Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
29.04.2019.

Zakon o dopuni Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019)


Član 1.

U Zakonu o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17 i 95/18), u članu 27e stav 52. tačka 4) posle reči: „ustanova učeničkog i studentskog standarda” dodaju se zapeta i reči: „predškolskih ustanova”.

Član 2.

Ovaj zakon će se primenjivati počev od plate za maj 2019. godine.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print