Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
25.05.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)


Na osnovu člana 42. stav 10. i člana 221. stav 1. tačka 1) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon),

Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 26. aprila 2018. godine, doneo je

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju

Član 1.

U Pravilniku o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju („Službeni glasnik RS”, broj 75/16) u članu 4. stav 1. tačka 2) briše se zapeta i reči „odnosno šifru koju dodeljuje Republički fond”.

U stavu 1. tačka 3) posle reči „važenja” dodaje se zapeta i reči „osim medicinske dokumentacije o sprovedenoj rehabilitaciji u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi”.

Stav 3. briše se.

Član 2.

U članu 15. u stavu 1. posle reči „člana 14. stav 3.” dodaju se reči „ovog pravilnika”.

Stav 2. menja se i glasi: „Podatke unete u Centralni buking koristi lekarska komisija u postupku donošenja mišljenja, odnosno ocene o upućivanju osiguranog lica u zdravstvenu ustanovu za rehabilitaciju”.

Član 3.

U članu 21. stav 3. posle reči „više od 1” dodaje se zapeta i reči „u periodu od”.

Član 4.

Lista indikacija odštampana uz Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju („Službeni glasnik RS”, broj 75/16) zamenjuje se Listom indikacija odštampanom uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Lista indikacija za korišćenje produžene rehabilitacije u stacionarnim zdravstvenim ustanovama za rehabilitaciju (LISTA INDIKACIJA)

1. NEUROLOŠKA OBOLJENjA

Redni br.

Dijagnoza bolesti, povreda i stanja

Šifra bolesti i povreda

Medicinska dokumentacija

Rok za upućivanje na lekarsku komisiju

Rok za započinjanje rehabilitacije

Dužina trajanja rehabilitacije

Produženje rehabilitacije

Obnova rehabilitacije

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.1.

Encephalitis disseminata acuta (EDSS skor od 4 do 8)

G04.0

– Otpusna lista ne starija od mesec dana

Otpusna lista obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz podatak o EDSS skoru koji je u opsegu od 4 do 8

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

/

1.2.

Morbus neuroni motorii (MMT manji od 4)

G12.2

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

– mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci

Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz MMT koji je manji od 4 za mišićne grupe zahvaćene bolešću

6 meseci

3 meseca

21 dan

21 dan

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

1.3.

Atrophiae musculorum spinales aliae et syndromae affines (MMT manji od 4)

G12.8

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

– mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci

Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz MMT koji je manji od 4 za mišićne grupe zahvaćene bolešću

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

1.4.

Sclerosis multiplex sa srednje teškim i teškim funkcionalnim ispadima (EDSS skor od 4 do 8)

G35

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

– mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci

Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz EDSS skor koji je u opsegu od 4 do 8

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

1. Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

2. Izuzetno pre isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije u slučaju relapsa bolesti koji je doveo do pogoršanja EDSS skora više od 1 dva meseca od početka relapsa, u odnosu na vrednost skora pre relapsa

1.5.

Neuromyelitis optica (Devic)

(EDSS skor od 4 do 8)

G36.0

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

– mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci

Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz EDSS skor koji je u opsegu od 4 do 8

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

1. Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

2. Izuzetno pre isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije u slučaju relapsa bolesti koji je doveo do pogoršanja EDSS skora više od 1 dva meseca od početka relapsa, u odnosu na vrednost skora pre relapsa

1.6.

Mononeuritis multiplex

sa ispadima na ekstremitetima

(pareze i paralize)

(MMT manji od 4)

G58.7

– Otpusna lista ne starija od mesec dana

Otpusna lista obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz MMT koji je manji od 4 za mišićne grupe zahvaćene bolešću

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

/

1.7.

Neuropathia cum ataxia hereditaria (Barthel indeks manji od 80)

G60.2

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

– mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci

Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz Barthel indeks koji je manji od 80

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

1.8.

Polyneuropathiae inflammatoriae aliae (Hronična inflamatorna demijelizaciona polineuropatija sa Barthel indeksom manjim od 80)

G61.8

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

– mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci.

Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz Barthel indeks koji je manji od 80

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

1.9.

Syndroma Guillain-Barre (Barthel indeks manji od 80)

G61.0

– Otpusna lista ne starija od mesec dana

Otpusna lista obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz Barthel indeks koji je manji od 80

mesec dana

mesec dana

30 dana

30 dana

/

1.10.

Polyneuropathia inflammatoria, non specificata (samo za Multifokalnu motornu neuropatiju sa

MMT manjim od 4)

G61.9

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

– mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci.

Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz pozitivan EMNG nalaz i MMT koji je manji od 4 za mišićne grupe zahvaćene bolešću

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

1.11.

Dystrophia musculorum samo sa teškim funkcionalnim ispadima (Barthel indeks manji od 80)

G71.0

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

– mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci

Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz Barthel indeks koji je manji od 80

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

1.12.

Disordines myotonici (samo za

Dystrophia myotonica sa Barthel indeksom manjim od 80)

G71.1

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

– mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci.

Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz Barthel indeks koji je manji od 80

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

1.13.

a)

Paralysis cerebralis infantilis za uzrast do 18 godina

G80

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

– mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije ili neurohirurgije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Jednom u svakoj kalendarskoj godini

b)

Paralysis cerebralis infantilis za uzrast preko 18 godina (kojima je dijagnoza bolesti postavljena do 18. godine, a samo posle korektivne operacije)

G80

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

/

1.14.

Hemiplegia flaccida Hemiplegia spastica (hemiplegija ili teška hemipareza sa Barthel indeksom manjim od 80), kao posledica:

– Haemorrhagia cerebri I 61

– Infarctus cerebri I 63

– Apoplexio cerebri ut haemorrhagia sive infarctus non specificata I 64

– Posle operacije mozga i kičmene moždine

– Primene hemioterapije kod onkoloških bolesnika

– Nakon inflamatornih oboljenja CNS-a

– Povreda

– Kongenitalnih oboljenja

G81.0

G81.1

– Otpusna lista ne starija od mesec dana ili

– Otpusna lista zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa o sprovedenoj ranoj rehabilitaciji ne starija od mesec dana

Otpusna lista obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz Barthel indeks koji je manji od 80

mesec dana

mesec dana

45 dana

30 dana

/

1.15.

Paraplegia flaccida Paraplegia spastica (paraplegija ili teška parapareza sa MMT manjim od 4), kao posledica:

– Haemorrhagia cerebri I 61

– Infarctus cerebri I 63

Apoplexio cerebri ut haemorrhagia sive infarctus non specificata I 64

– Posle operacije mozga i kičmene moždine

– Primene hemioterapije kod onkoloških bolesnika

– Nakon inflamatornih oboljenja CNS-a

– Povreda

– Kongenitalnih oboljenja

G82.0 G82.1

– Otpusna lista ne starija od mesec dana ili

– Otpusna lista zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa o sprovedenoj ranoj rehabilitaciji ne starija od mesec dana

Otpusna lista obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu, a za teške parapareze i podatak o MMT koji je manji od 4 za mišićne grupe zahvaćene bolešću

mesec dana

mesec dana

45 dana

30 dana

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije u slučaju pojave komplikacija koje pogoršavaju funkcionalno stanje

1.16.

Tetraplegia flaccida Tetraplegia spastica (tetraplegija ili teška tetrapareza sa MMT manjim od 4) kao posledica:

– Haemorrhagia cerebri I 61

– Infarctus cerebri I 63

– Apoplexio cerebri ut haemorrhagia sive infarctus non specificata I 64

– Posle operacije mozga i kičmene moždine

– Primene hemioterapije kod onkoloških bolesnika

– Nakon inflamatornih oboljenja CNS-a

– Povreda

– Kongenitalnih oboljenja

G82.3

G82.4

– Otpusna lista ne starija od mesec dana ili

– Otpusna lista zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa o sprovedenoj ranoj rehabilitaciji ne starija od mesec dana

Otpusna lista obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu, a za teške tetrapareze i podatak o MMT koji je manji od 4 za mišićne grupe zahvaćene bolešću

mesec dana

mesec dana

60 dana

60 dana

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije u slučaju pojave komplikacija koje pogoršavaju funkcionalno stanje

1.17.

