Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
22.06.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)


Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 i 30/18),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV

Član 1.

U Pravilniku o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV („Službeni glasnik RS”, br. 90/17 i 119/17), u članu 2. stav 1. reči: „83/15 i 108/16” zamenjuju se rečima: „83/15, 108/16, 113/17 i 30/18”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Obveznik PDV je dužan da u evidenciji iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: evidencija) obezbedi podatke o transakcijama, aktivnostima, odnosno drugim poslovnim promenama, a naročito podatke koji se odnose na promet dobara i usluga koji je obveznik PDV izvršio, odnosno koji mu je izvršen, računima ili drugim dokumentima koja služe kao računi u skladu sa Zakonom (u daljem tekstu: račun), odnosno dokumentima kojima se potvrđuje poslovna promena (npr. ugovor o osiguranju, ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o autorskom delu, ugovor o delu itd.), kao i druge podatke od značaja za pravilno obračunavanje PDV.”.

U stavu 3. tačka 4) posle reči: „obračunatom PDV” dodaju se reči: „za promet za koji je obveznik PDV u svojstvu isporučioca dobara ili usluga, odnosno primaoca dobara ili usluga poreski dužnik u skladu sa Zakonom”.

Član 2.

Posle člana 2. dodaje se član 2a, koji glasi:

„Član 2a

„Podaci iz člana 2. ovog pravilnika evidentiraju se na osnovu izvršenih transakcija, aktivnosti, odnosno drugih poslovnih promena, osim ako ovim pravilnikom nije drukčije propisano.

Podaci o prometu dobara i usluga koji je obvezniku PDV izvršio drugi obveznik PDV ili lice koje nije obveznik PDV (strano ili domaće lice), uključujući i podatke o izmeni naknade, osnovice, odnosno vrednosti tog prometa, evidentiraju se na osnovu računa o izvršenom prometu, izmeni naknade, osnovice, odnosno vrednosti tog prometa, odnosno drugog dokumenta kojim se dokazuje poslovna promena, osim podataka o:

1) prometu dobara i usluga za koji je poreski dužnik u skladu sa Zakonom i izmeni osnovice, odnosno vrednosti tog prometa;

2) plaćenom avansu, bez PDV, nezavisno od vrste prometa;

3) ispravci – smanjenju PDV po osnovu izmene – smanjenja osnovice za nabavljena dobra, odnosno primljene usluge za promet za koji nije poreski dužnik u skladu sa zakonom.”.

Član 3.

U članu 5. tačka 2) reči: „broj 111/13” zamenjuju se rečima: „br. 111/13 i 31/18”.

U tački 3) reči: „tačka 5)” zamenjuju se rečima: „tač. 5) i 5a)”.

U tački 4) posle reči: „uključujući i” dodaju se reči: „podatke o prometu investicionog zlata i prometu usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata na koji se ne obračunava PDV u skladu sa Zakonom, kao i”.

Član 4.

U članu 9. stav 1. tačka 1) posle reči: „putnik” dodaju se reči: „za izvršeni promet turističkih usluga”.

Posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

„1a) iznos primljenog avansa za turističke usluge;”.

U stavu 2. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

„1a) iznos primljenog avansa za dobra;”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Evidencija iz člana 4. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika, koja se odnosi na promet dobara u skladu sa članom 36. stav 7. Zakona, sadrži najmanje sledeće podatke:

1) iznos prodajne cene dobra, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te cene;

2) iznos primljenog avansa za dobra;

3) iznos nabavne cene dobra, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te cene.ˮ.

Član 5.

U članu 10. tačka 3) menja se i glasi:

„3) ukupnom PDV plaćenom pri uvozu dobara;ˮ.

Posle tačke 3) dodaje se tačka 4), koja glasi:

„4) PDV plaćenom pri uvozu dobara koji se može odbiti kao prethodni porez.ˮ.

Član 6.

U članu 12. stav 1. tačka 1) podtačka (4) reči: „odbitka prethodnog porezaˮ zamenjuju se rečju: „PDVˮ.

U podtački (5) reči: „odbitka prethodnog porezaˮ zamenjuju se rečju: „PDVˮ.

U tački 3) podtačka (1) posle reči: „Zakonaˮ dodaju se reči: „i promet dobara i usluga u okviru realizacije ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije u skladu sa članom 6a Zakonaˮ, a posle reči: „za taj prenos” dodaju se zapeta i reči: „odnosno promet”.

Član 7.

U članu 13. tačka 1) posle reči: „Republikeˮ dodaju se zapeta i reči: „sa ili bez naknadeˮ.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 2a), koja glasi:

„2a) prometu dobara i usluga u okviru realizacije ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije, sa ili bez naknade ili kao ulog, u skladu sa članom 6a Zakona;ˮ.

