Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
21.07.2017.

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O PROGLAŠENJU ELEMENTARNE NEPOGODE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2017)


Na osnovu člana 5. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o proglašenju elementarne nepogode

1. U Odluci o proglašenju elementarne nepogode („Službeni glasnik PC”, broj 60/17) u tački 1. posle reči: „Krupanj” veznik: „i” zamenjuje se zapetom, a posle reči: „Rača” dodaju se reči: „i Knjaževac”.

2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print