Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
31.08.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS", br. 81/2017)


Na osnovu člana 38. stav 8. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj 55/13) i člana 99. stav 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o upisu učenika u srednju školu

Član 1.

U Pravilniku o upisu učenika u srednju školu („Službeni glasnik RS”, br. 38/17 i 51/17), čl. 3. i 4. menjaju se i glase:

„Član 3.

Uspeh na završnom ispitu iskazuje se brojem bodova osvojenih na testu iz srpskog odnosno maternjeg jezika, matematike i na kombinovanom testu iz prirodno-naučnih i društveno-naučnih predmeta (biologija, geografija, istorija, fizika i hemija).

Na osnovu uspeha na završnom ispitu kandidat može da osvoji najviše 40 bodova, odnosno najviše po 13 bodova na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike i 14 bodova na kombinovanom testu.

Član 4.

Opšti uspeh od šestog do osmog razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se opšti uspeh, ostvaren na kraju šestog, sedmog i osmog razreda, zaokružen na dve decimale, sabere i zatim pomnoži brojem četiri (4).

Na osnovu opšteg uspeha od šestog do osmog razreda kandidat može da ostvari najviše 60 bodova.

Kandidat koji je završio šesti razred osnovne škole u inostranstvu ili koji je u Republici Srbiji završio šesti razred u stranoj školi ostvaruje 20 bodova na osnovu opšteg uspeha u šestom razredu osnovne škole.”

Član 2.

Posle člana 4. dodaje se član 4a koji glasi:

„Član 4a

Kandidat može da ostvari ukupno najviše 100 bodova po osnovama iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika.

Pravo na rangiranje radi upisa u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem trajanju stiče kandidat koji je ostvario ukupno najmanje 50 bodova po osnovama iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika.

Ukoliko je kandidat obavio završni ispit na kraju školske godine u kojoj je na osnovu opšteg uspeha mogao da osvoji najviše 70 bodova, a na osnovu uspeha na završnom ispitu najviše 30 bodova, pravo na rangiranje za upis u školu ostvaruje na sledeći način:

– broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspeha iskazuje se na način propisan članom 4. ovog pravilnika, tako da na osnovu opšteg uspeha može da ostvari najviše 60 bodova;

– broj bodova osvojen na završnom ispitu iskazuje se na način da se broj bodova osvojen na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike množi sa brojem trinaest (13) i tako dobijeni broj deli sa brojem deset (10) i zaokružuje na dve decimale, a broj bodova osvojen na kombinovanom testu množi sa brojem četrnaest (14) i tako dobijeni broj deli sa brojem deset (10) i zaokružuje na dve decimale, tako da na osnovu uspeha na završnom ispitu može da osvoji najviše 40 bodova.”

Član 3.

U članu 91. dodaje se stav 7. koji glasi:

„Ukoliko je kandidat obavio završni ispit na kraju školske 2012/2013. godine, broj bodova koje bi osvojio na završnom ispitu iskazuje se na način da se broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspeha množi sa brojem četiri (4) i tako dobijeni broj deli sa brojem šest (6) i zaokružuje na dve decimale, tako da na osnovu uspeha na završnom ispitu može da osvoji najviše 40 bodova.”

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print