Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.11.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)


Na osnovu člana 179. stav 1. i člana 221. stav 1. tačka 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14 i 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon),
Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 22. novembra 2016. godine, doneo je

PRAVILNIK
o izmenama i dopuni Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2016. godinu

Član 1.

U Pravilniku o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2016. godinu ("Službeni glasnik RS”, br. 110/15, 3/16, 47/16 i 71/16), Predračun sredstava zdravstvenim ustanovama primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite za 2016. godinu (Prilog 1), Predračun sredstava zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produženu rehabilitaciju za 2016. godinu (Prilog 2), Predračun sredstava institutima/zavodima za javno zdravlje za 2016. godinu (Prilog 3), Predračun sredstava ustanovama socijalne zaštite za 2016. godinu (Prilog 4), Predračun sredstava za stomatološku zdravstvenu zaštitu za 2016. godinu (Prilog 5) i Predračun sredstava ostalim zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže za 2016. godinu (Prilog 6), zamenjuju se novim Predračunom sredstava zdravstvenim ustanovama primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite za 2016. godinu, novim Predračunom sredstava zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produženu rehabilitaciju za 2016. godinu, novim Predračunom sredstava institutima/zavodima za javno zdravlje za 2016. godinu, novim Predračunom sredstava ustanovama socijalne zaštite za 2016. godinu, novim Predračunom sredstava za stomatološku zdravstvenu zaštitu za 2016. godinu i novim Predračunom sredstava ostalim zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže za 2016. godinu, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 2.

Spisak materijalnih i ostalih troškova koji se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (Prilog 7) zamenjuje se novim Prilogom 7, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

U članu 51. stav 4. posle reči: "procene kardiovaskularnog sistema” dodaju reči: "i usluge hiperbarične oksigenacije”.

Član 4.

U Pregledu najviših iznosa naknada za medicinsko-tehnička pomagala koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (Prilog 9) u tabeli: "5. Spisak slušnih pomagala”, pod šifrom 185: "Specijalne baterije za zaušni procesor”, u koloni: "Delovi” , posle reči: "procesora”, reči: "(3 kom.)”, brišu se.

Član 5.

U članu 77. stav 2. tačka 3) menja se i glasi:

"3) ishranu bolesnika – u visini vrednosti obračunskih rashoda iskazanih u primljenim fakturama za 2016. godinu u zdravstvenoj ustanovi za osigurana lica Republičkog fonda, najviše u visini ugovorenih sredstava za ovu namenu. Kod zdravstvenih ustanova kod kojih obračunski rashod prelazi visinu ugovorene naknade, uz zahtev zdravstvene ustanove i detaljno obrazloženje filijale, priznavanje naknade po konačnom obračunu vrši se u visini obračunskog rashoda.”

Tačka 6) menja se i glasi:

"6) lekove u zdravstvenoj ustanovi – u visini vrednosti utrošaka iskazanih u fakturama zdravstvene ustanove, najviše u visini ugovorenih sredstava. Izuzetno, specijalnoj bolnici za plućne bolesti koja u lečenju osiguranih lica koristi antituberkulotike druge linije, naknada za antituberkulotike druge linije priznaje se u visini vrednosti iskazanih u fakturama za isporučene antituberkulotike druge linije zdravstvenoj ustanovi, prema dokumentovanim isporukama u prilogu fakture.”

Član 6.

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Ministarstva zdravlja, stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije”.

Predračun sredstava zdravstvenim ustanovama primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite

za 2016. godinu

(u 000 dinara)