U tački 4) reči: „tač. 1)–3)ˮ zamenjuju se rečima: „tač. 1)–2aˮ.

Član 8.

Posle člana 24. dodaje se član 24a, koji glasi:

„Član 24a

Obveznik PDV koji vrši promet investicionog zlata dužan je da vodi posebnu evidenciju o svim aktivnostima u vezi sa investicionim zlatom, i to:

1) evidenciju o nabavci, odnosno proizvodnji investicionog zlata;

2) evidenciju o prometu investicionog zlata;

3) evidenciju o prometu investicionog zlata izvršenog preko posrednika.

Evidencija o nabavci investicionog zlata iz stava 1. tačka 1) ovog člana sadrži podatke o:

1) vrsti (poluga, pločica ili novčić), količini i opisu investicionog zlata (za poluge i pločice – masa, stepen finoće, kao i naziv proizvođača i serijski broj ako postoji, a za novčiće – država porekla i stepen finoće);

2) broju i datumu jedinstvene carinske isprave o stavljanju u slobodan promet investicionog zlata, odnosno datumu nabavke investicionog zlata u Republici;

3) nazivu, odnosno imenu i prezimenu, adresi i PIB-u, odnosno JMBG-u, odnosno identifikacionom broju stranog lica (poreski identifikacioni broj, odnosno identifikacioni broj naveden u dokumentu za identifikaciju) od kojeg je nabavljeno investiciono zlato;

4) vrednosti investicionog zlata (vrednost navedena u carinskom dokumentu, odnosno u računu ili drugom dokumentu za nabavke u Republici).

Evidencija o proizvodnji investicionog zlata iz stava 1. tačka 1) ovog člana sadrži podatke o:

1) vrsti (poluga ili pločica), količini i opisu investicionog zlata (masa, stepen finoće, kao i serijski broj ako postoji);

2) datumu proizvodnje investicionog zlata.

Evidencija o prometu investicionog zlata iz stava 1. tačka 2) ovog člana sadrži podatke o:

1) vrsti (poluga, pločica ili novčić), količini i opisu investicionog zlata (za poluge i pločice – masa, stepen finoće, kao i naziv proizvođača i serijski broj ako postoji, a za novčiće – država porekla i stepen finoće);

2) broju i datumu izdavanja računa;

3) nazivu, odnosno imenu i prezimenu, adresi i PIB-u, odnosno JMBG-u, odnosno identifikacionom broju stranog lica (poreski identifikacioni broj, odnosno identifikacioni broj naveden u dokumentu za identifikaciju) lica kojem se vrši promet investicionog zlata.

Evidencija o prometu investicionog zlata izvršenog preko posrednika iz stava 1. tačka 3) ovog člana sadrži podatke o:

1) nazivu, odnosno imenu i prezimenu, adresi i PIB-u, odnosno JMBG-u posrednika;

2) vrsti (poluga, pločica ili novčić), količini i opisu investicionog zlata (za poluge i pločice – masa, stepen finoće, kao i naziv proizvođača i serijski broj ako postoji, a za novčiće – država porekla i stepen finoće);

3) broju i datumu izdavanja računa;

4) nazivu, odnosno imenu i prezimenu, adresi i PIB-u, odnosno JMBG-u, odnosno identifikacionom broju stranog lica (poreski identifikacioni broj, odnosno identifikacioni broj naveden u dokumentu za identifikaciju) lica kojem se vrši promet investicionog zlata.

Obveznik PDV koji vrši promet investicionog zlata na koji se ne obračunava PDV i promet investicionog zlata na koji se obračunava PDV u skladu sa Zakonom, dužan je da o tim prometima vodi posebne evidencije iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana.ˮ.

Član 9.

U članu 25. stav 3. reči: „Pravilnikom o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Službeni glasnik RSˮ, br. 123/12, 115/13, 66/14, 86/15 i 11/16 – u daljem tekstu: Pravilnik o poreskoj prijavi)ˮ zamenjuju se rečima: „pravilnikom kojim se uređuju oblik i sadržina prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupak evidentiranja i brisanja iz evidencije i oblik i sadržina poreske prijave PDV (u daljem tekstu: Pravilnik o poreskoj prijavi)ˮ.

Član 10.

U članu 28. tačka 3) reči: „tačka 5)ˮ zamenjuju se rečima: „tač. 5) i 5a)ˮ.

U tački 4) tačka i zapeta zamenjuju se tačkom i dodaju se reči: „U ovo polje unosi se i podatak o prometu investicionog zlata i prometu usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata na koji se ne obračunava PDV u skladu sa Zakonom;ˮ.

Član 11.

