Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.12.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)


Na osnovu člana 181. stav 2. tačka 12a) Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US i 96/15),
Direktor Republičkog geodetskog zavoda donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda

Član 1.

U Pravilniku o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda ("Službeni glasnik RS", br. 116/13, 5/14 – ispravka, 8/14, 120/14, 29/15 i 35/16), u članu 5. stav 2. tačka 3), tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 4) koja glasi:

"4) za usluge koje se pružaju putem interneta, u kom slučaju se plaćanje vrši do 5. u mesecu za prethodni mesec."

Član 2.

U članu 11. reči: "pružanje usluge u postupku" zamenjuju se rečju: "uslugu".

Član 3.

U tarifnom broju 7. tačka 1) podtačka (1), broj: "5" zamenjuje se brojem: "50".

Posle tačke 6) dodaju se tač. 7) i 8) koje glase:

"

7) Uverenje o posedovanju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije Uverenje 341
8) Izveštaj o posedovanju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, za više lica u okviru jednog zahteva
(1) do 10 lica Izveštaj 341
(2) za svako sledeće lice Lice 35

"

Član 4.

Tarifni broj 9. menja se i glasi:

"Tarifni broj 9.

PROVOĐENjE PROMENA U BAZI PODATAKA KATASTRA NEPOKRETNOSTI Jedinica mere Visina takse
1) Promena na zemljištu nastala deobom parcele:    
(1) za dve parcele novog stanja Dve parcele novog stanja 4.000
(2) za svaku sledeću parcelu novog stanja Parcela novog stanja 1.500
2) Promena na zemljištu nastala spajanjem parcela:    
(1) za dve parcele starog stanja Dve parcele starog stanja 2.000
(2) za svaku sledeću parcelu starog stanja Parcela starog stanja 800
3) Promena nastala:    
(1) izgradnjom objekta, sa upisom imaoca prava na objektu Objekat 5.500
(2) dogradnjom objekta, sa upisom imaoca prava na dograđenom delu objekta Objekat 5.500
(3) dogradnjom objekta, sa upisom prava na dograđenom delu u korist dosadašnjeg imaoca prava na objektu

Objekat 2.500
4) Promena nastala izgradnjom garaže površine do 30 m², trafostanice voltaže 10/04 ili 20/04 ili pomoćnog objekta površine do 50 m², sa upisom imaoca prava Objekat 2.500
5) Upis posebnog dela objekta, sa upisom imaoca prava:    
(1) za jedan poseban deo objekta Poseban deo objekta 4.500
(2) za svaki sledeći poseban deo objekta, u istom postupku Poseban deo objekta 1.500
6) Upis objekta ili posebnog dela objekta, sa upisom zajedničke svojine ili susvojine u korist bračnih, odnosno vanbračnih supružnika, kao i sa upisom prava u korist osoba sa invaliditetom Nepokretnost  300 
7) Upis garažnog mesta, sa upisom imaoca prava Garažno mesto  2.000
8) Upis posebnog dela objekta nastalog deobom ili spajanjem posebnih delova objekta Novoformirani poseban deo objekta

2.000
9) Promena nastala uklanjanjem objekta ili dela objekta Objekat/deo objekta 800
10) Promena načina korišćenja zemljišta Parcela 2.000
11) Promena načina korišćenja zemljišta utvrđena premeravanjem Deo parcele 5.161
12) Promena imaoca prava na nepokretnosti:    
(1) na osnovu jedne isprave Isprava 5.000
(2) za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava Isprava 1.500
12a) Promena imaoca prava na nepokretnosti – upis zajedničke svojine ili susvojine u korist bračnih, odnosno vanbračnih supružnika, kao i upis prava u korist osoba sa invaliditetom Zahtev  300
13) Promena vrste prava ili oblika svojine na nepokretnosti Zahtev 3.000
14) Upis prava svojine već upisanog držaoca Zahtev 2.500
15) Upis hipoteke kojom se obezbeđuje potraživanje u iznosu:    
(1) do 6.000.000,00 dinara Hipoteka 20.645
(2) od 6.000.000,00 do 30.000.000,00 dinara Hipoteka 51.613
(3) od 30.000.000,00 do 60.000.000,00 dinara Hipoteka 103.226
(4) preko 60.000.000,00 dinara Hipoteka 154.838
16) Upis stvarnih i ličnih službenosti Isprava 2.168
17) Upis ugovornog prava preče kupovine, prava otkupa i prava prekupa ili prava zakupa Isprava 3.406
18) Upis zabeležbe:    
(1) postojanja ugovora o doživotnom izdržavanju Isprava 3.000
(2) koje se odnose na ličnost Isprava 723
(3) koje se odnose na nepokretnosti Isprava 3.406
19) Brisanje upisa:    
(1) hipoteke Isprava 3.406
(2) stvarnih i ličnih službenosti

Isprava 671
(3) ugovornog prava preče kupovine, prava otkupa i prava prekupa i prava zakupa Isprava 836
(4) zabeležbe Isprava 836
20) Promena podataka o upisanom imaocu prava (za fizička lica: ime i prezime, prebivalište i adresa; za pravna lica: naziv i sedište) Zahtev 517
21) Promena podataka o upisanoj hipoteci (poverilac, dužnik, nepokretnost, rok otplate, kamatna stopa, grejs period, valuta) Hipoteka 2.684
22) Promena podataka o upisanom objektu, odnosno posebnom delu objekta (namena, površina, struktura) Objekat/poseban deo objekta 812

"

U Napomeni tarifnog broja 9. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

"Ako se u istom postupku, vrši i spajanje i deoba parcela, taksa se obračunava u skladu sa tačkom 1) ovog tarifnog broja."

