Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.06.2017.

PROGRAM OSNOVNIH STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I INTEGRISANIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)


Na osnovu člana 84. stav 3. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2017/2018. godini

1. U Odluci o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2017/2018. godini („Službeni glasnik RS”, broj 53/17), u tački 2. broj: „17.625” zamenjuje se brojem: „17.655”.

2. U tački 3, u tabeli, u delu: „UNIVERZITET U BEOGRADU”, pod: „20 Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja” broj: „160” zamenjuje se brojem: „190”, a pod: „UKUPNO” broj: „9.467” zamenjuje se brojem: „9.497”.

3. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print