana sačinjava se izveštaj o proveri funkcionalnosti na obrascu IPF u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Obrazac IPF popunjava se u tri primerka od čega jedan primerak zdravstvena ustanova u kojoj je zaposlen lekar specijalista koji je propisao pomagalo, u roku od tri dana od dana izvršene provere funkcionalnosti isporučenog pomagala, dostavlja matičnoj filijali osiguranog lica, a dva primerka se uručuju osiguranom licu od čega je jedan primerak za isporučioca.

Proveru funkcionalnosti stomatoloških nadoknada vrši doktor stomatologije (u daljem tekstu: izabrani stomatolog) ili lekar specijalista koji je propisao pomagalo, u skladu sa ovim pravilnikom. Podatak o izvršenoj proveri funkcionalnosti stomatološke nadoknade unosi se u stomatološki zdravstveni karton osiguranog lica i o proveri funkcionalnosti ne sačinjava se izveštaj iz stava 3. ovog člana.

Član 15

U slučaju pismenog prigovora osiguranog lica na isporučeno pomagalo, koji je podnet matičnoj filijali u roku od 15 dana od dana potvrđene funkcionalnosti, direktor matične filijale dužan je da obrazuje komisiju od tri člana u sastavu od jednog lekara odgovarajuće specijalnosti, isporučioca spornog pomagala i lica zaposlenog u matičnoj filijali koga ovlasti direktor matične filijale.

Direktor matične filijale dužan je da osnuje komisiju iz stava 1. ovog člana i u slučaju pismenog prigovora osiguranog lica podnetog u roku od 15 dana, na isporučeno pomagalo za koje nije ovim pravilnikom propisana provera funkcionalnosti.

Komisija iz st. 1. i 2. ovog člana, u prisustvu osiguranog lica, donosi ocenu o funkcionalnosti pomagala, odnosno ocenu po prigovoru osiguranog lica.

Ako komisija iz stava 1. ovog člana utvrdi nedostatak u funkcionalnosti pomagala, odnosno utvrdi osnovanost prigovora, isporučilac je obavezan da otkloni nedostatke na teret onoga ko je odgovoran za nastali nedostatak.

VIII ODRŽAVANJE, REMONT I ZANAVLJANJE POMAGALA

Član 16

Osigurano lice ima pravo na održavanje određenih pomagala koje obuhvata servisiranje pomagala, popravku celog ili dela pomagala i zamenu dela pomagala, na teret Republičkog fonda u periodu od isteka garantnog roka do isteka roka trajanja pomagala, pod uslovom da je prethodno izvršena provera funkcionalnosti izdatog pomagala u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Osigurano lice ima pravo na servisiranje određenih pomagala koje obuhvata redovan godišnji servis.

Osigurano lice ima pravo na popravku celog ili dela pomagala u slučaju kvara do koga je došlo bez krivice u rukovanju osiguranog lica.

Osigurano lice u skladu sa ovim pravilnikom ima pravo na zamenu dela pomagala koji je usled upotrebe dotrajao.

Osigurano lice ima pravo na remont određenih pomagala po isteku roka trajanja pomagala, pod uslovom da je prethodno izvršena provera funkcionalnosti izdatog pomagala u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Remont pomagala podrazumeva zamenu dela pomagala u skladu sa Listom pomagala.

Servisiranje, popravka ili zamena dela ili celog pomagala i remont, vrše se po postupku koji je propisan za ostvarivanje prava na pomagalo.

Održavanje, odnosno servisiranje pomagala, popravku celog ili dela pomagala i zamenu dela pomagala i remont, upisuje serviser u servisnu knjižicu.

Servisnu knjižicu iz stava 8. ovog člana osiguranom licu izdaje serviser najkasnije kod prvog servisiranja, što se bliže reguliše ugovorom iz člana 10. stav 4. ovog pravilnika.

U servisnu knjižicu iz stava 8. ovog člana, upisuju se najmanje sledeći podaci:

1. naziv pomagala;

2. šifra pomagala propisana ovim pravilnikom;

3. proizvođač, odnosno isporučilac;

4. garantni rok pomagala;

5. datum izdavanja pomagala osiguranom licu;

6. vrsta usluge u okviru održavanja (servisiranja, popravke, zamene), odnosno remonta;

7. datum izvršene usluge održavanja, odnosno remonta;

8. potpis i pečat ovlašćenog servisera.

Osigurano lice snosi troškove popravke pomagala, odnosno dela pomagala, ako namerno ili zbog nepažnje, odnosno neodgovarajućeg korišćenja ili nestručne upotrebe uništi, odnosno pokvari pomagalo ili deo pomagala.

Republički fond ugovorom iz člana 10. stav 4. ovog pravilnika reguliše održavanje određenih pomagala i remont pomagala.

Član 17

Po isteku roka trajanja utvrđenog ovim pravilnikom, za pomagalo za koje je utvrđena obaveza vraćanja, osigurano lice ima pravo na izdavanje istovrsnog pomagala, ako ovlašćeni serviser oceni da je ranije izdato pomagalo neupotrebljivo i da se popravkom ne može osposobiti za dalju upotrebu o čemu izdaje pisanu potvrdu.

Osigurano lice nema pravo na novo pomagalo za koje je utvrđena obaveza vraćanja kada je istekao rok trajanja pomagala, za period za koji je prema mišljenju ovlašćenog servisera to pomagalo još uvek upotrebljivo, odgovara osiguranom licu i odgovarajućeg je kvaliteta.

Član 18

Pod zanavljanjem pomagala u smislu ovog pravilnika podrazumeva se pravo na zamenu pomagala drugim pomagalom iste vrste pre isteka roka trajanja utvrđenog ovim pravilnikom, koje stiče osigurano lice kod koga nastupe takve anatomske ili funkcionalne promene, zbog kojih je dalja upotreba izdatog pomagala nemoguća.

Procenu anatomskih ili funkcionalnih promena vrše tri lekara odgovarajuće specijalnosti.

Ocenu opravdanosti propisivanja novog pomagala vrši lekarska komisija.

Član 19

Overa obrasca za zamenu i dobijanje drugog pomagala iste vrste, vrši se u matičnoj filijali.

Osigurano lice je obavezno da matičnoj filijali vrati pomagalo čija se zamena vrši. Vraćanje pomagala vrši se u roku od 7 dana od dana isporuke novog pomagala.

IX KORIŠĆENA POMAGALA

Član 20

Osiguranom licu se izdaje novo ili korišćeno pomagalo.

Osiguranom licu se izdaje novo pomagalo, ako Republički fond ne raspolaže korišćenim, ispravnim pomagalom.

Pod korišćenim pomagalom iz stava 1. ovog člana, smatra se servisirano pomagalo koje je vraćeno matičnoj filijali u skladu sa ovim pravilnikom, a za koje je utvrđeno da je ispravno.

Za svako pomagalo koje je vraćeno matičnoj filijali, a nije rađeno po meri osiguranog lica, ovlašćeni serviser utvrđuje ispravnost, odnosno dotrajalost pomagala. Utvrđenu ispravnost vraćenog pomagala ovlašćeni serviser potvrđuje overom servisne knjižice, uz prisustvo ovlašćenog radnika matične filijale zaduženog za prijem vraćenog pomagala.

Pomagalo je dotrajalo kada vrednost popravke iznosi više od 51% cene novog pomagala iste vrste, što serviser utvrđuje u izveštaju u prisustvu ovlašćenog radnika matične filijale zaduženog za prijem vraćenog pomagala.

Procenu dotrajalosti vraćenog pomagala vrši serviser na poziv ovlašćenog radnika matične filijale, odmah po prijemu vraćenog pomagala, a servisiranje pomagala za koje je utvrđeno da nije dotrajalo, serviser vrši posle donošenja ocene lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala, na poziv matične filijale. Od momenta vraćanja pomagala do izdavanja osiguranom licu servisiranog korišćenog pomagala, osim u periodu servisiranja, vraćeno pomagalo se nalazi u prostorijama matične filijale, osim koncentratora kiseonika, ventilatora za neinvazivnu ventilaciju i spoljne portabilne insulinske pumpe koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi.

Procena dotrajalosti i servisiranje vraćenog pomagala uređuje se ugovorom sa isporučiocem iz člana 10. stav 4. ovog pravilnika.

Podaci o servisiranju korišćenog pomagala koje nije dotrajalo, upisuju se u servisnu knjižicu iz člana 16. stav 8. ovog pravilnika.

Korišćeno pomagalo za koje je utvrđeno da je ispravno, osiguranom licu izdaje matična filijala, osim koncentratora kiseonika, ventilatora za neinvazivnu ventilaciju i spoljne portabilne insulinske pumpe koji izdaje zdravstvena ustanova, pri čemu u garantni list upisuje datum isporuke.

Kod korišćenih pomagala, garantni rok utvrđuje isporučilac i taj rok iznosi najmanje polovinu garantnog roka za nova pomagala.

Rok trajanja korišćenog pomagala je polovina roka trajanja istovrsnog novog pomagala utvrđenog ovim pravilnikom.

Član 21

Matična filijala određuje lice za prijem vraćenih pomagala, obezbeđuje prostor za prijem vraćenih pomagala i poziva ovlašćenog servisera radi utvrđivanja ispravnosti, odnosno dotrajalosti vraćenog pomagala.

O vraćenim pomagalima, utvrđenoj ispravnosti, odnosno dotrajalosti pomagala, matična filijala vodi posebnu evidenciju.

Direktor matične filijale, za pomagalo za koje je utvrđeno da je dotrajalo u smislu člana 20. stav 5. ovog pravilnika, donosi odluku da se takvo pomagalo ustupi bez naknade zdravstvenoj ustanovi ili ustanovi socijalne zaštite sa kojom Republički fond ima zaključen ugovor, ili reciklira. Za recikliranje Republički fond zaključuje ugovor sa ovlašćenim subjektima za recikliranje.

Za pomagala koja su vraćena, a rađena su po meri osiguranog lica, ne utvrđuje se dotrajalost, već se recikliraju.

X PARTICIPACIJA ZA IZDATA POMAGALA

Član 22

Osigurano lice plaća participaciju za izdato pomagalo u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržaj i obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participacija, osim za izdato korišćeno pomagalo.

XI POMAGALA UTVRĐENA OVIM PRAVILNIKOM KOJA OSIGURANIM LICIMA OBEZBEĐUJE REPUBLIČKI FOND

1. Protetička sredstva (proteze)

1.1. Proteze za gornje i donje ekstremitete

Član 23

Osigurano lice kome nedostaje deo ili cela ruka ili noga, ima pravo na protezu (levu ili desnu) za nedostajući ekstremitet (gornji ili donji), odnosno njegov deo.

Osigurano lice ima pravo na popravku i remont proteze i zamenu delova proteze, pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom.

Član 24

Proteze za gornje ekstremitete jesu:

1. estetska proteza šake;

2. podlakatna (transradijalna) estetska proteza;

3. podlakatne (transradijalne) mehaničke proteze sa ugrađenom šakom;

4. nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza;

5. nadlakatne (transhumeralne) mehaničke proteze;

6. estetska proteza posle dezartikulacije ramena.

Član 25

Proteze za donje ekstremitete jesu:

1. proteza za stopalo;

2. potkolene (transtibijalne) proteze;

3. proteza posle dezartikulacije kolena;

4. natkolena (transfemoralna) proteza;

5. proteza posle dezartikulacije kuka.

Član 26

Mere za izradu prve proteze osiguranom licu uzima protetičar - ortotičar najranije 5 do 8 nedelja po stabilizaciji mera obima amputacionog patrljka u toku ambulantne ili bolničke rehabilitacije..

Pri izradi prve proteze za donje ekstremitete, osiguranom licu se stavlja privremeno ležište sa definitivnim skeletom.

Osiguranom licu se, po strukturnoj stabilizaciji obima mera patrljka, a najranije po isteku šest meseci, izrađuje trajno ležište proteze na skeletu iz stava 2. ovog člana.

Član 27

Osigurano lice ima pravo na zamenu ležišta proteze zbog nastalih anatomskih promena na patrljku, ako se postojeće ležište ne može osposobiti za upotrebu dodatnom korekcijom ležišta ili nošenjem većeg broja navlaka.

Član 28

Rok trajanja privremenog ležišta proteze je od šest do 12 meseci, a trajnog ležišta najmanje od 12 do 18 meseci.

Član 29

Delovi proteze izrađuju se zavisno od vrste proteze od različitih materijala u skladu sa Šifarnikom pomagala.

1.2. Spoljna proteza za dojku

Član 30

Osigurano lice ženskog pola kome je izvršena potpuna amputacija dojke ima pravo na spoljnu protezu za dojku i grudnjak za spoljnu protezu za dojku.

Član 31

(Brisano)

2. Ortotička sredstva (ortoze)

2.1. Ortoze za ekstremitete i kičmu

Član 32

Osiguranom licu obezbeđuju se ortoze radi sprečavanja ili korekcije deformacija, kontrole pokreta i postizanja stabilizacije ili rasterećivanja gornjih i donjih ekstremiteta i kičme.

Osigurano lice ima pravo na popravku i zamenu delova ortoza, pod uslovima propisanim ovim pravilnikom.

