Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
31.07.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura ("Sl. glasnik RS", br. 59/2018)


Na osnovu člana 4a stav 5. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RSˮ, br. 119/12, 68/15 i 113/17),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura

Član 1.

U Pravilniku o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura („Službeni glasnik RS”, broj 7/18), u članu 4. tačka 1), alineja peta menja se i glasi:

„– komentar poverioca,ˮ.

Dodaje se alineja šesta, koja glasi:

„– reklamacije dužnika na registrovane fakture;ˮ.

Član 2.

U članu 10. dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

„Ukoliko dužnik utvrdi da faktura nije ispravno registrovana u centralnom registru faktura o tome obaveštava poverioca i u slučaju potrebe unosi u centralni registar faktura, u polje reklamacije, podatke za tu reklamaciju, u skladu sa internim tehničkim uputstvom Uprave za trezor za rad sa tom aplikacijom.

Na osnovu reklamacija iz stava 2. ovog člana u centralnom registru faktura će se obezbediti posebna evidencija i podaci o reklamiranim fakturama, u cilju vršenja nadzora u skladu sa zakonom.ˮ.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print