Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
21.12.2020.

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
("Sl. glasnik RS", br. 153/2020)


Član 1.

U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19), u članu 45. stav 1. reči: „2020. godine” zamenjuju se rečima: „2021. godine”.

Član 2.

U članu 45v stav 1. reči: „2020. godine” zamenjuju se rečima: „2021. godine”.

Član 3.

U članu 45d stav 1. zapeta i reči: „koje je upisano u registar nadležnog organa,” brišu se.

U stavu 6. reči: „2020. godine” zamenjuju se rečima: „2021. godine”.

Član 4.

U članu 45đ stav 2. crta i reči: „pravno ili fizičko lice” brišu se.

Dodaje se stav 14, koji glasi:

„Poslodavcem u smislu stava 1. ovog člana smatra se pravno lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, predstavništvo, ogranak stranog pravnog lica i fizičko lice.”.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2021. godine.Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print