R.B. Naziv ustanove Plate i naknade plata sa dopri-nosima na teret poslo-davca Prevoz zaposlenih na posao i sa posla Ostali indirektni troškovi Lekovi u zdravstvenoj ustanovi Krv i labilni produkti od krvi Sanitetski i medicinski potrošni i ugradni materijal Naknada za dijalizni materijal i lekove za dijalizu Ishrana bolesnika Lekovi na recept i pomagala preko apoteka Participacija UKUPNA NAKNADA UMANjENA ZA PARTICIPACIJU
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Dom zdravlja Bačka Topola 181.226 5.735 45.700 7.324 9.280 10.858 472 105.293 19.150 346.738
2 Dom zdravlja Mali Iđoš 47.123 1.831 12.540 1.949 2.742 27.541 5.507 88.219
3 Dom zdravlja Subotica 397.380 14.729 87.429 13.829 13.608 9.530 517.445
4 Opšta bolnica Subotica 1.022.950 60.360 187.877 202.755 11.428 203.419 38.605 27.191 7.141 1.747.444
5 Apoteka Subotica 395.705 68.682 327.023
I Subotica 1.648.679 82.655 333.546 225.857 11.428 229.049 49.463 27.663 528.539 110.010 3.026.869
6 Dom zdravlja Žitište 62.051 5.081 13.706 2.262 2.560 44.457 9.781 120.336
7 Dom zdravlja Novi Bečej 99.364 3.556 24.854 3.339 4.062 69.548 14.087 190.636
8 Dom zdravlja Sečanj 54.711 3.237 16.463 1.666 2.471 42.749 9.692 111.605
9 Dom zdravlja Nova Crnja 44.325 2.996 11.598 2.506 2.935 24.973 5.227 84.106
10 Dom zdravlja Zrenjanin 383.301 17.654 83.593 12.480 30.514 12.925 514.617
11 Opšta bolnica Zrenjanin 910.152 42.374 224.827 151.804 10.768 128.537 82.944 25.156 4.645 1.571.917
12 Specijalna bolnica za plućne bolesti Zrenjanin 93.317 9.055 19.560 11.807 6.292 3.186 685 142.532
13 Apoteka Zrenjanin 417.321 66.288 351.033
II Zrenjanin 1.647.221 83.953 394.601 185.864 10.768 177.371 82.944 28.342 599.048 123.330 3.086.782
14 Dom zdravlja Ada 70.965 3.285 15.880 2.307 3.485 47.626 9.432 134.116
15 Dom zdravlja Kanjiža 105.421 4.949 28.497 2.526 7.063 57.962 11.388 195.030
16 Dom zdravlja Novi Kneževac 64.907 1.766 16.239 1.430 3.306 1.067 35.414 6.060 118.069
17 Dom zdravlja Čoka 40.864 1.210 10.793 998 2.228 34.260 5.318 85.035
18 Dom zdravlja Senta 77.817 908 20.209 3.258 5.750 928 107.014
19 Apoteka Senta 97.004 14.973 82.031
20 Opšta bolnica Senta 347.102 10.267 64.478 36.551 2.938 49.738 5.995 12.956 1.899 528.126
21 Opšta bolnica Kikinda 454.758 25.846 83.576 46.927 6.574 59.448 48.214 9.478 2.291 732.530
22 Dom zdravlja Kikinda 171.263 5.675 29.272 5.866 5.284 3.960 213.400
23 Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Novi Kneževac 151.600 2.906 31.370 27.816 2.036 20.381 236.109
24 Apoteka Kikinda 194.347 30.258 164.089
III Kikinda 1.484.697 56.812 300.314 127.679 9.512 138.338 54.209 43.882 466.613 86.507 2.595.549
25 Dom zdravlja Alibunar 83.682 4.191 19.229 2.872 3.863 50.080 10.403 153.514
26 Dom zdravlja Bela Crkva 69.789 5.068 21.183 2.801 4.972 63.575 13.532 153.856
27 Dom zdravlja Kovačica 93.643 4.398 23.353 3.771 6.524 72.690 13.694 190.685
28 Dom zdravlja Kovin 135.961 7.614 24.892 5.562 6.583 79.654 18.060 242.206
29 Dom zdravlja Opovo 52.312 3.641 13.981 1.015 2.397 27.223 5.821 94.748
30 Dom zdravlja Plandište 48.484 3.080 14.087 1.436 2.819 30.098 6.276 93.728
31 Opšta bolnica Vršac 422.847 21.088 75.165 102.675 3.350 70.983 31.125 14.851 828 741.256
32 Dom zdravlja Vršac 152.371 6.715 29.395 4.528 3.923 2.135 194.797
33 Dom zdravlja Pančevo 399.027 15.028 80.834 14.768 28.180 11.832 526.005
34 Opšta bolnica Pančevo 956.362 40.841 139.061 172.749 12.672 159.520 90.431 33.229 8.488 1.596.377
35 Specijalna bolnica za plućne bolesti Bela Crkva 103.301 4.922 18.931 9.079 3.272 10.608 196 149.917
36 Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Vršac 357.069 15.175 92.788 31.510 5.658 54.503 134 556.569
37 Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Kovin 342.277 22.977 97.012 40.047 8.540 54.353 20 565.186
38 Apoteka Pančevo 278.520 45.926 232.594
39 Apoteka Vršac 192.771 32.820 159.951
IV Pančevo 3.217.125 154.738 649.911 392.813 16.022 307.234 121.556 167.544 794.611 170.165 5.651.389
40 Dom zdravlja Apatin 105.139 5.250 32.236 4.662 8.914 74.205 12.815 217.591
41 Dom zdravlja Kula 163.015 4.795 35.577 6.915 9.375 113.197 21.308 311.566
42 Dom zdravlja Odžaci 131.922 7.162 35.371 6.011 12.150 1.835 98.752 18.331 274.872
43 Dom zdravlja Sombor 277.240 17.110 47.586 7.328 17.063 7.600 358.727
44 Opšta bolnica Sombor 967.591 68.744 214.750 169.055 10.887 150.453 61.159 52.188 5.251 1.689.576
45 Apoteka Sombor 277.721 50.268 227.453
V Sombor 1.644.907 103.061 365.520 193.971 10.887 197.955 61.159 54.023 563.875 115.573 3.079.785
46 Dom zdravlja Bač 48.046 2.533 17.343 2.447 3.161 27.576 5.229 95.877
47 Dom zdravlja Bačka Palanka 213.272 7.957 44.194 13.284 240 26.736 37.517 503 154.394 40.027 458.070
48 Dom zdravlja Bački Petrovac 49.244 2.811 10.078 1.210 3.171 37.500 8.912 95.102
49 Dom zdravlja Beočin 60.148 2.363 14.233 1.495 2.921 49.698 12.744 118.114
50 Dom zdravlja Bečej 157.329 4.661 36.497 5.713 10.982 98.367 19.858 293.691
51 Dom zdravlja Žabalj 97.888 5.091 18.029 2.408 4.470 66.594 13.396 181.084
52 Dom zdravlja Srbobran 59.526 2.773 12.588 1.957 2.974 42.506 9.380 112.944
53 Dom zdravlja Temerin 93.261 3.597 16.035 3.604 5.131 91.572 24.226 188.974
54 Dom zdravlja Titel 54.928 2.845 13.442 1.099 3.436 22.106 4.891 92.965
55 Dom zdravlja Novi Sad 1.048.921 39.775 153.576 26.336 62.003 48.307 1.282.304
56 Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad 247.761 9.310 48.830 2.031 1.666 309.598
57 Dom zdravlja Vrbas 169.454 6.749 29.730 6.478 8.508 2.182 218.737
58 Opšta bolnica Vrbas 481.339 26.515 82.158 68.112 7.804 92.949 45.616 20.344 1.413 823.424
59 Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad 87.482 3.819 14.011 107.838 3.660 7.768 4.457 220.121
60 Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica 475.015 23.492 233.818 865.000 9.037 147.648 29.691 1.839 1.781.862
61 Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica 512.413 29.756 213.402 192.298 7.682 141.391 38.454 677 1.134.719
62 Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica 549.381 26.771 295.034 115.208 17.534 706.935 29.125 10.128 1.729.860
63 Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad 683.634 38.052 138.868 269.646 5.220 147.360 20.680 1.303.460
64 Klinika za stomatologiju Vojvodine, Novi Sad 67.349 1.054 9.742 354 3.218 97 81.620
65 Klinički centar Vojvodine Novi Sad 2.636.445 120.934 780.434 1.259.629 110.593 977.835 116.445 110.925 12.372 6.100.868
66 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad 24.100 1.021 4.299 1.561 249 30.732
67 Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad 56.271 1.652 6.924 343 2.795 67.985
68 Apoteka Novi Sad 961.615 159.056 802.559
69 Apoteka Vrbas 178.407 34.656 143.751
VI Novi Sad 7.873.207 363.531 2.193.265 2.946.490 158.110 2.360.511 199.578 257.490 1.730.335 414.096 17.668.421
70 Dom zdravlja Inđija 210.517 5.700 38.875 6.086 15.857 145.010 32.909 389.136
71 Dom zdravlja Pećinci 90.995 4.773 23.829 2.905 4.886 51.333 12.865 165.856
72 Dom zdravlja Ruma 234.547 12.935 43.834 7.527 14.311 152.271 37.143 428.282
73 Dom zdravlja Irig 43.509 1.842 9.486 903 2.229 30.600 6.806 81.763
74 Dom zdravlja Stara Pazova 266.501 8.565 54.016 14.267 18.377 29.071 451 196.778 45.399 542.627
75 Dom zdravlja Šid 150.173 4.766 31.190 4.928 8.562 103.973 21.432 282.160
76 Dom zdravlja Sremska Mitrovica 295.901 13.244 49.352 9.799 9.540 4.593 373.243
77 Opšta bolnica Sremska Mitrovica 791.547 34.726 140.368 148.125 6.372 142.649 98.059 24.431 4.282 1.381.995
78 Apoteka Sremska Mitrovica 220.706 37.522 183.184
VII Sr. Mitrovica 2.083.690 86.551 390.950 194.540 6.372 216.411 127.130 24.882 900.671 202.951 3.828.246
79 Dom zdravlja Bogatić 120.709 3.996 21.707 3.430 5.605 831 154.616
80 Dom zdravlja LJubovija 84.324 1.210 17.163 5.137 2.969 10.448 3.152 1.444 122.959
81 Dom zdravlja Loznica 235.642 7.663 46.575 16.460 18.887 4.007 321.220
82 Dom zdravlja Krupanj 58.638 1.202 8.614 4.228 2.709 613 74.778
83 Dom zdravlja Mali Zvornik 45.820 1.472 11.011 2.489 3.132 593 63.331
84 Opšta bolnica Loznica 648.604 16.525 117.399 114.010 10.242 87.194 71.523 19.815 4.144 1.081.168
85 Dom zdravlja Vladimirci 61.997 3.570 11.981 4.120 2.633 1.084 83.217
86 Dom zdravlja Koceljeva 52.118 1.971 11.822 2.064 1.341 635 68.681
87 Dom zdravlja Šabac 366.486 8.869 60.987 16.926 9.299 6.786 455.781
88 Opšta bolnica Šabac 901.742 23.373 181.895 200.679 5.674 174.010 95.944 36.636 5.703 1.614.250
89 Apoteka Loznica 338.070 49.998 288.072
90 Apoteka Šabac 389.098 54.968 334.130
VIII Šabac 2.576.080 69.851 489.154 369.543 15.916 307.779 177.915 59.603 727.168 130.806 4.662.203
91 Dom zdravlja Ub 96.317 3.229 15.814 4.807 4.709 1.804 123.072
92 Dom zdravlja Valjevo 265.685 8.373 55.260 13.916 7.062 4.603 345.693
93 Dom zdravlja Osečina 42.456 814 12.062 1.662 1.920 493 58.421
94 Dom zdravlja LJig 45.067 1.046 12.503 2.699 2.959 902 63.372
95 Dom zdravlja Mionica 48.381 1.573 10.683 1.535 2.148 849 63.471
96 Opšta bolnica Valjevo 1.071.333 27.939 174.518 194.843 9.274 241.910 73.265 27.405 7.402 1.813.085
97 Apoteka Valjevo 423.353 61.900 361.453
98 Dom zdravlja Lajkovac 60.945 4.018 5.571 3.515 2.573 1.145 75.477
IX Valjevo 1.630.184 46.992 286.411 222.977 9.274 263.281 73.265 27.405 423.353 79.098 2.904.044
99 Dom zdravlja Smederevo 325.254 12.969 56.118 18.884 7.515 8.275 412.465
100 Opšta bolnica Smederevo 675.781 22.380 113.087 105.116 3.490 105.311 43.425 10.284 7.590 1.071.284
101 Opšta bolnica "Stefan Visoki" Smederevska Palanka 483.070 17.497 76.620 102.094 5.912 62.924 34.553 8.704 1.683 789.691
