Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.04.2018.

Uredba o izmenama Uredbe o uslovima, načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018)


Na osnovu člana 99. st. 4, 11. i 12. i člana 100. stav 5. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU
o izmenama Uredbe o uslovima, načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti

Član 1.

U Uredbi o uslovima, načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, br. 61/15, 88/15 i 46/117), u članu 2. stav 3. menja se i glasi:

„Razmena nepokretnosti sprovodi se pod uslovima propisanim odredbom člana 30. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – dr. zakon, 108/16 i 113/17), koji se odnose na pribavljanje i razmenu drugih nepokretnosti u javnu svojinu i Uredbom o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS”, broj 16/18).”

Član 2.

U članu 9. stav 4. menja se i glasi:

„Sticalac prava svojine na građevinskom zemljištu iz stava 3. ovog člana dužan je da u periodu implementacije investicionog projekta, na svaka dva ara otuđenog građevinskog zemljišta, zaposli najmanje jedno lice na neodređeno vreme.”

Član 3.

Postupci koji do dana stupanja na snagu ove uredbe nisu okončani, okončaće se po odredbama ove uredbe.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print