Monoplegia extremitatis inferioris ili teška monopareza

(MMT manji od 4) kao posledica:

– Haemorrhagia cerebri I 61

– Infarctus cerebri I 63

– Apoplexio cerebri ut haemorrhagia sive infarctus non specificata I 64

– Posle operacije mozga i kičmene moždine

– Primene hemioterapije kod onkoloških bolesnika

– Nakon inflamatornih oboljenja CNS-a

– Povreda

– Kongenitalnih oboljenja

G83.1

– Otpusna lista ne starija od mesec dana ili

– Otpusna lista zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa o sprovedenoj ranoj rehabilitaciji

Otpusna lista obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu, a za teške monopareze i podatak o MMT koji je manji od 4 za mišićne grupe zahvaćene bolešću

mesec dana

mesec dana

21 dan

21 dan

/

1.18.

Lesiones traumaticae plexus brachialis neonati aliae, per partum (za uzrast do 6 godina)

P14.3

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

– mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije ili neurohirurgije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

30 dana

/

Jednom u svakoj kalendarskoj godini

1.19.

Lesiones traumaticae systematis nervosa peripherici neonati, per partum, non specificata (za uzrast do 6 godina)

P14.9

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

– mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije ili neurohirurgije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

30 dana

/

Jednom u svakoj kalendarskoj godini

1.20

Retardatio (motorna) za uzrast do 18 godina

R62.0

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

– mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Jednom u svakoj kalendarskoj godini

2. OBOLJENjA SRCA I KRVNIH SUDOVA

Redni br.

Dijagnoza bolesti, povreda i stanja

Šifra bolesti i povreda MKB 10

Medicinska dokumentacija

Rok za upućivanje na lekarsku komisiju

Rok za započinjanje rehabilitacije

Dužina trajanja rehabilitacije

Produženje rehabilitacije

Obnova rehabilitacije

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.1.

Infarctus myocardii acutus

I21

– Otpusna lista ne starija od 2 meseca

2 meseca

2 meseca

21 dan

/

/

2.2.

Infarcuts myocardii recidivus acutus

I22

– Otpusna lista ne starija od 2 meseca

2 meseca

2 meseca

21 dan

/

/

2.3.

Prisustvo aortokoronarnog bajpasa grafta (bypass graft)

Z95.1

– Otpusna lista ne starija od 3 meseca

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

/

2.4

Malformationes atrii et ventriculi cordis congenitae (posle operacije za uzrast do 18 godina)

Q20

– Otpusna lista ne starija od 3 meseca

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

/

2.5.

Malformationes septi cordis congenitae (posle operacije za uzrast do 18 godina)

Q21

– Otpusna lista ne starija od 3 meseca

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

/

2.6.

Malformationes valvulae pulmonalis et tricuspidalis congenitae (posle operacije kod dece do 18 godina)

Q22

– Otpusna lista ne starija od 3 meseca

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

/

2.7.

Malformationes valvulae aortae et mitralis congenitae (posle operacije za uzrast do 18 godina)

Q23

– Otpusna lista ne starija od 3 meseca

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

/

2.8.

Malformationes arteriarum magnarum congenitae (posle operacije za uzrast do18 godina)

Q25

– Otpusna lista ne starija od 3 meseca

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

/

2.9.

Prisustvo veštačkog zaliska srca

Prisustvo veštačkog heterologog zaliska srca

Prisustvo druge zamene zaliska srca

Z95.2

Z95.3

Z95.4

– Otpusna lista ne starija od 3 meseca

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

/

2.10.