102 Apoteka Smederevska Palanka 122.580 16.911 105.669
103 Apoteka Smederevo 383.662 57.983 325.679
104 Apoteka Velika Plana 122.505 18.538 103.967
105 Dom zdravlja Velika Plana 153.289 3.525 25.841 5.436 8.921 3.193 193.819
106 Dom zdravlja Smederevska Palanka 194.709 8.205 28.969 5.475 6.151 2.058 241.451
X Smederevo 1.832.103 64.576 300.635 237.005 9.402 190.822 77.978 18.988 628.747 116.231 3.244.025
107 Dom zdravlja Veliko Gradište 82.190 2.870 12.434 3.690 4.305 1.384 104.105
108 Dom zdravlja Žagubica 80.245 3.135 12.126 2.906 3.494 6.400 43 963 107.386
109 Dom zdravlja Golubac 54.558 3.233 11.971 1.608 1.892 800 72.462
110 Dom zdravlja Kučevo 76.404 3.725 12.385 3.773 2.955 1.262 97.980
111 Dom zdravlja Malo Crniće 40.921 3.368 8.310 1.778 1.365 897 54.845
112 Dom zdravlja Požarevac 351.522 10.786 52.992 11.833 22.300 5.976 443.457
113 Opšta bolnica Požarevac 794.600 21.267 109.132 145.247 9.292 132.749 64.846 41.066 5.171 1.313.028
114 Dom zdravlja Žabari 49.894 4.623 9.942 999 1.569 902 66.125
115 Dom zdravlja Petrovac na Mlavi 87.303 3.708 16.390 5.015 2.203 1.727 112.892
116 Opšta bolnica Petrovac na Mlavi 233.425 7.801 37.441 20.179 1.334 22.910 18.218 4.247 2.409 343.146
117 Apoteka Požarevac 618.130 112.155 505.975
XI Požarevac 1.851.062 64.516 283.123 197.028 10.626 195.742 89.464 45.356 618.130 133.646 3.221.401
118 Dom zdravlja Kragujevac 519.173 19.164 69.331 31.529 28.334 11.657 655.874
119 Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac 156.688 3.205 24.725 1.557 976 187.151
120 Dom zdravlja Batočina 58.555 2.513 11.989 2.668 1.795 1.058 76.462
121 Dom zdravlja Knić 50.781 3.282 10.836 3.099 2.617 1.055 69.560
122 Dom zdravlja Lapovo 38.332 1.662 7.316 1.920 1.834 360 50.704
123 Dom zdravlja Rača 49.666 3.027 8.874 1.859 1.705 903 64.228
124 Dom zdravlja Topola 85.899 4.756 17.867 3.112 3.168 1.915 112.887
125 Zdravstveni centar Aranđelovac 435.814 15.031 65.167 30.360 1.234 67.874 17.588 7.648 8.358 632.358
126 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Kragujevac 149.093 4.417 29.716 8.341 10.422 6.325 195.664
127 Klinički centar Kragujevac 1.970.961 55.904 476.028 1.086.856 27.913 688.533 95.550 64.215 11.658 4.454.302
128 Apoteka Kragujevac 805.827 134.690 671.137
129 Apoteka Aranđelovac 156.167 28.317 127.850
XII Kragujevac 3.514.962 112.961 721.849 1.171.301 29.147 807.258 113.138 71.863 961.994 206.296 7.298.177
130 Dom zdravlja Despotovac 142.254 4.701 27.019 3.822 4.737 874 68.945 15.227 237.125
131 Dom zdravlja Svilajnac 124.266 3.206 27.894 6.697 5.691 6.105 1.072 59.606 13.729 220.808
132 Dom zdravlja Ćuprija 123.407 4.793 24.967 5.927 4.251 38.242 7.487 194.100
133 Opšta bolnica Ćuprija 760.336 27.234 108.898 109.376 6.216 138.146 100.021 25.446 4.224 1.271.449
134 Dom zdravlja Rekovac 62.177 2.907 13.316 1.789 2.286 15.487 3.083 94.879
135 Dom zdravlja Jagodina 245.521 7.886 67.310 16.653 6.312 3.853 339.829
136 Opšta bolnica Jagodina 533.082 11.715 87.879 115.175 4.480 109.367 20.223 4.078 877.843
137 Apoteka Jagodina 262.303 41.486 220.817
138 Opšta bolnica Paraćin 325.371 8.776 45.158 26.981 2.616 44.929 7.203 2.878 458.156
139 Dom zdravlja Paraćin 154.323 3.750 23.254 9.039 5.612 3.503 192.475
140 Apoteka Paraćin 99.541 16.001 83.540
XIII Jagodina 2.470.737 74.968 425.695 295.459 13.312 321.331 106.126 54.818 544.124 115.549 4.191.021
141 Dom zdravlja Bor 179.153 2.824 40.699 9.123 4.021 4.006 231.814
142 Opšta bolnica Bor 543.006 9.331 75.489 70.149 3.466 82.307 21.275 13.107 4.794 813.336
143 Dom zdravlja Majdanpek 111.254 3.508 22.444 3.000 5.238 2.349 143.095
144 Opšta bolnica Majdanpek 89.942 4.135 17.652 6.809 562 4.210 6.498 1.262 468 130.602
145 Zdravstveni centar Negotin 454.711 6.245 83.438 46.804 1.940 37.279 13.113 6.774 5.202 645.102
146 Zdravstveni centar Kladovo 299.793 5.414 80.469 42.122 4.128 23.825 16.424 7.383 1.794 477.764
147 Apoteka Bor 367.894 61.264 306.630
XIV Bor 1.677.859 31.457 320.191 178.007 10.096 156.880 57.310 28.526 367.894 79.877 2.748.343
148 Dom zdravlja Boljevac 69.797 1.853 12.820 2.519 1.955 1.017 87.927
149 Zdravstveni centar Knjaževac 336.161 8.702 57.562 25.041 1.530 34.480 4.095 3.375 464.196
150 Zdravstveni centar Zaječar 745.447 20.277 136.118 87.745 3.762 137.904 51.581 11.286 5.948 1.188.172
151 Apoteka Zaječar 552.255 86.325 465.930
XV Zaječar 1.151.405 30.832 206.500 115.305 5.292 174.339 51.581 15.381 552.255 96.665 2.206.225
152 Zdravstveni centar Užice 2.961.212 82.507 538.291 369.913 16.006 395.730 83.700 47.957 22.579 4.472.737
153 Apoteka Užice 888.061 137.871 750.190
XVI Užice 2.961.212 82.507 538.291 369.913 16.006 395.730 83.700 47.957 888.061 160.450 5.222.927
154 Opšta bolnica Čačak 821.061 29.737 143.391 142.275 8.368 138.225 60.482 20.255 7.259 1.356.535
155 Dom zdravlja Čačak 324.714 9.313 53.264 16.500 15.641 6.352 413.080
156 Dom zdravlja Ivanjica 145.738 2.285 39.898 6.304 8.043 1.636 2.997 200.907
157 Dom zdravlja Lučani 106.366 6.352 19.583 4.192 2.627 236 1.321 138.035
158 Dom zdravlja Gornji Milanovac 150.078 4.577 37.671 11.120 4.063 3.384 204.125
159 Opšta bolnica Gornji Milanovac 296.711 9.901 49.118 55.841 1.802 43.069 6.633 2.794 460.281
160 Apoteka Čačak 484.835 88.650 396.185
161 Apoteka Gornji Milanovac 134.164 24.378 109.786
XVII Čačak 1.844.668 62.165 342.925 236.232 10.170 211.668 60.482 28.760 618.999 137.135 3.278.934
162 Dom zdravlja Raška 120.441 3.351 25.897 9.026 6.357 651 2.047 163.676
163 Dom zdravlja Vrnjačka Banja 115.360 4.338 28.514 8.643 6.497 2.531 160.821
164 Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja 63.546 4.299 13.995 6.531 1.621 1.770 2.356 280 93.838
165 Apoteka Kraljevo 626.149 109.884 516.265
166 Dom zdravlja Kraljevo 354.920 10.112 74.274 25.010 15.203 6.465 473.054
167 Opšta bolnica Kraljevo 910.603 19.405 170.198 144.145 7.912 177.195 57.339 21.356 13.250 1.494.903
XVIII Kraljevo 1.564.870 41.505 312.878 193.355 7.912 206.873 59.109 24.363 626.149 134.457 2.902.557
168 Dom zdravlja Trstenik 172.397 6.138 39.501 11.165 10.150 4.388 234.963
169 Dom zdravlja Kruševac 382.858 12.206 94.899 13.328 24.046 8.551 518.786
170 Opšta bolnica Kruševac 965.422 29.210 156.766 182.485 6.272 144.978 80.885 18.765 7.471 1.577.312
171 Dom zdravlja Aleksandrovac 101.818 1.962 30.075 6.945 5.991 1.498 1.797 146.492
172 Dom zdravlja Varvarin 62.066 1.433 15.478 3.318 3.685 1.096 84.884
173 Dom zdravlja Ćićevac 41.187 729 13.174 2.424 2.115 857 58.772
174 Apoteka Kruševac 744.015 110.150 633.865
175 Dom zdravlja Brus 78.442 1.565 23.354 4.401 3.236 452 1.203 110.247
XIX Kruševac 1.804.190 53.243 373.247 224.066 6.272 194.201 80.885 20.715 744.015 135.513 3.365.321
176 Dom zdravlja Gadžin Han 47.279 3.778 8.833 1.908 1.574 365 63.007
177 Dom zdravlja Doljevac 64.796 3.292 12.874 4.332 3.846 10.970 2.590 97.520
178 Dom zdravlja Svrljig 65.458 2.268 12.413 2.739 2.203 997 84.084
179 Dom zdravlja Sokobanja 68.358 1.457 16.922 3.548 3.781 36.685 6.568 124.183
180 Dom zdravlja Niš 792.332 25.786 96.754 32.565 50.889 18.350 979.976
181 Dom zdravlja Merošina 54.788 4.308 11.255 4.088 2.552 820 76.171
182 Dom zdravlja Ražanj 44.116 2.805 10.253 1.806 1.434 462 59.952
183 Dom zdravlja Aleksinac 132.581 6.921 22.265 7.975 3.281 2.582 170.441
184 Opšta bolnica Aleksinac 238.622 10.079 35.485 26.719 2.902 31.543 4.513 1.627 348.236
185 Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti "Gornja Toponica", Niš 416.359 17.258 123.613 35.322 518 7.957 33.745 142 634.630
186 Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš 249.889 5.568 65.442 8.209 4.452 157 333.403
187 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš 169.420 5.423 25.938 7.159 11.300 4.968 214.272
188 Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Niš 32.577 735 2.914 544 1.214 37.984
189 Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Niš 41.478 1.425 5.024 514 1.908 979 49.370
190 Specijalna bolnica za plućne bolesti "Ozren", Sokobanja 117.622 4.231 32.826 15.363 126 10.821 10.182 225 190.946
191 Klinički centar Niš 2.754.212 89.553 576.203 1.556.279 128.216 915.369 155.925 55.114 11.063 6.219.808
192 Klinika za stomatologiju Niš 135.492 3.480 12.802 6.087 256 7.895 1.607 182 167.437
193 Apoteka Niš 1.209.243 159.651 1.049.592
30 Niš 5.425.379 188.367 1.071.816 1.715.157 132.018 1.062.019 155.925 105.161 1.256.898 211.728 10.901.012
194 Dom zdravlja Kuršumlija 111.340 1.394 24.080 7.768 6.185 8.214 1.233 1.282 158.932
195 Dom zdravlja Blace 73.011 890 12.053 4.163 2.742 1.065 91.794
196 Dom zdravlja Žitorađa 58.184 4.114 11.832 3.139 1.703 871 78.101
197 Dom zdravlja Prokuplje 177.909 7.019 44.782 15.542 9.124 3.283 251.093
198 Opšta bolnica Prokuplje 553.363 19.292 89.042 61.117 2.004 88.051 35.945 11.025 2.828 857.011
199 Apoteka Prokuplje 388.602 53.802 334.800
30I Prokuplje 973.807 32.709 181.789 91.729 2.004 107.805 44.159 12.258 388.602 63.131 1.771.731
200 Dom zdravlja Bela Palanka 73.460 1.913 17.847 3.209 3.150 35.994 6.022 129.551
201 Dom zdravlja Pirot 198.695 5.504 38.725 6.767 4.114 4.427 249.378
202 Opšta bolnica Pirot 561.969 16.240 98.270 83.637 2.748 98.029 38.060 10.303 3.137 906.119
203 Dom zdravlja Babušnica 63.487 2.201 17.905 1.843 2.804 632 87.608
204 Dom zdravlja Dimitrovgrad 71.565 1.735 15.633 2.951 3.292 359 876 94.659
205 Apoteka Pirot 278.620 50.007 228.613
30II Pirot 969.176 27.593 188.380 98.407 2.748 111.389 38.060 10.662 314.614 65.101 1.695.928
206 Dom zdravlja Bojnik 55.228 2.082 10.324 2.478 1.794 357 71.549
207 Dom zdravlja Leskovac 542.086 16.285 111.995 24.095 24.223 9.633 709.051