Član 33

Ortoze za ekstremitete i kičmu jesu:

1. ortoze za gornje ekstremitete;

2. ortoze za donje ekstremitete;

3. ortoze za kičmu - spinalne ortoze.

Član 34

Uz pojedine ortoze za donje ekstremitete, osigurano lice ima pravo na ortopedsku cipelu na kojoj se nalazi priključak sa odgovarajućom vrstom skočnog zgloba, sa ili bez ograničenja, uz koju dobija i cipelu za zdravu nogu izrađenu po meri.

2.2. Ortoze za lečenje iščašenih kukova

Član 35

Osigurano lice do navršenih sedam godina života ima pravo na ortozu (aparat) za lečenje iščašenih kukova po Pavliku i Atlanta aparat.

3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave

3.1. Ortopedske cipele sa ulošcima

Član 36

Pravo na ortopedske cipele sa ulošcima ima osigurano lice koje može da se kreće, ali zbog bolesti ili deformiteta stopala u slučaju bolesti ili stanja utvrđenih iz Liste pomagala, i prema medicinskim indikacijama iz Liste pomagala, za kretanje ne može da koristi konfekcijsku obuću.

Osigurano lice ima pravo na individualno izrađenu ortopedsku cipelu po meri ili gipsanom otisku.

Osigurano lice uz ortopedsku cipelu ima pravo i na cipelu za zdravu nogu.

Član 37

Posebni dodaci i umeci koji se ugrađuju u ortopedsku cipelu iz člana 36. ovog pravilnika, čine njen sastavni deo.

Član 38

Ortopedska cipela se izrađuje od kože ili skaja, prilagođena je vrsti deformiteta, obliku stopala kada je opterećeno i skraćenju donjeg ekstremiteta koje se nadoknađuje.

Ulošci za ortopedske cipele izrađuju se od kože, osim u slučaju angiopatije kada se izrađuju od silikona.

Osiguranom licu koje ima pravo na protezu, odnosno ortozu za donje ekstremitete odobravaju se ortopedske cipele kao sastavni deo pomagala.

3.2. Invalidska kolica

Član 39

Osigurano lice starije od tri godine života koje ne može da hoda zbog oštećenja lokomotornog sistema, ima pravo na invalidska kolica (sa ili bez dodataka).

Član 40

Invalidska kolica jesu:

1. invalidska kolica na ručni pogon;

2. dečija invalidska kolica;

3. elektromotorna invalidska kolica.

Vrste invalidskih kolica propisuju se zavisno od stepena onesposobljenosti i funkcionalnog statusa osiguranog lica (antropometrijske mere, vrsta i težina oštećenja).

Osigurano lice ima pravo na održavanje i remont invalidskih kolica pod uslovima propisanim ovim pravilnikom.

Servisiranje se vrši jednom godišnje, a prvi put obavezno u garantnom roku.

Član 41

Osigurano lice ima pravo samo na jedna invalidska kolica. Osigurano lice, uz invalidska kolica ima pravo na tekstilni jastuk za sedište.

Osigurano lice sa paraplegijom, tetraplegijom, cerebralnom paralizom odnosno teškim oblikom mišićne distrofije ima pravo na antidekubitus jastuk za invalidska kolica (pneumatski).

Član 42

Osigurano lice koje veći deo vremena provodi u krevetu zbog zdravstvenog stanja, ima pravo na toaletna kolica, bez obzira da li ima pravo na invalidska kolica.

3.3.1. Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja

Član 43

Osigurano lice sa oštećenjem lokomotornog sistema ima pravo na pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja.

Član 44

Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja jesu:

1. drvene podpazušne štake na podešavanje (jedna ili par);

2. metalni štap za hodanje, sa tri ili četiri tačke oslonca;

3. metalni ortopedski štap sa krivinom;

4. metalne podlakatne štake.

Član 45

Izuzetno od člana 41. ovog pravilnika, osigurano lice koje zbog oštećenja lokomotornog sistema i pridruženih oboljenja ne može da se kreće uz pomoć štapa ili štaka, ima pravo na odgovarajući stalak za hodanje (hodalicu).

Član 46

Slepo osigurano lice koje je delimično paralizovano ima pravo na metalni ortopedski štap sa krivinom.

3.3.2. Ostala pomoćna pomagala

Član 47

Ostala pomoćna pomagala jesu:

1. bolnički krevet sa trapezom;

2. sobna dizalica;

3. antidekubitus dušek;

4. pojasevi.

3.4. Sanitarne sprave

Član 48

Sanitarne sprave jesu:

1. endotrahealne kanile;

2. električni inhalator sa maskom;

3. koncentrator kiseonika;

4. ventilator za neinvazivnu ventilaciju.

5. disk podloge za stome i kese uz disk podloge;

6. urin kateteri i urinarni kondom;

7. pelene;

8. pomagala za lečenje i kontrolu šećerne bolesti;

9. spoljna insulinska portabilna pumpa;

10. silikonski upijajući flaster.

Član 49

Koncentrator kiseonika i ventilator za neinvazivnu ventilaciju, prema overenom obrascu, isporučilac dostavlja zdravstvenoj ustanovi u kojoj je pomagalo propisano.

Koncentrator kiseonika i ventilator za neinvazivnu ventilaciju se osiguranom licu izdaje u zdravstvenoj ustanovi iz stava 1. ovog člana, koja određuje lekare specijaliste da vrše kontrolu pravilnog korišćenja izdatog pomagala.

Zdravstvena ustanova iz stava 1. ovog člana vodi posebnu evidenciju o izdatim koncentratorima kiseonika i ventilatora za neinvazivnu ventilaciju.

U Republičkom fondu obrazuje se centralni registar izdatih koncentratora kiseonika i ventilatora za neinvazivnu ventilaciju na osnovu podataka zdravstvene ustanove iz stava 3. ovog člana.

Član 50

Osigurano lice koje ima izvedenu privremenu ili stalnu ileostomu, ili kolostomu, odnosno izvedenu ili urostomu, posle teških operacija gastrointestinalnog i urogenitalnog sistema ima pravo, po svakoj izvedenoj stomi, na odgovarajuće disk podloge za stomu i kese uz disk podlogu.

Osigurano lice ima pravo i na materijal za negu, odnosno održavanje stome, u slučaju iritacije kože oko stome, odnosno postojanja ožiljaka koji onemogućavaju nesmetanu aplikaciju disk podloge.

Član 51

Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom stomom kod koga postoji jako oslabljena muskulatura trbušnog zida, ima pravo i na trbušni elastični pojas sa otvorom za stomu.

Član 51a

Osigurano lice kod koga je nemoguće pražnjenje bešike putem kontrolisane (voljne) drenaže, ima pravo na stalni "Foli urin kateter" (sa urin kesama sa ispustom) ili urinarni kondom (sa urin kesama sa ispustom).

Izuzetno od stava 1. ovog člana, osigurano lice sa neurogenom retencijom ili sa ortotopičnom bešikom kod koga je nemoguća kontrola pražnjenja bešike, a obučeno je za samokateterizaciju, ima pravo na PVC urin kateter za jednokratnu upotrebu, osim u slučaju pojave urinarne infekcije, kada ima pravo na lumbrifikovani urin kateter za jednokratnu upotrebu.

Osigurano lice ima pravo samo na jednu vrstu katetera iz ovog člana.

Član 52

Osigurano lice starije od tri godine života kod koga postoji trajno nevoljno pražnjenje creva i/ili bešike, odnosno trajno nevoljno pražnjenje creva i bešike, umesto pomagala iz člana 51a ovog pravilnika, ima pravo na pelene i uloške za inkontinenciju.

Pomagalo iz stava 1. ovog člana, na predlog lekara specijaliste - neurologa i urologa, odnosno neurologa, urologa i fizijatra, propisuje izabrani lekar na obrascu lekarskog recepta.

Osigurano lice ima pravo na količinu pelena i u rokovima utvrđenim Listom pomagala.

Pravo na uloške za inkontinenciju u skladu sa indikacijama iz Liste pomagala ima osigurano lice starije od sedam godina života.

Ukoliko se ulošci za inkontinenciju koriste u kombinaciji sa pelenama, ukupna odobrena količina oba pomagala ne može biti veća od količine propisane za pelene.

Pomagala iz stava 4. ovog člana, na predlog lekara iz stava 2. ovog člana, propisuje izabrani lekar, a ocenu opravdanosti propisivanja pomagala daje lekarska komisija.

Član 52a

Osigurano lice obolelo od šećerne bolesti (D. Mellitus), koje se leči insulinom u obliku bočica, zavisno od broja dnevnih doza prema količinama utvrđenim na mesečnom nivou, ima pravo na komplet plastičnih špriceva i igala za insulin.

Osigurano lice obolelo od šećerne bolesti (D. Mellitus), koje se leči insulinom propisanim u obliku karpula, ima pravo na pen špric.

Osigurano lice obolelo od šećerne bolesti (D. Mellitus) uzrasta do 26 godina života i trudnica (bez obzira na godine života), koji koriste insulin propisan u obliku karpula za pen špric ili karpula sa dozerom, imaju pravo na određeni broj odgovarajućih igala za pen špric, prema broju propisanih dnevnih doza. Osigurana lica na intenziviranoj terapiji (4 ili više dnevnih doza) koja koriste insulin propisan u obliku karpula za pen špric ili karpula sa dozerom, imaju pravo na odgovarajuće igle za pen špric u količini od 30 komada mesečno. Ostala osigurana lica koja koriste insulin propisan u obliku karpula za pen špric ili karpula sa dozerom sa Liste lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, imaju pravo na odgovarajuće igle za pen špric u količini 30 komada mesečno, nezavisno od broja propisanih dnevnih doza insulina.

Osigurano lice uzrasta do 26 godina života obolelo od D. Mellitus na intenziviranoj konvencionalnoj insulinskoj terapiji (više od dve dnevne doze), sa nestabilnom insulin zavisnom šećernom bolešću, ima pravo na urin test trake za okularno očitavanje šećera i acetona u urinu, ukoliko je osposobljeno za sprovođenje samokontrole i lečenja šećerne bolesti.

Osigurano lice obolelo od šećerne bolesti (D. Mellitus) koje se leči insulinom ili insulinskom pumpom, uzrasta do 26 godina života i trudnica (bez obzira na godine života) i nezavisno od broja dnevnih doza, kao i osigurano lice starije od 26 godina života koje je na intenziviranoj konvencionalnoj terapiji (četiri i više doza insulina dnevno) ili terapiji insulinskom pumpom, ima pravo na aparat za samokontrolu šećera u krvi.

Osigurano lice iz stava 5. ovog člana koje poseduje aparat za samokontrolu šećera u krvi ima pravo na određeni broj odgovarajućih test traka za odobren aparat (sa ili bez lanceta). Osigurano lice koje ima pravo na odgovarajući broj lanceta a poseduje automatsku lancetu (lancetar), umesto lanceta ima pravo na određeni broj umetaka za automatsku lancetu (lancetar).

Član 53

Spoljnu insulinsku portabilnu pumpu propisuje lekar specijalista interne medicine - endokrinolog, odnosno specijalista pedijatrije - endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa.

Lekarska komisija donosi ocenu o opravdanosti propisivanja spoljne insulinska portabilne pumpe na osnovu prethodnog mišljenja stručne komisije za upotrebu i bezbednu primenu ovog vida insulinske terapije (u daljem tekstu: stručna komisija).

Stručnu komisiju iz stava 2. ovog člana čine lekari specijalisti interne medicine - endokrinolozi. Direktor Republičkog fonda rešenjem utvrđuje broj članova stručne komisije, imenuje ih i razrešava.

Lekar specijalista interne medicine - endokrinolog, odnosno specijalista pedijatrije - endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa koji je propisao spoljnu insulinsku portabilnu pumpu osiguranom licu, ne može da bude član stručne komisija iz stava 2. ovog člana koja daje prethodno mišljenje za isto osigurano lice.

Stručna komisija dužna je da mišljenje sačini u pisanom obliku i da ga obrazloži.

Sedište stručne komisije je u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

Član 54

Spoljnu insulinsku portabilnu pumpu, prema overenom obrascu, isporučilac dostavlja zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa u kojoj je pomagalo propisano.

Zdravstvena ustanova iz stava 1. ovog člana, određuje lekare specijaliste da vrše obuku i kontrolu pravilnog korišćenja spoljne portabilne insulinske pumpe.

Zdravstvena ustanova iz stava 1. ovog člana vodi posebnu evidenciju o izdatim spoljnim insulinskim portabilnim pumpama.

U Republičkom fondu obrazuje se centralni registar izdatih spoljnih insulinskim portabilnih pumpi na osnovu podataka zdravstvene ustanove iz stava 3. ovog člana.

Član 54a

Silikonski upijajući flaster i igle osiguranom licu obolelom od urođene bulozne epidermolize propisuje izabrani lekar na lekarskom receptu prema količinama utvrđenim na mesečnom nivou, za period od tri meseca.

4. Očna pomagala

Član 55

Očna pomagala jesu:

1. naočare (ram i stakla za korekciju);

2. teleskopske naočare (naočare sa specijalnim sistemom sočiva);

3. lupa (staklo za povećanje);

4. kontaktna sočiva;

5. očne proteze;

6. tiflotehnička pomagala i to:

- Brajeva pisaća mašina;

- reproduktor;

- Brajev sat za slepe (ručni ili džepni);

- naočari sa tamnim staklima;

- beli štap za slepe;

- ultrazvučni štap za slepe;

- govorni softver za srpski jezik.