Morbi arteriales, arteriolares et capillaries alii in morbis alibi classificatis (samo za Angiopathiae diabeticae)

I79.8

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

– mišljenje 2 lekara: specijaliste vaskularne hirurgije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci

Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži patološki nalaz dopler sonografskog pregleda krvnih sudova donjih ekstremiteta

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

3. REUMATSKA OBOLJENjA

Redni br.

Dijagnoza bolesti, povreda i stanja

Šifra bolesti i povreda MKB 10

Medicinska dokumentacija

Rok za upućivanje na lekarsku komisiju

Rok za započinjanje rehabilitacije

Dužina trajanja rehabilitacije

Produženje rehabilitacije

Obnova rehabilitacije

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.1.

Arthritis rheumatoides seropositiva alia

M05.8

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

– mišljenje 2 lekara: specijaliste interne medicine i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije ne starije od 6 meseci

Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatak o reverzibilnom ograničenju funkcijske sposobnosti (HAQ indeks jednak ili veći od 0.5) ili značajnom skorom pogoršanju funkcijske sposobnosti (povećanje HAQ indeksa za 0.5 ili više u prethodnih 12 meseci), uz odgovarajuće laboratorijske analize (SE, CRP)

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

3.2.

Arthritis rheumatoides seropositiva, non specificata

M05.9

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

– mišljenje 2 lekara: specijaliste interne medicine i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije ne starije od 6 meseci

Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatak o reverzibilnom ograničenju funkcijske sposobnosti (HAQ indeks jednak ili veći od 0.5) ili značajnom skorom pogoršanju funkcijske sposobnosti (povećanje HAQ indeksa za 0.5 ili više u prethodnih 12 meseci), uz odgovarajuće laboratorijske analize (SE, CRP)

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

3.3.

Arthritis rheumatoides seronegativa

M06.0

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

– mišljenje 2 lekara: specijaliste interne medicine i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije ne starije od 6 meseci

Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatak o reverzibilnom ograničenju funkcijske sposobnosti (HAQ indeks jednak ili veći od 0.5) ) ili značajnom skorom pogoršanju funkcijske sposobnosti (povećanje HAQ indeksa za 0.5 ili više u prethodnih 12 meseci

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

3.4.

Arthritis puerilis

M08

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

– mišljenje lekara specijaliste pedijaterije (za uzrast do 18 godina) ili specijalista interne medicine (za odrasle) i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, ne starije od 6 meseci

1. Navedena medicinska dokumentacija za uzrast do 18 godina obavezno sadrži podatak o reverzibilnom ograničenju funkcijske sposobnosti bolesnika (CHQ indeks jednak ili veći od 0.5) ili značajnom skorom pogoršanju funkcijske sposobnosti (povećanje CHQ indeksa za 0.5 ili više u prethodnih 12 meseci)

2. Navedena medicinska dokumentacija za uzrast preko 18 godina, obavezno sadrži podatak o reverzibilnom ograničenju funkcijske sposobnosti bolesnika odnosno HAQ indeks jednak ili veći od 0.5 ili povećanje HAQ indeksa za 0.5 ili više u prethodnih 12 meseci

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

1.Za uzrast do 18 godina jednom u svakoj kalendarskoj godini

2 Za uzrast preko 18 godina nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

3.5.

Scleroderma progresivum diffusum

M34.0

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili – mišljenje lekara 2 lekara: specijaliste interne medicine i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

3.6.

Syndroma CREST

M34.1

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili – mišljenje lekara 2 lekara: specijaliste interne medicine i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

3.7.

Spondylitis ankylopoietica

M45

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

– mišljenje 2 lekara specijaliste interne medicine i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, ne starije od 6 meseci

Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatak o reverzibilno smanjenoj pokretljivosti (BASMI indeks jednak ili veći od 2) ili o ograničenju funkcijske sposobnosti (BASFI indeks jednak ili veći od 4), odnosno skorom pogoršanju pokretljivosti ili funkcijske sposobnosti (povećanje BASMI ili povećanje BASFI indeksa za 1 ili više u prethodnih 12 meseci)

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

3.8.

