Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.04.2019.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019)


Član 1.

U Zakonu o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 99/11 i 83/14), u članu 2. tačka 13) posle reči: „promet” dodaju se zapeta i reči: „a u vezi su sa podacima i dokumentima koji su predmet registracije”.

Član 2.

U nazivu člana 4. reč: „Shodna” zamenjuje se rečju: „Supsidijarna”.

Posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako nadležni registrator ili drugostepeni organ poništi konačnu, odnosno pravnosnažnu odluku nadležnog registratora, ne uklanjaju se pravne posledice koje je poništena odluka proizvela.”.

Član 3.

Posle člana 5. dodaje se naziv člana i član 5a, koji glase:

„Lice ovlašćeno za podnošenje prijave

Član 5a

Lice ovlašćeno za podnošenje prijave je:

1) lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica;

2) zakonom ovlašćeno lice za registraciju podataka propisanih zakonom;

3) osnivač u postupku osnivanja privrednog društva;

4) fizičko lice koje se registruje ili je registrovano kao preduzetnik.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, lice ovlašćeno za podnošenje prijave:

1) za registraciju prenosa udela u privrednom društvu može biti i sticalac odnosno prenosilac udela;

2) za registraciju ostavke lica ovlašćenog za zastupanje može biti i lice koje daje ostavku.”.

Član 4.

Član 8. menja se i glasi:

„Član 8.

Upis zabeležbe vrši se na osnovu prijave ili po službenoj dužnosti, ako registrator dođe do saznanja o činjenicama i dokumentima koji su od značaja za pravni promet, a u vezi su sa podacima i dokumentima koji su predmet registracije.

Ako oceni da činjenice i dokumenta nisu od značaja za pravni promet ili nisu u vezi sa podacima i dokumentima koji su predmet registracije, registrator u roku od pet radnih dana od dana podnošenja prijave rešenjem odbija prijavu.

Ako nisu ispunjeni uslovi za upis zabeležbe podataka i dokumenata koji su kao predmet zabeležbe propisani posebnim propisom, registrator donosi odluku u skladu sa članom 17. stav 2. ovog zakona.ˮ.

Član 5.

U članu 9. stav 1. posle reči: „neposredno” dodaju se reči: „u papirnoj ili elektronskoj formi”, a reč: „poštom” zamenjuje se rečima: „putem pošte”.

U stavu 2. reč: „poštom” zamenjuje se rečima: „putem pošte”.

Član 6.

U članu 10. stav 1. reč: „suˮ zamenjuje se rečju: „jeˮ.

Član 7.

Član 11. menja se i glasi:

„Član 11.

Elektronska prijava Agenciji podnosi se putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave kojom se obezbeđuje prijem elektronskih dokumenata i dokaza o uplati naknade za registraciju.

Potpisivanje elektronske prijave i dokumenata, kao i overa elektronskih dokumenata, vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski potpis i elektronski dokument.

Validacija kvalifikovanog elektronskog potpisa na prijavi iz stava 1. ovog člana vrši se prema vremenu prijema prijave.

Validacija kvalifikovanog elektronskog potpisa na dokumentima koji se prilažu uz prijavu iz stava 1. ovog člana vrši se prema vremenu učitavanja dokumenata u korisničku aplikaciju, osim u slučaju kada su dokumenta snabdevena kvalifikovanim elektronskim vremenskim žigom.

U trenutku validacije kvalifikovanog elektronskog potpisa iz st. 3. i 4. ovog člana Agencija će činjenicu validnosti tog potpisa potvrditi kvalifikovanim elektronskim vremenskim žigom.ˮ.

Član 8.

Član 14. menja se i glasi:

„Član 14.

Po prijemu prijave registrator proverava da li su ispunjeni uslovi za registraciju, i to:

1) da li je nadležan za postupanje po prijavi;

2) da li je prijava podneta od strane lica ovlašćenog za podnošenje prijave i da li je potpisana u skladu sa ovim zakonom;

3) da li je podatak ili dokument predmet registracije;

4) da li je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan;

5) da li prijava sadrži podatke i činjenice potrebne za registraciju;

6) da li su uz prijavu priloženi propisani dokumenti, čija je sadržina i forma određena zakonom;

7) da li su činjenice iz prijave saglasne činjenicama iz dokumenata priloženih uz prijavu i podacima koji su registrovani u registru koji postupa po prijavi, odnosno sa podacima registrovanim u nadležnom registru, a koji su javno dostupni;

8) da li je u registru koji postupa po prijavi pod istim nazivom već registrovano drugo pravno lice ili preduzetnik ili je već podneta prijava za registraciju pod istim nazivom ili je naziv već rezervisan u skladu sa ovim zakonom, odnosno da li je naziv određen u skladu sa zakonom;

9) da li je uz prijavu priložen dokaz o uplati naknade za vođenje postupka registracije na osnovu koga se može utvrditi da je uplaćena naknada na tekući račun Agencije;

10) da li je prijava podneta u zakonom propisanom roku, ako je rok uslov za registraciju;

11) da li je prijava iz člana 17. stav 3. ovog zakona podneta u propisanom roku;

12) da li je registracija podatka ili dokumenta u suprotnosti sa posebnim zakonom;

13) da li je registracija podatka ili dokumenta u suprotnosti sa aktom nadležnog organa donetim u skladu sa zakonom.ˮ.