Član 56

Nova mineralna ili plastična stakla u dioptrijama, odobravaju se osiguranom licu, pre isteka određenog roka trajanja, ako se razlika, u sfernoj ili u cilindričnoj korekciji, izmeni za 1,0 D.

Član 57

Osigurano lice ima pravo na terapeutska kontaktna sočiva.

Osigurano lice do 16 godina života ima pravo na meka kontaktna sočiva.

Osigurano lice starije od 3 godine života ima pravo na gaspermeabilna kontaktna sočiva, ukoliko nije ostvarilo pravo na meka kontaktna sočiva.

Osigurano lice starije od 16 godina života ima pravo na tvrda kontaktna sočiva, ukoliko nije ostvarilo pravo na gaspermeabilna kontaktna sočiva.

Član 58

Osigurano lice starije od 18 godina života ima pravo na servisiranje očne proteze - poliranjem, jednom godišnje.

5. Slušna pomagala

Član 59

Osigurano lice koje ima obostrani trajni gubitak sluha preko 40 decibela (u daljem tekstu: DB), odnosno 65 DB u najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja (1000 - 4000 herca (u daljem tekstu: Hz), ima pravo na odgovarajući slušni aparat (amplifikator), ako se njime postiže zadovoljavajući nivo govorne komunikacije i slušne rehabilitacije.

Član 60

Osigurano lice ima pravo na slušni aparat odgovarajućih elektroakustičnih svojstava, prema vrsti i stepenu oštećenja sluha, koje svojim mišljenjem utvrdi lekar specijalista ORL - subspecijalista audiolog ili lekar specijalista ORL odgovarajuće zdravstvene ustanove, na osnovu izvršenih vokalnih i tonalnih audioloških ispitivanja.

Kod zaušnog slušnog aparata (iza uha) - bazni digitalni za lica starija od 18 godina života (sa najmanje dva kanala nezavisnog pojačanja) u roku od najmanje 15 dana vrše se tri testiranja sa usklađivanjem aparata i to korišćenjem odgovarajućeg tipa slušnog aparata koja se obavljaju kod izabranog dobavljača od strane osiguranog lica.

Osigurano lice uzrasta do 18 godina života sa obostranim trajnim gubitkom sluha, koji je na jednom uhu veći od 40 DB, koji obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja od 1000-4000 Hz, ima pravo na dva slušna aparata ako se na taj način omogućava uspešna rehabilitacija sluha i razvoj govora.

Član 61

Pre donošenja ocene o opravdanosti propisivanja slušnog aparata, Republički fond, odnosno lekarska komisija može da zahteva stručno mišljenje o opravdanosti propisivanja slušnog aparata od komisije za vokalno i tonalno audiološko ispitivanje (u daljem tekstu: komisija).

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na "Obrascu ZM" koji je propisan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Komisiju iz stava 1. ovog člana čine tri člana od kojih su najmanje dva člana lekari specijalisti ORL odgovarajuće zdravstvene ustanove. Direktor Republičkog fonda rešenjem imenuje i razrešava članove komisije.

Lekar specijalista ORL koji je dao mišljenje za propisivanje slušnog aparata, odnosno koji je propisao slušni aparat osiguranom licu ne može da bude član komisije koja daje stručno mišljenje za isto osigurano lice.

Komisija je dužna da svoje pisano, obrazloženo stručno mišljenje odmah dostavi Republičkom fondu, odnosno lekarskoj komisiji koja je zahtevala stručno mišljenje.

Direktor Republičkog fonda rešenjem iz stava 3. ovog člana, na predlog direktora filijale utvrđuje mesto zasedanja, vreme rada i broj sednica komisije u filijali u kojoj je obrazovana.

Član 62

Osigurano lice kod koga anatomski uslovi onemogućavaju korišćenje standardnog umetka za ušni kanal, za oštećenje sluha preko 70 DB, ima pravo na izradu individualnog umetka za ušni kanal - individualne olive.

Član 63

Osigurano lice sa ugrađenim kohlearnim implantom, nakon šest nedelja od izvršene operacije, a po isteku dve nedelje od uključenja zaušnog procesora, ima pravo na specijalne baterije za zaušni procesor.

Član 63a

Osigurano lice sa ugrađenim kohlearnim implantom ima pravo na zamenu zaušnog procesora.

Zamenu zaušnog procesora propisuje lekar specijalista ORL zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Lekarska komisija donosi ocenu o opravdanosti propisivanja zaušnog procesora na osnovu mišljenja stručne komisije za kohlearne implante.

Stručnu komisiju iz stava 3. ovog člana čine lekari specijalisti koji se bave otorinolaringologijom. Direktor Republičkog fonda rešenjem utvrđuje broj članova stručne komisije, imenuje ih i razrešava.

Lekar specijalista koji je propisao zamenu zaušnog procesora osiguranom licu, ne može da bude član stručne komisije iz stava 3. ovog člana.

Stručna komisija dužna je da mišljenje sačini u pisanom obliku i da ga obrazloži.

6. Pomagala za omogućivanje glasa i govora

Član 64

Osigurano lice kod koga postoji trajni gubitak sposobnosti glasa i moći govora zbog laringektomije, pod uslovom da učenjem ezofagealnog govora ne postoji mogućnost da se osposobi za sporazumevanje i da je testiranjem utvrđeno da se korišćenjem aparata za omogućavanje govora - elektrolaringsa, može osposobiti za sporazumevanje sa okolinom, ima pravo na aparat - elektrolarings sa dve baterije i punjačem za baterije.

7. Stomatološke nadoknade

Član 65

Stomatološke nadoknade su:

1. mobilne (pokretne) zubne nadoknade za lica starija od 65 godina života;

2. pokretni ortodontski aparati za osigurana lica do 18 godina života;

3. nadoknade kod urođenih ili stečenih anomalija orofacijalnog sistema.

Član 66

Po isteku rokova trajanja propisanih ovim pravilnikom, osigurano lice ima pravo na novu stomatološku nadoknadu, samo u slučaju da je lekar stomatolog sa odgovarajućom specijalizacijom utvrdio da je dotadašnja stomatološka nadoknada postala neupotrebljiva.

Garantni rok za stomatološke nadoknade iznosi polovinu utvrđenog roka trajanja. Teret garancije kvaliteta materijala i izrade stomatološke nadoknade u garantnom roku, snosi zdravstvena ustanova koja je izradila stomatološku nadoknadu.

U periodu od isteka garantnog roka za izradu do isteka roka trajanja stomatološke nadoknade, troškove popravke (lepljenja i reparature) snosi Republički fond.

Član 67

Standardni materijal za izradu stomatoloških nadoknada je akrilat, osim za određene vrste nadoknada kod urođenih ili stečenih anomalija orofacijalnog sistema, gde se umesto akrilata koristi silikon.

XII OBRASCI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POMAGALA

Član 68

Obrasci za ostvarivanje prava na pomagala su:

1. Obrazac za propisivanje, održavanje i remont pomagala - "Obrazac OPP";

2. Lekarski recept - "Obrazac LR-1";

3. Obrazac reversa;

4. Ocena prvostepene lekarske komisije - Obrasci OLK-SP 1 i OLK-SP 2;

5. Ocena drugostepene lekarske komisije - Obrasci OLK-SP 3 i OLK-SP 4;

6. Izveštaj o proveri funkcionalnosti pomagala - Obrazac IPF;

7. Zahtev za stručno mišljenje o opravdanosti propisivanja slušnog aparata - "Obrazac ZM".

Član 69

Obrazac za propisivanje, održavanje i remont pomagala - "Obrazac OPP" iz člana 68. tačka 1. ovog pravilnika je list formata A4 (dimenzija 210 mm x 297 mm) sa serijskim brojem i posebnom zaštitom plave boje, štampan crnom bojom na hartiji bele boje.

Obrazac iz stava 1. ovog člana sadrži, na poleđini, overu matične filijale, koja se popunjava za pomagala za koja je Listom pomagala propisana overa matične filijale.

Spisak pomagala po šiframa i nazivima utvrđenim prema Listi pomagala i Šifarniku pomagala, koja se propisuju na obrascu iz stava 1. ovog člana, odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 70

Na lekarskom receptu iz člana 68. tačka 2. ovog pravilnika, izabrani lekar propisuje osiguranom licu određena pomagala u skladu sa Listom pomagala koja se izdaju u apoteci.

Pomagala koja izabrani lekar propisuje na lekarskom receptu utvrđena su na mesečnom nivou a izdaju se u količini određenoj u Listi pomagala.

Spisak pomagala po šiframa i nazivima utvrđenim prema Listi pomagala i Šifarniku pomagala, koja se propisuju na lekarskom receptu iz stava 1. ovog člana, odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 71

Obrazac reversa, propisan ovim pravilnikom, odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Revers se popunjava u tri primerka kada je pomagalo novo. Jedan primerak obrasca reversa zadržava matična filijala pri overi obrasca za propisivanje pomagala, a dva primerka obrasca reversa vraćaju se osiguranom licu, koje ih predaje isporučiocu pomagala. Isporučilac pomagala oba primerka obrasca reversa overava, jedan primerak obrasca reversa vraća osiguranom licu, a drugi primerak obrasca reversa dostavlja filijali uz račun za isporučeno pomagalo. Za korišćeno pomagalo revers se popunjava u dva primerka i to jedan za osigurano lice, a drugi ostaje filijali.

Obrazac iz stava 1. ovog člana je list formata A4 (dimenzije 210 x 297 mm) sa serijskim brojem i posebnom zaštitom zelene boje, štampan crnom bojom na hartiji bele boje.

Član 72

Za pomagala za koja je Listom pomagala propisana ocena lekarske komisije, prvostepena lekarska komisija na obrascima ocene prvostepene lekarske komisije OLK-SP1 i OLK-SP2 (u daljem tekstu: OLK-SP1 i OLK-SP2) daje ocenu o opravdanosti propisivanja pomagala, ocenu o opravdanosti servisiranja pomagala, ocenu o popravci dela pomagala i zameni dela pomagala.

Na obrascima ocene drugostepene lekarske komisije OLK-SP3 i OLK-SP4 (u daljem tekstu: OLK-SP3 i OLK-SP4), daje se ocena drugostepene lekarske komisije u postupku ostvarivanja prava na pomagala po prigovoru osiguranog lica.

Obrasci OLK-SP1 do OLK-SP4 odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Obrasci iz st. 1. i 2. ovog člana popunjavaju se i štampaju preuzimanjem elektronskim putem iz Matične evidencije o ostvarivanju prava osiguranih lica (MEOP-a), koju vodi Republički fond.

Član 73

Obrazac Izveštaja o proveri funkcionalnosti pomagala - IPF iz člana 68. tačka 6. ovog pravilnika je list formata A4 (dimenzija 210mm x 297mm) štampan crnom bojom na hartiji bele boje.

Član 73a

Zahtev za stručno mišljenje o opravdanosti propisivanja slušnog aparata - "Obrazac ZM" iz člana 68. tačka 7. ovog pravilnika popunjava se i štampa preuzimanjem elektronskim putem iz Matične evidencije o ostvarivanju prava osiguranih lica (MEOP-a), koju vodi Republički fond.

Član 74

Obrasce iz čl. 69, 70. i 71. štampa ponuđač koga izabere i ovlasti Republički fond, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast javnih nabavki.

Član 74a

Republički fond organizuje i sprovodi kontrolu izvršenja zaključenih ugovora sa isporučiocem pomagala.

XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 75

Osigurana lica koja su na dan početka primene ovog pravilnika započela postupak ostvarivanja prava na pomagalo po Pravilniku o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 22/08 - prečišćen tekst, 42/08, 106/08, 110/08 - ispravka, 115/08, 120/08 - ispravka, 17/10, 22/10 i 80/10), okončaće postupak ostvarivanja prava na pomagalo po odredbama tog pravilnika, osim ako su odredbe ovog pravilnika povoljnije za osigurano lice.

Član 75a

Osigurano lice Republičkog fonda koje je i korisnik boračko-invalidske zaštite, ostvaruje pravo na pomagala iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa ovim pravilnikom, pod uslovom da pravo na određeno pomagalo nije ostvarilo po propisima o boračko-invalidskoj zaštiti.

Član 76

Izuzetno od člana 13. ovog pravilnika, matična filijala, prilikom izdavanja korišćenog pomagala osiguranom licu, lepi markicu na pomagalo ako pomagalo nije imalo markicu zbog primene ranije važećeg pravilnika po kome takva obaveza nije bila propisana.

Član 77

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 22/08 - prečišćen tekst, 42/08, 106/08, 110/08 - ispravka, 115/08, 120/08 - ispravka, 17/10, 22/10 i 80/10).

Član 78

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. juna 2012. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 1/2013)

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 112/2014 i 114/2014 - ispr.)

