Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.12.2016.

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)


Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 101/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

UREDBU
o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2016. godini

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2016. godini ("Službeni glasnik RS", broj 28/16), u Programu upravljanja vodama u 2016. godini, u uvodnom delu, stav 4. tabelarni pregled menja se i glasi:

"Redni broj Poslovi Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije (dinara)
ukupno za 2016. godinu za finansiranje novih poslova za finansiranje preuzetih obaveza i radova izvedenih u 2015. godini
1 2 3 4 5
1. Uređenje i korišćenje voda 676.100.000 676.100.000 0
2. Zaštita voda od zagađivanja 59.800.000 59.800.000 0
3. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda 1.506.959.000 1.284.320.757 222.638.243
4. Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda 104.748.000 101.348.000 3.400.000
UKUPNO: 2.347.607.000 2.121.568.757 226.038.243"

U odeljku 1. Uređenje i korišćenje voda, tabelarni pregled menja se i glasi:

"Poslovi aktivnost/Projekat

Iznos sredstava

Budžetskog fonda za vode

Republike Srbije

(dinara)
1.1. Izgradnja višenamenske brane sa akumulacijom "Arilje" profil "Svračkovo" 5003 435.150.000
1.2. Izgradnja višenamenske brane sa akumulacijom "Stubo-Rovni" Valjevo 5002 130.000.000
1.3. Izgradnja, rekonstrukcija i izrada tehničke dokumentacije za vodne objekte za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralne cevovode i rezervoare sa uređajima koji im pripadaju i izrada modula 0002 110.950.000
Ukupno: 676.100.000"

U pododeljku a) Izgradnja višenamenske brane sa akumulacijom "Arilje" profil "Svračkovo", tabelarni pregled menja se i glasi:

"Poslovi vrednost
projekta

(dinara)
godina finansiranja projekta

vrednost neizmirenih obaveza za od početka do kraja
izgradnje objekta
(dinara)

procenat i finansijske
realizacije
projekta zaključno
sa 2015. godinom

Iznos sredstava Budžetskog fonda za Republike Srbije (dinara)

planirani rok završetka projekta
2016 2017 2018
"Arilje" profil "Svračkovo" 7.366.265.000 2010 6.241.427.069 15,27% 435.150.000 400.000.000 400.000.000 2025"

U stavu 2. tačka 1) broj: "480.500.000" zamenjuje se brojem: "432.450.000".

U tački 2) broj: "3.000.000" zamenjuje se brojem: "2.700.000".

U pododeljku b) Izgradnja višenamenske brane sa akumulacijom "Stubo-Rovni" Valjevo, tabelarni pregled menja se i glasi:

"Poslovi ukupna

vrednost

projekta

(dinara)
godina finansiranja
projekta

vrednost neizmirenih obaveza za period početka do kraja izgradnje objekta (dinara)

procenat fizičke finansijske
realizacije
projekta zaključno
sa 2015. godinom

Iznos sredstava Budžetskog fonda za Republike Srbije (dinara)

rok završetka
projekta

2016 2017 2018
"Stubo - Rovni" 8.215.337.000 1992 421.765.693 94,86% 130.000.000 130.000.000 140.000.000 2019."

U pododeljku v) Izgradnja, rekonstrukcija i izrada tehničke dokumentacije za vodne objekte za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralne cevovode i rezervoare sa uređajima koji im pripadaju i modula, tabelarni pregled menja se i glasi:

"Poslovi Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije (dinara)
1. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno - higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralnih cevovoda i rezervoara sa uređajima koji im pripadaju, istražni radovi na izvorištu, kao i radovi na zaštiti izvorišta za snabdevanje vodom 94.500.000
2. Izrada tehničke dokumentacije 9.450.000
3. Izrada modula vodosnabdevanja 7.000.000
Ukupno: 110.950.000"

U stavu 4. tačka 1) broj: "115.500.000" zamenjuje se brojem: "103.950.000".