U članu 30. stav 1. tačka 3) reči: „prenos prava raspolaganja na hipotekovanim nepokretnostima kod realizacije hipoteke u skladu sa zakonom kojim se uređuje hipoteka iˮ zamenjuju se rečima: „prvi prenos prava raspolaganja na hipotekovanim nepokretnostima kod realizacije hipoteke u skladu sa zakonom kojim se uređuje hipoteka i prviˮ.

U tački 4) posle reči: „u izvršnom postupku u skladu sa zakonom,ˮ dodaju se reči: „uključujući i promet investicionog zlata i promet usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata za koji postoji obaveza obračunavanja PDV u skladu sa Zakonom,ˮ.

Član 12.

U članu 31. stav 1. tačka 1) reči: „prenos prava raspolaganja na hipotekovanim nepokretnostima kod realizacije hipoteke u skladu sa zakonom kojim se uređuje hipoteka iˮ zamenjuju se rečima: „prvi prenos prava raspolaganja na hipotekovanim nepokretnostima kod realizacije hipoteke u skladu sa zakonom kojim se uređuje hipoteka i prviˮ.

U tački 3) posle reči: „u ime i za račun stranog lica naplaćuje obveznik PDVˮ dodaju se zapeta i reči: „kao i PDV za promet investicionog zlata i promet usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata za koji postoji obaveza obračunavanja PDV u skladu sa Zakonomˮ.

Član 13.

U članu 32. stav 2. tačka 1) reči: „putnici, uključujući i naknadu ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometaˮ zamenjuju se rečima: „putnici za izvršeni promet turističkih uslugaˮ.

Tačka 3) menja se i glasi:

„3) u polje 4.1.3 – Razlika, unosi se podatak o iznosu razlike između iznosa naknade koju plaćaju putnici za izvršeni promet turističkih usluga, uključujući i iznos naknade ili dela naknade naplaćen pre izvršenog prometa, i iznosa stvarnih, odnosno procenjenih troškova za prethodne turističke usluge, uključujući i iznos troškova srazmeran iznosu naknade ili dela naknade naplaćenog pre izvršenog prometa;ˮ.

U stavu 3. tačka 1) reči: „dobara, uključujući i naknadu ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometaˮ zamenjuju se rečima: „dobara čiji je promet izvršenˮ.

Tačka 3) menja se i glasi:

„3) u polje 4.2.3 – Razlika, unosi se podatak o razlici između iznosa prodajne cene dobara, uključujući i naplaćeni avans, i iznosa nabavne cene dobara, uključujući i iznos nabavne cene srazmeran iznosu naplaćenog avansa;ˮ.

Stav 4. menja se i glasi:

„Ako je za promet iz st. 2. i 3. ovog člana naplaćena naknada ili deo naknade pre izvršenog prometa, stvarnim troškovima, uključujući i procenjene stvarne troškove, iz stava 2. tačka 3) ovog člana, odnosno nabavnom cenom iz stava 3. tačka 3) ovog člana, smatra se iznos srazmeran iznosu naplaćene naknade.ˮ.

Dodaje se stav 5, koji glasi:

„Podaci o prometu dobara iz člana 36. Zakona, na koji se ne plaća PDV u skladu sa članom 36. stav 7. Zakona, ne iskazuju se u Obrascu POPDV.ˮ.

Član 14.

U članu 33. tačka 1) posle reči: „osnoviceˮ dodaju se zapeta i reči: „odnosno naknadeˮ.

U tački 4) posle reči: „osnoviceˮ dodaju se zapeta i reči: „odnosno naknadeˮ.

Član 15.

U članu 34. stav 2. tačka i zapeta zamenjuju se tačkom.

U stavu 3. tačka 5) posle reči: „podatak o iznosu ukupno plaćenog PDV pri uvozu dobara,ˮ dodaju se reči: „uključujući i PDV plaćen po osnovu povećanja osnovice za uvoz dobara,ˮ.

Član 16.

U članu 35. tačka 2) tačka i zapeta zamenjuju se tačkom i dodaju reči: „Ako je vrednost dobara i usluga plaćena poljoprivredniku u poreskom periodu koji prethodi poreskom periodu u kojem je poljoprivrednik izvršio promet dobara i usluga, podatak o vrednosti plaćenih dobara i usluga unosi se u polje 7.2 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je poljoprivrenik izvršio promet tih dobara i usluga;ˮ.

Član 17.

U članu 36. stav 2. tačka 4) reči: „odbitka prethodnog porezaˮ i reči: „prethodni porezˮ zamenjuju se rečju: „PDVˮ.

U tački 5) reči: „odbitka prethodnog porezaˮ i reči: „prethodni porezˮ zamenjuju se rečju: „PDVˮ.

