Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
24.01.2020.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)


Član 1.

U Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon i 10/19), u članu 1. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Ovim zakonom uspostavlja se i uređuje Jedinstveni informacioni sistem prosvete predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, obrazovanja odraslih, visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda.”.

Dosadašnji st. 3–5. postaju st. 4–6.

Član 2.

U članu 23. stav 2. reči: „ustanova organizuje učenje jezika, pripremu za nastavu i dopunsku nastavu, po posebnom uputstvu koje donosi ministar”, zamenjuju se rečima: „ustanova organizuje učenje srpskog kao stranog jezika”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Dete stranog državljanina, lica bez državljanstva i tražioca državljanstva pohađa program srpskog kao stranog jezika, besplatno pod uslovom reciprociteta ili na teret roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika, u organizaciji, odnosno prostorijama ustanove koju odredi ministar.”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 3.

U članu 60. stav 2. tačka 10) reči: „učenika sa smetnjama u razvoju,” brišu se.

U tački 10) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 11) koja glasi:

„11) smernice za prilagođavanje programa nastave i učenja, kao i za pružanje individualne, odnosno grupne dodatne podrške za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koji obrazovanje stiču, kada je to u najboljem interesu, u školi za obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju, a na osnovu mišljenja Interresorne komisije i uz saglasnost roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika učenika.”.

Član 4.

U članu 73. stav 19. na kraju teksta tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „u skladu sa posebnim zakonom.”.

Član 5.

U članu 96. stav 2. reči: „verifikaciji ustanove”, zamenjuju se rečima: „odobrenju za rad”.

Član 6.

U članu 98. posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„Škola koja ima odgovarajuću opremu i prostor da pored realizacije učenja kroz rad za svoje učenike, organizuje i učenje kroz rad za učenike drugih škola i praktičnu nastavu za obuke i stručno osposobljavanje iz stava 4. ovog člana, može da organizuje trening centar kao proširenu delatnost.”.

Dosadašnji st. 5–13. postaju st. 6–14.

Član 7.

Naziv glave: „IX. EVIDENCIJE U OBRAZOVANjU I VASPITANjU”, zamenjuje se nazivom glave: „IX. JEDINSTVENI INFORMACIONI SISTEM PROSVETE”.

Član 8.

Naziv člana i član 174. brišu se.

Član 9.

Naziv člana i član 175. menjaju se i glase:

„Uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema prosvete

Član 175.

Jedinstveni informacioni sistem prosvete (u daljem tekstu: JISP) je skup baza podataka i računarskih programa, potrebnih za prikupljanje i obradu podataka u evidencijama i registrima, uz obezbeđivanje zaštite podataka o ličnosti.

Ustanova, visokoškolska ustanova, odnosno ustanova učeničkog i studentskog standarda vodi evidenciju o deci, učenicima, odraslima i studentima obuhvaćenim formalnim obrazovanjem, o roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima i o zaposlenima, a javno priznati organizator aktivnosti o polaznicima i kandidatima obuhvaćenim neformalnim obrazovanjem, u skladu sa ovim i posebnim zakonom, zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje i zakonom kojim se uređuje učenički i studentski standard.

Ukoliko ustanova, visokoškolska ustanova, ustanova učeničkog i studentskog standarda, odnosno javno priznati organizator aktivnosti vodi evidenciju u elektronskom obliku u okviru JISP-a, u skladu sa ovim i posebnim zakonom, Ministarstvo je obrađivač podataka u pogledu administriranja sistema, čuvanja i zaštite podataka.

Ministarstvo, u okviru JISP-a vodi sledeće registre:

1) dece, učenika, odraslih, polaznika, kandidata i studenata;

2) predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i ustanova učeničkog i studentskog standarda (u daljem tekstu: registar ustanova);

3) akreditovanih visokoškolskih ustanova;

4) zaposlenih u ustanovama i ustanovama učeničkog i studentskog standarda;

5) zaposlenih u visokoškolskim ustanovama;

6) planova i programa nastave i učenja;

7) akreditovanih studijskih programa.

Agencija za kvalifikacije (u daljem tekstu: Agencija) u okviru JISP-a vodi registar Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije, u skladu sa zakonom koji utvrđuje Nacionalni okvir kvalifikacija.