208 Dom zdravlja Vlasotince 138.306 1.863 29.811 6.755 6.635 1.161 182.209
209 Dom zdravlja Medveđa 72.062 1.898 14.565 2.029 2.030 675 91.909
210 Opšta bolnica Leskovac 1.137.532 29.468 176.691 172.171 7.698 183.883 61.687 24.747 4.582 1.789.295
211 Apoteka Leskovac 584.078 75.483 508.595
212 Dom zdravlja Lebane 106.663 1.596 14.946 5.474 3.062 1.341 130.400
30III Leskovac 2.051.877 53.192 358.332 213.002 7.698 221.627 61.687 24.747 584.078 93.232 3.483.008
213 Zdravstveni centar Vranje 1.151.291 34.250 183.603 175.431 8.300 153.894 103.173 18.725 8.099 1.820.568
214 DZ Trgovište 41.587 712 11.916 5.295 806 202 60.114
215 Dom zdravlja Bosilegrad 50.231 13.026 1.978 1.858 365 412 67.046
216 Dom zdravlja Bujanovac 250.083 5.644 33.215 8.880 4.558 1.666 300.714
217 Dom zdravlja Preševo 219.630 5.213 35.215 6.941 5.232 270 576 271.925
218 Dom zdravlja Vladičin Han 96.366 1.462 26.595 4.703 3.376 902 131.600
219 Zdravstveni centar Surdulica 265.689 4.517 42.924 19.310 776 24.490 3.634 1.227 360.113
220 Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica 71.435 638 21.398 6.047 3.544 4.797 134 107.725
221 Apoteka Vranje 412.048 52.937 359.111
222 Apoteka Bujanovac 138.570 16.172 122.398
30IV Vranje 2.146.312 52.436 367.892 228.585 9.076 197.758 103.173 27.791 550.618 82.327 3.601.314
223 Dom zdravlja Zvečan 144.553 1.968 19.159 1.630 4.136 171.446
224 Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica 1.505.734 16.305 214.642 50.653 6.720 76.698 22.117 16.113 1.908.982
225 Apoteka Kosovska Mitrovica 79.486 813 6.230 105.652 13.633 178.548
30V Kos. Mitrovica 1.729.773 19.086 240.031 52.283 6.720 80.834 22.117 16.113 105.652 13.633 2.258.976
226 Dom zdravlja Barajevo 106.301 4.741 25.342 7.172 24 3.822 23.004 509 1.811 169.104
227 Dom zdravlja Voždovac 443.681 18.566 71.057 12.570 26.883 16.758 555.999
228 Dom zdravlja Vračar 204.381 7.668 51.075 4.835 14.480 7.121 275.318
229 Dom zdravlja Grocka 308.551 13.117 50.972 9.268 10.825 5.716 387.017
230 Dom zdravlja Zvezdara 429.721 17.435 70.931 14.475 20.845 14.443 538.964
231 Dom zdravlja Zemun 571.705 24.864 103.479 22.556 34.246 22.414 734.436
232 Dom zdravlja Lazarevac 274.653 14.576 66.183 27.638 20.014 1.044 4.744 399.364
233 Dom zdravlja Mladenovac 193.365 8.953 39.766 4.187 9.969 4.379 251.861
234 Dom zdravlja Novi Beograd 549.606 21.612 102.484 21.576 41.340 28.582 708.036
235 Dom zdravlja Obrenovac 273.250 9.756 49.394 13.388 80 15.720 34.730 473 8.625 388.166
236 Dom zdravlja Palilula 517.513 21.892 88.125 18.318 36.434 18.057 664.225
237 Dom zdravlja Rakovica 311.788 12.916 38.206 7.800 15.903 10.778 375.835
238 Dom zdravlja Savski Venac 177.012 7.122 36.383 8.396 14.135 5.645 237.403
239 Dom zdravlja Sopot 82.411 3.934 19.295 2.625 4.500 1.552 111.213
240 Dom zdravlja Stari Grad 280.702 10.677 47.601 7.285 16.752 9.824 353.193
241 Dom zdravlja Čukarica 467.350 18.765 69.989 20.827 38.310 22.605 592.636
242 Specijalna bolnica za interne bolesti Mladenovac 130.218 5.649 28.710 12.941 2.150 8.292 39.153 6.111 300 232.924
243 Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju 144.744 6.531 33.032 942 2.286 4.858 14 192.379
244 Institut za neonatologiju 242.116 13.072 61.759 35.554 1.680 37.650 5.324 397.155
245 Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti "Sveti Sava" 359.172 16.568 92.007 106.979 978 108.141 11.832 1.253 694.424
246 Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć 833.649 28.305 152.614 4.027 4.355 1.022.950
247 Gradski zavod za kožno-venerične bolesti 61.048 2.036 7.903 283 5.185 737 75.718
248 Gradski zavod za gerontologiju 212.567 9.657 18.856 681 2.162 1.374 242.549
249 Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu 145.837 5.915 20.488 3.206 12.230 4.410 183.266
250 Specijalna bolnica za endemsku nefropatiju Lazarevac 84.677 4.123 25.305 11.179 2.396 7.675 72.580 7.579 751 214.763
251 Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata 131.771 4.759 19.053 964 2.728 539 159.814
252 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova 114.464 4.272 20.317 3.498 6.465 5.486 6.906 147.596
253 Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku 134.248 6.480 29.463 1.700 2.112 9.541 94 183.450
254 Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti 136.532 4.461 19.322 8.000 2.240 5.997 176.552
255 Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju 71.779 2.722 17.516 72 47 3.978 96.114
256 Institut za ortopedsko-hirurške bolesti "Banjica" 631.410 29.891 131.704 100.064 18.340 581.937 26.492 10.942 1.508.896
257 Klinika za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" 546.769 20.082 87.994 57.144 7.448 25.502 744.939
258 Institut za kardiovaskularne bolesti"Dedinje" 569.426 27.921 304.875 179.954 23.656 823.469 28.399 4.968 1.952.732
259 Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić" 812.897 33.257 235.599 343.041 15.046 274.232 38.189 299 1.751.962
260 Institut za mentalno zdravlje 273.371 8.983 45.279 15.960 5.905 12.215 940 360.773
261 Institut za onkologiju i radiologiju Srbije 732.350 35.049 276.678 1.186.792 6.114 158.084 21.059 4 2.416.122
262 Institut za reumatologiju 193.828 8.065 40.119 539.887 7.651 7.968 1.045 796.473
263 Klinika za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" 226.194 10.340 43.201 6.376 36 7.810 16.719 2.221 308.455
264 Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu 98.014 2.889 19.074 1.460 2.356 4.953 128.746
265 Univerzitetska dečja klinika 635.457 30.659 138.002 158.128 8.836 172.235 16.181 23.877 1.183.375
266 Ginekološko-akušerska klinika 653.821 29.080 231.249 105.749 7.332 170.531 21.978 3.391 1.216.349
267 Kliničko-bolnički centar "Bežanijska Kosa" 750.510 31.911 175.110 389.541 25.686 324.684 15.372 5.238 1.707.576
268 Kliničko-bolnički centar "Dr Dragiša Mišović - Dedinje" 920.554 41.875 251.743 119.584 8.763 260.473 66.594 56.557 3.418 1.722.725
269 Kliničko-bolnički centar "Zemun" 1.097.749 48.845 225.949 223.955 29.736 376.104 78.637 28.664 5.966 2.103.673
270 Kliničko-bolnički centar "Zvezdara" 1.324.992 49.757 319.873 346.764 25.314 409.064 163.461 36.136 3.989 2.671.372
271 Klinički centar Srbije 6.159.792 263.441 1.854.597 3.371.099 230.268 2.863.766 92.886 368.640 20.177 15.184.312
272 Institut za medicinu rada "Dr Dragomir Karajović" 83.885 2.686 25.936 275 2.900 4.729 126 120.285
273 Vojnomedicinska akademija 887.739 35.219 427.355 511.131 28.440 561.171 72.000 89.341 3.469 2.608.927
274 Apoteka Beograd 5.150.219 885.609 4.264.610
30VI Beograd 24.593.570 1.041.094 6.310.964 8.049.846 434.875 7.535.566 659.226 884.575 5.155.705 1.150.695 53.514.726
275 Zdravstveni centar Gnjilane 302.699 7.576 35.048 7.606 3.636 2.421 325 358.661
276 Apoteka Gnjilane 28.096 1.042 437 16.658 2.186 44.047
30VII Gnjilane 330.795 8.618 35.485 7.606 3.636 2.421 16.658 2.511 402.708
277 Dom zdravlja Gračanica, Priština 480.761 37.433 1.500 13.574 879 852 533.295
278 Dom zdravlja Donja Gušterica, Lipljan 299.180 19.692 355 3.728 657 413 323.199
279 Dom zdravlja Kosovo Polje 128.520 12.431 525 900 828 155 143.049
280 Dom zdravlja Obilić 167.059 9.888 833 1.916 256 248 179.704
281 Dom zdravlja Štrpce 229.554 16.962 2.550 4.882 4.766 988 257.726
282 Kliničko-bolnički centar Priština 768.424 48.575 10.247 694 13.142 861 1.499 840.444
283 Zdravstveni centar Prizren 110.640 3.689 243 136 208 71 114.845
284 Apoteka Prizren 7.662 73 7.735
285 Dom zdravlja Dragaš 19.882 253 20.135
286 Zdravstveni centar Peć 81.140 3.632 202 231 387 50 85.542
287 Specijalna bolnica za plućne bolesti Peć 12.466 71 12.537
288 Apoteka Peć 3.606 84 3.690
289 Zdravstveni centar Đakovica 13.055 245 13.300
290 Dom zdravlja Istok 32.499 3.571 306 110 219 57 36.648
291 Specijalna bolnica za rehabilitaciju Istok 14.328 215 14.543
292 Dom zdravlja Priština 212.941 1.863 214.804
293 Apoteka Priština 5.030 69 5.099
30VIII Gračanica 2.586.747 158.746 16.761 694 38.619 861 8.200 4.333 2.806.295
294 Opšta bolnica Novi Pazar 569.830 17.472 103.546 86.103 3.020 81.782 58.312 12.250 2.704 929.611
295 Dom zdravlja Novi Pazar 263.182 8.175 43.318 24.750 3.416 249.820 33.198 559.463
296 Dom zdravlja Tutin 163.576 1.777 29.096 9.869 5.890 19.584 1.474 46.629 6.515 271.380
30IX Novi Pazar 996.588 27.424 175.960 120.722 3.020 91.088 77.896 13.724 296.449 42.417 1.760.454
A SVEGA 86.282.882 3.117.393 18.318.401 18.671.503 965.377 16.503.114 2.889.235 2.145.874 21.962.055 4.477.463 166.378.371
297 Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Bukovička Banja"Aranđelovac 25.806 658 6.066 172 423 4.915 38.040
298 Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigrad" 10.401 212 2.077 389 2.011 12 15.078
299 Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti Novi Pazar 60.860 1.763 16.823 1.006 837 7.665 471 88.483
299 Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur" Vrnjačka Banja 26.679 647 13.758 1.100 2.576 9.173 60 53.873
300 Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja" 114.431 4.479 24.925 10.214 9.388 8.333 582 171.188
301 Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš 147.432 4.374 27.969 159.684 3.030 30.358 6.067 2.453 376.461
302 Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor"-Čajetina 15.400 254 5.723 29 28.041 472 486 49.433
B SVEGA RH 401.009 12.387 97.341 172.205 3.030 72.012 38.636 4.064 792.556
V UKUPNO 86.683.891 3.129.780 18.415.742 18.843.708 968.407 16.575.126 2.889.235 2.184.510 21.962.055 4.481.527 167.170.927
303 ZZZR "ŽELEZNICE SRBIJE" 396.062 17.862 62.036 15.449 17.600 30.286 27.102 512.193
G SVEGA ZU VAN PMZU 396.062 17.862 62.036 15.449 17.600 30.286 27.102 512.193

