Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
22.11.2017.

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE INFRASTRUKTURE KOJA JE U NADLEŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2017)


Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU
o izmenama Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 100/16 i 26/17) u Državnom programu obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, koji je odštampan uz tu uredbu i čini njen sastavni deo, u Odeljku 3. Mere koje treba preduzeti, stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) pribavljena građevinska dozvola za izgradnju objekata iz ovog državnog programa obnove, odnosno u slučaju sanacije pribavljeno rešenje o odobrenju za izvođenje radova.”

„Odeljak 8. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvor finansiranja menja se i glasi:

„8. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvor finansiranja

Sredstva za sprovođenje ove uredbe u iznosu od 750.000.000,00 dinara (sa PDV) obezbediće se iz tekuće budžetske rezerve u okviru budžeta Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i rasporediti u okviru Razdela 3 – Vlada, Glava 3.23 Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Program 1511 – Obnova i izgradnja objekata javne namene i saniranje posledica elementarne nepogode, Funkcija 110 – izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Izvor finansiranja 01, Programska aktivnost 0002 – Koordinacija poslova nakon elementarne i druge nepogode, Ekonomska klasifikacija 463 – transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 750.000.000,00 dinara.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print