U registre iz stava 4. ovog člana unose se podaci iz evidencija koje vodi ustanova, visokoškolska ustanova, ustanova učeničkog i studentskog standarda, odnosno javno priznati organizator aktivnosti.

Ustanove, visokoškolske ustanove, ustanova učeničkog i studentskog standarda, odnosno javno priznati organizator aktivnosti, dužni su da u registar iz stava 4. ovog člana unose i ažuriraju podatke iz evidencija iz stava 2. ovog člana.

Ministarstvo uspostavlja JISP i njime upravlja uz tehničku podršku službe Vlade nadležne za projektovanje, usklađivanje, razvoj, funkcionisanje sistema elektronske uprave i druge poslove propisane zakonom (u daljem tekstu: Služba Vlade).

Služba Vlade je obrađivač podataka kada obavlja poslove koji se odnose na čuvanje, sprovođenje mera zaštite i obezbeđivanja sigurnosti i bezbednosti podataka iz registara iz stava 4. ovog člana, u državnom centru za čuvanje i upravljanje podataka, u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska uprava i informaciona bezbednost.

Bliže uslove i način uspostavljanja JISP-a, registara, vođenja, obrade, unosa, ažuriranja, dostupnosti podataka koji se unose u registre, kao i vrsti statističkih izveštaja na osnovu podataka iz registara, propisuje ministar.”.

Član 10.

Član 176. menja se i glasi:

„Član 176.

Za potrebe vođenja registra iz člana 175. stav 4. tačka 1) ovog zakona i zaštite podataka o ličnosti formira se Jedinstveni obrazovni broj (u daljem tekstu: JOB) koji prati njegovog nosioca kroz sve nivoe formalnog obrazovanja i vaspitanja i kroz neformalno obrazovanje i predstavlja ključ za povezivanje svih podataka o detetu, učeniku, studentu, kao i odraslom, polazniku i kandidatu (u daljem tekstu: odrasli) u JISP-u.

JOB predstavlja individualnu i neponovljivu oznaku koja se sastoji od 16 karaktera i koja se dodeljuje detetu, učeniku, odraslom i studentu u automatizovanom postupku preko JISP-a, na zahtev ustanove, visokoškolske ustanove, odnosno javno priznatog organizatora aktivnosti pri prvom upisu u ustanovu, a nakon provere podataka iz stava 4. ovog člana sa podacima iz evidencija koje drugi organi vode u elektronskom obliku u skladu sa zakonom.

Privremeni JOB dodeljuje se detetu, učeniku, odraslom i studentu do dobijanja jedinstvenog matičnog broja građana, stranom državljaninu, licu bez državljanstva, prognanom i raseljenom licu.

U zahtevu za dodelu JOB-a ustanova, visokoškolska ustanova, odnosno javno priznati organizator aktivnosti unosi podatke u JISP o identitetu deteta, učenika, odraslog i studenta: ime, prezime, ime jednog roditelja, jedinstveni matični broj građana, drugi identifikacioni broj i opis identifikacionog broja za stranog državljanina, lice bez državljanstva i tražioca državljanstva, odnosno lice koje nije upisano u matičnu knjigu rođenih Republike Srbije.

Podaci o ličnosti iz stava 4. ovog člana obrađuju se u svrhu dodele JOB-a detetu, učeniku, odraslom i studentu.

Podaci o ličnosti iz stava 4. ovog člana mogu da se obrađuju i u svrhu izrade statističkih izveštaja na način kojim nije omogućeno otkrivanje podataka o ličnosti, u skladu sa zakonom.

Izuzetno, podaci o ličnosti iz stava 4. ovog člana mogu da se obrađuju i u druge svrhe propisane zakonom.

Ustanova, visokoškolska ustanova, odnosno javno priznati organizator aktivnosti je dužan da JOB lično dostavi detetu i učeniku preko roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika, odraslom i studentu u zatvorenoj koverti i da o tome vodi evidenciju.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, odrasli i student iz stava 8. ovog člana može da zahteva da mu se JOB i podaci za lični pristup registru dostave elektronskim putem u skladu sa zakonom koji uređuje elektronsku upravu.

Ministarstvo uspostavlja i vodi evidenciju svih zahteva u elektronskom obliku i dodeljenim JOB i privremenim JOB.

Podaci o JOB-u i privremenom JOB-u iz stava 10. ovog člana čuvaju se trajno.