Član 35

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2015. godine, osim odredbi čl. 9. i 10. ovog pravilnika.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 18/2015)

Član 34

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

LISTA POMAGALA

 

1. Protetička sredstva (proteze)

Tabela 1

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Rok trajanja najmanje u mesecima

Obaveza vraćanja pomagala

I grupa
do 7g

II grupa
preko 7
do 18g

III grupa
preko 18
do 65g

IV grupa
preko 65g

1

2

3

4

5

6

Proteze za gornje ekstremitete

001

Estetska proteza šake

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputation digitorum et manus, Z89.0 ili Z89.1
- urođeni nedostatak šake ili prstiju (Aplasia manus et digiti (digitorum) congenita Q 71.3)

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- za ostale: spec. fizik. medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

12

48

60

NE

002

Podlakatna (transradijalna) estetska proteza (pasivna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem antebrachii, Z89.2
- urođeni nedostatak podlaktice (Aplasia antebrachii et manus congenita Q 71.2)

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- za ostale: spec. fizik. medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

12

48

60

NE

003

Podlakatna (transradijalna) egzoskeletna mehanička proteza sa ugrađenom šakom (radna - funkcionalna proteza)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem antebrachii, Z89.2
- urođeni nedostatak podlaktice
(Aplasia antebrachii et manus congenita Q 71.2)

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- za ostale: spec. fizik. medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

12

60 meseci sa pravom na remont - mehaničkog zgloba sa rotorom, mehaničke šake, suspenzije i estetske rukavice)

84 meseca sa pravom na remontom - mehaničkog zgloba sa rotorom, mehaničke šake, suspenzije i estetske rukavice

NE

004

Podlakatna (transradijalna) mioelektrična proteza

Osigurano lice starije od 12 godina života i to: učenik, student i lice za obavljanje poslova zanimanja najkasnije do navršenih 65 godina života
- St. post amputationem antebrachii bill. Z89.3
- uz priložen test separacije i psihološko testiranje
- samo za dominantnu ruku
- prethodno korišćenje mehaničke funkcionalne proteze najmanje 12 meseci
- estetska rukavica na 12 meseci, dve elektrode na 24 meseca i dve baterija na 24 meseca

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- za ostale: spec. fizik. medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

-

36

36

-

NE

005

Nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem brachii Z89.2
- urođeni nedostatak nadlaktice Q71.0
- jedna estetska rukavica na 12 meseci

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- za ostale: spec. fizik. medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

12

60 meseci sa pravom na remont - estetske šake i suspenzije

84 meseca sa pravom na remont - estetske šake i suspenzije)

NE

006

Nadlakatna (transhumeralna) egzoskeletna - mehanička proteza s mehaničkim zglobom (radna - funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem brachii Z89.2
- urođeni nedostatak nadlaktice Q71.0
- jedna estetska rukavica na 12 meseci

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- za ostale: spec. fizik. medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

12

60 meseci sa pravom na remont - mehaničke šake, rotora i suspenzije

84 meseca sa pravom na remontom - mehaničke šake, rotora i suspenzije)

NE

007

Nadlakatna (transhumeralna) endoskeletna mehanička proteza sa spoljnim lakatnim zglobom (radna - funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem brachii Z89.2
- urođeni nedostatak nadlaktice Q71.0
- jedna estetska rukavica na 12 meseci

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- za ostale: spec. fizik. medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

12

60 meseci sa pravom na remont - spoljni lakat, rotor, mehaničke šake, suspenzije

84 meseca sa pravom na remont - spoljnog lakta, rotora, mehaničke šake, suspenzije

NE

008

Mehanoelektrična nadlakatna (transhumeralna) proteza (Hibridna

Osigurano lice starije od 12 godina života i to: učenik, student i lice za obavljanje poslova zanimanja najkasnije do navršenih 65 godina života
- St. post amputationem brachii bill. Z89.3 uz očuvan pokret u ramenu,
- uz priložen test separacije i psihološkog testiranja
- samo za dominantnu ruku
- prethodno korišćenje mehaničke funkcionalne proteze najmanje 12 meseci
- estetska rukavica na 12 meseci, dve elektrode na 24 meseca i dve baterija na 24 meseca

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- za ostale: spec. fizik. medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

-

60

60

-

NE

009

Estetska proteza posle dezartikulacije ramena

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem art. Humeroscapularis
- jedna estetska rukavica na 12 meseci

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- za ostale: spec. fizik. medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

12

60 meseci sa pravom na remont - estetske šake, estetske rukavice i suspenzije

84 meseca sa pravom na remont (estetske šake, estetske rukavice i suspenzije)

NE

010

Navlaka za patrljak (nadlakatna ili podlakatna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- nedostatak nadlaktice ili podlaktice

- lekar spec. fizikalne medicine kada se propisuje uz protezu
- izabrani lekar kada se propisuje bez proteze

2 meseca

NE

011

Elastični zavoj (2 komada - samo jednom u fazi pripreme patrljka za prvo protetisanje)

Osigurano lice kod koga postoji:
- amputacija gornjeg ekstremiteta u fazi pripreme patrljka za prvo protetisanje Z89

- lekar spec. fizikalne medicine

trajno

NE

Proteze za donje ekstremitete

012

Proteza posle delimične amputacije stopala po Šopartu i Lisfranku (Chopart, Lisfranc)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem digitorum et partium pedis Z89.4
- urođeni nedostatak dela stopala i prstiju (Aplasia pedum et digitorum congenital Q 72.3)

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- za ostale: spec, fizik. medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

12

36

60

NE

013

Potkolena proteza posle amputacije stopala po Sajmu (Syme)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem regionis malleoli et pedis Z89.4
- urođeni nedostatak stopala i dezartikulacija u skočnom zglobu Q72.3

- za prvu protezu spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije i
- za ostale: spec. fizik. medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

12

36

60

NE

014

Potkolena (transtibijalna) egzoskeletna plastična proteza (funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem transtibiialis Z89.5
- urođeni nedostatak potkolenice i stopala (Aplasia cruris et pedis congenital Q 72.2)

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- za ostale: spec. fizik, medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

12

36

60 meseci sa pravom na remont - stopala, suspenzije, adaptera, podkolenog dela - maleola

NE

119

Potkolena (transtibijalna) endoskeletna proteza (funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem transtibiialis Z89 5
- urođeni nedostatak potkolenice i stopala (Aplasia cruris et pedis congenital Q 72.2)

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- za ostale: spec. fizik, medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

12

36

60

NE

120

Proteza posle dezartikulacije kolena endoskeletna (funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem genus transtibiialis Z89.5
- urođeni nedostatak cele potkolenice u nivou kolena (Aplasia cruris et pedis congenital Q 72.2)

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- za ostale: spec. fizik. medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

12

24

60

NE

121

Natkolena (transfemoralna) endoskeletna proteza (funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem transfemoralis Z89.6
- urođeni defekt nadkolenice Q72.0

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- za ostale: spec. fizik. medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

12

36

60

NE

122

Proteza posle dezartikulacije kuka endoskeletna (funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem transfemoralis Z89.6

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- za ostale: spec. fizik. medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

12

24

60

NE

020

Navlaka za patrljak (potkolena ili natkolena)

Osigurano lice kod koga postoji:
- nedostatak potkolenice ili natkolenice
- lekar spec. fizikalne medicine kada se propisuje uz protezu

- izabrani lekar kada se propisuje bez proteze

2 meseca

NE

021

Elastični zavoj

Osigurano lice kod koga postoji:
- amputacija donjeg ekstremiteta u fazi pripreme patrljka za prvo protetisanje
- 2 komada, a kod transfemoralne amputacije - 3 komada

- lekar spec. fizikalne medicine ZU u kojoj se vrši priprema patrljka za prvo protetisanje

trajno

NE

Spoljna proteza za dojku

023

Spoljna proteza za dojku

Osigurano lice ženskog pola kojoj je izvršena potpuna amputacija dojke Z 90.1

- izabrani lekar na osnovu otpusne liste

12 meseci

NE

210

Grudnjak za spoljnu protezu za dojku

Osigurano lice ženskog pola kome je izvršena potpuna amputacija dojke Z 90.1

- izabrani lekar na osnovu otpusne liste

24 meseca

NE

 

2. Ortotička sredstva (ortoze)

 

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Rok trajanja najmanje u mesecima

Obaveza vraćanja pomagala

I grupa do 18g

II grupa preko 18g

 

1

2

3

4

5

6

Ortoze za gornje ekstremitete

029

Ortoza za rame i lakat - mitela za stabilizaciju

Osigurano lice kod koga postoji:
- Monoplegia extremitas superior (G 83.2)

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

48

NE

034

Ortoza za lakat, ručni zglob i šaku za stabilizaciju - plastična (statička)

Osigurano lice kod koga postoji:
- Monoplegia extremitas superior (G 83.2) kao samostalna ili u sklopu drugih stanja kao što su: hemi, para i tetra plegije i pareze (G81; G82)
- Arthritis Puerilis (M 08)
- Arthrogryposis multiplex congenita (Q74.3)
- Opekotine trećeg stepena (T22.3; T22.7; T23.3 i T23.7) samo za decu do 18 godine života

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

60

NE

036

Ortoza za ručni zglob funkcionalna

Osigurano lice kod koga postoji:
- Arthrogryposis multiprex congenita (Q 74.3)
- St. post fracturam ossis navicularis male sanata (S62.0)
- Arthritis puerilis (M08)

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

60

NE

Ortoze za donje ekstremitete

042

Potkolena plastična ortoza sa posteriornom šinom i tabanskim produžetkom - zglobna

Osigurano lice kod koga postoji;
- paraliza ili pareza donjeg ekstremiteta bilo koje geneze
- paraliza n. peroneusa G57.3

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

36

NE

043

Ortoza za stopalo i gležanj peronealna - čelična sa ortopedskom cipelom po meri

Osigurano lice kod koga postoji:
- paraliza donjeg ekstremiteta bilo koje geneze
- slabost muskulature donjih ekstremiteta zbog mišićne distrofije, miopatije ili neuropatije

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

36

NE

044

Natkoleni aparat otvorenog tipa od čeličnog lima sa ortopedskom cipelom po meri

Osigurano lice kod koga postoji:
- Paraplegija i parapareza
- Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
- monoplegia donjeg ekstremiteta (G83.1)

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

48

NE

045

Natkolena plastična ortoza sa tabanskim produžetkom i zglobom za pozicioniranje

Osigurano lice kod koga postoji;
- Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
- Spina bifida sa melyomeningocelom (Q 05)
- paraliza ili pareza donjeg ekstremiteta
- Opekotine III stepena (T24.3 i T24.7) samo za decu do 18 godine života

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

48

NE

200

Aparat za egalizaciju donjih ekstremiteta (Štuc aparat)

- Abrevatio extr. Inf. cong. veća od 8 cm.
- Nejednaka dužina udova (stečena) M21.7 koja ne može da se reši ortopedskom cipelom.

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

12

NE

047

Korektivni aparat za koleno sa regulacijom kolena "O" ili "X" (dinamički)

Osigurano lice uzrasta do 12 godina kod koga postoji:
- deformitet tipa "O" ili "X" kolena (Q74.1)

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

-

NE

048

Ortoza za kukove - dinamička

Osigurano lice kod koga postoji stanje "visećeg" kuka zbog:
- subluksacije kuka
- luksacija endoproteze (T84)
- luksacije tumor-proteze (T84)

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

48

NE

049

Ortoza za kuk koleno, skočni zglob i stopalo - dvozglobna

Osigurano lice kod koga postoji:
- paraliza bilo koje geneze koja zahvata karlični pojas i donji ekstremitet

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

48

NE

050

Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo - trozglobna

Osigurano lice uzrasta do 18 godina obolelo od: - pareze bilo koje geneze koja zahvata karlični pojas i donji ekstremitet

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

-

NE

052

Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu (Denis Brown)

- Pes equinovarus (Q 66), samo sa strukturalnim promenama kod dece do 12 meseci starosti, jer je indikovana hirurška intervencija

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

6 meseci

NE

124

Dokoleni aparat sa Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskom cipelom

Osigurano lice kod koga postoji:
- Paralysis cerebralis spastica (G 80.0)
- Paralisis n. peronei (uz trajnu nemogućnost dorzalne fleksije)

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

48 meseci
za cipele 12 meseci

NE

125

Visoki aparat sa pelvičnim pojasom, kočnicom na isključenje u kuku i kolenu i Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskom cipelom

Osigurano lice kod koga postoji:
- Paraplegija i parapareza
- Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
- monoplegija donjeg ekstremiteta (G83.1)

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

48 meseci
za cipele 12 meseci

NE

Ortoze za lečenje iščašenih kukova

054

Aparat za iščašene kukove po Pavliku (Pavlikovi remenčići)

Osigurano lice uzrasta do 12 meseci sa:
- Dislocatio coxae evolutiva (luxatio, subluxatio, dysplasio) kod kongenitalnih anomalija (Q65) i neuromišićnih stanja

- lekar spec. ortoped
- lekarska komisija
- overa filijale

6

-

NE

055

Ortoza za dečiji kuk abdukciona, stabilizaciona

Osigurano lice uzrasta do 12 meseci sa:
- Deformationes coxae congentia (Q65.0, Q65.1, Q65.2, Q65.6)

- lekar spec. ortoped
- lekarska komisija
- overa filijale

6

-

NE

056

Atlanta aparat - ortoza

Osigurano lice uzrasta do 7 godina: - kod Pertesove bolesti (Legg-Calve - Perthesova bolest - M91.1)
- kao produžetak konzervativnog lečenja iščašenja kukova (Q65)