U stavu 3. tačka 1) reči: „prenos prava raspolaganja na hipotekovanim nepokretnostima kod realizacije hipoteke u skladu sa zakonom kojim se uređuje hipoteka i prenos prava raspolaganja na predmetnim dobrima nad kojima se sprovodi izvršenje u izvršnom postupku u skladu sa zakonom, za koji je poreski dužnik obveznik PDV – primalac dobaraˮ zamenjuju se rečima: „prvi prenos prava raspolaganja na hipotekovanim nepokretnostima kod realizacije hipoteke u skladu sa zakonom kojim se uređuje hipoteka i prvi prenos prava raspolaganja na predmetnim dobrima nad kojima se sprovodi izvršenje u izvršnom postupku u skladu sa zakonomˮ.

Tačka 2) menja se i glasi:

„2) u polje 8b.2 – Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8b.1, unose se podaci o iznosu osnovice za promet dobara i usluga, osim za promet dobara iz tačke 1) ovog stava, i to: za promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, promet električne energije i prirodnog gasa koji se isporučuju preko prenosne, transportne i distributivne mreže licu koje je ta dobra nabavilo radi dalje prodaje, promet predmeta založnog prava kod realizacije ugovora o zalozi u skladu sa zakonom kojim se uređuje založno pravo na pokretnim stvarima i promet dobara (pokretnih stvari) i usluga nad kojima se sprovodi izvršenje u izvršnom postupku u skladu sa zakonom, uključujući i promet investicionog zlata i promet usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata za koji postoji obaveza obračunavanja PDV u skladu sa Zakonom;”.

U stavu 4. tačka 1) menja se i glasi:

„1) u polje 8v.1 – Sticanje celokupne, odnosno dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona i nabavka dobara i usluga u skladu sa članom 6a Zakona, sa ili bez naknade ili kao ulog, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te naknade, unosi se podatak o iznosu naknade, odnosno vrednosti celokupne, odnosno dela imovine stečene u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona i dobara i usluga nabavljenih u skladu sa članom 6a Zakona, sa ili bez naknade ili kao ulog, uvećanom za iznos povećanja, odnosno umanjenom za iznos smanjenja te naknade;ˮ.

Član 18.

U članu 37. tačka 3) posle reči: „članom 32a Zakonaˮ dodaju se zapeta i reči: „sticanja prava na odbitak prethodnog poreza kod evidentiranja za obavezu plaćanja PDV u skladu sa članom 32b Zakonaˮ.

Član 19.

U članu 41. stav 1. tač. 1) i 2) menjaju se i glase:

„1) u polje 11.1 – Promet dobara i usluga izvršen van Republike, sa ili bez naknade, unosi se podatak o iznosu naknade za promet, odnosno vrednosti prometa dobara i usluga koji je izvršen van Republike;

2) u polje 11.2 – Prenos celokupne, odnosno dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona i promet dobara i usluga u skladu sa članom 6a Zakona, sa ili bez naknade ili kao ulog, unosi se podatak o iznosu naknade, odnosno vrednosti prenosa celokupne, odnosno dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona, odnosno prometa dobara i usluga u okviru realizacije ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije u skladu sa članom 6a Zakona;ˮ.

U tački 3) reči: „naknade, odnosnoˮ brišu se.

U stavu 2. reči: „u polja 11.1–11.3ˮ zamenjuju se rečima: „u polja 11.1 i 11.2ˮ.

Član 20.

U članu 43. reči: „odnosno drugi dokument koji služi kao račun,ˮ brišu se, a posle reči: „Obrascu POPDVˮ dodaju se reči: „za poreski period u kojem je izvršen prometˮ.

Član 21.

Obrazac POPDV – Pregled obračuna PDV za poreski period od __________ do _________ 20__. godine, koji je odštampan uz Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV („Službeni glasnik RSˮ, br. 90/17 i 119/17) i čini njegov sastavni deo zamenjuje se novim Obrascem POPDV – Pregled obračuna PDV za poreski period od __________ do _________ 20__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 22.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi član 5. Pravilnika o načinu i postupku dostavljanja obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV za promet investicionog zlata, sadržini računa za promet investicionog zlata i sadržini evidencije o tom prometu („Službeni glasnik RSˮ, broj 23/18).

Član 23.

U periodu od 1. jula 2018. godine zaključno sa 30. junom 2019. godine, u postupcima provere pravilnosti iskazivanja podataka u Obrascu POPDV – Pregled obračuna PDV za poreski period od __________ do _________ 20__. godine, nadležni poreski organ ne uzima u obzir pogrešno iskazane podatke koji ne utiču na iznos poreske obaveze.

Član 24.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. jula 2018. godine.

Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print