Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
22.12.2017.

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 115/2017)


Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 99/16 i 113/17) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU
o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini

Član 1.

U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini („Službeni glasnik RS”, br. 8/17, 53/17, 67/17, 88/17, 101/17 i 106/17), u članu 3. stav 3. reči: ,,820.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „785.000.000 dinara”.

Član 2.

U članu 5. stav 2. tačka 4) reči: „1.700.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „1.725.000.000 dinara”.

U tački 8) reči: „94.744.000 dinara” zamenjuju se rečima: „69.744.000 dinara”.

Član 3.

U članu 8. stav 1. menja se i glasi:

,,Obim sredstava za podsticaje za mere ruralnog razvoja iznosi 6.947.000.000 dinara od čega je iznos od 5.947.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 01 i 1.000.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 12.”.

U stavu 2. tačka 1) i podtačka (1) menjaju se i glase:

,,1) unapređenje konkurentnosti u iznosu od 5.806.300.000 dinara od čega je iznos od 4.912.300.000 dinara obezbeđen iz izvora 01 i 894.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 12, i to za:

(1) investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 4.797.800.000 dinara od čega je iznos od 3.953.800.000 dinara obezbeđen iz izvora 01 i 844.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 12, od čega za:”.

U podtački (1) alineja prva i druga menjaju se glase:

,,– podsticanje podizanja novih višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u iznosu od 210.000.000 dinara,

– podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u ukupnom iznosu od 4.587.800.000 dinara, od čega za podršku za investicije za nabavku novih mašina i opreme, kao i kvalitetnih priplodnih grla u iznosu od 1.827.300.000 dinara od čega je iznos od 1.383.300.000 dinara obezbeđen iz izvora 01 i 444.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 12, za podršku za investicije za nabavku novih traktora u ukupnom iznosu od 1.530.500.000 dinara, od čega je iznos od 1.430.500.000 dinara obezbeđen iz izvora 01 i 100.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 12, a za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata u ukupnom iznosu od 1.230.000.000 dinara od čega je iznos od 930.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 01 i 300.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 12;”.

U tački 1) podtačka (2) menja se i glasi:

,,(2) investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva u ukupnom iznosu od 403.500.000 dinara, od čega je iznos od 353.500.000 dinara obezbeđen iz izvora 01 i 50.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 12, od čega za:”.

U podtački (2) alineja treća menja se i glasi:

,,– nabavku opreme u sektoru mesa, mleka, voća, povrća i grožđa u iznosu od 400.000.000 dinara od čega je iznos od 350.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 01 i 50.000.000 dinara obezbeđen iz izvora 12;”.

U podtački (3) reči: ,,50.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: ,,605.000.000 dinara”.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print