Ministarstvo je rukovalac podacima o ličnosti iz stava 4. ovog člana.

Način dodele JOB-a i primene mera bezbednosti, propisuje ministar.”.

Član 11.

Naziv člana i član 177. menjaju se i glase:

„Podaci u registru dece, učenika, odraslih i studenata

Član 177.

Podaci iz evidencije o deci, učenicima i odraslima i o roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima unose se u registar dece, učenika, odraslih i studenata preko JOB-a, u skladu sa ovim zakonom, i to:

1) podatke za određivanje identiteta deteta, učenika i odraslog: JOB, pol, datum, mesto i država rođenja, država i mesto stanovanja;

2) podatke za određivanje obrazovnog statusa deteta, učenika i odraslog: prethodno završen program obrazovanja i vaspitanja, odnosno nivo obrazovanja, šifre kvalifikacija, jezik na kojem su završeni prethodni nivoi obrazovanja i vaspitanja, ustanova, grupa, razred i odeljenje u koji je upisan, vrsta i trajanje programa obrazovanja, jezik na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad, maternji jezik, nacionalna pripadnost (izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti nije obavezno), izborni programi, obrazovanje po individualnom obrazovnom planu, ocene, položeni ispiti, pohvale i nagrade osvojene tokom obrazovanja, izostanci, vladanje i izdate javne isprave;

3) podatke za određivanje socijalnog statusa deteta, učenika i odraslog: pripadnost socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, uslovi stanovanja i stanje porodice; socijalni status roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika: stečena stručna sprema, zanimanje i oblik zaposlenja;

4) podatke za određivanje funkcionalnog statusa deteta, učenika i odraslog: podaci dobijeni na osnovu procene potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške koju utvrđuje interresorna komisija, odnosno ustanova i unose se u registar kao podatak o postojanju funkcionalnih poteškoća u domenu vida, sluha, grube ili fine motorike, intelektualnih poteškoća, poteškoća sa komunikacijom, sa ponašanjem i socijalizacijom.

Podaci iz evidencije o studentima unose se u registar dece, učenika, odraslih i studenata preko JOB-a, u skladu sa ovim zakonom, i to:

1) podatke o studentu: godište, mesto i država rođenja, mesto i država stalnog stanovanja, nacionalna pripadnost u skladu sa zakonom, bračni status;

2) podatke za određivanje obrazovnog statusa studenata: prethodno završeno obrazovanje, jezik na kojem je stečeno osnovno i srednje obrazovanje, upisani studijski program, vrsta studija, godina studija i godina prvog upisa na studijski program, godina završetka studijskog programa, prosečna ocena u toku studija, jezik na kome se izvodi studijski program, podaci o ostvarenim ESPB bodovima, i izdatim javnim ispravama;

3) podatke za određivanje socijalnog statusa studenata: načinu finansiranja studija, način izdržavanja tokom studija, radni status studenta tokom studiranja, najviše stečeni nivo obrazovanja roditelja ili izdržavaoca;

4) podatke za određivanje zdravstvenog statusa studenata, odnosno potreba za pružanjem dodatne podrške prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti na visokoškolskoj ustanovi.

Rukovalac podacima iz st. 1. i 2. ovog člana je Ministarstvo.”.

Član 12.

U članu 178. stav 1. menja se i glasi:

„Registar ustanova predstavlja skup: opštih podataka kojima se određuje pravni status ustanove i status ustanove u sistemu obrazovanja i vaspitanja; podataka o šiframa kvalifikacija, programima obrazovanja i vaspitanja i modelima obrazovanja koje realizuje i jeziku na kome se ostvaruju, o broju dece po uzrastu, učenika i odraslih po razredima, odnosno po vrsti programa; podataka o objektima – broju zgrada u sedištu i u izdvojenim odeljenjima škole i njihova kvadratura, broj kabineta, laboratorija, radionica, bibliotečkih jedinica; podataka o aktima i organima ustanove, rezultatima spoljašnjeg vrednovanja ustanove; podataka o finansijskim sredstvima koja se stiču iz budžeta Republike Srbije i jedinice lokalne samouprave, i podataka o prihodima od proširene delatnosti i njihovom trošenju.”.

Član 13.

