Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
18.11.2016.

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA REALIZACIJU PROJEKTA IZGRADNJE VISOKOG OBJEKTA U BLOKU IZMEĐU ULICA KNEZA MILOŠA, DRINSKE, SARAJEVSKE I DURMITORSKE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)


Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 81/07 – prečišćen tekst, 69/08, 98/12 i 87/13),
Vlada donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za realizaciju projekta izgradnje visokog objekta u bloku između ulica Kneza Miloša, Drinske, Sarajevske i Durmitorske u Beogradu

1. U Odluci o osnivanju Koordinacionog tela za realizaciju projekta izgradnje visokog objekta u bloku između ulica Kneza Miloša, Drinske, Sarajevske i Durmitorske u Beogradu („Službeni glasnik RS”, broj 75/16), u tački 3. alineja druga, posle podtačke 2) dodaje se podtačka 2a), koja glasi:

„2a) Milena Davidović, Ministarstvo privrede.”

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print