Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
17.08.2016.

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PRUŽANJU USLUGA KONTROLE LETENJA I USLUGA UZBUNJIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 70/2016)


Na osnovu člana 46. stav 2, člana 48. st. 1. i 2, člana 51. stav 3, člana 71. stav 2. i člana 239. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15 – dr. zakon),
Direktor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o pružanju usluga kontrole letenja i usluga uzbunjivanja

Član 1.

U Pravilniku o pružanju usluga kontrole letenja i usluga uzbunjivanja („Službeni glasnik RS”, broj 15/16), u članu 40. posle reči „godine” dodaju se reči: „u delu koji se odnosi na opšti vazdušni saobraćaj”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print