Član 9.

Član 15. menja se glasi:

„Član 15.

Registrator rešenjem odlučuje o prijavi u roku od pet radnih dana od dana prijema prijave.

Ako je elektronska prijava podneta neradnog dana, smatra se da je podneta prvog narednog radnog dana od kada počinje da teče rok iz stava 1. ovog člana.ˮ.

Član 10.

Član 17. menja se glasi:

„Član 17.

Ako utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za registraciju iz člana 14. stav 1. tač. 1), 3), 4), 10), 11), 12) i 13) ovog zakona, registrator donosi rešenje kojim odbacuje prijavu.

Ako nisu ispunjeni uslovi za registraciju iz člana 14. stav 1. tač. 2), 5), 6), 7), 8) i 9) ovog zakona, registrator donosi rešenje kojim odbacuje prijavu i utvrđuje koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni.

Ako podnosilac prijave u roku od 30 dana od dana objavljivanja rešenja iz stava 2. ovog člana podnese novu registracionu prijavu, uz pozivanje na broj rešenja kojim je ranija prijava odbačena i otkloni sve utvrđene nedostatke, za vođenje postupka registracije plaća polovinu propisanog iznosa naknade za registraciju.

Pravo na plaćanje umanjenog iznosa naknade iz stava 3. ovog člana podnosilac prijave može ostvariti jednom.

Uz prijavu iz stava 3. ovog člana podnosilac prijave dužan je da priloži samo nedostajuću, odnosno urednu dokumentaciju radi otklanjanja nedostataka utvrđenih rešenjem iz stava 2. ovog člana.ˮ.

Član 11.

U članu 23. stav 1. reči: „pet dana”, zamenjuju se rečima: „pet radnih dana”, a reč: „zaključak” zamenjuje se rečju: „rešenje”.

Član 12.

U članu 24. stav 3. briše se.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 3. reč: „otpravak” zamenjuje se rečima: „dostavljanje otpravka”.

Član 13.

U članu 25. stav 1. menja se i glasi:

„Protiv odluke registratora, lice ovlašćeno za podnošenje prijave može da podnese žalbu ministru nadležnom za odlučivanje o žalbi, preko Agencije, u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke.”.

Član 14.

U članu 28. stav 3. reči: „pet dana”, zamenjuju se rečima: „pet radnih dana”, a posle reči: „prijema” dodaje se reč: „uredne”.

Član 15.

U članu 29. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Odluka o žalbi dostavlja se registratoru koji je dužan da tu odluku dostavi stranci u roku od osam dana od dana prijema.”.

Član 16.

U članu 30. stav 1. reči: „6 meseci” zamenjuju se rečima: „12 meseci”.

U stavu 4. reči: „u skladu sa odredbama čl. 25–29. ovog zakona” brišu se.

Član 17.

Naziv člana 31. i član 31. brišu se.

Član 18.

U članu 34. stav 1. menja se i glasi:

„Na ništavost registracije preduzetnika shodno se primenjuju odredbe člana 33. st. 1–3. ovog zakona.”.

Član 19.

Posle člana 34. dodaje se naziv člana i član 34a, koji glase:

„Brisanje registracije osnivanja i promene registrovanih podataka na osnovu odluke drugostepenog organa o poništavanju, odnosno ukidanju konačne odluke nadležnog registratora

Član 34a

Ako se konačnim upravnim aktom drugostepenog organa donetim u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak koje se odnose na poništavanje i ukidanje konačnog rešenja, poništi, odnosno ukine odluka nadležnog registratora o registraciji osnivanja privrednog društva ili preduzetnika, a podnosilac prijave u ponovnom postupku ne uredi prijavu, odnosno ne otkloni nedostatke, na koje mu ukaže nadležni registrator ili ako takve nedostatke nije moguće otkloniti, nadležni registrator će po službenoj dužnosti registrovati zabeležbu konačnog upravnog akta drugostepenog organa i pokrenuti postupak prinudne likvidacije privrednog društva, odnosno brisati preduzetnika čije je osnivanje poništeno.

Ako se konačnim upravnim aktom drugostepenog organa donetim u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak koje se odnose na poništavanje i ukidanje konačnog rešenja, poništi, odnosno ukine odluka nadležnog registratora o registraciji promene podataka i dokumenata, a podnosilac prijave u ponovnom postupku ne uredi prijavu, odnosno ne otkloni nedostatke na koje mu ukaže nadležni registrator ili ako takve nedostatke nije moguće otkloniti, nadležni registrator će po službenoj dužnosti registrovati zabeležbu konačnog upravnog akta drugostepenog organa i uspostaviti prethodno registrovano stanje, osim ako na osnovu kasnije podnete registracione prijave nije registrovana promena istog podatka.”.

Član 20.

U članu 36. stav 1, članu 37. stav 2. i članu 40. st. 1. i 3. reči: „pet dana” u određenom padežu, zamenjuju se rečima: „pet radnih dana” u odgovarajućem padežu.

U članu 38. stav 1. reči: „dva dana” zamenjuju se rečima: „dva radna dana”.

Član 21.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print