Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
26.08.2016.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU ZA PRVI, DRUGI, TREĆI I ČETVRTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I NASTAVNOM PROGRAMU ZA TREĆI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2016)


Na osnovu člana 79. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Nacionalni prosvetni savet donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Član 1.

U Pravilniku o nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik – Prosvetni glasnik”, br. 1/05, 15/06, 2/08, 2/10, 3/11, 7/11, 1/13 i 11/14), nastavni program predmeta „Od igračke do računara”, zamenjuje se novim nastavnim programom predmeta „Od igračke do računara”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku” i primenjuje se od školske 2016/2017. godine.

Naziv predmeta: OD IGRAČKE DO RAČUNARA
Godišnji fond časova: 36
Razred: treći
Ciljevi predmeta: − Osposobljavanje učenika za algoritamski način mišljenja
− Osposobljavanje učenika za kreiranje i uređivanje digitalnih fotografija
− Razvijanje kreativnosti kroz kreiranje video-zapisa od niza fotografija
− Razvijanje navika pravilnog korišćenja elektronske pošte i sistema za tekstualnu, audio i video komunikaciju, uz poštovanje digitalnog
pravopisa
− Osposobljavanje učenika za odgovorno ponašanje i bezbednu i pravilnu komunikaciju na internetu
TEMA CILJ ISHODI
Po završetku teme učenik će biti u stanju da:
OBAVEZNI I PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA
Algoritamski način mišljenja - Razvijanje algoritamskog načina razmišljanja
- Razvijanje logičkog mišljenja i kreativnosti
- Osposobljavanje za kreiranje jednostavnih programa
● rešava jednostavne logičke zadatke
● objasni redosled koraka u rešavanju logičkih zadataka
● analizira i procenjuje tačnost postavljenih koraka u jednostavnim logičkim zadacima
● prepoznaje i ispravlja greške u koracima jednostavnih logičkih zadataka
● prepoznaje i rešava jednostavne logičke zadatke sa ponavljanjem/petljom uz zadavanje broja ponavljanja
● prepoznaje i rešava jednostavne logičke zadatke uz korišćenje određenog uslova
● rešava zadatke na papiru pomoću pseudokoda
● Edukativne igre za razvijanje algoritamskog načina mišljenja
● Algoritamski način mišljenja kroz rad na zadacima
● Algoritamski način mišljenja u situacijama iz svakodnevnog života
Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave odnosno učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.
Oblici nastave
Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:
● teorijska nastava i praktičan rad
Podela odeljenja na grupe
● Odeljenje se može podeliti u grupe ne manje od 15 učenika
Mesto realizacije nastave
● Nastava se realizuje u učionici i digitalnoj učionici
Preporuke za realizaciju nastave
Prilikom realizacije časova nastave, teme se mogu prožimati, kombinovati, nadovezivati. Nastavnik treba da proceni kada će koje sadržaje realizovati i time doprineti potpunijem ostvarivanju planiranih ishoda.
● Algoritamski način mišljenja:Temu započeti edukativnim igrama za razvijanje algoritamskog načina mišljenja. Rešenja logičkih zadataka analizirati, testirati i naglasiti značaj ispravljanja grešaka prilikom izrade zadatka. U logičkim zadacima primenjivati ponavljanje koraka u zadatom broju ponavljanja koristeći petlje, kao i rešavanje zadataka korišćenjem određenog uslova. Po potrebi, a radi boljeg razumevanja, preporučuje se da učenici na papiru reše zadatke pomoću pseudokoda. Logičke zadatke rešavati na računaru, sa tim da je potrebno prikazati i rešenja bez računara, povezati ih sa situacijama iz svakodnevnog života, što predstavlja primenu stečenog znanja u realnom životu. Preporučuje se korišćenje prigodnih sajtova.
IKT ● Osposobljavanje za kreiranje i čuvanje digitalnih fotografija i njihovo uređivanje pomoću odgovarajućeg softvera
● Razvijanje kreativnosti kroz kreiranje foto-kolaža i interaktivnih slika
● Osposobljavanje za kreiranje video-zapisa od niza slika (Stop Motion)
● Upoznavanje sa namenom elektronske pošte i načinom korišćenja
● Upoznavanje sa namenom i načinom korišćenja sistema za tekstualnu, audio i video komunikaciju
● preuzme sliku sa interneta u izvornoj veličini i sačuva je u odgovarajućoj fascikli
● kreira digitalne fotografije i uredi ih u jednostavnom programu i/ili u programu/ aplikaciji za kreiranje foto-kolaža
● kreira interaktivne slike za odgovarajuće nastavne sadržaje
● kreira video-zapis od niza fotografija (Stop Motion)
● napravi plan fotografisanja za izradu video-zapisa
● objasni način funkcionisanja elektronske pošte
● koristi elektronsku poštu (pošalje i pročita poruku, pridoda prilog poruci i preuzme prilog)
● pravilno koristi sisteme za tekstualnu, audio i video komunikaciju
● Digitalna fotografija (preuzimanje, kreiranje i uređivanje)
● Interaktivna slika kao pomoć u učenju
● Video-zapis od niza fotografija (Stop Motion)
● Elektronska pošta
● Sistemi za tekstualnu, audio i video komunikaciju