Posle člana 178. dodaju se naziv člana i član 178a koji glase:

„Podaci u registru akreditovanih visokoškolskih ustanova

Član 178a

Registar akreditovanih visokoškolskih ustanova predstavlja skup opštih podataka kojima se određuje: pravni status visokoškolske ustanove, status visokoškolske ustanove u sistemu visokog obrazovanja; podaci o šiframa kvalifikacija i studijskim programima koje visokoškolska ustanova realizuje; podaci o realizovanim kratkim programima studija i izdatim sertifikatima; visina školarine; sedmični fond časova po studijskom programu za svaku godinu za predavanje i vežbe; jezik na kome se izvodi studijski program; broj budžetskih i samofinansirajućih studenata po studijskom programu i po godini; podaci o objektima (broj zgrada i kvadratura, broj laboratorija, broj bibliotečkih jedinica); podaci o aktima i organima visokoškolske ustanove; podaci o akreditaciji visokoškolske ustanove i rezultatima spoljašnjeg vrednovanja visokoškolske ustanove; podaci o sopstvenim prihodima i njihovom trošenju.

U registar iz stava 1. ovog člana unose se i drugi podaci od značaja za razvoj sistema visokog obrazovanja i za uključivanje u evropski prostor visokog obrazovanja.

Podaci iz registra iz stava 1. ovog člana su otvoreni podaci, javno dostupni na internet prezentaciji Ministarstva, u mašinski obradivom obliku za korišćenje i dalje objavljivanje.”.

Član 14.

U nazivu člana 179. posle reči: „zaposlenima”, dodaju se reči: „u ustanovi”.

U članu 179. stav 1. reči: „iz člana 174. stav 3. ovog zakona” brišu se, a na kraju teksta tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „kao i drugi podaci koje ustanova vodi, u skladu sa zakonom.”.

Član 15.

U nazivu člana 180. posle reči: „zaposlenih”, dodaju se reči: „u ustanovama”.

U članu 180. stav 1. reči: „člana 174. stav 3. ovog zakona” zamenjuju se rečima: „evidencije o zaposlenima”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Podaci o zaposlenima u ustanovama učeničkog i studentskog standarda unose se u registar zaposlenih u skladu sa ovim i zakonom kojim se uređuje učenički i studentski standard.”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. reči: „st. 1. i 2.”, zamenjuju se rečima: „st. 1–3.”.

Član 16.

Posle člana 180. dodaju se nazivi članova i čl. 180a–180v, koji glase:

„Podaci u evidencijama i registru zaposlenih u visokoškolskim ustanovama

Član 180a

Podaci o zaposlenima o kojima visokoškolska ustanova vodi evidenciju i koje unosi u registar zaposlenih predstavljaju skup ličnih podataka kojima se određuje njihov identitet, stepen i vrsta obrazovanja, radnopravni status, plata i podaci za njen obračun i isplatu, stručno usavršavanje, položeni ispiti za rad u obrazovanju i vaspitanju, karijerno napredovanje i kretanje u službi.

Podaci o nastavnicima, saradnicima i ostalim zaposlenima sadrže: ime, prezime, ime jednog roditelja, pol, jedinstveni matični broj građana, državljanstvo, broj pasoša za strane državljane, datum i mesto rođenja, državu stalnog stanovanja, nacionalna pripadnost u skladu sa zakonom, službeni kontakt telefon i e-mail adresa, vrsta i nivo obrazovanja, jezik na kome je stečeno osnovno i srednje obrazovanje, godina, država, mesto i ustanova na kojoj je stečen najviši stepen obrazovanja, trenutno nastavno-naučno, odnosno nastavno-umetničko zvanje i godina i ustanova u kojoj je izabran u nastavno-naučno, odnosno nastavno-umetničko zvanje, vrstu ugovora o angažovanju, procenat radnog angažovanja u ustanovi, radno mesto i druge podatke u skladu sa zakonom kao i o angažovanju u drugoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji i inostranstvu.

Za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija podaci o zaposlenima su i: koeficijent složenosti rada kao osnov za finansiranje iz uredbe, koeficijent na osnovu kog se vrši obračun plate iz kolektivnog ugovora ili opšteg akta ustanove.

Podaci iz stava 2. ovog člana o imenu i prezimenu, mestu i ustanovi na kojoj je stečen najviši stepen obrazovanja, trenutno nastavno-naučno, odnosno nastavno-umetničko zvanje i godina i ustanova u kojoj je izabran u nastavno-naučno, odnosno nastavno-umetničko zvanje i radno mesto su otvoreni podaci, javno dostupni na internet prezentaciji Ministarstva u mašinski obradivom obliku za korišćenje i dalje objavljivanje.