- lekar spec. ortoped
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

6

-

NE

Ortoza za kičmu - spinalne ortoze

061

Tomas kragna - jednodelna

Osigurano lice kod koga postoji:
- Prolapsus disci intervertebralis cervicalis cum radiculopathia (M 50.1)
- Fractura pathologica (sa neurološkim ispadima)
- Luxatio vertebre cervicalis (S 13.1)
- Luxatio colli multiplex (S 13.3)
- Spondylolisthesis (M 43.1) sa neurološkim ispadima
- degenerativni i reumatski procesi vratne kičme sa EMG dokazanim neurološkim ispadima

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

36

NE

062

Tomas kragna - dvodelna

Osigurano lice kod koga postoji:
- Fractura colli (S 12)
- maligni procesi u vratnom delu kičme
- patološki prelom vrata (kao posledica osteoporoze ili tumora ili primarnog zapaljenskog specifičnog stanja pršljenova)
- Haernia disci sa neurološkim ispadima
- stanja posle operacije tumora kraniocervikalnog prelaza
- stanje posle laminektomije zbog patoloških procesa u vratnom delu kičme (tumori, diskus hernije, cervikalna stenoza sa neurološkim ispadom M99.4
- Spondilytis, alia specificata (M46.8)
- Spondilytis, non specifikata (M46.9)

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

36

NE

064

Cervikalna ortoza po Rodžersu (ekstenziona)

Osigurano lice kod koga postoji:
- Fractura colli (S 12)
- patološki prelom vrata (M84.4)
U oba slučaja prva aplikacija ortoze je u bolnici kao i podešavanje ortoze

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

36

NE

067

TLSO sa tri tačke oslonca

Osigurano lice kod koga postoji:
- Osteoporosis cum fractura pathologica (M 80)
- Neoplasma malignum columne vertebralis C 41.2)
- Fractura columne vertebralis thoracalis (S22.0) distalno od Th8, konzervativno lečenje
- stanje posle operacije tumora kičmene moždine i/ili kičmenih pršljenova
- Spondilodiscitis (M46.9) i TBC (M46.8)

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

36

NE

068

TLSO dinamička - korektivna

Osigurano lice kod koga postoji:
- Spondylolisthesis (M 43.1) preko 25% klizanja (gradus 2 do gradus 4)
- Spondylolysis (M43.0), kod dece do 16 godina
- Neoplasma malignum columne vertebralis
(C 41.2)
- Skolioza (M41) do 40 stepeni (Cob) ili hiperkifoza (M40) preko 45 stepeni (Cob) ili hiperlordozom (M40) kod dece uzrasta do 16 god.

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

36

NE

071

LSO stabilizaciona ortoza

U roku od tri meseca kod osiguranog lica kod koga postoji:
- Fractura vertebrae lumbalis (S 32.0) konzervativno ili posle operacije
- Spondylolisthesis (M 43.1) preko 25% klizanja (gradus 2 do gradus 4)
- Neoplasma malignum columne vertebralis (C 41.2)

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortoped
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

36

NE

201

Pectus carinatum aparat

Osigurana lica do 16 godina kod kojih postoji:
- Pectum carinatum Q67.7

- lekar spec. fizikalne medicine ili lekar spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

-

NE

 

3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave

 

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Rok trajanja najmanje u mesecima

Obaveza vraćanja pomagala

 

I grupa do 18g

II grupa preko 18g

1

2

3

4

5

6

Ortopedske cipele

073

Ortopedske cipele sa ulošcima

Osigurano lice uzrasta do 18 godina sa:
- nogom kraćom 1,5 cm i više (leva ili desna);
- Osigurano lice uzrasta preko 18 godine sa nogom kraćom 3 cm i više (leva ili desna); Osigurano lice kod koga postoji:
- nedostatak najmanje 3 prsta ili palca na stopalu (ili leva ili desna ili oba ukoliko ne koristi protezu);
- izražene trofičke promene stopala sa ulceracijama kod: Angiopathia diabetica peripherica (I 79.2) Morbus Buerger (I 73.1), u tom slučaju ulošci su silikonski

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

18

NE

074

Ortopedske cipele za paretično ili paralitično stopalo

Osigurano lice
- sa paretičnim ili paralitičnim stopalom, kao posledica bolesti ili povrede

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec, ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

18

NE

209

Ortopedske cipele za Talipes equinus i Talipes equinovarus

Osigurano lice kod koga postoji:
- urođeni deformitet stopala tipa ekvinus (kopitasto stopalo) Talipes equinus
- urođeni deformitet stopala tipa ekinovarus (uvrnuto kopitasto stopalo) Talipes equinovarus (Q 66.0)

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

18

NE

077

Ortopedske cipele za elephantiasis

Osigurano lice:
- sa deformitetom stopala tipa slonovskog stopala (elephantiasis)

- lekar spec. - sub. spec. vaskularni hirurg
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

18

NE

Invalidska kolica

202

Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života

Osigurano lice, telesne težine do 126 kg:
- kome su amputirane obe noge iznad kolena (Z89.6);
- kome su amputirane obe noge ispod kolena, ali je aplikacija proteze kontraindikovana (Z89.5);
- kome je amputirana jedna noga na kojoj zbog napredovanja bolesti na drugoj nozi nije moguće napraviti protezu i omogućiti hodanje;
- kome je dezartikulisana noga u kuku ukoliko je protetisanje nemoguće;
- sa teškim kongenitalnim ili stečenim kontrakturama kukova i/ili kolena koje onemogućavaju hodanje

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. ortoped
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60 meseci sa pravom na remont - zamena oštećenih delova

DA

Osigurano lice, telesne težine do 126 kg: kod koga postoji:
- tetraplegija (G82.3; G82.4 i G82.5)
- teška neuromišićna oboljenja (G60, G71, G12, G11 i G10) kod osobe koja nije u mogućnosti da samostalno obavljaju aktivnosti svakodnevnog života;
- cerebralna paraliza (G80)
- paraplegija (G82.0; G82.1 i G82.2)
- hemiplegija (G81), a osposobljavanje za stajanje nije moguće zbog srčane slabosti (NIHA III-IV) maligniteta ili težih oblika šećerne bolesti sa izraženom polineuropatijom
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog - lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

203

Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života - ojačana

Osigurano lice, telesne težine preko 126:
- kome su amputirane obe noge iznad kolena (Z89.6);
- kome su amputirane obe noge ispod kolena, ali je aplikacija proteze kontraindikovana (Z89.5);
- kome je amputirana jedna noga na kojoj zbog napredovanja bolesti na drugoj nozi nije moguće napraviti protezu i omogućiti hodanje;
- kome je dezartikulisana noga u kuku ukoliko je protetisanje nemoguće;
- sa teškim kongenitalnim ili stečenim kontrakturama kukova i/ili kolena koje onemogućavaju hodanje

- lekar fizikalne medicine ili spec. ortoped
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60 meseci sa pravom na remont - zamena oštećenih delova

DA

Osigurano lice, telesne težine preko 126 kg kog koga postoji:
- tetraplegija (G82.3; G82.4 i G82.5)
- teška neuromišićna oboljenja (G60, G71, G12, G11 i G10) kod osobe koja nije u mogućnosti da samostalno obavljaju aktivnosti svakodnevnog života;
- cerebralna paraliza (G80)
- paraplegija (G82.0; G82.1 i G82.2)
- hemiplegija (G81), a osposobljavanje za stajanje nije moguće zbog srčane slabosti (NIHA III-IV), maligniteta ili težih oblika šećerne bolesti sa izraženom polineuropatijom
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

204

Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu

Osigurano lice, telesne težine do 126 kg:
- kome su amputirane obe noge iznad kolena (Z89.6) sa slabošću jedne ruke;
- kome su amputirana jedna noga i jedna ruka;

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. ortoped
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60 meseci sa pravom na remont - zamena oštećenih delova

DA

Osigurano lice, telesne težine do 126 kg:
- sa cerebralnom paralizom;
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

205

Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu - ojačana

Osigurano lice, telesne težine preko 126 kg:
- kome su amputirane obe noge iznad kolena (Z89.6) sa slabošću jedne ruke;
- kome su amputirana jedna noga i jedna ruka;

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. ortoped
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60 meseci sa pravom na remont - zamena oštećenih delova

DA

Osigurano lice, telesne težine preko 126 kg:
- sa cerebralnom paralizom (G80)
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta

- lekar spec. fizikalne medicine ili neurolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

128

Invalidska kolica na ručni pogon (lagana aktivna)

Osigurano lice uzrasta preko 18 godina sa paraplegijom nastalom iz bilo kog razloga, uključujući i retke bolesti, uz uslov da ima sopstvenu saobraćajnu dozvolu za prilagođeno putničko vozilo i vozačku dozvolu

- lekar specijalista neurolog uz mišljenje spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

84

DA

129

Invalidska kolica sa nagibom sedišta do 30 stepena

Osigurana lica uzrasta od 3 god., sa teškim oblikom cerebralne paralize (G80) koja nije u mogućnosti da samostalno obavljaju aktivnosti svakodnevnog života:
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. neurologa ili spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60 sa pravom na remont - zamena oštećenih delova

DA

207

Dečija invalidska kolica za samostalnu upotrebu i za osobu koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života

Osigurana lica uzrasta preko 3 godine starosti, telesne težine do 70 kg:
- kome su amputirane obe noge iznad kolena (Z89.6);
- kome su amputirane obe noge ispod kolena (Z89.5), ali je aplikacija proteze kontraindikovana;
- kome je amputirana jedna noga na kojoj zbog napredovanja bolesti na drugoj nozi nije moguće napraviti protezu i omogućiti hodanje;

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. ortoped
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60 sa pravom na remont - zamena oštećenih delova

DA

Osigurana lica uzrasta preko 3 godine starosti, telesne težine do 70 kg:
- kome su potpuno oduzete obe noge (G82.0; G82.1 i G82.2);
- sa metastazama u donjim ekstremitetima;
- teška neuromišićna oboljenja (G60, G71, G12, G11 i G10)
- Arthrogryposis koja onemogućava hod (Q74.3)
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

083

Toaletna kolica

Osigurano lice obolelo od:
- paraplegije (G82.0; G82.1 i G82.2)
- cerebralne paralize (G80)
- težih oblika mišićne distrofije (G71)
- kvadriplegije (G82,3; G82,4 i G82.5)
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta

- lekar spec. fizikalne medicine ili neurolog
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

60

NE

084

Elektromotorna invalidska kolica (sa 2 akumulatora i punjačem akumulatora)

Osigurano lice starije od 16 godina kod koga postoji: potpuna oduzetost donjih ekstremiteta nastala iz bilo kog razloga, uključujući i retke bolesti, a zbog delimične oduzetosti obe ruke ne može aktivno da pokreće kolica na ručni pogon, ali pokretom glave ili prstiju može bezbedno upravljati elektromotornim kolicima uz obavezno priloženo, psihološko testiranje stepena mentalne očuvanosti (radi utvrđivanja sposobnosti bezbednog upravljanja elektromotornim kolicima) i pisana saglasnost zakonskih staratelja (za maloletnu decu)

- lekar spec. neurolog ili spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

- 60 meseci kod osiguranih lica:- do 18 g. života,
- na školovanju do 26. god. života,
- za obavljanje poslova zanimanja, a najkasnije do navršenih 65 godina života,
2. 96 meseci kod ostalih osiguranih lica
Sa pravom na remont - zamena oštećenih delova, osim akumulatora i punjača koji se zamenjuju u propisanim rokovima,
- rok 24 meseca za dva akumulatora

DA

086

Antidekubitus jastuk za invalidska kolica

Osigurano lice sa:
- paraplegijom (G82.0; G82.1 i G82.2)
- tetraplegijom (G82.3; G82.4 i G82.5)
- teškim oblikom mišićne distrofije (G71)
- cerebralnom paralizom (G80)

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog
- lekarska komisija
- overa filijale

36 meseci

NE

Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja

087

Drvene potpazušne štake na podešavanje

Osigurano lice dobija jednu ili par štaka kod:
- nedostatka jedne noge;
- paralize jedne noge;
- pareza jedne noge;
- skraćenja jedne noge;
- ankiloze ili kontrakure velikih zglobova noge

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog
- overa filijale uz revers

uzrast do 18 god.: 12 meseci

uzrast preko 18 god.: 36 meseci

DA

Osigurano lice dobija jednu ili par štaka kod:
- preloma noge;
- posle operacije na donjim ekstremitetima

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. ortoped
- overa filijale uz revers

2-4 meseca

089

Metalni štap za hodanje sa 3 ili 4 tačke oslonca

Osigurano lice kod koga postoji:
- nedostatak jedne noge;
- paraliza jedne noge;
- pareza jedne noge;
- skraćenje jedne noge;
- ankiloza ili kontrakura velikih zglobova noge

- spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog
- overa filijale uz revers

60

DA

090

Metalni ortopedski štap sa krivinom

Osigurano lice koje je slepo i delimično paralizovano

- lekar spec. neurolog
- overa filijale uz revers

60

DA

091

Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri noge

Osigurano lice kod koga postoji težak poremećaj u hodu kao posledica G 82.0, G 82.1, G 82.2, G 80.0 i T 90.5

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60

DA

131

Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri točka i potpazušnim osloncem