IKT: Tema se može realizovati uz pomoć računara, tableta, mobilnih telefona. Temu započeti upoznavanjem učenika sa načinom preuzimanja fotografije sa interneta i čuvanjem u odgovarajućem folderu. Zatim ih upoznati sa pravilima fotografisanja. Kreirane fotografije zatim obraditi u jednostavnom licenciranom ili open source softveru, a moguće je i koristiti odgovarajući softver ili aplikaciju za mobilni telefon za kreiranje foto-kolaža, što doprinosi kreativnosti učenika. U nastavku ove teme upoznati učenike sa načinom kreiranja interaktivnih slika za određene nastavne sadržaje, koje im mogu pomoći u procesu učenja. Može se koristiti softver po izboru. Ovde je važno da se učenici pravilno usmere na to šta sve treba da čini njihovu interaktivnu sliku (interaktivna slika se može sastojati od jedne fotografije, kolaža fotografija ili crteža učenika) i kako da opišu pojmove na slici (pomoću teksta, fotografije, video-zapisa, hiperlinka). Kroz realizaciju ovog sadržaja treba da se uspostavi korelacija sa sadržajima ostalih nastavnih predmeta, a sam sadržaj se može realizovati kada nastavnik proceni da je to najpogodnije. Nakon što su učenici stekli osnovna znanja o kreiranju i uređivanju fotografija, ta znanja treba iskoristiti za kreiranje video-zapisa od niza fotografija (Stop Motion). Ovde je važno da učenici naprave dobar plan onoga što žele da predstave video-zapisom i da, u skladu sa tim, kreiraju odgovarajuće fotografije. Za realizaciju ovog nastavnog sadržaja može se koristiti odgovarajući licencirani ili open source softver za kreiranje video-zapisa ili odgovarajuća aplikacija za mobilni telefon. Poslednji sadržaji ove teme posvećeni su komunikaciji na internetu putem elektronske pošte i sistemima za tekstualnu, audio i video komunikaciju. Učenici treba da budu upoznati sa načinom funkcionisanja elektronske pošte (slanjem i primanjem poruka, dodavanjem priloga poruci i preuzimanjem priloga), uz poštovanje digitalnog pravopisa. Nakon upoznavanja sledi praktični rad učenika u vezi sa elektronskom poštom. Na sličan način obraditi i sadržaj posvećen sistemima za tekstualnu, audio i video komunikaciju – prvo teorijski objasniti, a nakon toga vežbati na praktičnim primerima. Realizaciju ovih sadržaja povezati sa odgovarajućim sadržajima o bezbednosti.
Bezbednost: Ovu temu započeti rekapitulacijom savladanih sadržaja iz prethodih razreda, proširiti je usvajanjem novih pojmova iz ove oblasti u skladu sa uzrastom. Za realizaciju ove teme koristiti edukativne veb lokacije. Preporuka je da tokom jednog časa učenici pogledaju snimak prigodne pozorišne predstave u trajanju od 45 minuta (dostupne na internetu). Objasniti učenicima zbog čega je važno imati „jaku” šifru i posedovati alternativnu imejl adresu. Zatim treba objasniti učenicima šta je to „spam” i kako se mogu zaštititi. Važno je upoznati učenike i sa odgovornim ponašanjem na internetu i pravilnom i bezbednom komunikacijom. Ne treba izostaviti ni potrebu zaštite digitalnih uređaja, kao i zdravstvene rizike koji su povezani sa korišćenjem tehnologije. Preporuka je da poslednjeg časa učenici učestvuju u kvizu kojim se proverava nivo usvojenog znanja (veoma je poželjno uključiti učenike iz starijih razreda kao vršnjačke edukatore). Kroz realizaciju teme podsticati učenike na odgovorno primenjivanje pravila o bezbednom korišćenju interneta, naučiti ih da primereno reaguju na svaku opasnost/neprijatnost u digitalnom okruženju, da štite svoje i tuđe lične podatke i poštuju autorska prava. Takođe, potrebno je ukazivati im na važnost uključenosti roditelja u njihov digitalni svet.
Ocenjivanje
Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:
● praćenje ostvarenosti ishoda
● praćenje praktičnog rada učenika
● aktivnost na času
Okvirni broj časova po temama
● Algoritamski način mišljenja (16)
● IKT (16)
● Bezbednost (4)
Bezbednost ● Upoznavanje učenika sa pravilima bezbednog ponašanja na internetu
● Osposobljavanje učenika za poštovanje pravila komunikacije na internetu i poštovanje autorskih prava
● Upoznavanje učenika sa merama zaštite na internetu
● objasni šta je „jaka” šifra i zašto je važno imati je
● proceni kome sme da poveri svoju lozinku
● proceni sa kim sme da komunicira kamerom
● objasni šta je „spam”
● objasni značaj odgovornog ponašanja na mreži
● objasni važnost posedovanja i primene alternativnog i-mejla
● prepozna elektronsko nasilje i prijavi ga roditelju ili nastavniku
● objasni potrebu zaštite digitalnih uređaja
● opiše zdravstvene rizike povezane sa korišćenjem tehnologije
● opiše i poštuje pravila netikete
● objasni posledice neovlašćenog preuzimanja fotografija sa interneta
● Lozinka i imejl
● Spam
● Bezbedna i pravilna komunikacija na internetu
● Odgovorno ponašanje na mreži, uključujući i autorska prava
● Zaštita digitalnih uređaja
● Zdravstveni rizici

KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA:

- Obavezni predmeti
- Izborni predmeti
- Vannastavne aktivnosti❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print