Arthropathiae psoriaticae et arthropathiae enteropathicae

M07

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

– mišljenje 2 lekara: specijaliste interne medicine i specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, ne starije od 6 meseci.

Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatak o reverzibilnom ograničenju funkcijske sposobnosti (HAQ jednak ili veći od 0.5) ili značajnom skorom pogoršanju funkcijske sposobnosti (povećanje HAQ indeksa za 0.5 ili više u prethodnih 12 meseci)

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

3.9.

Morbus Reiter (hronični oblik)

M02.3

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

– mišljenje 2 lekara: specijaliste interne medicine i specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije ne starije od 6 meseci.

Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatak o reverzibilnom ograničenju funkcijske sposobnosti (HAQ jednak ili veći od 0.5) ili značajnom skorom pogoršanju funkcijske sposobnosti (povećanje HAQ indeksa za 0.5 ili više u prethodnih 12 meseci)

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

3.10.

Dermatopolymyositis (MMT manji od 4)

M33

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili – mišljenje 2 lekara: specijaliste interne medicine ili specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije ne starije od 6 meseci

Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatak o vrednosti MMT za mišićne grupe zahvaćene bolešću koji je manji od 4

mesec dana

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

4. BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA

Redni br.

Dijagnoza bolesti, povreda i stanja

Šifra bolesti i povreda MKB 10

Medicinska dokumentacija

Rok za upućivanje na lekarsku komisiju

Rok za započinjanje rehabilitacije

Dužina trajanja rehabilitacije

Produženje rehabilitacije

Obnova rehabilitacije

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.1.

Bronchitis chronica, non specificata

J42

– Otpusna lista ne starija od mesec dana.

Otpusna lista obavezno sadrži podatak o opstrukciji srednje teškog stepena, FEV1 50–80% i FEV1/FVC manji od 70% ili teškog stepena, FEV1 30–50% i FEV1/FVC manji od 70%

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

4.2.

Morbus pulmonis obstructivus chronicus alius

J44

– Otpusna lista ne starija od mesec dana.

Otpusna lista obavezno sadrži podatak o opstrukciji srednje teškog stepena, FEV1 50–80% i FEV1/FVC manji od 70% ili teškog stepena, FEV1 30–50% i FEV1/FVC manji od 70%

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

4.3.

Asthma bronchiale (za uzrast do 18 godina)

J45

– Otpusna lista ne starija od mesec dana.

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

Jednom u svakoj kalendarskoj godini

4.4.

Fibrosis cystica pulmonalis

E84.0

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

– mišljenje 2 lekara: 1 specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i 1 specijaliste interne medicine ili 1 specijaliste pedijatrije

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

4.5.

Bronchiectasiae

J47

– Otpusna lista ne starija od mesec dana

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

5. POVREDE I OBOLJENjA LOKOMOTORNOG SISTEMA

Redni br.

Dijagnoza bolesti, povreda i stanja

Šifra bolesti i povreda MKB 10

Medicinska dokumentacija

Rok za upućivanje na lekarsku komisiju

Rok za započinjanje rehabilitacije

Dužina trajanja rehabilitacije

Produženje rehabilitacije

Obnova rehabilitacije

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5.1.

Syndroma post laminectomiam, non alibi classificata (stanje posle operacije diskus hernije sa MMT manjim od 4)

M96.1

– Otpusna lista ne starija od mesec dana uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije

Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o vrednosti MMT koji je manji od 4 za mišićne grupe zahvaćene bolešću

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

/

5.2.

Stenosis spinalis (stanje posle operacije stenoze spinalnog kanala, sa ili bez disektomije

sa MMT manjim od 4)

M48.0

– Otpusna lista ne starija od mesec dana uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije

Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o vrednosti MMT koji je manji od 4 za mišićne grupe zahvaćene bolešću

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

/

5.3.

Syndroma post laminectomiam, non alibi classificata (stanje posle operacije instrumentacije kičme sa ili bez plasiranja umetka-kejdža uz stabilizaciju-fiksaciju

sa MMT manjim od 4)

M96.1

– Otpusna lista ne starija od mesec dana uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije

Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o vrednosti MMT koji je manji od 4 za mišićne grupe zahvaćene bolešću

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

/

5.4.

