Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
27.12.2017.

UREDBA O IZMENI I DOPUNAMA UREDBE O LOKACIJSKIM USLOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2017)


Na osnovu člana 201. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 54/13, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU
o izmeni i dopunama Uredbe o lokacijskim uslovima

Član 1.

U Uredbi o lokacijskim uslovima („Službeni glasnik RS”, br. 35/15 i 114/15), u članu 9. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Uz lokacijske uslove nadležni organ je dužan da dostavi i tipski ugovor o izgradnji priključka na distributivnu elektroenergetsku mrežu, kao i druge tipske ugovore za izgradnju nedostajuće infrastrukture, koje mu imaoci javnih ovlašćenja dostave uz uslove za projektovanje i priključenje.”

Član 2.

U članu 29. posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Uz uslove za projektovanje i priključenje na distributivnu elektroenergetsku mrežu imalac javnog ovlašćenja je dužan da dostavi specifikaciju troškova izgradnje priključka i potpisan tipski ugovor o izgradnji priključka na distributivnu elektroenergetsku mrežu potpisan od strane odgovornog lica imaoca javnog ovlašćenja sa unetim podacima o ceni izgradnje priključka, roku i načinu plaćanja (jednokratno/rate), kao i roku izgradnje.”

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print