Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.03.2018.

Lista o dopunama Liste supstanci koje izazivaju zabrinutost ("Sl. glasnik RS", br. 22/2018)


Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o hemikalijama („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15),

Ministar zaštite životne sredine objavljuje

LISTU
o dopunama Liste supstanci koje izazivaju zabrinutost

I

U Listi supstanci koje izazivaju zabrinutost („Službeni glasnik RS”, br. 94/13 i 101/16), posle broja 31. dodaju se br. 32–43, koji glase:

„32.

1-brompropan (n-propil-bromid)

ES broj: 203-445-0

CAS broj: 106-94-5

Toksično po reprodukciju – kategorija 1B

33.

Diizopentil ftalat

ES broj: 210-088-4

CAS broj: 605-50-5

Toksično po reprodukciju – kategorija 1B

34.

1,2-benzendikarboksilna kiselina, di-C6-8-račvasti alkilestri, pretežno C7 (diizoheptil ftalat)

ES broj: 276-158-1

CAS broj: 71888-89-6

Toksično po reprodukciju – kategorija 1B

35.

1,2-benzendikarboksilna kiselina, di-C7-11-račvasti i normalni alkilestri

ES broj: 271-084-6

CAS broj: 68515-42-4

Toksično po reprodukciju – kategorija 1B

36.

1,2-benzendikarboksilna kiselina, račvasti i normalni dipentilestar

ES broj: 284-032-2

CAS broj: 84777-06-0

Toksično po reprodukciju – kategorija 1B

37.

Bis(2-metoksietil) ftalat

ES broj: 204-212-6

CAS broj: 117-82-8

Toksično po reprodukciju – kategorija 1B

38.

Dipentil ftalat

ES broj: 205-017-9

CAS broj: 131-18-0

Toksično po reprodukciju – kategorija 1B

39.

n-pentil-izopentil ftalat

ES broj: –

CAS broj: 776297-69-9

Toksično po reprodukciju – kategorija 1B

40.

Antracensko ulje

ES broj: 292-602-7

CAS broj: 90640-80-5

Karcinogeno – kategorija 1B1

PBT

vPvB

41.

Bitumen, katran kamenog uglja, visokotemperaturni

ES broj: 266-028-2

CAS broj: 65996-93-2

Karcinogeno – kategorija 1B

PBT

vPvB

42.

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil) fenol, etoksilovani

ES broj: –

CAS broj: –

Podjednak nivo zabrinutosti uz moguće značajne efekte po životnu sredinu

43.

4-nonilfenol, račvasti i normalni

ES broj: –

CAS broj: –

Podjednak nivo zabrinutosti uz moguće značajne efekte po životnu sredinu

–”

––––––––

1 Izuzev ako je sadržaj benzo[a]pirena (EC broj 200-028-5) u antracenskom ulju manji od 0,005% (m/m)

II

Ovu listu objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print