Rukovalac podacima o zaposlenima o kojima visokoškolska ustanova vodi evidenciju iz stava 1. ovog člana je visokoškolska ustanova.

Rukovalac podacima o zaposlenima u registru iz stava 1. ovog člana je Ministarstvo.

Podaci u registru planova i programa nastave i učenja

Član 180b

Registar planova i programa nastave i učenja predstavlja skup podataka o planu i programu nastave i učenja, naziv propisa i broj službenog glasila u kom je objavljen, području rada u srednjem obrazovanju i vaspitanju, šifri kvalifikacije, standardu kvalifikacije ukoliko postoji, jeziku na kojem se nastava izvodi, broju učenika koji pohađaju program, broju učenika koji su završili program i ostali podaci bitni za praćenje realizacije plana i programa nastave i učenja.

Podaci iz registra iz stava 1. ovog člana su otvoreni podaci, javno dostupni na internet prezentaciji Ministarstva, u mašinski obradivom obliku za korišćenje i dalje objavljivanje.

Podaci u registru akreditovanih studijskih programa

Član 180v

Registar akreditovanih studijskih programa predstavlja skup podataka o studijskom programu, akreditaciji, vrsti studija, ustanovi na kojoj se realizuje, naučnom, odnosno umetničkom polju i oblasti, jeziku na kojem se izvodi, šifri kvalifikacije, standardu kvalifikacije ukoliko postoji, školarini, broju studenata koji se finansiraju iz budžeta po godinama, broju studenata koji se sami finansiraju po godinama, broju studenata koji su završili studijski program i ostali podaci bitni za praćenje realizacije studijskog programa.

U registru iz stava 1. ovog člana vode se i podaci o kratkim programima studija koje organizuju visokoškolske ustanove.

Podaci iz registra iz stava 1. ovog člana su otvoreni podaci, javno dostupni na internet prezentaciji Ministarstva, u mašinski obradivom obliku za korišćenje i dalje objavljivanje.”.

Član 17.

Član 181. menja se i glasi:

„Član 181.

Svrha obrade podataka o kojima ustanova, visokoškolska ustanova, ustanova učeničkog i studentskog standarda, odnosno javni priznati organizator aktivnosti vodi evidenciju jeste efikasno vođenje upravnih i drugih postupaka koji su u njihovoj nadležnosti, ostvarivanje prava na izdavanje javne isprave, ostvarivanje prava na kvalitetno i jednako dostupno obrazovanje i vaspitanje za svu decu, učenike i odrasle, praćenje i unapređivanje kvaliteta i efektivnosti rada ustanove, odnosno visokoškolske ustanove i zaposlenih, praćenje stanja radi samovrednovanja ustanove efikasnim upravljanjem evidencijama, korišćenje raspoloživih resursa lokalne zajednice u skladu sa potrebama obrazovanja i vaspitanja, unapređivanje saradnje i puno uključivanje roditelja učenika u obrazovno-vaspitni proces, praćenje, proučavanje i unapređivanje obrazovnog nivoa studenata u procesu obrazovanja, kao i priprema izveštaja i obavljanje drugih poslova iz nadležnosti ustanove, visokoškolske ustanove, ustanove učeničkog i studentskog standarda, odnosno javno priznatog organizatora aktivnosti.

Podaci iz registra iz člana 175. stav 4. ovog zakona obrađuju se u statističke svrhe radi obezbeđivanja praćenja indikatora radi sprovođenja statističkih istraživanja i analiza kvaliteta, efikasnosti i efektivnosti sistema obrazovanja i vaspitanja i sistema visokog obrazovanja u cilju planiranja i preduzimanja mera obrazovne i upisne politike, preduzimanja preventivnih mera za smanjenje osipanja dece, učenika i odraslih na svim nivoima obrazovanja i vaspitanja, praćenja obuhvata i napredovanja studenata, praćenja kvaliteta studijskih programa, kao i mera u skladu sa potrebama tržišta rada i veće zapošljivosti, sprovođenja nacionalnih i međunarodnih istraživanja i učešća u komparativnim i evaluacionim studijama radi kreiranja i unapređivanja politike u oblasti obrazovanja i vaspitanja i visokog obrazovanja, praćenja profesionalnog statusa i koordiniranja i organizovanja stručnog usavršavanja zaposlenih, analiziranja stanja finansiranja sistema obrazovanja i vaspitanja i sistema visokog obrazovanja; izveštavanje o obrazovnim indikatorima po preuzetim međunarodnim obavezama i učešću u programima Evropske unije za saradnju u oblasti obrazovanja i visokog obrazovanja, kao i efikasno obavljanje drugih poslova iz nadležnosti Ministarstva.