Prisustvo veštački ugrađenog zgloba (stanje posle ugradnje endoproteze kuka ili kolena uključujući reviziju i parcijalnu zamenu endoproteze)

Z96.6

– Otpusna lista ne starija od 3 meseca uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

/

5.5

Druga označena postoperativna stanja (samo posle

korektivne osteotomije karlice, femura i tibije)

Z98.8

– Otpusna lista ne starija od 3 meseca uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

/

5.6.

Scoliosis

(Cobbov ugao veći od 20° za uzrast do 16 godina samo posle korektivne operacije)

M41

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

/

5.7.

Kyphosis et lordosis (za uzrast do 16 godina samo posle korektivne operacije)

M40

– Otpusna lista ne starija od 3 meseca koja sadrži mišljenje specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije kojim se predlaže produžena rehabilitacija

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

/

5.8.

Fractura columnae vertebralis lumbalis et pelvis (samo sa zahvaćene najmanje dve kosti karličnog prstena)

S32

– Otpusna lista ne starija od 3 meseca

3 meseca

mesec dana

21 dan

21 dan

/

5.9.

Fractura extremitatis superioris bilateralis

T02.4

– Otpusna lista ne starija od 3 meseca ili

– mišljenje 2 lekara: specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i specijaliste ortopedije ne starije od 3 meseca od nastanka povrede

3 meseca

mesec dana

21 dan

/

/

5.10.

Fractura femoris

S72

– Otpusna lista ne starija od 3 meseca ili

– mišljenje 2 lekara: specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i specijaliste ortopedije ne starije od 3 meseca od nastanka povrede

3 meseca

mesec dana

21 dan

15 dana

/

5.11

Fractura cruris,

regionem talocruralem, includens

S82

– Otpusna lista ne starija od 3 meseca ili

– mišljenje 2 lekara: specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i specijaliste ortopedije ne starije od 3 meseca od nastanka povrede

3 meseca

mesec dana

21 dan

/

/

5.12.

Fractura extremitatis inferioris, bilateralis

T02.5

– Otpusna lista ne starija od 3 meseca ili

– mišljenje 2 lekara: specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i specijaliste ortopedije ne starije od 3 meseca od nastanka povrede

3 meseca

mesec dana

30 dana

15 dana

/

5.13.

Fractura pedis multiplex

S92.7

– Otpusna lista ne starija od 3 meseca ili

– mišljenje 2 lekara: specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i specijaliste ortopedije ne starije od 3 meseca od nastanka povrede

3 meseca

mesec dana

21 dan

21 dan

/

5.14.

Luxatio et subluxatio coxae congenita

(samo za uzrast do 18 godina posle hirurške intervencije)

Q 65.0

Q 65.1

Q 65.3

Q 65.4

– Otpusna lista ne starija od mesec dana uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije

mesec dana

mesec dana

21 dan

14 dana

/

5.15.

Deformationes pedis congenitae

za uzrast do 18 godina posle hirurške intervencije

Q66

– Otpusna lista ne starija od mesec dana uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije

mesec dana

mesec dana

21 dan

14 dana

/

5.16.

Scoliosis congenital

posle hirurške intervencije

Q76.3

– Otpusna lista ne starija od mesec dana uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

/

5.17.

Osteochondrosis capitis femoralis puerilis

(Legg-Calve-Perthes

posle hirurške intervencije)

M91.1

– Otpusna lista ne starija od 3 meseca ili

– mišljenje 2 lekara: specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i specijaliste ortopedije ne starije od 3 meseca

3 meseca

3 meseca

21 dan

14 dana

/

5.18.

