Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.12.2020.

Zakon o izmenama Zakona o državnim službenicima
("Sl. glasnik RS", br. 157/2020)


Član 1.

U Zakonu o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18), u članu 63. stav 3. reč: „dve” zamenjuje se rečju: „četiri”.

Član 2.

U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, broj 95/18), u članu 100. reči: „2021. godine” zamenjuju se rečima: „2023. godine”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o državnim službenicima


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print