Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.06.2017.

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ORGANIZOVANJU, SPROVOĐENJU I NAČINU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA, VOĐENJU I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA O VOZAČKOM ISPITU I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI VOZILO NA KOJEM SE OBAVLJA VOZAČKI ISPIT ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)


Na osnovu člana 232. stav 7. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/16 – dr. zakon i 9/16 – US), člana 17. stav 4. i člana 24. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK
o izmeni i dopuni Pravilnika o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit

Član 1.

U Pravilniku o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit („Službeni glasnik RS”, br. 93/13, 116/13, 108/14, 36/15, 51/15, 86/15, 104/15, 77/16 i 82/16 – ispravka), u Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit („Službeni glasnik RS”, br. 77/16 i 82/16 – ispravka), u članu 15. reči: „osim odredaba čl. 1–5. i čl. 8, 12. i 13. ovog pravilnika koje se primenjuju po isteku devet meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika”, zamenjuju se rečima: „s tim što se odredbe čl. 1. i 2, člana 3. stav 2, čl. 5. i 12. ovog pravilnika primenjuju po isteku devet meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, dok se odredbe člana 3. stav 1. i čl. 8. i 13. ovog pravilnika primenjuju po isteku 15 meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.”.

Član 2.

U članu 16. stav 2. tačka 6) posle reči: „brzine od” dodaje se reč: „najmanje”.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 01-6419/17-3❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print