Osigurano lice kod koga postoji:
- politrauma u fazi oporavka, a lice zbog drugih bolesti ne može da koristi štake

- lekar spec. fizikalne
- lekarska komisija
- overa Filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60

DA

132

Stalak za hodanje (hodalica) sa dva točka i dve noge

Osigurano lice kod koga postoji težak poremećaj u hodu kao posledica G 82.0, G 82.1, G 82.2, G 80.0 i T 90.5, ukoliko ne može da koristi stalak za hodanje sa četiri noge

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60

DA

190

Metalne podlakatne štake

Osigurano lice obolelo od:
- Paralisis cerebralis infantilis (G 80)
- Sequelae poliomyelitidis (B 91)
- Spina bifida sa myliomeningocelom (Q05)

- lekar spec. fizikalne medicine
- overa filijale uz revers

60

DA

Ostala pomoćna pomagala

093

Bolnički krevet sa trapezom

Osigurano lice koje mora trajno da leži u krevetu zbog:
- kvadriplegije (G82.3; G82.4 i G82.5);
- teških neuromišićnih bolesti
- cerebralne paralize (G80)
uz odgovarajuće stambeno-komunalne uslove

- lekar spec. fizikalne medicine uz otpusnu listu kojom je verifikovana dijagnoza i mišljenje lekara spec. neurologa,
- lekarska komisija
- overa Filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

10 godina

DA

094

Sobna dizalica

Osigurano lice koje mora trajno da leži u krevetu zbog
- kvadriplegije (G82.3; G82.4 i G82.5)
Uz odgovarajuće stambeno komunalne uslove

- lekar spec. fizikalne medicine uz otpusnu listu kojom je verifikovana dijagnoza i mišljenje lekara spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa Filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

10 godina

DA

095

Antidekubitus dušek

Osigurano lice koje zbog:
- kvadriplegije (G82.3; G82.4 i G82.5)
- paraplegije (G82.0; G82.1 i G82.2)
- retkih bolesti
- teških neuromišićnih bolesti
- cerebralne paralize (G80)
mora trajno da leži u krevetu dobija ovo pomagalo radi prevencije pojave dekubitusa uz odgovarajuće stambeno - komunalne uslove

- lekar spec. fizikalne medicine uz otpusnu listu kojom je verifikovana dijagnoza i mišljenje lekara spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa Filijale

5 godina

NE

208

Pojas za femoralnu ili ingvinalnu kilu (jednostrani ili obostrani)

Osigurano lice kod koga postoji: - Hernia femoralis (K 41) ili Hernia inguinalis (K 40) uz uslov da zbog opšteg zdravstvenog stanja osiguranog lica operacija nije moguća

- lekar spec. hirurg
- lekarska komisija
- overa filijale

uzrast do 18 god:
8 meseci

uzrast preko 18 god:
36 meseci

NE

135

Pojas za trbušnu kilu

Osigurano lice kod koga postoji:
- Hernia ventralis (K 43) uz uslov da zbog opšteg zdravstvenog stanja osiguranog lica operacija nije moguća

- lekar spec. hirurg

uzrast do 18 god:
8 meseci

uzrast preko 18 god:
36 meseci

NE

Sanitarne sprave

097

Endotrahealna kanila metalna (2 komada)

Osigurano lice kod koga postoji:
- trajna traheostoma (Z93.0) ima pravo na dve kanile godišnje

- lekar spec. ORL

12 meseci

NE

188

Endotrahealna kanila plastična (2 komada)

Osigurano lice kod koga postoji:
- trajna traheostoma (Z93.0) ima pravo na dve kanile

- lekar spec. ORL

6 meseci

NE

098

Električni inhalator sa maskom

Osigurano lice uzrasta do 18 godina obolelo od:
- trajne, srednje teške astme (FEV1 60-80%)
- trajne, teške astme (FEV1 ≤ 60%)
Osigurano lice starije od 65 godina sa hroničnom opstruktivnom bolešću (HOBP) vrlo teškog stepena (FEV1 < 30%) i sa najmanje 3 hospitalizacije tokom poslednje godine.
Osigurana lica obolela od cistične fibroze (E84)
Osigurano lice ima obavezu prestanka pušenja.
Neophodno je i postojanje odgovarajućih stambenih uslova za instaliranje i pravilno korišćenje aparata

- lekar spec. - subspec. pulmolog ili spec. pneumoftiziolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

- 5 godina

- 8 godina

- 5 godina

DA

099

Koncentrator kiseonika protoka do 5 l/min (kiseonički koncentrator)

Osigurano lice kod koga postoji hronična respiratorna insuficijencija, bez obzira na uzrok, uključujući i retke bolesti, a bolest je stabilna najmanje 3 nedelje sa:
- parcijalnim pritiskom kiseonika (PaO2) ≤ 7,3 kPa (≤ 55 mm Hg) ili SaO2 ≤ 88%
- parcijalnim pritiskom kiseonika (PaO2) između 7,3 kPa (55 mm Hg) i 8,0 kPa (60 mm Hg) ili SaO2 od 89%, uz:
- znake plućne hipertenzije,
- periferne edeme koji ukazuju na kongestivnu slabost srca,
- policitemiju (hemotokrit > 0,55).
Osigurano lice ima obavezu prestanka pušenja.
Neophodno je i postojanje odgovarajućih stambenih uslova za instaliranje i pravilno korišćenje aparata

- lekar subspec. pulmolog uz mišljenje jednog subspec pulmologa ili lekar spec. pneumoftiziolog uz mišljenje jednog spec. pneumoftiziloga
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers.
Kontrolu pravilnog korišćenja vrši zdravstvena ustanova u kojoj je propisano pomagalo i gde se vrši isporuka, izdavanje pomagala i vođenje evidencije

Rok trajanja koncentratora kiseonika je 10 god., najmanje, osim za filter za kiseonik čiji je rok trajanja 1 godina i crevo za dovod kiseonika gde je rok trajanja 5 godina

DA

211

Ventilator za neinvazivnu ventilaciju (NIV)

Osigurano lice obolelo od
- teških oblika mišićne distrofije (Duchenne)
- spinalne mišićne atrofije
- amiotrofičen lateralne skleroze (ALS)
- visoke lezije cervikalne kičme
Neophodno je i postojanje odgovarajućih stambenih uslova za instaliranje i pravilno korišćenje aparata

- lekar spec. pulmolog uz mišljenje lekara spec. neurologa ili lekar subspec. pneumoftiziolog uz mišljenje lekara spec. neurolog
- mišljenje komisije za neinvazivnu ventilaciju
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
Kontrolu pravilnog korišćenja vrši zdravstvena ustanova u kojoj je propisano pomagalo i gde se vrši isporuka, izdavanje pomagala i vođenje evidencije

Rok trajanja ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (NIV) je 10 god., najmanje, osim za filter i masku za ventilator 1 godina, bateriju tri godine i turbinu/motor gde je rok trajanja najmanje 20.000 radnih sati

DA

100

Disk podloga sa kesama za ileostomu

Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom ileostomom: 10 diskova i do 60 kesa (mesečno), a izdaje se za period od tri meseca
Izuzetno, na osnovu mišljenja spec. hirurga 15 diskova i do 45 kesa (mesečno), a izdaje se za period od tri meseca

Kod privremene ileostome:
- izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija najduže do 6 meseci
- overa filijale
Kod stalne ileostome:
- za prvo propisivanje: izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija
- overa filijale
- za naredna propisivanja kod stalne ileostome: izabrani lekar

-

NE

136

Samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu

Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom ileostomom: 30 samolepljivih jednodelnih kompleta, a izdaje se za period od tri meseca

Kod privremene ileostome
- izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija najduže do 6 meseci
- overa filijale
Kod stalne ileostome:
za prvo propisivanje: izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija
- overa filijale
- za naredna propisivanja kod stalne ileostome: izabrani lekar

-

NE

137

Disk podloga sa kesama za kolostomu

Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom kolostomom: 10 diskova i do 60 kesa (mesečno), a izdaje se za period od tri meseca Izuzetno, na osnovu mišljenja spec. hirurga 15 diskova i do 45 kesa (mesečno), a izdaje se za period od tri meseca

Kod privremene kolostome
- izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija najduže do 6 meseci
- overa filijale
Kod stalne kolostome:
za prvo propisivanje: izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija
- overa filijale
- za naredna propisivanja kod stalne kolostome: izabrani lekar

-

NE

138

Samolepljivi jednodelni komplet za kolostomu

Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom kolostomom; 30 samolepljivih jednodelnih kompleta, a izdaje se za period od tri meseca

Kod privremene kolostome
- izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija najduže do 6 meseci
- overa filijale
Kod stalne kolostome:
za prvo propisivanje: izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija
- overa filijale
- za naredna propisivanja kod stalne kolostome: izabrani lekar

-

NE

139

Disk podloga sa kesama za urostomu

Osigurano lice sa izvedenom urostomom: 10 diskova i do 30 kesa (mesečno), a izdaje se za period od tri meseca

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija
- overa filijale
Za naredna propisivanja: izabrani lekar

-

NE

140

Samolepljivi jednodelni komplet za urostomu

Osigurano lice sa izvedenom urostomom: 30 samolepljivih jednodelnih kompleta, a izdaje se za period od tri meseca

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija
- overa filijale
Za naredna propisivanja: izabrani lekar

-

NE

141

Krema za negu stome

- iritirana koža oko ileo, kolo ili urostome (najviše četiri za godinu dana)

- izabrani lekar

-

NE

142

Pasta za ispune ožiljnih neravnina

- postojanje ožiljaka oko stome koji onemogućavaju nesmetanu aplikaciju disk podloge (najviše dve za godinu dana)

- izabrani lekar

-

NE

193

Silikonski upijajući flaster

Osigurano lice obolelo od Epidermolysis bullosa dystrophica Q 81 u količini do 8 komada mesečno, a izdaje se za period od tri meseca

- izabrani lekar uz mišljenje spec. dermatovenerologa ZU sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite

-

NE

143

Trbušni elastični pojas sa otvorom za stomu

Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom stomom kod koga postoji jako oslabljena muskulatura trbušnog zida (Z93)

- izabrani lekar uz mišljenje spec. hirurga

12 meseci

NE

101

Stalni - Foli (Foley) urin kateter sa urin kesama sa ispustom

Osigurano lice, kod stanja:
- inkontinencije urina ili
- retencije urina koja se ne može hirurški rešiti dobija za period od 3 meseca: 2 stalna urin katetera od silikona sa 30 urin kesa sa ispustom, ili mesečno 3 urin katetera od lateksa sa 10 urin kesa sa ispustom, a izdaje se za period od tri meseca

- izabrani lekar uz mišljenje spec. urologa

-

NE

144

Urin kateter za jednokratnu upotrebu: (bez urin kesa)

Osigurano lice kod stanja:
- neurogene retencije zbog povrede kičme
- ortotopične bešike koje je obučeno da samo sebi aplikuje kateter dobija mesečno do 60 PVC katetera sem u slučaju pojave urinarnih infekcija, kada dobija do 60 lumbrifikovanih urin katetera, a izdaje se za period od tri meseca

- izabrani lekar uz mišljenje spec. urologa

-

NE

145

Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom

Osigurano lice muškog pola sa: inkontinencijom urina koja se ne može hirurški rešiti dobija mesečno 30 urinarnih kondoma i 15 urin kesa sa ispustom, a izdaje se za period od 3 meseca

- izabrani lekar uz mišljenje spec. urologa

-

NE

102

Pelene

- za mentalno retardiranu decu od 3-18 godina koja imaju trajno nevoljno pražnjenje creva i/ili bešike u količini do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od tri meseca

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje spec. neurologa i urologa
- lekarska komisija
- overa filijale
Za ostala propisivanja:
- izabrani lekar

-

NE

- za decu od 3-18 godina sa inkontinencijom neurogenog tipa (spina bifida i meningomielocela) ili ekstrofija mokraćne bešike u količini do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od 3 meseca

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje spec. neurologa i urologa
- lekarska komisija
- overa filijale
Za ostala propisivanja:
- izabrani lekar

-

- za osigurana lica sa: paraplegijom, kvadriplegijom, mišićnom distrofijom, sklerozom multipleks, cerebralnom paralizom ili sekvelama dečije paralize kod kojih postoji posledica trajno nevoljno pražnjenje creva i bešike, u količini do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od 3 meseca
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo trajno nevoljno pražnjenje creva i bešike, u količini do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od 3 meseca

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje spec. neurologa, fizijatra i urologa,
- lekarska komisija
- overa filijale
Za ostala propisivanja:
- izabrani lekar

-

212

Ulošci za inkontinenciju

- za mentalno retardiranu decu od 7-18 godina koja imaju trajno nevoljno pražnjenje creva i/ili bešike u količini do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od tri meseca

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje spec. neurologa i urologa,
- lekarska komisija
- overa filijale
Za ostala propisivanja:
- izabrani lekar

-

NE

- za decu od 7-18 godina sa inkontinencijom neurogenog tipa (spina bifida i meningomielocela) ili ekstrofija mokraćne bešike u količini do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od 3 meseca

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje spec. neurologa i urologa,
- lekarska komisija
- overa filijale
Za ostala propisivanja:
- izabrani lekar

-

- za osigurana lica sa: paraplegijom, kvadriplegijom, mišićnom distrofijom, sklerozom multipleks, cerebralnom paralizom ili sekvelama dečije paralize kod kojih postoji posledica trajno nevoljno pražnjenje creva i bešike, u količini do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od 3 meseca,
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo trajno nevoljno pražnjenje creva i bešike, u količini do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od 3 meseca.

