Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.08.2017.

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2017)


Na osnovu člana 121. stav 12. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Član 1.

U Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 16/15, 11/16, 13/16, 2/17 i 3/17), u članu 3. tačka 14) posle naziva predmeta: „Elektronika i mikroprocesori” briše se dvotačka i dodaju se nazivi predmeta:

„Osnove tehnike merenja i kontrole

Motori sa unutrašnjim sagorevanjem

Motorna vozila:”.

U tački 35) posle naziva predmeta: „Praktična nastava” briše se dvotačka i dodaju se nazivi predmeta:

„Osnovna automehaničarska praksa

Održavanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem

Održavanje motornih vozila:”.

U tački 35) posle podtačke 4) dodaje se podtačka 5) koja glasi:

„5) Za obrazovni profil: mehaničar motornih vozila (blok nastava):

Modul: POZNAVANjE SAOBRAĆAJNIH PRAVILA I PROPISA (30 časova)

a) Teorijska nastava:

– diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja, odseci drumski i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;

– nastavnik praktične nastave saobraćajne struke;

– saobraćajni inženjer, odnosno inženjer saobraćaja odseci ili odeljenje drumski i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;

– master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije iz saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski i gradski saobraćaj i transport, bezbednost drumskog saobraćaja; drumski i gradski saobraćaj i transport – saobraćaj; drumski i gradski saobraćaj i transport – transport; saobraćaj i transport;

– diplomirani inženjer saobraćaja, završene osnovne akademske studije iz saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski i gradski saobraćaj i transport; bezbednost drumskog saobraćaja; drumski i gradski saobraćaj i transport – saobraćaj; drumski i gradski saobraćaj i transport – transport; saobraćaj i transport;

– specijalista strukovni inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne strukovne studije iz saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski saobraćaj; drumski i gradski saobraćaj;

– strukovni inženjer saobraćaja, završene osnovne strukovne studije iz saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski saobraćaj, drumski i gradski saobraćaj.

Modul: PRVA POMOĆ I OBUKA VOŽNjE NA MOTORNOM VOZILU „B” KATEGORIJE

(10 časova: PRVA POMOĆ + 40 časova: OBUKA VOŽNjE NA MOTORNOM VOZILU „B” KATEGORIJE)

b) Za sadržaj: PRVE POMOĆI:

– lice sa odgovarajućom dozvolom (licencom) koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja;

v) Za sadržaj: OBUKA VOŽNjE NA MOTORNOM VOZILU „B” KATEGORIJE:

– vozač motornih vozila – instruktor.”

Posle tačke 35) dodaje se nova tačka 35a), koja glasi:

„35a) Pomoćni nastavnik:

(1) lice sa stečenim odgovarajućim specijalističkim obrazovanjem u oblasti mašinstva odnosno majstorskim ispitom i petogodišnjom praksom.”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print