Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
18.07.2018.

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)


Na osnovu člana 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05, 61/07 i 5/09),

Vlada donosi

UREDBU
o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu

Član 1.

U Uredbi o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 109/17 i 10/18), u Carinskoj tarifi, Deo II, vrše se sledeće izmene i dopune:

1. U Glavi 15, posle Dodatne napomene 4, dodaje se Dodatna napomena 5, koja glasi:

„o 5. Prehrambeni proizvodi iz Glave 15 isporučeni u odmerenim dozama, kao što su kapsule, tablete, pastile ili pilule, koji su namenjeni za upotrebu kao dodaci ishrani, isključuju se iz ove glave. Bitan karakter dodatka ishrani ne zasniva se samo na sastojcima, već takođe na njegovom specifičnom obliku isporuke koji pokazuje njegovu funkciju kao dodatka ishrani, s obzirom na to da on određuje dozu, način na koji se apsorbuje i mesto za koje se pretpostavlja da proizvod postaje aktivan. Ovakvi dodaci ishrani svrstavaju se u tarifni broj 2106 ukoliko na drugom mestu nisu pomenuti ili obuhvaćeni.”

2. U Glavi 17, u Dodatnoj napomeni 5, posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

Količina „fruktoze u slobodnom obliku ili u obliku saharoze” određuje se korišćenjem formule F + 0,5 S/0,95 računato na suvu materiju, gde je „F” sadržaj fruktoze i „S” sadržaj saharoze, određene metodom tečne hromatografije visokih performansi.”

3. U Glavi 22. u Dodatnoj napomeni 10. reči:

„– fermentisana pića pripremljena na drugi način, sa natpritiskom od najmanje 1,5 bar, izmerenim na temperaturi od 20 °C.”

zamenjuju se rečima:

„– fermentisana pića pripremljena na drugi način, sa natpritiskom od 3 bar ili više, izmerenim na temperaturi od 20 °C.”.

4. U Glavi 27, u Dodatnoj napomeni 2. u tački (đ), reči i fusnota:

„– ne preko vrednosti prikazanih u I redu tabele koja sledi, kada je sadržaj sulfatnog pepela manji od 1% prema metodi ISO 3987, a saponifikacioni broj manji od 41 prema ISO 6293-1 ili 6293-2 metode.

zamenjuju se rečima:

„– ne preko vrednosti prikazanih u redu I tabele koja sledi, kada je sadržaj sulfonatnog pepela manji od 1% prema metodi ISO 3987, a saponifikacioni broj manji od 4 prema ISO 6293-1 ili 6293-2 metodi (osim kada proizvod sadrži jednu ili više bio-komponenti, u kom slučaju zahtev u ovoj alineje da saponifikacioni broj bude manji od 4 se ne primenjuje);”.

––––––––––––––

1 Ovo se ne primenjuje na ulja za loženje iz tar. podbr. 2710 20 31 do 2710 20 39 koja sadrže metil estre masnih kiselina i koje imaju indeks saponifikacije preko 4.ˮ

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„o Pojam „bio-komponente” podrazumeva životinjske ili biljne masti, životinjska ili biljna ulja, ili mono-alkil estre masnih kiselina (FAMAE).”

Dosadašnji st. 4–6. postaju st. 5–7.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print