Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
31.07.2018.

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o energetski ugroženom kupcu ("Sl. glasnik RS", br. 59/2018)


Na osnovu člana 10. stav 8. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 – US, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

UREDBU
o izmenama i dopunama Uredbe o energetski ugroženom kupcu

Član 1.

U Uredbi o energetski ugroženom kupcu („Službeni glasnik RS”, broj 113/15), u članu 1. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Na pitanja postupka koja nisu drugačije uređena ovom uredbom primenjuju se odredbe zakona koji uređuje opšti upravni postupak.”

Član 2.

Članovi 5. i 6. menjaju se i glase:

„Član 5.

Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca (u daljem tekstu: zahtev) podnosi se organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za poslove socijalne zaštite (u daljem tekstu: organ jedinice lokalne samouprave), u mestu prebivališta.

Izbeglice i interno raseljena lica zahtev podnose u mestu boravišta u Republici Srbiji.

Zahtev naročito sadrži podatke o:

1) imenu i prezimenu, jedinstvenom matičnom broju građana i adresi prebivališta, odnosno boravišta podnosioca zahteva i članova njegovog domaćinstva;

2) izvorima primanja i prihoda domaćinstva;

3) stambenom prostoru koji podnosilac zahteva i članovi njegovog domaćinstva poseduju ili koriste;

4) snabdevaču i mernom uređaju za isporučenu električnu energiju, odnosno prirodni gas.

Pored podataka iz stava 3. ovog člana u zahtevu je potrebno navesti da li se sticanje statusa energetski ugroženog kupca odnosi na električnu energiju ili prirodni gas.

Podnosilac zahteva pri podnošenju zahteva daje slobodan pristanak na obradu podataka saglasno zakonu kojim se uređuju pitanja zaštite podataka o ličnosti, u obliku i na način propisan tim zakonom.

Član 6.

Odredbe člana 4. ove uredbe ne primenjuju se na domaćinstvo čiji su članovi korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć ili dečijeg dodatka.

Domaćinstvo iz stava 1. ovog člana stiče status energetski ugroženog kupca na osnovu akta nadležnog organa kojim je stečeno neko od prava iz stava 1. ovog člana.”

Član 3.

Posle člana 6. dodaje se član 6a koji glasi:

„Član 6a

Ispunjenost uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca utvrđuje se uvidom u podatke iz službene evidencije, odnosno javne isprave o sledećim činjenicama:

1) prebivalištu i srodstvu za podnosioca zahteva i članove domaćinstva;

2) ukupnim mesečnim primanjima i prihodima podnosioca zahteva i članova domaćinstva, da su deca starija od 15 godina na redovnom školovanju, a za nezaposleno lice, odnosno korisnika novčane naknade po propisima kojima se uređuje zapošljavanje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, status nezaposlenosti;

3) nepokretnostima koje imaju u svojini podnosilac zahteva i članovi domaćinstva iz mesta prebivališta i mesta rođenja;

4) utvrđenom porezu na imovinu podnosioca zahteva i članova domaćinstva iz mesta prebivališta i iz mesta rođenja;

5) snabdevaču i mernom uređaju za isporučenu električnu energiju, odnosno prirodni gas (poslednji račun za električnu energiju, odnosno poslednji račun za prirodni gas).

U slučaju da podnosilac zahteva iz člana 5. ove uredbe nema ugovor o snabdevanju električnom energijom ili prirodnim gasom, odnosno ukoliko račun ne glasi na njegovo ime, uz zahtev se prilaže ugovor ili drugi dokument kojim se dokazuje po kom pravnom osnovu domaćinstvo boravi u stambenoj jedinici u kome je kupac po ugovoru o snabdevanju električnom energijom ili prirodnim gasom drugo lice (ugovor o zakupu stana, odluka suda i sl.).

Podaci o činjenicama iz stava 1. ovog člana utvrđuju se za mesec koji prethodi mesecu podnošenja zahteva, osim ako posebnim propisom nije drugačije uređeno.

Ispunjenost uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca iz člana 6. ove uredbe dokazuje se na osnovu utvrđivanja podataka o činjenicama iz stava 1. tačka 5) ovog člana, kao i na osnovu akta nadležnog organa kojim je stečeno pravo na novčanu socijalnu pomoć ili dečiji dodatak.”

Član 4.

Član 7. briše se.

Član 5.

U članu 8. stav 3. zapeta i reči: „u roku od 15 dana od dana prijema rešenja” brišu se.

Član 6.

U članu 10. stav 2. menja se i glasi:

„Organ jedinice lokalne samouprave utvrđuje promene uvidom u podatke iz službene evidencije, odnosno javne isprave.”

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„U slučaju da se o podacima ne vodi službena evidencija, uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilažu se dokazi o tim promenama.”

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 4. menja i glasi:

„Energetski ugroženi kupac gubi taj status ukoliko prestane da ispunjava uslove iz čl. 4. i 6. ove uredbe.”

Član 7.

U članu 11. stav 2. reči: „iz cenovnika o regulisanoj ceni električne energije za snabdevanje domaćinstava i malih kupaca „EPS Snabdevanje” d.o.o. Beograd” zamenjuju se rečima: „iz akta o regulisanoj ceni električne energije za garantovano snabdevanje”.

Član 8.

U članu 16. stav 1. reči: „EPS Snabdevanje” d.o.o. Beograd” zamenjuju se rečima: „Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije”, Beograd”.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print