Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
26.08.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM I UMETNIČKIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA KULTURA, UMETNOST I JAVNO INFORMISANJE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2016)


Na osnovu člana 121. stav 12. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim i umetničkim školama u području rada Kultura, umetnost i javno informisanje

Član 1.

U Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim i umetničkim školama u području rada Kultura, umetnost i javno informisanje („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 16/15), u članu 4. tačka 22) posle podtačke (23) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (24) koja glasi:

„(24) master muzički umetnik, profesionalni status – kamerni muzičar.”

U tački 23) posle podtačke (8) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se nova podtačka (9) koja glasi:

„(9) master muzički umetnik, profesionalni status – kamerni muzičar.”

Član 2.

U članu 11. posle tačke 9) dodaje se tačka 9a) koja glasi:

„9a) Tradicionalno sviranje:

(1) diplomirani etnomuzikolog;
(2) diplomirani muzičar – flautista, oboista, klarinetista, fagoista, gitarista, violončelista i kontrabasista;
(3) master teoretičar umetnosti, profesionalni status – etnomuzikolog;
(4) master muzički umetnik, profesionalni status – flautista, oboista, klarinetista, fagoista, gitarista, violončelista i kontrabasista.”

Član 3.

U članu 13. stav 1. tačka 3) podtačka (10) reči: „diplomirani slikar;” zamenjuju se rečima: „diplomirani slikar – grafičar;”.

U stavu 2. reči: „Lice iz podtač. 16)–19)” zamenjuju se rečima: „Lice iz podtač. 17)–20)”.

U tački 6) podtačka (2) reči: „diplomirani grafičar;” zamenjuju se rečima: „diplomirani slikar – grafičar;”.

Posle tačke 7) dodaje se tačka 7a) koja glasi:

„7a) Pomoćni nastavnik za predmet Fotografija:

(1) fotograf;
(2) fotograf specijalista.

Lice iz podtačke (1) treba da ima završeno odgovarajuće srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Lice iz podtačke (2) treba da ima završeno odgovarajuće specijalističko obrazovanje (V stepen stručne spreme).”

U tački 8) posle podtačke (6) dodaje se nova podtačka (7) koja glasi:

„(7) diplomirani konzervator – slikar;”.

Dosadašnje podtač. (7)–(9) postaju podtač. (8)–(10).

U stavu 2. reči: „Lice iz podtač. (7)–(9)” zamenjuju se rečima: „Lice iz podtač. (8)–(10)”.

Posle tačke 8) dodaje se tačka 8a) koja glasi:

„8a) Pomoćni nastavnik za predmet Osnovi tehnologije i konzervacije:

(1) tehničar dizajna ambalaže;
(2) tehničar dizajna grafike;
(3) tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda;
(4) likovni tehničar.”

U tački 9) posle podtačke (3) dodaju se nove podtač. (4) i (5) koje glase:

„(4) diplomirani slikar;
(5) diplomirani konzervator – slikar;”.

Dosadašnje podtač. (4)–(6) postaju podtač. (6)–(8).

U stavu 2. reči: „Lice iz podtač. (4)–(6)” zamenjuju se rečima: „Lice iz podtač. (6)–(8)”.

Posle tačke 9) dodaje se tačka 9a) koja glasi:

„9a) Pomoćni nastavnik za predmet Tehnike zidnog slikarstva:

(1) tehničar dizajna ambalaže;
(2) tehničar dizajna grafike;
(3) tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda;
(4) tehničar dizajna tekstila;
(5) likovni tehničar.”

U tački 11) posle podtačke (6) dodaju se: podtač. (7), (8) i (9) koje glase:

„(7) master likovni umetnik;
(8) master primenjeni umetnik;
(9) master dizajner.”

Nakon podtačke (9) dodaje se stav 2. koji glasi: „Lice iz podtač. (7)–(9) ove tačke treba da ima završene odgovarajuće osnovne i master akademske studije na umetničkom fakultetu, prema programu predmeta.”

U tački 13) posle podtačke (1) dodaje se nova podtačka (2) koja glasi:

„(2) diplomirani inženjer arhitekture;”

Dosadašnje podtač. (2)–(6) postaju podtač. (3)–(7).

U tački 14) posle podtačke (1) dodaje se nova podtačka (2) koja glasi:

„(2) akademski slikar;”.

Dosadašnje podtač. (2) i (3) postaju podtač. (3) i (4)

Posle podtačke (4) dodaju se podtač. (5) i (6) koje glase:

„(5) diplomirani slikar–grafičar;
(6) diplomirani slikar.”

Dosadašnje podtač. (5) i (6) postaju podtač. (7) i (8).