Dosadašnji st. 1. i 2. koji postaju st. 2. i 3. menjaju se i glase:

"U iznos takse iz tač. 3), 4) i 9) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi promene načina korišćenja zemljišta.

U iznos takse iz tač. 1) do 9), 12), 12a, 13) i 14) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi eventualnog upisa, odnosno brisanja zabeležbi po službenoj dužnosti."

Član 5.

U tarifnom broju 10. tač. 3), 4) i 5) menjaju se i glase:

"

3) Spisak ulica, odnosno trgova Ulica/trg 4
4) Spisak ulica, odnosno trgova sa kućnim brojevima Kućni broj 2
5) Georeferencirani pregled naziva ulica, odnosno trgova i kućnih brojeva u digitalnom obliku Kućni broj 3

"

Posle tačke 5) dodaje se tačka 6) koja glasi:

"

6) Georeferencirani pregled naziva ulica, odnosno trgova u digitalnom obliku Ulica/trg 5

"

Stav 2. Napomene tarifnog broja 10. menja se i glasi:

"Ako obveznik takse jednim zahtevom traži više podataka iz tač. 3), 4), 5) i 6) ovog tarifnog broja, ukupno obračunata taksa umanjuje se, i to:

1) od 5.000 do 50.000 kućnih brojeva za 15%;

2) od 50.000 do 500.000 kućnih brojeva za 30%;

3) preko 500.000 kućnih brojeva za 50%;

4) od 500 do 1.000 ulica za 15%;

5) od 1.000 do 10.000 ulica za 30%;

6) preko 10.000 ulica za 50%."

Član 6.

Tarifni broj 12. menja se i glasi:

"Tarifni broj 12.

OSTALE USLUGE Jedinica mere Visina takse
1) Zamena oštećene ili uništene tablice sa kućnim brojem Tablica 2.271
2) Označavanje zgrade kućnim brojem u postupku numeracije, odnosno prenumeracije kućnih brojeva po službenoj dužnosti na osnovu odluke o imenovanju, odnosno promeni naziva ulice

Tablica 2.000

"

U Napomeni tarifnog broja 12. posle reči: "u smislu" dodaju se reči: "tačke 1)".

Član 7.

U tarifnom broju 13. tačka 7), reč: "naselje" zamenjuje se rečima: "naseljeno mesto".

U tački 12) posle reči: "opština," dodaje se reč: "gradova,".

Član 8.

U tarifnom broju 18. tač. 4) i 6), u koloni – Jedinica mere, reč: "Isprava" zamenjuje se rečju: "Zahtev".

Tačka 5) menja se i glasi:

"

5) Promena imaoca prava na vodu
(1) na osnovu jedne isprave Isprava 8.671
(2) za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava Isprava 2.065

"

U Napomeni tarifnog broja 18. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

"Za upis državine u katastar vodova primenjuju se takse propisane ovim tarifnim brojem za upis prava."

Član 9.

Tarifni broj 43. menja se i glasi:

"Tarifni broj 43.

ANGAŽOVANjE STRUČNjAKA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA Jedinica mere Visina takse
1) Za projektovanje Sat 2.013
2) Za tehničku kontrolu projekta Sat 2.013
3) Za stručni nadzor nad geodetskim radovima u oblasti premera i katastra (katastarski premer, komasacioni premer i uređenje zemljišne teritorije komasacijom, topografski premer, gravimetrijski premer) Sat 1.979
4) Za pregled i prijem geodetskih radova u oblasti premera i katastra:    
(1) katastarski premer ha 465
(2) komasacioni premer i uređenje zemljišne teritorije komasacijom ha 310
(3) topografski premer ha 406
5) Za stručnu obuku iz oblasti premera i katastra Sat 3.045
6) Za stručnu obuku iz oblasti primene GNSS tehnologije Sat 3.562
7) Za konsultantske usluge Sat 1.342
8) Za izradu Programa geofizičkih radova (oblast geomagnetizam, elektromagnetizam i aeronomija) Sat 1.342
9) Za tehničku kontrolu Programa geofizičkih radova Sat 2.013
10) Za pregled i nadzor Programa geofizičkih radova Sat 2.013
11) Za pregled i nadzor radova u oblasti državnog geomagnetskog premera Sat 2.013
12) Za ostale poslove koji se obavljaju na terenu Sat 852
13) Za ostale poslove koji se obavljaju u kancelariji Sat 341

"

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print