Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.12.2016.

ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE AKCIONOG PLANA ZA PRIMENU STRATEGIJE PREVENCIJE I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE ZA PERIOD OD 2014. DO 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)


Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

PRAVILNIK
o izmeni i dopunama Odluke o obrazovanju Saveta za praćenje realizacije Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine

1. U Odluci o obrazovanju Saveta za praćenje realizacije Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine („Službeni glasnik RS”, br. 72/15 i 109/15), u tački 3. stav 1. broj: „12” zamenjuje se brojem: „14”.

U tački 3. stav 3. podtačka 8) tačka se zamenjuje tačkom sa zapetom i dodaju se podtač. 9) i 10) koje glase:

„9) Zoran Lakićević, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

10) Goran Petrović, zamenik predsednika Saveta Regulatornog tela za elektronske medije u Regulatornom telu za elektronske medije.”

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print