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje spec. neurologa, fizijatra i urologa,
- lekarska komisija
- overa filijale
Za ostala propisivanja:
- izabrani lekar

-

103

Komplet plastičnih špriceva i igala za davanje insulina za jednokratnu upotrebu

Osigurano lice obolelo od:
- D. Mellitus koje se leči insulinom u obliku bočica utvrđuje se količina špriceva i igala za 30 dana zavisno od broja davanja dnevnih doza (od 30 kompleta za 1 dozu do najviše 150 za 5 doza), a izdaje se za period od 3 meseca.
Uz bočice se propisuje i odgovarajući broj igala za vađenje insulina iz bočice

- izabrani lekar uz mišljenje lekara subspec. endokrinologa ili spec. interne medicine ili spec. pedijatrije

-

NE

214

Hipodermalna igla

Osigurano lice obolelo od Epidermolysis bullosa Q 81 u količini do 400 komada mesečno, a izdaje se za period od tri meseca

- izabrani lekar

-

NE

146

Pen špric

Osigurano lice obolelo od
- D. Mellitus, koje se leči insulinom propisanim u obliku karpula

- izabrani lekar uz mišljenje lekara subspec. endokrinologa ili spec. interne medicine ili spec. pedijatrije,
- lekarska komisija
- overa filijale

5 godina

NE

147

Igle za pen špric

Osigurano lice obolelo od D. Mellitus:
- uzrasta do 26 godina života i
- trudnica (bez obzira na godine života)
koji koriste insulin propisan u obliku karpula za pen špric ili karpula sa dozerom 30-150 kom. mesečno, a izdaje se za period od tri meseca
Osigurana lica na intenziviranoj terapiji (4 ili više dnevnih doza) koja koriste insulin propisan u obliku karpula za pen špric ili karpula sa dozerom, 30 kom. mesečno, a izdaje se za period od tri meseca
Ostala osigurana lica koja koriste insulin propisan u obliku karpula za pen špric ili karpula sa dozerom, 30 kom. mesečno, a izdaje se za period od tri meseca.

- izabrani lekar

-

NE

Osigurano lice do 18 godina života sa nedostatkom hormona rasta u količini do 30 komada mesečno, a izdaje se za period od tri meseca

148

Urin test traka za okularno očitavanje šećera i acetona u urinu

Osigurano lice uzrasta do 26 godina života obolelo od D. Mellitus na intenziviranoj konvencijalnoj terapiji (više od 2 doze) sa nestabilnim - insulin zavisnim dijabetom, koje je obučeno za samokontrolu 50 traka mesečno, a izdaje se za period od tri meseca

- izabrani lekar uz mišljenje lekara subspec. endokrinologa ili spec. interne medicine ili spec. pedijatrije

-

NE

149

Aparat za samokontrolu šećera u krvi

Osigurano lice obolelo od D. Mellitus koje se leči insulinom ili je na terapiji insulinskom pumpom
- uzrasta do 26 godina života nezavisno od broja dnevnih doza insulina
- trudnica (bez obzira na godine života) nezavisno od broja dnevnih doza insulina
- preko 26 godina života, na intenziviranoj konvencionalnoj terapiji (4 i više doza dnevno).

- izabrani lekar uz mišljenje lekara subspec. endokrinologa ili spec. interne medicine ili spec. pedijatrije,
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers

5 godina

DA

150

Test trake za aparat (sa ili bez lanceta)

Osigurano lice obolelo od D. Mellitus koje se leči injekcijama insulina ili insulinskom pumpom
- uzrasta do 26 godina života
- trudnica (bez obzira na godine života)
prema broju dnevnih doza insulina do 150 komada traka mesečno i do 150 lanceta ili do 30 umetaka za automatsku lancetu (lancetar) mesečno, a izdaje se za period od tri meseca
- preko 26 godina života, na intenziviranoj konvencionalnoj terapiji (4 i više doza dnevno) ili na terapiji insulinskom pumpom, 50 traka mesečno, a izdaje se za period od tri meseca

- izabrani lekar uz mišljenje lekara subspec. endokrinologa ili spec. interne medicine ili spec. pedijatrije,
- lekarska komisija
- overa filijale

-

NE

104

Spoljna portabilna insulinska pumpa

- Osigurano lice obolelo od D. Mellitus tip I lečenog intenziviranom konvencionalnom terapijom insulina (4 i više doza), koje ima nezadovoljavajuću glikoregulaciju u periodu od 12 meseci (priložena tri nalaza glikoliziranog hemoglobina - Hb A 1c koji mora biti veći ili jednak 8,5%), uz medicinsku dokumentaciju o kretanju glikemije o čemu osigurano lice vodi dnevnik, ako postoje uslovi za dugotrajnu bezbednu primenu ovog vida insulinske terapije;

- lekar specijalista interne medicine - endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (za odrasle i trudnice)
- lekar specijalista pedijatrije - endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (za decu do 15 godina)
- mišljenje stručne komisije
- lekarska komisija
- overa Filijale uz revers
- provera pravilnog korišćenja u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa gde je terapija insulinskom pumpom propisana i gde se započinje primena ove vrste terapije.
Za propisivanje novog pomagala, uz dokaz da ranije dodeljeno pomagalo nije upotrebljivo:
- lekar specijalista interne medicine - endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (za odrasle i trudnice)
- lekar specijalista pedijatrije - endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (za decu do 15 godina)
- mišljenje stručne komisije o neophodnosti nastavka primene ovog vida insulinske terapije.

-

DA

- Osigurano obolela od D. Mellitus tip I lečenog intenziviranom konvencionalnom terapijom insulina (4 i više doza), koje ima nezadovoljavajuću glikoregulaciju u periodu od 12 meseci (priložena tri nalaza glikoliziranog hemoglobina - Hb A 1c koji mora biti veći ili jednak 7,5%) i uz postojanje inicipijentne dijabetesne nefropatije (priložen nalaz UEA 30 do 300 mg/24h) ili manifestne nefropatije (priložen nalaz UEA veći od 300 mg/24h), uz medicinsku dokumentaciju o kretanju glikemije o čemu osigurano lice vodi dnevnik, ako postoje uslovi za dugotrajnu bezbednu primenu ovog vida insulinske terapije;

- Osigurano lice ženskog pola, obolela od D. Mellitus tip I lečeno intenziviranom konvencionalnom terapijom, koja ima lošu glikoregulaciju, uz dva priložena nalaza glikoliziranog hemoglobina (Hb A 1c) veći ili jednak 7% iz zdravstvene ustanove koja propisuje i izdaje medicinsko-tehničko pomagalo, u periodu od najviše šest meseci prekoncepcijskog perioda i za vreme trudnoće uz priložen nalaz ginekologa, ako postoje uslovi za dugotrajnu bezbednu primenu ovog vida insulinske terapije

- Osigurana lica do 15 god. života na inteziviranoj terapiji insulinom, koje ima nezadovoljavajuću glikoregulaciju u periodu od 12 meseci uz najmanje priložena tri nalaza glikoliziranog hemoglobina (Hb A 1c) veći ili jednak 7,5% iz zdravstvene ustanove koja propisuje i izdaje medicinsko-tehničko pomagalo, teško kontrolisanu šećernu bolest (brittle diabetes) ili ponavljajuće ketoacidoze

152

Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu

Osigurano lice koje dobije i spoljnu portabilnu insulinsku pumpu ima pravo i na:
- katetere 10 kom. mesečno
- špriceve 10 kom. mesečno
Potrošni materijal izdaje se na šestomesečnom nivou

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. interne medicine - endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa, (za odrasle i trudnice) ili spec. pedijatrije - endokrinolog (za decu do 15 godina) zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa,
- lekarska komisija
- overa filijale
Za ostala propisivanja:
- izabrani lekar uz mišljenje subspec. endokrinologa zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (za odrasle i trudnice) ili spec. pedijatrije - endokrinologa (za decu do 15 godina) zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa

-

NE

 

4. Očna pomagala

 

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Rok trajanja najmanje u mesecima

Obaveza vraćanja pomagala

I grupa do 18 g.

II grupa preko 18 g.

1

2

3

4

5

6

105

Ram za naočare

Dobija ih osigurano lice uz odgovarajuća stakla za korekciju poremećaja vida

- lekar spec. oftalmolog uz odgovarajuća stakla za korekciju vida

24

60

NE

153

Stakla za korekciju vida (mineralna)

- Osigurano lice uzrasta od 7-18 godina kod koga postoji poremećaj vida koji obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost (Hypermetropia H 52.0), astigmatizam (Astigmatismus H 52.2) bez obzira na dioptriju

- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale

uzrast od 7-18 god.: 24 meseca

-

NE

- Osigurano lice starije od 18 godina kod koga postoji poremećaj vida, koji obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost (Hypermetropia H 52.0), astigmatizam (Astigmatismus H 52.2) sa dioptrijom na oba oka većom od ± 2,0 D, ili ako ima samo jedno oko a dioptrija veća od ± 2,0 D

-

stariji od 18 god.: 60 meseci

- Osigurano lice starije od 65 godina kod koga osim poremećaja vida postoji staračka dalekovidost (Presbyopia H 52.4) sa dioptrijom na oba oka većom od + 2,0 D

-

stariji od 65 god.: 60 meseci

154

Plastična stakla za korekciju vida (organska)

- Osigurano lice uzrasta do 7 godina kod koga postoji poremećaj vida koji obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost (Hypermetropia H 52.0) astigmatizam (Astigmatismus H 52.2) bez obzira na dioptriju na jednom ili oba oka

- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale

uzrast do 7 god.: 24 meseca

-

NE

181

Plastična stakla za korekciju vida (organska) sa dioptrijom većom od ± 5,0 D na jednom ili oba oka

Osigurano lice
- starije od 7 godina kod koga postoji poremećaj vida koji obuhvata kratkovidost (MyopiaH 52.1), dalekovidost (Hypermetropia H 52.0), astigmatizam (Astigmatismus H 52.2)
- starije od 65 godina kod koga postoji poremećaj vida uz staračku dalekovidost (Presbyopia H 52.4) ima pravo na plastična stakla ako je dioptrija veća od ± 5,0 D na jednom ili oba oka

- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale

uzrast od 7-18 god.: 24 meseca

stariji od 18 god.: 60 meseci

NE

155

Lentikularna stakla

Osigurano lice kod koga postoji:
- poremećaj vida kratkovidost (Myopia H 52.1) ili dalekovidost (Hypermetropia H 52.0) sa dioptrijom većom od ± 8,0 D

- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale

24

60

NE

156

Prizma - folija

- dobija ih osigurano lice posle operacije razrokosti ukoliko se i dalje javlja dupli vid (Diplopia H 53.2)

- lekar spec. oftalmolog uz otpusnu listu
- overa filijale

24

24

NE

106

Teleskopske naočare - naočare sa specijalnim sistemom sočiva

Osigurano lice kod koga postoji: - najbolja korigovana vidna oštrina od 0.3 ili manje (na Snellen-ovom optotipu) (Amblyopia billateralis < od 0,3 uz: školovanje ili za potrebe zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osigurano

- lekar spec. oftalmolog ZU tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale

48

48

NE

107

Tvrda kontaktna sočiva

Dobija ih osigurano lice starije od 16 godina kod oboljenja:
- Keratoconus (H 18.6) ukoliko se kontaktnim sočivima postiže oštrina vida preko 0,3 D
- Aphakia monocularis (H 27.0)
- Astigmatismus iregularis (H 52.2) veći od 2 cilindra
- Anizometropia (H 52.3) kada je razlika veća od 3,0 D
- Hypermetropia (H 52.0) Myopia (H 52.1) i kada je dioptrija veća od ± 5,0 D, a oštrina vida bar za 0,2 D veća nego sa naočarima
- Aphakia Billateralis (H 27.0)
- Aniridia (Q 13.1)
- Albinismus ocularis (E 70.3)

- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale

stariji od 16 god.:
24 meseca

NE

157

Gaspermeabilna (gaspropustljiva) kontaktna sočiva

Dobija ih osigurano lice starije od 3 godine kod oboljenja:
- Aphakia monocularis (H 27.0)
- Astigmatismus iregularis (H 52.2) veći od 2 cilindra
- Anizometropia (H 52.3) kada je razlika veća od 3,0 D
- Hypermetropia (H 52.0) Myopia (H 52.1) i kada je dioptrija veća ili jednaka ± 6,0 D, a oštrina vida bar za: 2 reda na Snellen-ovom optotipu veća nego sa naočarima

- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale

uzrast od 3 godine:
do 16 god.:
12 meseci

stariji od 16 god.: 24 meseca

NE

158

Meka kontaktna sočiva

Osigurano lice do 16 godina kod oboljenja:
- Aphakia monocularis (H 27.0)
- Astigmatismus iregularis (H 52.2) veći od 2 cilindra
- Anizometropia (H 52.3) kada je razlika veća od 3,0 D
- Hypermetropia (H 52.0) Myopia (H 52.1) i kada je dioptrija veća ili jednaka ± 6,0 D, a oštrina vida bar za 2 reda na Snellen-ovom optotipu veća nego sa naočarima

- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale

Uzrast do 3 godine:
6 meseci

Uzrast do 16 god.:
12 meseci

-

NE

159

Terapeutska kontaktna sočiva

Osigurano lice kod oboljenja:
- bulozna keratopatija (H18.1)
- recidivantna erozija rožnjače (H18.8)
- trofični ulkus rožnjače (H16.0)
- lagoftalmus (H02.2)
- kauzome (povrede) rožnjače

- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale

dok traje terapija

NE

108

Puna (potpuna) očna proteza

Dobija je osigurano lice kome nedostaje očna jabučica (Anoftalmus Q 11.1 i Z90.0)

- lekar spec. oftalmolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale

12

48

NE

160

Ljuspasta očna proteza

Dobija je osigurano lice u slučaju delimičnog nedostatka očne jabučice ili atrofije očne jabučice

- lekar spec. oftalmolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale

12

48

NE

161

Privremena, prva proteza za formiranje očne duplje

Dobija je osigurano lice posle hirurške intervencije enukleacije očne jabučice u fazi pripreme očne duplje za stavljanje stalne proteze

- lekar spec. oftalmolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale

3

NE

Tiflotehnička pomagala

109

Brajeva pisaća mašina

Za slepa osigurana lica:
- obučena za korišćenje Brajevog pisma, ukoliko im se ovo pravo ne obezbeđuje propisima iz PIO osiguranja

Za prvo propisivanje: - lekar spec. Oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
Za ostala propisivanja;
- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale uz revers

15 godina

DA

162

Reproduktor

Osigurano slepo lice (Amaurosis billateralis H 54.0) član biblioteke ili slepo dete na školovanju, ukoliko im se ovo pravo ne obezbeđuje propisima iz PIO osiguranja

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
Za ostala propisivanja:
- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale uz revers

10 godina

DA

163

Brajev sat za slepe džepni

Džepni sat dobija slepo osigurano lice u slučaju nedostatka ili oduzetosti jedne ruke

Za prvo propisivanje:
- lekar spec, oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
Za ostala propisivanja:
- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale uz revers

7 godina

DA

182

Brajev sat za slepe ručni

Slepo osigurano lice koje nije dobilo džepni, dobija ručni sat

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
Za ostala propisivanja:
- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale uz revers

7 godina

DA

164

Naočare sa tamnim staklima od plastične mase

Dobija ih osigurano lice koje je slepo (Amaurosis billateralis H 54.0)

- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale

3 godine

NE

165

Beli štap za slepe

Dobija osigurano lice koje je slepo (Amaurosis billateralis H 54.0)

- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale

2 godine

NE

183

Ultrazvučni štap

Dobija osigurano lice koje je slepo i gluvo

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. oftalmolog uz mišljenje spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
Za ostala propisivanja:
- lekar spec, oftalmolog uz mišljenje spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers

3 godine

DA

189

Govorni softver za srpski jezik za slepa lica

Slepo osigurano lice:
- učenik - počev od V razreda osnovne škole,
- student.
- zaposleni,
kome posedovanje softvera može pomoći oko konkretnog radnog angažovanja.

- lekar spec. oftalmolog uz odgovarajuće potvrde organizacije Saveza slepih Srbije - overa filijale

5 godina

NE

 

5. Slušna pomagala

 

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Rok trajanja najmanje u mesecima

Obaveza vraćanja pomagala

I grupa do 18 g.

II grupa preko 18 g.

1

2

3

4

5

6

167

Slušni aparat ugrađen u naočare za koštanu sprovodljivost

Osigurano lice uzrasta do 18 godina:
- sa trajnim gubitkom sluha preko 40 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz
Osigurano lice starije od 18 godina
- sa trajnim obostranim gubitkom sluha preko 40 DB do 65 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz i to ako je aparat neophodan za obavljanje poslova zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osigurano
- sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 65 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz

- lekar spec. ORL - subspec. audiolog ili lekar spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

24

84

DA

186

Slušni aparat ugrađen na rajf za koštanu sprovodljivost

Osigurano lice uzrasta do 18 godina:
- sa trajnim gubitkom sluha preko 40 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz
Osigurano lice starije od 18 godina
- sa trajnim obostranim gubitkom sluha preko 40 DB do 65 DB koje obuhvata govorno područje 1000-4000 Hz i to ako je aparat neophodan za obavljanje poslova zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osigurano
- sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 65 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz

- lekar spec. ORL - subspec. audiolog ili lekar spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

24

84

DA

187

Individualni umetak (oliva) za ušni kanal

Osigurano lice kod koga anatomski uslovi onemogućavaju korišćenje standardnih umetaka za ušni kanal, za oštećenje sluha preko 70 DB

- lekar spec. ORL - subspec. audiolog ili lekar spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

24

84

NE

185

Specijalne baterije za zaušni procesor

Osigurano lice sa ugrađenim kohlearnim implantom, nakon šest nedelja od izvršene operacije, a dve nedelje po uključenju zaušnog procesora, ima pravo na
- specijalne baterije, u količini utvrđenoj na mesečnom nivou, a izdaju se za period od tri meseca, ili
- specijalne baterije - punjive (2 kom.), u količini utvrđenoj na godišnjem nivou, a izdaju se za period od godinu dana

- izabrani lekar uz otpusnu listu

-

-

NE

213

Zaušni procesor

Osigurano lice sa ugrađenim kohlearnim implantom

- lekar specijalista ORL zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite,
- mišljenje stručne komisije za kohlearne implante,
- lekarska komisija,
- overa filijale uz revers,
- provera funkcionalnosti

7 godina

DA

191

Zaušni slušni aparat (iza uha) - digitalni za decu do 18 godina (sa najmanje 4 kanala nezavisnog pojačanja i minimalno 2 programa)

Osigurana lica uzrasta do 18 godina:
sa obostranim trajnim gubitkom sluha koji je na jednom uhu veći od 40DB, koji obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja od 1000-4000Hz,
ima pravo na dva slušna aparata ako se na taj način omogućava uspešna rehabilitacija sluha i razvoj govora (za svako uho poseban)

- lekar spec. ORL - subspec. audiolog ili lekar spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

24 meseca

-

NE

192

Zaušni slušni aparat (iza uha) - bazni digitalni za lica starija od 18 godina (sa najmanje 2 kanala nezavisnog pojačanja)

Osigurana lica starija od 18 godina:
- sa trajnim obostranim gubitkom sluha preko 40 DB do 65 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz i to ako je aparat neophodan za obavljanje poslova zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osigurano
- sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 65 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz, a testiranjem je utvrđeno da se korišćenjem aparata omogućava slušno-govorna komunikacija (pod testiranjem se podrazumeva probno korišćenje odgovarajućeg tipa slušnog aparata u roku od najmanje 15 dana koje se obavlja kod izabranog dobavljača a od strane osiguranog lica, sa tri testiranja i usklađivanje aparata) uz mišljenje lekara specijaliste ORL ili subspecijaliste audiologa

- lekar spec. ORL-subspec. audiolog ili lekar spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

-

84

NE

-

84

NE

 

6. Pomagalo za omogućavanje glasa i govora

 

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Rok trajanja

Obaveza vraćanja pomagala

1

2

3

4

5

6

111

Elektrolarings - Aparat za omogućavanje glasa i govora (sa dve baterije i punjačem za baterije)

- trajni gubitak sposobnosti glasa i moći govora laringektomisane osobe, ako učenjem ezofagealnog govora nije moguće sporazumevanje, a testiranjem je utvrđeno da se korišćenjem aparata omogućava sporazumevanje

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. ORL uz otpusnu listu i mišljenje subspec. ORL fonijatra
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
Za ostala propisivanja:
- lekar spec. ORL uz otpusnu listu i mišljenje subspec. ORL fonijatra
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
Baterije: izabrani lekar na osnovu otpusne liste

Rok za aparat i punjač za baterije: 10 godina

Rok za baterije (2 kom.): 2 godine

DA

 

7. Stomatološke nadoknade

 

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Najmanji rok trajanja

Obaveza vraćanja pomagala

1

2

3

4

5

6

Mobilne (pokretne) zubne nadoknade za gornju i donju vilicu

112

Parcijalna akrilatna proteza sa bazom do 10 zuba

Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
- delimičan nedostatak zuba, u gornjoj ili donjoj vilici
- skraćeni ili prekinut zubni niz

- Izabrani stomatolog ili spec. stomatološke protetike
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

60 meseci

NE

168

Parcijalna akrilatna proteza sa bazom preko 10 zuba

Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
- delimičan nedostatak zuba, u gornjoj ili donjoj vilici
- skraćeni ili prekinut zubni niz

- Izabrani stomatolog ili spec. stomatološke protetike
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

60 meseci

NE

169

Totalna proteza za gornju vilicu

Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
- potpuni nedostatak zuba u gornjoj vilici

- Izabrani stomatolog ili spec. stomatološke protetike
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

60 meseci

NE

170

Totalna proteza za donju vilicu

Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
- potpuni nedostatak zuba u donjoj vilici

- Izabrani stomatolog ili spec. stomatološke protetike
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

60 meseci

NE

113

Aktivni pokretni ortodontski aparat

Osigurano lice uzrasta do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja kod koga postoji: - nepravilnost vilice zubnih lukova i zuba

- lekar spec. ortopedije vilica
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12 meseci

NE

171

Funkcionalni ortodontski aparat

Osigurano lice uzrasta do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja kod koga postoji: - nepravilan zagrižaj u sagitalnom, transverzalnom i vertikalnom pravcu

- lekar spec. ortopedije vilica
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12 meseci

NE

194

Vestibularna ploča

Osigurano lice uzrasta do 10 godina kod koga postoje: - nepravilan zagrižaj sagitalnog i vertikalnog pravca

- lekar spec. ortopedije vilica
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12 meseci

NE

195

Delerova maska

Osigurano lice uzrasta do 12 godina kod koga postoje; - nepravilan zagrižaj sagitalnog i vertikalnog pravca

- lekar spec. ortopedije vilica u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

trajno

NE

Stomatološke nadoknade kod urođenih ili stečenih anomalija orofacijalnog sistema

196

Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osoba sa urođenim i teže stečenim deformacijama lica i vilica

Osigurano lice uzrasta od 12 do 25 godina kod koga postoje:
- urođeni i teški stečeni deformiteti lica i vilica

- lekar spec. ortopedije vilica u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
- uz mišljenje spec. maksilofacijalnog hirurga ZU ter. nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

trajno

NE

197

Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana sa operisanim rascepima usne, alveolarnog grebena i nepca

Osigurano lice uzrasta od 12 do 25 godina kod koga postoje:
- sa operisanim rascepima usne, alveolarnog grebena i nepca

- lekar spec. ortopedije vilica u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa uz mišljenje spec. maksilofacijalnog hirurga ZU ter. nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

trajno

NE

114

Totalna proteza za gornju vilicu

Osigurano lice kod koga postoji: - urođeni nedostatak svih zuba (Aanodontia generalisata K 00,0)

- lekar spec. ortopedije vilica ili spec. stomatološke protetike u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Za uzrast do navršenih 18 god. života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja: 12 meseci

Za uzrast preko 18 god. odnosno posle završetka srednjoškolskog obrazovanja: 60 meseci

NE

172

Totalna proteza za donju vilicu

Osigurano lice kod koga postoji: - urođeni nedostatak svih zuba (Aanodontia generalisata K 00.0)

- lekar spec. ortopedije vilica ili spec. stomatološke protetike u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Za uzrast do navršenih 18 god. života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja: 12 meseci

Za uzrast preko 18 god. odnosno posle završetka srednjoškolskog obrazovanja: 60 meseci

NE

173

Parcijalna akrilatna proteza

Osigurano lice kod koga postoji: - Urođeni parcijalni nedostatak zuba(Anodontia partialis K 0.00) - parcijalni nedostatak zuba (Hypodontia postraumatica et. St. Post cystectomiam K09.0) kod dece do 18 godine

- izabrani stomatolog
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Za uzrast do navršenih 18 god. života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja: 12 meseci

Za uzrast preko 18 god. odnosno posle završetka srednjoškolskog obrazovanja: 60 meseci

NE

174

Stimulator

Osigurano lice uzrasta od 0-12 meseci kod koga postoji rascep usne i alveolarnog nastavka.
Koriste se od 5-og dana od rođenja, najkasnije do 12 meseci tj. do definitivnog hirurškog zbrinjavanja (operacija se vrši u 3 ili 4 faze)

- lekar spec. ortopedije vilica ZU tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

1 mesec

NE

175

Obturator proteze za urođene anomalije

Osigurano lice kod koga postoji: - rascep zubnog nastavka

- lekar spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

48 meseci

NE

176

Privremena obturator proteza

Osigurano lice kod koga postoji: - oro-antralni defekt nakon resekcije tumora i u fazi radio (zračne) terapije

- lekar spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

6 meseci

NE

177

Definitivna obturator proteza

Osigurano lice kod koga postoji: - oro-antralni defekt 4-6 meseci po završenoj radio (zračnoj) terapiji

- lekar spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

48 meseci

NE