Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.12.2020.

Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
("Sl. glasnik RS", br. 157/2020)


Član 1.

U Zakonu o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 47/18, 95/18 i 86/19), naslov iznad člana 28. menja se i glasi:

„Utvrđivanje osnovice za 2022. godinu”.

U članu 28. reči: „2021. godinu” zamenjuju se rečima: „2022. godinu”, reči: „2021. godini” zamenjuju se rečima: „2022. godini”, a reči: „2020. godinu” zamenjuju se rečima: „2021. godinu”.

Član 2.

U članu 33. reči: „2021. godine” zamenjuju se rečima: „2022. godine”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print