Osteochondrodysplasia cum osteogenesi ossium tubariorum et columnae vertebralis imperfecta

(za uzrast do 18 godina)

Q77

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

– mišljenje 2 lekara: specijaliste ortopedije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Svake druge kalendarske godine

5.19

Arthropathia haemophilica

M36.2

– Mišljenje 2 lekara: specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i specijaliste interne medicine-hematologa, koje nije starije od mesec dana

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

/

6. ENDOKRINOLOŠKA OBOLJENjA

Redni br.

Dijagnoza bolesti, povreda i stanja

Šifra bolesti i povreda MKB 10

Medicinska dokumentacija

Rok za upućivanje na lekarsku komisiju

Rok za započinjanje rehabilitacije

Dužina trajanja rehabilitacije

Produženje rehabilitacije

Obnova rehabilitacije

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6.1.

Thyreotoxicosis

E05

– Otpusna lista ne starija od 3 meseca ili

– mišljenje 2 lekara: specijalista pedijatrije ili specijalista interne medicine ne starije od 3 meseca

3 meseca

3 meseca

14 dana

/

/

6.2.

Obesitas

(prevencija nastanka komplikacija za uzrast od 12 do 18 godina indeks telesne mase veći od 95 P (percentila) ili plus 2 standardne devijacije za pol i uzrast)

E66

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

– mišljenje lekara specijaliste pedijatrije ne starije od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Jednom, po isteku kalendarske godine u kojoj je sprovedena produžena rehabilitacija

6.3.

Diabetes mellitus ad insulino dependens (prevencija nastanka i razvoja komplikacija primenom programa edukacije o dijeti, fizičkoj aktivnosti i doziranju medikamentne terapije za uzrast do 18 godina)

E10

– Otpusna lista ne starija od 3 meseca ili

– mišljenje lekara specijaliste pedijatrije koje nije starije od 3 meseca

3 meseca

3 meseca

– Prvo upućivanje

21 dan;

– Svako sledeće upućivanje

10 dana

/

Jednom u svakoj kalendarskoj godini

6.4.

a) Diabetes mellitus ad insulino dependens

Diabetes mellitus ad insulino independens

(prevencija nastanka i razvoja komplikacija primenom programa edukacije o dijeti, fizičkoj aktivnosti i doziranju medikamentne terapije za uzrast preko 18 godina

posle uvođenja terapije jednom dnevnom dozom insulina)

E10

E11

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

– mišljenje lekara specijaliste interne medicine ne starije od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

10 dana

/

/

b) Diabetes mellitus ad insulino dependens

Diabetes mellitus ad insulino independens

(prevencija nastanka i razvoja komplikacija primenom programa edukacije o dijeti, fizičkoj aktivnosti i doziranju medikamentne terapije za uzrast preko 18 godina

na terapiji sa 2 ili više doza insulina ili insulinskom pumpom)

E10

E11

– Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

– mišljenje lekara specijaliste interne medicine ne starije od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

10 dana

/

Nakon isteka roka od 48 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

7. REHABILITACIJA ONKOLOŠKIH BOLESNIKA DEČIJEG UZRASTA

Redni br.

Dijagnoza bolesti, povreda i stanja

Šifra bolesti i povreda MKB 10

Medicinska dokumentacija

Rok za upućivanje na lekarsku komisiju

Rok za započinjanje rehabilitacije

Dužina trajanja rehabilitacije

Produženje rehabilitacije

Obnova rehabilitacije

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7.1.

Onkološka

oboljenja kod dece (uzrast do 18 godina)

u prvih 5 godina nakon postavljanja dijagnoze, odnosno transplantacije matičnih ćelija hematopoeze

C00-C97, D42, D43, D46, D47,

D76, Z94.8

– mišljenje tri lekara specijalista pedijatrije iz zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u kojoj se osigurano lice leči, ne starije od 3 meseca uz otpusnu listu sa hospitalizacije kada je postavljenja dijagnoza ili kada je izvršena transplantacija matičnih ćelija hematopoeze

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

Jednom u svakoj kalendarskoj godini u prvih 5 godina nakon postavljanja dijagnoze, odnosno transplantacije matičnih ćelija hematopoeze❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print