Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
22.06.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)


Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16 i 30/18),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu

Član 1.

U Pravilniku o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu („Službeni glasnik RS”, br. 108/13, 118/13 i 101/17), u članu 3. stav 1. reči: „57/12 – US i 47/13” zamenjuju se rečima: „57/12 – US, 47/13 i 68/14 – dr. zakon”.

Član 2.

U članu 4. stav 1. tačka 1) reči: „112/15, 15/16 i 108/16” zamenjuju se rečima: „91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16 i 30/18”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Podnosilac prijave na kraju prijave označava jednu od kućica koja odgovara svojstvu u kome podnosi prijavu, upisuje svoj PIB i JMBG, poslovno ime, odnosno ime i prezime, prebivalište, odnosno sedište, unosi mesto i datum popunjavanja poreske prijave i potpisuje je, a kad prijavu podnosi preko javnog beležnika to označava u odgovarajućoj kućici.”

Dodaje se stav 3, koji glasi:

„Kad se prijava ne podnese preko javnog beležnika koji je sastavio, overio ili potvrdio javnobeležničku ispravu, odnosno doneo izvršnu odluku u vršenju zakonom poverenih ovlašćenja, po osnovu koje se vrši promet nepokretnosti, u momentu izvršenja te radnje, javni beležnik o tome sačinjava belešku u kojoj navodi razloge za nepodnošenje prijave od strane poreskog obveznika.”

Član 3.

U članu 11. stav 2. menja se i glasi:

„Podnosilac prijave na kraju prijave označava jednu od kućica koja odgovara svojstvu u kome podnosi prijavu, upisuje svoj PIB i JMBG, poslovno ime, odnosno ime i prezime, adresu, unosi mesto i datum popunjavanja poreske prijave i potpisuje je, a kad prijavu podnosi preko javnog beležnika to označava u odgovarajućoj kućici.”

Dodaje se stav 3, koji glasi:

„Kad se prijava ne podnese preko javnog beležnika koji je sastavio, overio ili potvrdio javnobeležničku ispravu, odnosno doneo izvršnu odluku u vršenju zakonom poverenih ovlašćenja, po osnovu koje se vrši promet nepokretnosti, u momentu izvršenja te radnje, javni beležnik o tome sačinjava belešku u kojoj navodi razloge za nepodnošenje prijave od strane poreskog obveznika.”

Član 4.

U članu 12. stav 2. menja se i glasi:

„Kad se poreska prijava iz stava 1. ovog člana podnosi neposredno Poreskoj upravi, u elektronskom obliku, podnosi se upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave, na način propisan pravilnikom kojim se uređuje podnošenje poreske prijave elektronskim putem.”

Član 5.

U članu 13. stav 2. menja se i glasi:

„Podnosilac prijave na kraju prijave označava jednu od kućica koja odgovara svojstvu u kome podnosi prijavu, upisuje svoj PIB i JMBG, poslovno ime, odnosno ime i prezime, adresu, unosi mesto i datum popunjavanja poreske prijave i potpisuje je, a kad prijavu u vezi sa prometom nepokretnosti podnosi preko javnog beležnika to označava u odgovarajućoj kućici.”

Dodaje se stav 3, koji glasi:

„Kad se prijava ne podnese preko javnog beležnika koji je sastavio, overio ili potvrdio javnobeležničku ispravu, odnosno doneo izvršnu odluku u vršenju zakonom poverenih ovlašćenja, po osnovu koje se vrši promet nepokretnosti, u momentu izvršenja te radnje, javni beležnik o tome sačinjava belešku u kojoj navodi razloge za nepodnošenje prijave od strane poreskog obveznika.”

Član 6.

U članu 14. stav 2. menja se i glasi:

„Kad se poreska prijava podnosi preko javnog beležnika, u vezi sa prometom nepokretnosti, uz Obrazac PPI-4 se, za potrebe izvršavanja nadležnosti republičkog organa nadležnog za poslove katastra nepokretnosti i vodova, prilaže popunjen Prilog-PAP, koji je odštampan uz ovaj pravilnik.”

Dodaje se stav 3, koji glasi:

„Kad se poreska prijava iz stava 1. ovog člana podnosi neposredno Poreskoj upravi, u elektronskom obliku, podnosi se bez Priloga-PAP, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave, na način propisan pravilnikom kojim se uređuje podnošenje poreske prijave elektronskim putem.”