U stavu 2. reči: „Lice iz podtač. (5)–(7)” zamenjuju se rečima: „Lice iz podtač. (8)–(10)”.

U tački 15) posle podtačke (6) dodaje se nova podtačka (7) koja glasi:

„(7) diplomirani slikar–grafičar;”.

Dosadašnje podtač. (7)–(9) postaju podtač. (8)–(10).

U stavu 2. reči: „Lice iz podtač. (7)–(9)” zamenjuju se rečima: „Lice iz podtač. (8)–(10)”.

U tački 16) podtačka (6) menja se i glasi:

„(6) master primenjeni umetnik;”.

Podtačka (7) menja se i glasi:

„(7) master dizajner;”.

Podtačka (8) menja se i glasi:

„(8) master likovni umetnik;”.

Podtačka (9) menja se i glasi:

„(9) specijalista strukovni primenjeni umetnik;”.

Podtačka (10) menja se i glasi:

„(10) specijalista strukovni dizajner;”.

Podtačka (11) menja se i glasi:

„(11) specijalista strukovni likovni umetnik.”.

U stavu 2. reči: „Lice iz podtač. (8)–(13)” zamenjuju se rečima: „Lice iz podtač. (6)–(11)”.

Posle tačke 16) dodaje se tačka 16a) koja glasi:

„16a) Pomoćni nastavnik za predmete Izrada modela i Radionički rad:

(1) specijalista za finalnu obradu drveta ili metala;
(2) stolar specijalista.

Lice iz podtač. (1) i (2) treba da ima završeno odgovarajuće specijalističko obrazovanje (V stepen stručne spreme).”

U tački 19) posle podtačke (2) dodaje se nova podtačka (3) koja glasi:

„(3) diplomirani inženjer arhitekture;”.

Dosadašnje podtač. (3)–(9) postaju podtač. (4)–(10).

U stavu 2. reči: „Lice iz podtač. (6)–(9)” zamenjuju se rečima: „Lice iz podtač. (7)–(10)”.

U tački 20) posle podtačke (1) dodaje se podtačka (2) koja glasi:

„(2) diplomirani inženjer dizajna i projektovanja tekstilnih proizvoda;”.

Dosadašnje podtač. (2) i (3) postaju podtač. (3) i (4).

U stavu 2. reči: „Lice iz podtač. (2) i (3)” zamenjuju se rečima: „Lice iz podtač. (3) i (4)”.

U tački 22) posle podtačke (3) dodaje se nova podtačka (4) koja glasi:

„(4) diplomirani inženjer dizajna i projektovanja tekstilnih proizvoda;”.

Dosadašnje podtač. (4)–(8) postaju podtač. (5)–(9).

U stavu 2. reči: „Lice iz podtačke (4)” zamenjuju se rečima: „Lice iz podtačke (5)”.

U stavu 3. reči: „Lice iz podtačke (5)” zamenjuju se rečima: „Lice iz podtačke (6)”.

U stavu 4. reči: „Lice iz podtačke (6)” zamenjuju se rečima: „Lice iz podtačke (7)”.

U stavu 5. reči: „Lice iz podtačke (7)” zamenjuju se rečima: „Lice iz podtačke (8)”.

U stavu 6. reči: „Lice iz podtačke (8)” zamenjuju se rečima: „Lice iz podtačke (9)”.

Posle tačke 22) dodaje se tačka 22a) koja glasi:

„22a) Pomoćni nastavnik za predmete Tehnologija tekstila, Prepletaji tkanina, Štampa tekstila i tkanje:

(1) tehničar dizajna tekstila;
(2) likovni tehničar.”

U tački 23) posle podtačke (4) dodaje se podtačka (5) koja glasi:

„(5) diplomirani slikar–grafičar;”.

Dosadašnje podtač. (5)–(8) postaju podtač. (6)–(9).

U stavu 2. reči: „Lice iz podtač. (7) i (8)” zamenjuju se rečima: „Lice iz podtač. (8) i (9)”.

U tački 24. podtačka (5) menja se i glasi:

„(5) diplomirani inženjer arhitekture;”.

U tački 25. podtačka (6) menja se i glasi:

„(6) diplomirani inženjer arhitekture;”.

Član 4.

U članu 14. stav 1. tačka 2) posle podtačke (6) dodaju se nove podtač. (7) i (8) koje glase:

„(7) diplomirani slikar–grafičar;
(8) diplomirani slikar;”.

Dosadašnje podtač. (7)–(10) postaju podtač. (9)–(12).

U stavu 2. reči: „Lice iz podtač. (7) i (8)” zamenjuju se rečima: „Lice iz podtač. (9) i (10)”.