PRILOG 2.

PREDRAČUN SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA PRODUŽENU REHABILITACIJU ZA 2016. GODINU

(u 000 dinara)

R.B. NAZIV ZU Maksimalno mogući broj b.o dana prema Uredbi o Planu mreže zdravstvenih ustanova Za stacionarnu rehabilitaciju Za ambulantno-polikliničke usluge UKUPNA NAKNADA PARTICI-PACIJA UKUPNA NAKNADA UMANjENA ZA PARTICI-PACIJU
0   1 2 3 4=2+3 5 6=4-5
1 Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Melenci" 109.500 200.164 39.856 240.020 3.066 236.954
2 Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Kanjiža 51.100 109.810 12.683 122.493 1.268 121.225
3 Specijalna bolnica za neurološka i postraumatska stanja - Stari Slankamen 107.675 260.102 10.838 270.940 208 270.732
4 Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Vrdnik" 25.550 77.854 9.128 86.982 566 86.416
5 Secijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Koviljača" 73.000 177.743 18.543 196.286 674 195.612
6 Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička banja" Aranđelovac 18.250 55.617 35.948 91.565 1.122 90.443
7 Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad" - Zaječar 32.850 105.014 13.713 118.727 567 118.160
8 Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor" - Čajetina 25.550 77.751 10.740 88.491 510 87.981
9 Specijalna bolnica za rehabilitaciju - Ivanjica 32.850 80.981 12.117 93.098 1.034 92.064
10 Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti - Novi Pazar 36.500 74.513 8.419 82.932 669 82.263
11 Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur" - Vrnjačka Banja 91.250 281.606 10.886 292.492 276 292.216
12 Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Agens" - Mataruška Banja, Kraljevo 51.100 123.384 13.949 137.333 521 136.812
13 Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska banja", Kruševac 94.900 244.021 5.347 249.368 1.610 247.758
14 Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja" 60.225 130.702 22.636 153.338 556 152.782
15 Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja", Niš 127.750 389.198 13.894 403.092 2.665 400.427
16 Specijalna bolnica za rehabilitaciju„Gejzer" - Sijarinska banja, Medveđa 18.250 33.469 4.016 37.485 267 37.218
17 Specijalna bolnica za rehabilitaciju - Bujanovac 14.600 16.413 10.073 26.486 172 26.314
18 Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Vranjska banja" - Vranje 10.950 27.212 7.361 34.573 146 34.427
19 Institut za rehabilitaciju - Beograd 138.700 486.609 115.596 602.205 5.518 596.687
20 Specijalna bolnica za rehabilitaciju - Apatin 51.100 46.372 23.847 70.219 1.562 68.657
UKUPNO 1.171.650 2.998.535 399.590 3.398.125 22.977 3.375.148

PRILOG 3.

PREDRAČUN SREDSTAVA INSTITUTIMA/ZAVODIMA ZA JAVNO ZDRAVLJE ZA 2016. GODINU

(u 000 dinara)

R.B. NAZIV INSTITUTA - ZAVODA Mikrobiologija (za primarnu zdravstvenu zaštitu) Mikrobiologija (za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu) Participacija Mikrobiologija umanjena za iznos participacije Epidemiologija Socijalna medicina Troškovi za upravljanje medicinskim otpadom UKUPNO Vrednost vakcina - evidentno*
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Zavod za javno zdravlje Subotica 29.638 0 482 29.156 2.303 1.552 0 33.011 29.887
2 Zavod za javno zdravlje Zrenjanin 22.911 334 203 23.042 1.860 2.585 0 27.487 30.050
3 Zavod za javno zdravlje Kikinda 14.311 3.738 124 17.925 1.750 3.225 0 22.900 24.861
4 Zavod za javno zdravlje Pančevo 31.310 294 222 31.382 2.845 4.608 0 38.835 50.335
5 Zavod za javno zdravlje Sombor 26.565 6.240 362 32.443 1.621 1.666 0 35.730 28.895
6 Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad 145.087 54.191 1402 197.876 5.110 12.069 1.417 216.472 116.579
7 Zavod za javno zdravlje Sr. Mitrovica 30.682 4.787 61 35.408 3.084 2.585 0 41.077 49.674
8 Zavod za javno zdravlje Šabac 30.018 2.316 309 32.025 2.681 3.225 0 37.931 46.753
9 Zavod za javno zdravlje Valjevo 29.922 0 332 29.590 1.627 2.489 0 33.706 26.024
10 Zavod za javno zdravlje Požarevac (za Braničevski i Podunavski upravni okrug) 31.800 14.418 127 46.091 4.493 5.298 0 55.882 59.112
11 Institut za javno zdravlje Kragujevac 62.354 0 209 62.145 2.163 4.137 0 68.445 50.226
12 Zavod za javno zdravlje Ćuprija 37.654 10.102 108 47.648 2.240 3.102 0 52.990 33.846
13 Zavod za javno zdravlje Zaječar, (za Zaječarski i Borski upravni okrug) 40.114 5.996 155 45.955 1.574 4.137 0 51.666 34.202
14 Zavod za javno zdravlje Užice 35.468 3.261 145 38.584 2.859 3.361 0 44.804 44.169
15 Zavod za javno zdravlje Čačak 30.200 10.239 490 39.949 2.383 1.552 0 43.884 32.526
16 Zavod za javno zdravlje Kraljevo 46.019 16.292 168 62.143 2.077 2.018 0 66.238 43.556
17 Zavod za javno zdravlje Kruševac 30.397 0 354 30.043 2.263 2.068 0 34.374 37.670
18 Institut za javno zdravlje Niš, (za Nišavski i Toplički upravni okrug) 103.754 34.521 732 137.543 7.552 11.037 0 156.132 74.260
19 Zavod za javno zdravlje Pirot 15.798 4.005 210 19.593 1.762 1.613 0 22.968 12.475
20 Zavod za javno zdravlje Leskovac 37.475 3.710 284 40.901 2.014 2.068 1.053 46.036 34.042
21 Zavod za javno zdravlje Vranje 33.291 10.223 331 43.183 4.715 3.102 0 51.000 39.328
22 Gradski zavod za javno zdravlje Beograd 146.635 2.054 814 147.875 12.177 28.183 0 188.235 300.547
23 Institut za za javno zdravlje Srbije 36.046 12.111 499 47.658 10.145 23.745 704 82.252 0
24 Zavod za javno zdravlje Kosovska Mitrovica 116.076 0 0 116.076 9.789 13.985 0 139.850 23.834
25 Zavod za javno zdravlje Novi Pazar 25.549 4.054 232 29.371 1.500 1.177 0 32.048 18.748
U K U P N O 1.189.074 202.886 8.355 1.383.605 92.587 144.587 3.174 1.623.953 1.241.600

Napomena * : Vrednost vakcina je iskazana evidentno po područnim institutima/zavodima za javno zdravlje za potrebe zdravstvenih ustanova sa njihovog područja i vrednost vakcina za institute/zavode za javno zdravlje bez vakcina i seruma za antirabičnu zaštitu

Prilog 4.

PREDRAČUN SREDSTAVA USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2016. GODINU

(u 000 dinara)

R.B. SOCIJALNA USTANOVA UKUPNA NAKNADA za 2016. godinu
0 1 3
1 GERONTOLOŠKI CENTAR SUBOTICA 33.534
2 DOM ZA DECU „KOLEVKA" 28.379
3 OTHON STARA MORAVICA 17.645
Filijala Subotica 79.558
4 GERONTOLOŠKI CENTAR ZRENjANIN 20.253
5 DOM ZA STARE I PENZ. NOVI BEČEJ 23.696
Filijala Zrenjanin 43.949
6 GERONTOLOŠKI CENTAR KANjIŽA 3.432
7 GERONTOLOŠKI CENTAR KIKINDA 9.218
8 CENTAR ZA SOC. RAD N. KNEŽEVAC 809
9 DOM ZA STARE MOL 12.987
Filijala Kikinda 26.446
10 GERONTOLOŠKI CENTAR PANČEVO 10.637
11 GERONTOLOŠKI CENTAR VRŠAC 5.597
12 DOM ZA LICA OM.U RAZVOJU JABUKA 7.441
13 DOM SLEPIH ZBRINjAVANjE PANČEVO 9.186
14 DOM ZA DUŠEVNO OBOLELA LICA „1.OKTOBAR" STARI LEC 24.667
Filijala Pančevo 57.528
15 DOM ZA STARE I PENZIONERE APATIN 8.743
16 DOM ZA STARE KULA 6.466
17 GERONTOLOŠKI CENTAR SOMBOR 15.230
Filijala Sombor 30.439
18 GERONTOLOŠKI CENTAR BAČKA PALANKA 6.365
19 GERONTOLOŠKI CENTAR BEČEJ 10.273
20 GERONTOLOŠKI CENTAR NOVI SAD 56.942
21 DOM „VETERNIK" 42.114
22 DOM ZA DUŠEVNO OBOLELA LICA ČURUG 9.304
23 GERONTOLOŠKI CENTAR DOM. ODELJ. VRBAS KUCURA 7.006
Filijala Novi Sad 132.004
24 GERONTOLOŠKI CENTAR SREM 16.833
Filijala Sremska Mitrovica 16.833
25 GERONTOLOŠKI CENTAR ŠABAC 12.766
26 DOM ZA STARE U KRUPNjU 4.761
Filijala Šabac 17.527
27 DOM ZA STARE I PENZIONERE SMEDEREVO 10.755
Filijala Smederevo 10.755
28 SPECIJALNA UST.VELIKI POPOVAC 11.294
29 SPECIJALNI ZAVOD ZA DECU I OMLADINU STAMNICA 20.710
30 DOMSKO ODELJ. ZA PENZ. I STARA LICA - KUČEVO 4.846
Filijala Požarevac 36.850
31 DOM ZA STARE KRAGUJEVAC 20.134
32 ZAVOD ZA ZBRINjAVANjE ODRASLIH „MALE PČELICE" 43.873
Filijala Kragujevac 64.007
33 GERONTOLOŠKI CENTAR JAGODINA 15.432
34 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PARAĆIN 4.996
Filijala Jagodina 20.428
35 GERONTOLOŠKI CENTAR KNjAŽEVAC 11.590
Filijala Zaječar 11.590
36 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD POŽEGA 2.111
Filijala Užice 2.111
37 GERONTOLOŠKI CENTAR M.BANjA 12.571
Filijala Kraljevo 12.571
38 DOM ZA LICA OMETENA U RAZVOJU TUTIN 7.630
Filijala Novi Pazar 7.630
39 GERONTOLOŠKI CENTAR KRUŠEVAC 11.596
40 CENTAR ZA SOC. RAD SA DOMSKIM ODELJENjEM - BRUS 3.546
Filijala Kruševac 15.142
41 GERONTOLOŠKI CENTAR NIŠ 14.335
42 DOM ZA STARE JELENAC 19.883
43 DOM ZA LICA OMETENA U RAZVOJU KULINA 39.069
Filijala Niš 73.287
44 DOM ZA SMEŠTAJ PROKUPLJE 9.118
45 CENTAR ZA COSIJLNI RAD BLACE 2.111
46 DOM ZA SMEŠTAJ ODRASLIH I OMETENIH U MENTALNOM RAZVOJU TRBUNjE - BLACE 4.454
Filijala Prokuplje 15.683
47 DOM ZA STARE DIMITROVGRAD 6.313
Filijala Pirot 6.313
48 GERONTOLOŠKI CENTAR LESKOVAC 14.853
Filijala Leskovac 14.853
49 DOM ZA PENZIONERE SURDULICA 4.274
Filijala Vranje 4.274
50 GERONTOLOŠKI CENTAR BEOGRAD 81.993
51 CENTAR ZA ZAŠTITU ODOJČADI I DECE 40.012
52 DOM ZA DECU I OMLADINU SREMCICA 14.986
53 CENTAR ZA SMEŠTAJ DECE I OMLADINE OMETENE U RAZVOJU 10.797
54 GERONTOLOŠKI CENTAR OBRENOVAC 20.631
55 GERONTOLOŠKI CENTAR MLADENOVAC 20.166
56 DOM ZA ODRASLE I INVALIDNA LICA 8.995
Filijala Beograd 197.580
UKUPNO 897.358