Član 7.

U članu 15. stav 1. tačka 4) podtačka (2) menja se i glasi:

„(2) pod brojem 3.2. Podaci o prenetim apsolutnim pravima, odnosno o građevinskom zemljištu u javnoj svojini datom u zakup:

– zaokružuje se jedan od br. 3.2.1. do 3.2.10. iza koga je navedeno apsolutno pravo koje se prenosi, odnosno stiče i za koje se podnosi poreska prijava i unose podaci o vrsti tih prava na nepokretnosti; o vrsti, mestu, površini i idealnom delu nepokretnosti na kojoj je to pravo konstituisano; o vrsti prava intelektualne svojine; o vrsti i godini proizvodnje motornog vozila, plovila, odnosno vazduhoplova na kome se pravo svojine prenosi; o mestu, katastarskoj opštini i površini građevinskog zemljišta na kome se prenosi pravo korišćenja, odnosno koje se daje u zakup radi izgradnje objekta;

– za svako zemljište, odnosno objekat, odnosno posebni deo objekta za koji se preko javnog beležnika podnosi poreska prijava, podnosi se poseban primerak Prilog-PAP za svaku od tih nepokretnosti, sa unetim podacima o njenim karakteristikama;

– u slučaju iz alineje druge ove podtačke, u svaki Prilog-PAP upisuje se redni broj zemljišta, odnosno objekta, odnosno posebnog dela objekta za koji se unose podaci, koji odgovara rednom broju sa br. 3.2.1, 3.2.6. i 3.2.7. poreske prijave.”

Stav 2. menja se i glasi:

„Podnosilac prijave na kraju prijave označava jednu od kućica koja odgovara svojstvu u kome podnosi prijavu, upisuje svoj PIB i JMBG, poslovno ime, odnosno ime i prezime, adresu, unosi mesto i datum popunjavanja poreske prijave i potpisuje je, a kad prijavu u vezi sa prometom nepokretnosti podnosi preko javnog beležnika to označava u odgovarajućoj kućici.”

Dodaje se stav 3, koji glasi:

„Kad se prijava ne podnese preko javnog beležnika koji je sastavio, overio ili potvrdio javnobeležničku ispravu, odnosno doneo izvršnu odluku u vršenju zakonom poverenih ovlašćenja, po osnovu koje se vrši promet nepokretnosti, u momentu izvršenja te radnje, javni beležnik o tome sačinjava belešku u kojoj navodi razloge za nepodnošenje prijave od strane poreskog obveznika.”

Član 8.

Posle člana 15. dodaje se član 15a, koji glasi:

„Član 15a

U Prilog – PAP unose se podaci o zemljištu, odnosno objektu, odnosno posebnom delu objekta za koji se podnosi poreska prijava, za potrebe izvršavanja nadležnosti republičkog organa nadležnog za poslove katastra nepokretnosti i vodova, tako što se za svako zemljište, odnosno za svaki objekat, odnosno za svaki posebni deo objekta, za koji se podnosi poreska prijava podnosi poseban primerak obrasca.

U Prilog – PAP upisuje se redni broj zemljišta, odnosno objekta, odnosno posebnog dela objekta za koji se unose podaci, koji odgovara rednom broju sa br. 3.2.1, 3.2.6. i 3.2.7. Obrasca PPI-4.”

Član 9.

Obrazac PPI-1 – Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu za 20__. godinu, Obrazac PPI-2 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu, Obrazac PPI-3 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon i Obrazac PPI-4 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava, koji su sastavni deo Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu („Službeni glasnik RS”, br. 108/13, 118/13 i 101/17), zamenjuju se novim Obrascem PPI-1 – Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu za 20__. godinu, Obrascem PPI-2 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu, Obrascem PPI-3 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon i Obrascem PPI-4 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Prilog-PAP odštampan je uz ovaj pravilnik.

Član 10.

Poreske prijave na obrascima PPI-1, PPI-2, PPI-3 i PPI-4 podnosiće se za promet nepokretnosti počev od 1. jula 2018. godine.

Za promet nepokretnosti do 30. juna 2018. godine poreske prijave podnose se na odgovarajućim obrascima propisanim Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu („Službeni glasnik RS”, br. 108/13, 118/13 i 101/17).

Član 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. jula 2018. godine.

Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print