Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
23.03.2018.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija - Poreska uprava ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)


Na osnovu člana 167. stav 4. tačka 2, člana 169p stav 7, člana 169s stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16 i 108/16), na predlog direktora Poreske uprave,

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija - Poreska uprava

Član 1.

U Pravilniku o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava („Službeni glasnik RS”, br. 88/09, 47/10, 21/11, 43/13, 104/13, 67/17 i 101/17), u članu 7, u koloni: „Naziv radnog mesta”, posle reči: „Stručni koordinator za pripremu materijala za obuku”, dodaju se zapeta i reči: „Savetnik za informacije od javnog značaja”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print