PRILOG 5.

PREDRAČUN SREDSTAVA ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZA 2016. GODINU

U 000 DIN

PREDRAČUN STOMATOLOGIJA 2016
R. B. NAZIV ZU PLATE I NAKNADE ZA PLATE SA DOPRINOSIMA NA TERET POSLODAVCA PREVOZ ZAPOSLENIH NA POSAO I SA POSLA NAKNADA ZA OSTALE DIREKTNE I INDIREKTNE TROŠKOVE NAKNADA ZA MATERIJALNE I OSTALE TROŠKOVE (BEZ OTPREMININA, JUBILARNIH NAGRADA I DRUGIH DAVANjA) U OKVIRU OSTALIH DIREKTNIH I INDIREKTNIH TROŠKOVA UKUPNO PARTICI-PACIJA UKUPNO UMANjENO ZA PARTICI-PACIJU
0 1 2 3 4 4 A 5 6 7
1 Dom zdravlja Bačka Topola 9.788 697 2.056 673 12.541 13 12.528
2 Dom zdravlja Mali Iđoš 5.450 284 756 368 6.490 3 6.487
3 Dom zdravlja Subotica 71.578 2.412 7.858 4.747 81.848 1.412 80.436
SUBOTICA 86.816 3.393 10.670 5.788 100.879 1.428 99.451
4 Dom zdravlja Žitište 4.341 528 866 312 5.735 27 5.708
5 Dom zdravlja Novi Bečej 10.037 236 849 659 11.122 112 11.010
6 Dom zdravlja Sečanj 5.427 695 676 393 6.798 1 6.797
7 Dom zdravlja Srpska Crnja 3.759 104 363 248 4.226 0 4.226
8 Dom zdravlja Zrenjanin 65.340 2.760 10.213 4.369 78.313 938 77.375
ZRENjANIN 88.904 4.323 12.967 5.981 106.194 1.078 105.116
9 Dom zdravlja Ada 6.194 133 781 406 7.108 166 6.942
10 Dom zdravlja Kanjiža 10.300 456 1.748 690 12.504 106 12.398
11 Dom zdravlja Novi Kneževac 4.909 100 1.016 321 6.025 69 5.956
12 Dom zdravlja Čoka 3.569 156 538 239 4.263 0 4.263
13 Dom zdravlja Senta 9.930 172 1.844 648 11.946 5 11.941
14 Dom zdravlja Kikinda 26.146 696 3.564 1.722 30.406 270 30.136
KIKINDA 61.048 1.713 9.491 4.026 72.252 616 71.636
15 Dom zdravlja Alibunar 10.627 548 848 717 12.023 121 11.902
16 Dom zdravlja Bela Crkva 7.281 369 783 491 8.433 47 8.386
17 Dom zdravlja Kovačica 13.204 1.026 1.629 913 15.859 44 15.815
18 Dom zdravlja Kovin 15.602 1.916 3.041 1.124 20.559 327 20.232
19 Dom zdravlja Opovo 6.554 417 762 447 7.733 57 7.676
20 Dom zdravlja Plandište 3.927 199 393 265 4.519 34 4.485
21 Dom zdravlja Vršac 20.834 923 3.992 1.396 25.749 470 25.279
22 Dom zdravlja Pančevo 63.609 2.928 9.572 4.269 76.109 1.535 74.574
PANČEVO 141.638 8.326 21.020 9.622 170.984 2.635 168.349
23 Dom zdravlja Apatin 11.559 1.129 2.302 814 14.990 284 14.706
24 Dom zdravlja Kula 18.370 550 2.211 1.214 21.131 263 20.868
25 Dom zdravlja Odžaci 13.240 500 2.134 882 15.874 172 15.702
26 Dom zdravlja Sombor 45.001 3.032 4.182 3.082 52.215 715 51.500
SOMBOR 88.170 5.211 10.829 5.992 104.210 1.434 102.776
27 Dom zdravlja Bač 5.678 285 641 383 6.604 31 6.573
28 Dom zdravlja Bačka Palanka 21.200 1.440 2.603 1.453 25.243 503 24.740
29 Dom zdravlja Bački Petrovac 5.404 432 729 374 6.565 21 6.544
30 Dom zdravlja Beočin 5.731 432 901 395 7.064 73 6.991
31 Dom zdravlja Bečej 17.061 1.248 2.098 1.175 20.407 246 20.161
32 Dom zdravlja Žabalj 13.143 974 1.726 906 15.843 0 15.843
33 Dom zdravlja Srbobran 5.601 384 913 384 6.898 72 6.826
34 Dom zdravlja Temerin 13.327 559 2.710 891 16.596 2 16.594
35 Dom zdravlja Titel 5.724 456 1.124 397 7.304 0 7.304
36 Dom zdravlja Novi Sad ( i za opštinu Sremski Karlovci) 169.651 6.972 20.220 11.332 196.843 4.346 192.497
37 Dom zdravlja Vrbas 19.874 959 4.147 1.337 24.980 908 24.072
NOVI SAD 282.394 14.141 37.812 19.027 334.347 6.202 328.145
38 Dom zdravlja Inđija 20.607 1.904 3.439 1.444 25.950 341 25.609
39 Dom zdravlja Pećinci 8.027 479 1.481 546 9.987 53 9.934
40 Dom zdravlja Irig 3.550 108 984 235 4.642 118 4.524
41 Dom zdravlja Ruma 21.262 1.494 3.714 1.460 26.470 535 25.935
42 Dom zdravlja Stara Pazova 30.747 1.548 4.653 2.072 36.948 295 36.653
43 Dom zdravlja Šid 15.842 540 2.070 1.051 18.452 107 18.345
44 Dom zdravlja Sremska Mitrovica 45.686 1.700 6.105 3.040 53.491 804 52.687
SREMSKA MITROVICA 145.721 7.773 22.446 9.848 175.940 2.253 173.687
45 Dom zdravlja Bogatić 12.719 500 1.874 848 15.093 9 15.084
46 Dom zdravlja LJubovija 5.355 32 385 346 5.772 84 5.688
47 Dom zdravlja Loznica 41.223 966 5.616 2.707 47.805 331 47.474
50 Dom zdravlja Vladimirci 4.736 440 1.260 332 6.436 31 6.405
51 Dom zdravlja Koceljeva 4.567 60 566 297 5.193 10 5.183
52 Dom zdravlja Šabac 58.007 909 7.725 3.780 66.641 417 66.224
48 Dom zdravlja Krupanj 4.318 98 642 283 5.058 8 5.050
49 Dom zdravlja Mali Zvornik 5.122 217 632 343 5.971 147 5.824
ŠABAC 136.047 3.222 18.700 8.936 157.969 1.037 156.932
53 Dom zdravlja Ub 10.022 467 1.585 673 12.074 52 12.022
54 Dom zdravlja Valjevo 43.279 1.045 8.421 2.844 52.745 412 52.333
55 Dom zdravlja Mionica 5.486 180 698 364 6.364 0 6.364
56 Dom zdravlja Osečina 3.517 384 539 250 4.440 3 4.437
57 Dom zdravlja LJig 2.971 152 475 200 3.598 2 3.596
58 Dom zdravlja Lajkovac 5.226 321 622 356 6.169 8 6.161
VALJEVO 70.501 2.549 12.340 4.687 85.390 477 84.913
59 Dom zdravlja Smederevo 59.410 2.403 8.221 3.966 70.034 483 69.551
60 Dom zdravlja Velika Plana 19.624 632 3.522 1.300 23.778 96 23.682
61 Dom zdravlja Smederevska Palanka 22.123 772 3.065 1.469 25.960 129 25.831
SMEDEREVO 101.157 3.807 14.808 6.735 119.772 708 119.064
62 Dom zdravlja Veliko Gradište 8.270 398 1.075 556 9.743 72 9.671
63 Dom zdravlja Žagubica 4.825 173 408 321 5.406 0 5.406
64 Dom zdravlja Žabari 3.869 394 368 274 4.631 0 4.631
65 Dom zdravlja Požarevac 48.225 1.356 4.593 3.181 54.174 429 53.745
66 Dom zdravlja Petrovac 13.200 766 1.742 896 15.708 85 15.623
67 Dom zdravlja Kučevo 4.455 145 352 295 4.952 18 4.934
68 Dom zdravlja Malo Crniće 5.981 458 820 413 7.259 110 7.149
69 Dom zdravlja Golubac 3.722 144 505 248 4.371 18 4.353
POŽAREVAC 92.547 3.834 9.863 6.184 106.244 732 105.512
70 Zavod za stomatologiju Kragujevac 112.454 3.436 19.316 7.436 135.206 534 134.672
71 Dom zdravlja Batočina 3.887 100 570 256 4.557 28 4.529
72 Dom zdravlja Knić 5.423 383 1.203 373 7.009 28 6.981
73 Dom zdravlja Lapovo 3.673 174 518 247 4.365 30 4.335
74 Dom zdravlja Rača 3.854 79 391 252 4.324 23 4.301
75 Dom zdravlja Topola 11.435 334 1.627 755 13.396 58 13.338
76 Dom zdravlja Aranđelovac 21.987 641 4.095 1.452 26.723 160 26.563
KRAGUJEVAC 162.713 5.147 27.720 10.771 195.580 861 194.719
77 Dom zdravlja Despotovac 12.036 573 1.181 809 13.790 8 13.782
78 Dom zdravlja Svilajnac 10.668 96 1.185 691 11.949 101 11.848
79 Dom zdravlja Rekovac 1.694 180 289 120 2.163 1 2.162
80 Dom zdravlja Ćuprija 13.981 228 2.228 912 16.437 2 16.435
81 Dom zdravlja Jagodina 40.811 409 5.738 2.645 46.958 245 46.713
82 Dom zdravlja Paraćin 21.880 228 2.198 1.418 24.306 23 24.283
JAGODINA 101.070 1.714 12.819 6.595 115.603 380 115.223
83 Dom zdravlja Majdanpek 7.856 280 860 522 8.996 0 8.996
84 Dom zdravlja Bor 29.239 418 4.046 1.903 33.703 138 33.565
85 Dom zdravlja Negotin 14.370 0 1.697 922 16.067 66 16.001
86 Dom zdravlja Kladovo 8.382 124 1.762 546 10.268 5 10.263
BOR 59.847 822 8.365 3.893 69.034 209 68.825
87 Dom zdravlja Boljevac 5.349 420 511 370 6.280 5 6.275