Podaci iz registra iz člana 175. stav 4. ovog zakona obrađuju se i radi efikasnog vođenja upravnih i drugih postupaka koji su u nadležnosti ustanove, visokoškolske ustanove, ustanove učeničkog i studentskog standarda, odnosno javno priznatog organizatora aktivnosti.

U cilju ostvarivanja svrhe obrade podataka iz st. 1–3. ovog člana, JISP se elektronski povezuje sa odgovarajućim evidencijama koje vode nadležni organi, a koji sadrže sledeće podatke koje Ministarstvo obrađuje:

1) jedinstveni matični broj građana;

2) evidencioni broj za strane državljane;

3) zanimanje, prema klasifikaciji zanimanja, koje se zahteva za radno angažovanje na određenim poslovima, odnosno radnom mestu;

4) vrstu i nivo kvalifikacije, odnosno obrazovanja koji su uslovi za radno angažovanje na određenim poslovima, odnosno radnom mestu;

5) vrstu i nivo kvalifikacije, odnosno obrazovanja koje lice ima;

6) datum početka osiguranja;

7) osnov osiguranja;

8) broj časova provedenih na radu nedeljno;

9) vrstu radnog angažovanja (radni odnos i rad van radnog odnosa);

10) podatak o zaposlenju kod više poslodavaca;

11) datum dejstva promene u toku osiguranja;

12) datum i osnov prestanka osiguranja;

13) osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, visinu uplaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i period na koji se ta uplata odnosi;

14) podatke o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade;

15) porez na dohodak građana.

Podaci iz stava 4. ovog člana, koji se vode u evidencijama drugih organa pribavljaju se elektronskim putem u skladu sa zakonom i obrađuju se isključivo u svrhu iz st. 1–3. ovog člana na način kojim nije omogućeno otkrivanje podataka o ličnosti, u skladu sa zakonom.”.

Član 18.

Naziv člana i član 182. menjaju se i glase:

„Primaoci podataka iz evidencija i registara

Član 182.

Lice na koje se podaci odnose ostvaruje prava u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Primalac podataka iz evidencija iz člana 175. stav 2. ovog zakona može biti i državni i drugi organ i organizacija, kao i pravno i fizičko lice, pod uslovom da je zakonom ili drugim propisima ovlašćeno da traži podatke, da su ti podaci neophodni za izvršenje poslova iz njegove nadležnosti ili služe za potrebe istraživanja, uz obezbeđivanje zaštite podataka o ličnosti.

Primalac podataka iz registara iz člana 175. stav 4. ovog zakona može biti i državni i drugi organ i organizacija, kao i pravno i fizičko lice, pod uslovom da je zakonom ili drugim propisima ovlašćeno da traži podatke, da su ti podaci neophodni za izvršenje poslova iz njegove nadležnosti, uz obezbeđivanje zaštite podataka o ličnosti.

Primalac podataka iz registara iz člana 175. stav 4. ovog zakona, kao i podataka nastalih obradom tih podataka i podataka iz člana 181. stav 4. ovog zakona je Agencija, uz obezbeđivanje zaštite podataka o ličnosti.

Agencija obrađuje podatke iz stava 4. ovog člana, u elektronskom obliku, u svrhu praćenja i merenja efekata implementacije kvalifikacija na zapošljavanje, odnosno zapošljivosti prema stečenim kvalifikacijama i završenim studijskim programima, praćenja nacionalnih trendova zapošljavanja i poređenja sa trendovima u inostranstvu, kao i praćenja aktivne politike zapošljavanja u cilju povećanja zaposlenosti.”.

Član 19.

Član 183. menja se i glasi:

„Član 183.

Ustanova, visokoškolska ustanova, ustanova učeničkog i studentskog standarda, odnosno javno priznati organizator aktivnosti ažurira podatke u evidencijama koje vodi na dan nastanka promene, a najkasnije 15 dana od dana promene.