U odeljku 2. Zaštita voda od zagađivanja, tabelarni pregled menja se i glasi:

"Poslovi Programska

aktivnost/Projekat
Iznos sredstava Budžetskog fonda

za vode Republike Srbije (dinara)
1. Izgradnja linije mulja na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Šapca 5007 24.300.000
2. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda, sprovođenje mera pri havarijskim zagađenjima, kontrola kvaliteta voda i izrada modula za zaštitu voda od zagađivanja 0003 35.500.000
Ukupno: 59.800.000"

U pododeljku a) Izgradnja linije mulja na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Šapca, u stavu 1. tabelarni pregled menja se i glasi:

"Projekat ukupna vrednost projekta (dinara) godina početka finansiranja Iznos sredstava Budžetskog za vode Republike Srbije (dinara)

planirani rok završetka

projekta
2016 2017 2018
Izgradnja linije mulja na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Šapca 300.000.000 2016 24.300.000 30.000.000 90.000.000 2019."

U odeljku 3. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda, tabelarni pregled menja se i glasi:

"Poslovi aktivnost/Projekat

Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije (dinara)
3. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda 0004 1.506.959.000
3.1. Održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i održavanje vodotoka 513.943.441
3.1.1. Redovno održavanje 502.343.441
- radovi izvedeni u 2015. godini 1.432.860
- novi radovi u 2016. godini 500.910.581
3.1.2. Investiciono održavanje 11.600.000
3.2. Održavanje vodnih objekata za odvodnjavanje 223.251.811
3.2.1. Redovno održavanje 214.071.811
- radovi izvedeni u 2015. godini 14.622.366
- novi radovi u 2016. godini 199.449.445
3.2.2. Investiciono održavanje 9.180.000
3.3. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za uređenje vodotoka i vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica 34.000.000
3.4. Sanacija vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje 40.435.447
- radovi izvedeni u 2015. godini 27.485.447
- novi radovi u 2016. godini 12.950.000
3.5. Sprovođenje odbrana od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom 498.328.301
- radovi izvedeni u 2015. godini 179.097.570
- novi radovi u 2016. godini 319.230.731
3.6. Izvođenje zaštitnih radova - biološki i biotehnički radovi 17.000.000
3.7 Projektno planiranje 180.000.000
3.7.1. Izrada tehničke dokumentacije 20.000.000
3.7.2. Aktivnosti na unapređenju uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda 160.000.000"

U stavu 3. broj: "503.320.321" zamenjuje se brojem: "502.343.441", a broj: "501.887.461" zamenjuje se brojem: "500.910.581".

U stavu 4. broj: "30.000.000" zamenjuje se brojem: "11.600.000".

U stavu 9. broj: "55.000.000" zamenjuje se brojem: "40.435.447", broj: "38.053.155" zamenjuje se brojem: "27.485.447", a broj: "16.946.845" zamenjuje se brojem: "12.950.000".

U stavu 11. broj: "203.760.868" zamenjuje se brojem: "498.328.301", broj: "171.030.949" zamenjuje se brojem: "179.097.570", a broj: "32.729.919" zamenjuje se brojem: "319.230.731".

Stav 14. briše se.

Dosadašnji st. 15. i 16. postaju st. 14. i 15.

U dosadašnjem stavu 17. koji postaje stav 16. u tački 1) broj: "170.000.000" zamenjuje se brojem: "169.000.000".

U tački 2) broj: "1.076.833.000" zamenjuje se brojem: "1.337.959.000".

U odeljku 4. Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda, tabelarni pregled menja se i glasi:

"Poslovi aktivnost/ Projekat

Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije (dinara)
4. Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda 0005 104.748.000
4.1. Planiranje u oblasti voda 31.658.000
- preuzete obaveze u 2015. godini 3.400.000
- novi poslovi u 2016. godini 28.258.000
4.2. Međunarodna saradnja u oblasti voda 73.090.000"

U pododeljku a) Planiranje u oblasti voda, u stavu 1. tačka 1) broj: "36.992.000" zamenjuje se brojem: "30.558.000".

U stavu 3. broj: "38.092.000" zamenjuje se brojem: "31.658.000".

U pododeljku b) Međunarodna saradnja u oblasti voda, u stavu 6. tačka 1) broj: "45.500.000" zamenjuje se brojem: "43.685.000".

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print