88 Dom zdravlja Knjaževac 11.890 312 1.358 783 13.560 70 13.490
89 Dom zdravlja Zaječar 25.043 768 3.465 1.656 29.276 252 29.024
ZAJEČAR 42.282 1.500 5.334 2.809 49.116 327 48.789
90 Dom zdravlja Užice 135.875 3.625 13.669 8.950 153.169 558 152.611
UŽICE 135.875 3.625 13.669 8.950 153.169 558 152.611
91 Dom zdravlja Čačak 61.323 1.738 9.362 4.046 72.423 282 72.141
92 Dom zdravlja Ivanjica 9.071 1.068 1.496 651 11.635 95 11.540
93 Dom zdravlja Lučani 9.438 594 1.541 644 11.573 82 11.491
94 Dom zdravlja Gornji Milanovac 20.500 1.227 3.482 1.394 25.209 294 24.915
ČAČAK 100.332 4.627 15.881 6.735 120.840 753 120.087
95 Dom zdravlja Raška 8.622 320 1.275 574 10.217 42 10.175
96 Dom zdravlja Vrnjačka Banja 12.645 384 1.560 836 14.589 0 14.589
97 Dom zdravlja Kraljevo 65.847 1.105 5.947 3.172 72.899 634 72.265
KRALJEVO 87.114 1.809 8.782 4.582 97.705 676 97.029
98 Dom zdravlja Trstenik 17.041 300 2.273 1.113 19.614 74 19.540
99 Dom zdravlja Aleksandrovac 11.040 231 1.587 723 12.858 61 12.797
100 Dom zdravlja Varvarin 5.339 232 572 357 6.143 3 6.140
101 Dom zdravlja Ćićevac 3.686 234 527 252 4.447 0 4.447
102 Dom zdravlja Kruševac 54.112 1.560 7.697 3.572 63.369 759 62.610
103 Dom zdravlja Brus 5.619 0 584 361 6.203 4 6.199
KRUŠEVAC 96.837 2.557 13.240 6.378 112.634 901 111.733
104 Dom zdravlja Gadžin Han 4.049 472 702 290 5.223 26 5.197
105 Dom zdravlja Doljevac 6.168 282 1.349 414 7.799 30 7.769
106 Dom zdravlja Svrljig 3.981 264 583 272 4.828 12 4.816
107 Dom zdravlja Sokobanja 6.224 116 728 407 7.068 35 7.033
108 Dom zdravlja Niš 140.225 3.592 16.968 9.227 160.785 1.047 159.738
109 Dom zdravlja Merošina 5.752 579 1.113 406 7.444 85 7.359
110 Dom zdravlja Ražanj 2.432 311 378 176 3.121 15 3.106
111 Dom zdravlja Aleksinac 22.355 1.382 2.149 1.523 25.886 256 25.630
NIŠ 191.186 6.998 23.970 12.715 222.154 1.506 220.648
112 Dom zdravlja Kuršumlija 11.191 544 2.599 753 14.334 33 14.301
113 Dom zdravlja Blace 4.229 0 534 271 4.763 3 4.760
114 Dom zdravlja Žitorađa 6.102 88 603 397 6.793 39 6.754
115 Dom zdravlja Prokuplje 30.354 1.560 3.555 2.048 35.469 155 35.314
PROKUPLJE 51.876 2.192 7.291 3.469 61.359 230 61.129
116 Dom zdravlja Bela Palanka 3.759 220 562 255 4.541 14 4.527
117 Dom zdravlja Babušnica 4.218 76 576 276 4.870 54 4.816
118 Dom zdravlja Dimitrovgrad 2.900 48 442 189 3.390 117 3.273
119 Dom zdravlja Pirot 30.012 1.064 3.428 1.994 34.504 651 33.853
PIROT 40.889 1.408 5.008 2.714 47.305 836 46.469
120 Dom zdravlja Bojnik 5.903 229 997 393 7.129 0 7.129
121 Dom zdravlja Medveđa 8.887 204 1.000 583 10.091 0 10.091
122 Dom zdravlja Vlasotince ( i za opštinu Crna Trava) 11.770 420 1.604 782 13.794 52 13.742
123 Dom zdravlja Leskovac 89.253 2.276 11.553 5.873 103.082 426 102.656
124 Dom zdravlja Lebane 11.612 384 1.271 770 13.267 1 13.266
LESKOVAC 127.425 3.513 16.425 8.401 147.363 479 146.884
125 Dom zdravlja Bosilegrad 4.066 0 420 261 4.486 119 4.367
126 Dom zdravlja Bujanovac 46.049 1.284 4.952 3.037 52.285 11 52.274
127 Dom zdravlja Preševo 40.472 873 3.403 2.653 44.748 24 44.724
128 Dom zdravlja Vranje 52.504 1.134 5.887 3.441 59.525 100 59.425
129 Dom zdravlja Trgovište 4.182 154 475 278 4.811 5 4.806
130 Dom zdravlja Vladičin Han 10.401 224 1.519 682 12.144 14 12.130
131 Dom zdravlja Surdulica 10.569 52 1.125 681 11.746 46 11.700
VRANjE 168.243 3.721 17.781 11.033 189.745 319 189.426
132 Dom zdravlja Zvečan 25.552 308 2.224 1.659 28.084 42 28.042
133 Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica 56.466 429 3.917 3.650 60.812 104 60.708
KOSOVSKA MITROVICA 82.018 737 6.141 5.309 88.896 146 88.750
134 Dom zdravlja Barajevo 12.476 681 1.801 844 14.958 1 14.957
135 Dom zdravlja Voždovac 73.282 3.104 11.135 4.901 87.521 957 86.564
136 Dom zdravlja Vračar 27.115 1.032 2.763 1.806 30.910 503 30.407
137 Dom zdravlja Grocka 37.263 1.680 4.353 2.499 43.296 170 43.126
138 Dom zdravlja Zvezdara 67.866 2.792 8.482 4.533 79.140 708 78.432
139 Dom zdravlja Zemun 101.201 4.516 10.321 6.783 116.038 1.676 114.362
140 Dom zdravlja Lazarevac 24.288 1.660 3.540 1.665 29.488 621 28.867
141 Dom zdravlja Mladenovac 20.469 1.298 2.827 1.397 24.594 5 24.589
142 Dom zdravlja Novi Beograd 98.934 4.220 14.171 6.618 117.325 1.550 115.775
143 Dom zdravlja Obrenovac 32.583 1.295 3.689 2.174 37.567 364 37.203
144 Dom zdravlja Palilula 83.257 3.654 12.653 5.576 99.564 831 98.733
145 Dom zdravlja Rakovica 50.467 2.144 5.443 3.376 58.054 840 57.214
146 Dom zdravlja Savski Venac 17.046 672 3.371 1.137 21.089 145 20.944
147 Dom zdravlja Sopot 8.885 668 800 613 10.353 55 10.298
148 Dom zdravlja Stari Grad 24.569 1.064 2.412 1.645 28.045 112 27.933
149 Dom zdravlja Čukarica 73.089 2.972 7.595 4.880 83.656 405 83.251
BEOGRAD 752.790 33.452 95.356 50.447 881.598 8.943 872.655
150 Zdravstveni centar Gnjilane 21.262 34 2.688 1.366 23.984 24 23.960
GNjILANE 21.262 34 2.688 1.366 23.984 24 23.960
151 Dom zdravlja Gračanica, Priština 30.838 0 3.723 1.979 34.561 0 34.561
152 Dom zdravlja Donja Gušterica, Lipljan 9.610 0 951 617 10.561 174 10.387
153 Dom zdravlja Kosovo Polje 6.610 0 954 424 7.564 0 7.564
154 Dom zdravlja Obilić 6.192 0 462 397 6.654 3 6.651
155 Dom zdravlja Štrpce 11.364 0 1.524 729 12.888 18 12.870
156 Zdravstveni centar Prizren 7.191 0 544 461 7.735 2 7.733
157 Dom zdravlja Dragaš 1.164 0 75 75 1.239 0 1.239
158 Zdravstveni centar Peć 5.351 0 421 343 5.772 2 5.770
160 Dom zdravlja Priština 37.094 0 2.380 2.380 39.474 0 39.474
GRAČANICA 115.414 0 11.034 7.405 126.448 199 126.249
161 Dom zdravlja Novi Pazar 64.307 1.416 6.803 4.217 72.526 254 72.272
162 Dom zdravlja Tutin 18.519 163 2.285 1.199 20.967 50 20.917
NOVI PAZAR 82.826 1.579 9.088 5.416 93.493 304 93.189
UKUPNO 3.714.942 133.727 481.538 245.814 4.330.207 36.251 4.293.956
163 Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad 8.746 468 1.335 591 10.549 0 10.549
164 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Zastava Kragujevac 0
165 Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš 0
166 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš 0
167 Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Niš 7.799 172 1.055 511 9.026 0 9.026
168 Gradski zavod za gerontologiju Beograd 2.096 72 491 139 2.659 209 2.450
169 Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata (sa stacionarom) Beograd 25.926 1.072 2.893 1.732 29.891 0 29.891
170 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova 0
171 Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd 259 46 213
172 Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju (sa stacionarom) Beograd 4.450 152 550 295 5.152 0 5.152
173 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije 33.046 835 32.211
SVEGA 49.017 1.936 6.324 3.268 90.582 1.090 89.492
UKUPNO 3.763.959 135.663 487.862 249.082 4.420.789 37.341 4.383.448

Prilog 6.

