Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
23.06.2017.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017)


Na osnovu člana 47. stav 1. i člana 48. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon),
Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 29. maja 2017. godine, doneo je

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2017. godinu

Član 1.

U Pravilniku o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 8/17), član 16. menja se i glasi:

„Zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa u kojoj se leči osigurano lice obolelo od retke bolesti, obezbeđuje osiguranom licu i lekove za lečenje te bolesti koji se ne nalaze u Listi lekova, a imaju visok stepen efikasnosti u lečenju, u skladu sa članom 15. stav 1. ovog pravilnika.

Vrste retkih bolesti, sredstva obezbeđena za lekove iz stava 1. ovog člana za 2017. godinu i druga pitanja vezana za lečenje osiguranih lica od retkih bolesti, uređeni su aktom Vlade u skladu sa članom 59. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa, obezbeđuju osiguranim licima lekove iz stava 1. ovog člana na osnovu odluke Komisije Republičkog fonda za lečenje urođenih bolesti metabolizma (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija iz stava 3. ovog člana donosi odluku o upotrebi lekova iz stava 1. na predlog tri lekara specijaliste zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa u kojoj se leči osigurano lice obolelo od retke bolesti, pojedinačno za svako osigurano lice.

Izuzetno lekove iz stava 1. ovog člana, osiguranom licu obezbeđuje i zdravstvena ustanova sekundarnog nivoa kao nastavak terapije započete u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa, na osnovu odluke Komisije iz stava 3. ovog člana, ako je terapija na taj način dostupnija osiguranom licu.”

Član 2.

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

01/2 broj 110-44/17

❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print