Podaci iz stava 1. ovog člana unose se u registre iz člana 175. stav 4. ovog zakona na dan nastanka promene, a najkasnije 30 dana od dana promene.

Podaci iz evidencije iz člana 175. stav 2. ovog zakona čuvaju se na način i u rokovima propisanim posebnim zakonom.

Podaci iz registra iz čl. 178, 178a, 180b i 180v čuvaju se trajno.

Podaci iz registra dece, učenika, odraslih i studenata čuvaju se trajno, osim podataka o socijalnom i funkcionalnom statusu deteta, učenika i odraslog koji se čuvaju pet godina od prestanka obrazovnog statusa, odnosno podataka o socijalnom i zdravstvenom statusu studenata koji se čuvaju do prestanka statusa studenta o kome se vode.

Podaci iz registra iz čl. 180. i 180a čuvaju se trajno.”.

Član 20.

Član 184. menja se i glasi:

„Član 184.

Ustanova, visokoškolska ustanova, ustanova učeničkog i studentskog standarda, odnosno javno priznati organizator aktivnosti obezbeđuje mere zaštite od neovlašćenog pristupa i korišćenja podataka iz evidencija koje vodi.

Ministarstvo obezbeđuje mere zaštite od neovlašćenog pristupa i korišćenja podataka u JISP-u, kada služba Vlade ne obavlja poslove iz člana 175. stav 9. ovog zakona.

Za potrebe naučnoistraživačkog rada i prilikom obrade podataka i izrade analiza lični podaci koriste se i objavljuju na način kojim nije omogućeno njihovo otkrivanje.

Poslove administriranja JISP-a i registara iz člana 175. stava 4. ovog zakona obavlja posebno ovlašćeno lice u Ministarstvu.

Mere bezbednosti i zaštite podataka iz evidencija i registara propisuje ministar.”.

Član 21.

U članu 189. posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:

„U budžetu jedinice lokalne samouprave mogu da se obezbede sredstva za prevoz učenika srednjih škola i učenika koji pohađaju nastavu u dualnom obrazovanju koji imaju prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave na udaljenosti većoj od četiri kilometra od škole, odnosno od prostorija poslodavca kod kojeg obavljaju učenje kroz rad, kao i u slučajevima kada su škola, odnosno prostorije poslodavca kod kojeg učenici obavljaju učenje kroz rad na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave.

Bliže uslove i merila za utvrđivanje ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja po detetu iz stava 1. tačka 1) ovog člana, propisuje ministar.”.

Član 22.

Član 193. menja se i glasi:

„Član 193.

Novčanom kaznom od 50.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj primalac podataka iz registra iz člana 175. stav 4. ovog zakona – pravno lice ukoliko dobijene podatke koristi ili objavljuje suprotno svrsi koju je naznačio u svom zahtevu i ovom zakonu (član 182. stav 3).

Novčanom kaznom od 5.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj primalac podataka iz registra iz člana 175. stav 4. ovog zakona – fizičko lice ukoliko dobijene podatke koristi ili objavljuje suprotno svrsi koju je naznačio u svom zahtevu i ovom zakonu (član 182. stav 3).

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj ustanova, visokoškolska ustanova, ustanova učeničkog i studentskog standarda odnosno javno priznati organizator aktivnosti, ukoliko ne unosi i mesečno ažurira podatke u odgovarajuće registre, u skladu sa članom 183. ovog zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice ustanove, visokoškolske ustanove, ustanove učeničkog i studentskog standarda, odnosno javno priznatog organizatora aktivnosti za prekršaj iz stava 3. ovog člana.”.

Član 23.

Ustanova, odnosno visokoškolska ustanova će pokrenuti postupak za dodelu JOB-a svoj deci, učenicima, odraslima i studentima, koji su u sistemu obrazovanja i vaspitanja, odnosno u sistemu visokog obrazovanja ili su bili u tom sistemu počev od školske 2016/2017. godine, a na osnovu podataka iz evidencija čiji je rukovalac.

Član 24.

Ministar će doneti podzakonske akte za sprovođenje ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 25.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe čl. 114–117, čl. 119–122, član 123. st. 1–3. i stav 5, član 124. i član 153. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 73/18 i 67/19).

Član 26.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print