U stavu 3. reči: „Lice iz podtač. (9) i (10)” zamenjuju se rečima: „Lice iz podtač. (11) i (12)”.

U tački 4) posle podtačke (2) dodaju se podtač. (3) i (4) koje glase:

„(3) diplomirani konzervator–slikar;
(4) diplomirani slikar;”.

Dosadašnje podtač. (3)–(5) postaju podtač. (5)–(7).

U stavu 2. reči: „Lice iz podtač. (3) i (4)” zamenjuju se rečima: „Lice iz podtač. (5) i (6)”.

U stavu 3. reči: „Lice iz podtačke (5)” zamenjuju se rečima: „Lice iz podtačke (7)”.

U tački 6. posle podtačke (2) dodaju se nove podtač. (3) i (4) koje glase:

„(3) diplomirani konzervator – slikar;”

(4) diplomirani slikar;”.

Dosadašnje podtač. (3) i (4) postaju podtač. (5) i (6).

U tački 7. posle podtačke (4) dodaju se podtač. (5) i (6) koje glase:

„(5) diplomirani slikar – grafičar;
(6) diplomirani slikar;”.

Dosadašnje podtač. (5)–(9) postaju podtač. (7)–(11).

U stavu 2. reči: „Lice iz podtač. (6)–(8)” zamenjuju se rečima: „Lice iz podtač. (8)–(10)”.

U stavu 3. reči: „Lice iz podtačke (9)” zamenjuju se rečima: „Lice iz podtačke (11)”.

U tački 10) posle podtačke (2) dodaju se nove podtač. (3) i (4) koje glase:

„(3) diplomirani konzervator – slikar;
(4) diplomirani slikar;”.

Dosadašnje podtač. (3)–(5) postaju podtač. (5)–(7).

U stavu 2. reči: „Lice iz podtač. (3) i (4)” zamenjuju se rečima: „Lice iz podtač. (5) i (6)”.

U stavu 3. reči: „Lice iz podtačke (5)” zamenjuju se rečima: „Lice iz podtačke (7)”.

Posle tačke 10) dodaje se tačka 10a) koja glasi:

„10a) Pomoćni nastavnik za predmet Praktičan rad (za obrazovne profile konzervator kulturnih dobara i pozlatar):

(1) konzervator kulturnih dobara;
(2) likovni tehničar.”

Posle tačke 11) dodaje se tačka 11a) koja glasi:

„11a) Pomoćni nastavnik za predmet Praktičan rad (za obrazovne profile: livac umetničkih predmeta; graver umetničkih predmeta; juvelir umetničkih predmeta; drvorezbar; klesar):

(1) livac sivog liva – specijalista;
(2) livac čeličnog liva – specijalista;
(3) livac obojenih metala – specijalista (samo za obrazovni profil livac

umetničkih predmeta);
(4) graver – specijalista (samo za obrazovni profil graver umetničkih predmeta);
(5) zlatar – draguljar (samo za obrazovni profil juvelir umetničkih predmeta);
(6) stolar – specijalista (samo za obrazovni profil drvorezbar);
(7) klesar – specijalista (samo za obrazovni profil klesar);
(8) livac (samo za obrazovni profil livac umetničkih predmeta);
(9) livac umetničkih predmeta (samo za obrazovni profil livac umetničkih predmeta);
(10) klesar (samo za obrazovni profil klesar);
(11) graver umetničkih predmeta (samo za obrazovni profil graver umetničkih predmeta);
(12) zlatar (samo za obrazovni profil juvelir umetničkih predmeta);
(13) juvelir umetničkih predmeta (samo za obrazovni profil juvelir umetničkih predmeta);
(14) kujundžija (samo za obrazovni profil juvelir umetničkih predmeta);
(15) obrađivač plemenitih metala (samo za obrazovni profil juvelir umetničkih predmeta);
(16) stolar (samo za obrazovni profil drvorezbar);
(17) drvorezbar (samo za obrazovni profil drvorezbar).”

U tački 12) posle podtačke (4) dodaje se podtačka (5) koja glasi:

„(5) diplomirani inženjer dizajna i projektovanja tekstilnih proizvoda;”.

Dosadašnje podtač. (5) i (6) postaju podtač. (6) i (7).

U stavu 2. reči: „Lice iz podtačke (5)” zamenjuju se rečima: „Lice iz podtačke (6)”.

U stavu 3. reči: „Lice iz podtačke (6)” zamenjuju se rečima: „Lice iz podtačke (7)”.

Posle tačke 14) dodaje se tačka 14a) koja glasi:

„14a) Pomoćni nastavnik za predmet Praktičan rad (za obrazovni profil grnčar):

(1) staklar umetničkih predmeta;
(2) grnčar.”

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print