Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
25.05.2018.

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)


Na osnovu člana 64. stav 2. Zakona o poštanskim uslugama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05, 30/10 i 62/14),

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija donosi

PRAVILNIK
o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

Član 1.

U Pravilniku o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica („Službeni glasnik RS”, broj 108/17), u Planu izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica, u glavi I. PRIGODNE POŠTANSKE MARKE I VREDNOSNICE, u uvodnom delu, u tački 25), tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 25) dodaju se tač. 26) i 27), koje glase:

„26) Sakralna arhitektura jevreja u Srbiji;

27) 150 godina od izgradnje hrama Svetih cara Konstantina i carice Jelene u Crvenoj Jabuci kod Vlasotinca. ”

Posle odeljka „25. Krsna slava”, dodaju se odeljci 26. i 27, koji glase:

„26. Sakralna arhitektura jevreja u Srbiji

Izdavanjem ove serije prigodne poštanske marke obeležiće se sakralna arhitektura jevreja u Srbiji.

Reč sinagoga je grčkog porekla i označava pre svega opštinu (jevrejsku) ili, jednostavno, mesto okupljanja članova neke jevrejske zajednice. Na hebrejskom jeziku za sinagogu se koristi izraz BET KNESET, kao i izraz BET HATEFILA (kuća molitve, hebr.).

Subotička sinagoga, uz Gradsku kuću, jedini spomenik kulture od izuzetnog značaja u Subotici, podignuta je 1902. prema projektu budimpeštanskih arhitekata Marcela Komora (1868–1944) i Deže Jakaba (1864–1932), saradnika arhitekte Edena Lehnera, tvorca mađarske varijante secesije. Iz više aspekata jedinstven objekat, Sinagoga ima kulturno-istorijski, arhitektonsko-konstruktivni i umetnički značaj, pa je pod zaštitu stavljena 1975. godine, a za spomenik kulture od izuzetnog značaja u Srbiji proglašena je 1991. godine. Subotičku sinagogu, kojom danas upravljaju grad, Jevrejska opština i Nacionalni savet Mađara, poseti 10.000 turista godišnje.

Obnova Subotičke sinagoge počela je njenim stavljanjem pod zaštitu, a od 2012. do 2016. godine, sredstvima Republike Srbije, AP Vojvodine i grada Subotice, obavljeni su radovi na restauraciji spoljašnjeg omotača. Republika Mađarska finansirala je restauratorske radove u enterijeru, koji su izvedeni do kraja 2017. godine, čime je završena konačna rekonstrukcija ovog objekta, prvog u Subotici podignutog sa jasnim stilskim obeležjima secesije.

Zidanje sinagoge aškenaskog obreda u Beogradu, Sukat Šalom, u ulici Maršala Birjuzova 19, svečano je otpočelo 1924, kada je kralj Aleksandar Karađorđević položio kamen temeljac. Zgrada je sazidana 1925. godine, a osveštana je kada je Beograd oslobođen 1944. godine i danas je u redovnoj upotrebi kao sinagoga. Prema usmenim podacima i svedočenjima, projektant je bio beogradski arhitekta Milan Šlang.

Sinagoga aškenaskog obreda u Novom Sadu, u Jevrejskoj ulici 11, sazidana je 1906. godine kao peta sinagoga u Novom Sadu, i to na istoj lokaciji kao prethodne četiri. Projektant je bio budimpeštanski arhitekta Lipot Baumhorn, jedan od poznatijih u Austrougarskoj. Osveštana je po oslobođenju, avgusta 1945. godine i bila je u funkciji verskog objekta do 1975. godine. Od 1991. godine, posle temeljne restauracije zgrada u potpunosti dobija funkciju koncertne dvorane, veoma reprezentativne.

27. 150 godina od izgradnje hrama Svetih cara Konstantina i carice Jelene u Crvenoj Jabuci kod Vlasotinca

Izdavanjem ove serije prigodne poštanske marke obeležiće se 150 godina od izgradnje hrama Svetih cara Konstantina i carice Jelene koja se nalazi u Crvenoj Jabuci kod Vlasotinca. Centralna proslava obeležavanja godišnjice Milanskog edikta održana je u Crvenoj Jabuci, 3. juna 2013. godine. Crkva je izgrađena 1868. godine. Prilikom kopanja temelja pronađena je građevina za koju se pretpostavlja da potiče iz vremena cara Konstantina, te je iz tih razloga ova crkva i dobila ime. Crkva je osveštana 3. juna 1868. godine i od tada se slavi Konstadinovdan, a prvi upis rođenih u crkvene knjige je izvršen 1879. godine. Darodavac velikog crkvenog i malog školskog zvona je bio kralj Aleksandar Obrenović. Crkva ima živopisan ikonostas koji je izrađen u duborezu i u ovoj crkvi se nalazi spomen obeležje „Plamen u kamenu”, stradalim žrtvama u oslobodilačkim ratovima od 1877. do 1941. godine.”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print