PREDRAČUN SREDSTAVA ZA OSTALE ZDRAVSTVENE USTANOVE IZ PLANA MREŽE ZA 2016. GODINU

(UO NOV 2016)

u 000 dinara

RB Naziv ustanove USLUGE LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA SVEGA NAKNADA (1+2) PARTICIPACIJA UKUPNA NAKNADA UMANjENA ZA PARTICIPACIJU (3-4)
i ii 1 2 3 4 5
1 00306012 Vojnomedicinski centar Novi Sad 0 16.814 16.814 0 16.814
2 00320003 Vojna bolnica Niš 0 40.875 40.875 0 40.875
I UKUPNO VOJNE ZU 0 57.689 57.689 0 57.689
3 Institut za virusologiju vakcine i seruma Torlak 131.861 0 131.861 0 131.861
4 00206012 Zavod za transfuziju krvi Vojvodine 46.550 0 46.550 21 46.529
5 00220016 Zavod za transfuziju krvi Niš 93.320 5.000 98.320 706 97.614
6 00230031 Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd 150.643 8.732 159.375 115 159.260
II UKUPNO TRANSFUZIJE I TORLAK 422.374 13.732 436.106 842 435.264
7 00206020 Institut za sudsku medicinu Novi Sad (KCS Vojvodine) 45.742 0 45.742 0 45.742
8 00220017 Zavod za sudsku medicinu Niš 50.000 0 50.000 12 49.988
III UKUPNO SUDSKE 95.742 0 95.742 12 95.730
IV Zavod za antirabičnu zaštitu - Pasterov zavod Novi Sad 7.955 0 7.955 0 7.955
SVEGA (I+II+III) 526.071 71.421 597.492 854 596.638

Prilog 7.

Naziv konta Spisak materijalnih i ostalih troškova koji se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
414300 Otpremnine i pomoći*
414311 otpremnina prilikom odlaska u penziju
414314 pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice
*Navedeni troškovi se odnose na ugovoreni broj zaposlenih
416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
416111 jubilarne nagrade*
*Navedeni troškovi se odnose na ugovoreni broj zaposlenih
421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga
421111 troškovi platnog prometa* i
421121 troškovi bankarskih usluga*
* Navedeni troškovi odnose se na transakcije na budžetskom podračunu zdravstvene ustanove.
421300 Komunalne usluge
421311 usluge vodovoda i kanalizacije
421321 deratizacija
421322 dimnjačarske usluge
421324 odvoz otpada*
421325 usluge čišćenja**
*Na navedenom kontu priznaju se i troškovi odvoženja i uništavanja medicinskog otpada. Zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže (primarna, sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita) koje obavljaju uništavanja medicnskog otpada za druge zdravstvene ustanove priznaju se troškovi upravljanja medicinskim otpadom, dok se zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže (primarna, sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita) kojima druge zdravstvene ustanove iz Plana mreže (primarna, sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita) vrše uništavanje medicinskog otpada priznaju samo troškovi odlaganja medicinskog otpada.Troškovi upravljanja medicinskim otpadom odnose se na sve troškove nastale upravljanjem medicinskim otpadom osim na troškove neugovorenih radnika koji obavljaju ovu vrstu posla. **Navedeni konto ne odnosi se na angažovanje pravnih lica za pružanje usluga održavanja higijene, kao ni na troškove pojedinačnog angažovanja fizičkih lica za ustanove koje imaju ugovoreni kadar za pružanje navedenih usluga.
421400 Usluge komunikacije
421411 telefon, teleks i telefaks
421412 internet
421414 usluge mobilnog telefona
421421 usluge pošta
421422 usluge dostave
421429 ostale PTT usluge
421500 Troškovi osiguranja
421511 osiguranje zgrada
421512 osiguranje vozila
421513 osiguranje opreme
421519 osiguranje ostale dugoročne imovine
421521 osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće na radu*
*Navedeni troškovi se odnose na ugovoreni broj zaposlenih
422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada
422311 dnevnica (ishrana) za putovanje u okviru redovnog rada*
422321 troškovi putovanja u okviru redovnog rada (avion, autobus, voz)*
422331 troškovi smeštaja na putovanju u okviru redovnog rada*
*Navedeni troškovi odnose se na troškove nastale pružanjem zdravstvene zaštite u toku redovnog rada od strane ugovorenih radnika (npr. troškovi nastali radom mobilnog mamografa/mobilnog florografa, sanitetski prevoz).
423200 Kompjuterske usluge
423212 usluge za održavanje softvera
423221 usluge održavanja računara
423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih
423311 usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih*
* Navedeni troškovi odnose se na troškove specijalizacija i užih specijalizacija za ugovorene radnike (troškove polaganja specijalističkih ispita, overe semestara, školarine, obrazaca indeksa i diploma).
423400 Usluge informisanja
423432 objavljivanje tendera i informativnih oglasa
423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo
423611 pranje veša*
*Navedeni troškovi odnose se samo na zdravstvene ustanove koje nemaju kadrovske i tehničke resurse za obavljanje navedenog posla
424300 Medicinske usluge
424311 zdravstvena zaštita po ugovoru*
424331 usluge javnog zdravstva - inspekcija i analiza
424341 laboratorijske usluge za usluge iz Plana rada koje ne mogu da se pruže u zdravstvenoj ustanovi
424351 ostale medicinske usluge za pružanje usluge ugovorenim radnicima koji su izloženi specifičnim uslovima rada
*Navedeni konto odnosi se na troškove naknade za rad po osnovu ugovora o dopunskom radu lekara za pružene usuge iz Plana rada koje nisu mogle da se pruže u zdravstvenoj ustanovi. Za evidentiranje navedenih troškova na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja potrebno je prethodno mišljenje područnog zavoda za javno zdravlje o neophodnosti angažovanja potrebnog kadra.
425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata *
425111 zidarski radovi
425112 stolarski radovi
425113 molerski radovi
425114 radovi na krovu
425115 radovi na vodovodu i kanalizaciji
425116 centralno grejanje
425117 električne instalacije
425118 radovi na komunikacijskim instalacijama
425119 ostale usluge i materijali za tekuće popravke i održavanje zgrada
425191 tekuće popravke i održavanje ostalih objekata
* Navedeni troškovi odnose se isključivo na tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata i ne mogu se odnositi na troškove propisane članom 13. i članom 18. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
425200 Tekuće popravke i održavanje opreme *
425210 tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj
425211 Mehaničke popravke
425212 Popravke električne i elektronske opreme
425213 Limarski radovi na vozilima
425220 tekuće popravke i održavanje administrativne opreme
425221 Nameštaj
425222 Računarska oprema
425223 Oprema za komunikaciju
425224 Elektronska i fotografska oprema
425225 Oprema za domaćinstvo i ugostiteljstvo
425226 Birotehnička oprema
425227 Ugradna oprema
425250 tekuće popravke i održavanje medicinske i laboratorijske opreme
425251 Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme
425252 Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme
425253 tekuće popravke i održavanje mernih i kontrolnih instrumenata
425290 tekuće popravke i održavanje proizvodne, motorne, nepokretne i nemotorne opreme
425291 tekuće popravke i održavanje proizvodne, motorne, nepokretne i nemotorne opreme
* Navedeni troškovi odnose se isključivo na tekuće popravke i održavanje opreme i ne mogu se odnositi na troškove propisane članom 13. i članom 18. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
426100 Administrativni materijal
426110 kancelarijski materijal
426120 odeća, obuća i uniforme
426121 rashodi za radnu uniformu
426122 službena odeća
426123 uniforme
426124 HTZ oprema
426400 Materijali za saobraćaj
426413 ulja i maziva
426491 ostali materijal za prevozna sredstva (rezervni delovi i gume)
426500 Materijal za očuvanje životne sredine i nauku
426591 Ostali materijali za očuvanje životne sredine i nauku*
Na navedenom kontu priznaju se samo troškovi nastali nabavkom materijala za odlaganje medicinskog otpada (kese, kante..)
426700 Medicinski i laboratorijski materijali
426791 ostali medicinski i laboratorijski materijali*
*Navedeni troškovi odnose se isključivo na medicinski i labaratorijski materijal prema spisku medicinskih sredstava koji se ne prikazuju kroz elektronsku fakturu sa portala Republičkog fonda.
426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo
426811 hemijska sredstva za čišćenje
426812 inventar za održavanje higijene
426819 ostali materijal za održavanje higijene
426900 Materijali za posebne namene
426911 potrošni materijal
426912 rezervni delovi
426913 alat i inventar
426914 so za puteve
465100 Ostale tekuće dotacije i transferi
465112 Ostale tekuće dotacije i transferi*
*Navedeni konto odnosi se na troškove finansiranja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom
482100 Ostali porezi
482131 registracija vozila
482211 obavezne takse (republičke takse prilikom registracije vozila)


❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print